Egy magyar evangélikus keresztyén NET misszionárius információi * garainyh.hu

GARAI ANDRÁS WEBNAPLÓJA

Az ÚR érkezése - hozzám!

2019. december 15. - Andreas

Az Úr érkezése

Képtalálat a következőre: „az úr érkezése”

Adventi igehirdetés sorozatok hanganyagai, 2019-ben:

* Mandabokorban

* Nyírszólősön

* Nyíregyházán

* Borbányán

"Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram Jézus!" (Jel 22,20)

"Marana tha!" Urunk, jöjj! (1Kor 16,22)

Jézus két eljövetele - versekben

2019. december 08. - Andreas

Az első eljövetel:

AZÉRT JÖTT JÉZUS

1.
Azért jött Jézus, hogy megkeressen,
A kárhozattól megmentsen engem,
Hogy megragadjon áldott kezével
S üdvösség útjára vezessen el,
Hogy őt követve minden lépéssel
Néki szolgáljon életem,
Őt áldja mindig életem!

2.
Azért jött Ő, hogy megtartson engem,
A kárhozattól megmentse lelkem.
Szívem előtte íme, kitárom:
Az ő békessége hadd töltse be.
Legyen örökké az én királyom!
Legyen áldott Jézus neve,
Örökké áldott szent neve!
a Halleluja! 22. éneke, szövegét írta: Ecsedy Aladár

 

A második eljövetel:

 

                                Jézus eljön 

 

Jézus eljön, nemsokára még ma éjjel itt lehet.

 Angyaloknak harsonája, fölzeng majd az égbe fent.

Refrén: Légy készen nappal éjjelen, várd Őt ébren szüntelen.

 

Visszajön az Úr a földre, és elviszi szentjeit.

 Visszajön, hogy számon kérje széjjel osztott kincseit.

Refrén: Légy készen nappal éjjelen, várd Őt ébren szüntelen.

 

Eljön Ő, mert megígérte minden szem meglátja Őt.

 Földnek összes nemzettsége, hódol majd az Úr előtt.

Refrén: Légy készen nappal éjjelen, várd Őt ébren szüntelen.

                                                                                                        Pecznyík Pál

 

Ajánlott igehirdetés: https://www.youtube.com/watch?v=3rnUF7Meypc

Képtalálat a következőre: „jézus visszajövetele”

 

Advent az Újszövetségben

2019. december 01. - Andreas

Advent az Újszövetségben

 

A 2014-ben revideált új fordítás (RÚF) szerint; az eljövetel, az eljött, eljön, el fog jönni az Úr kifejezések, kéttucatnyi helyen fordulnak elő az Újszövetségben. Tekintsük most át – az új egyházi esztendő küszöbén –, hogy a bibliai könyvek sorrendjében, miként adja tudtul számunkra Isten igéje az adventus Domini: az Úr érkezése örömhírét!

 

            „Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?” (Mt 24,3)

            „Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is.” (Mt 24,27)

            „Mert ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is.” (Mt 24,37)

            „és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is.” (Mt 24,39)

            Eljött az Emberfia, aki eszik és iszik, és azt mondjátok: Íme, falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja.” (Lk 7,34)

            „Márta így felelt: Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba.” (Jn 11,27)

            Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az Atyához megyek.” (Jn 16,28)

            „Az ő utódai közül tette Isten Izráel üdvözítőjévé Jézust, ígéret szerint, miután János előre meghirdette, még az ő eljövetele előtt, Izráel egész népének…” (ApCsel 13,23–24)

            „Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.” (1Kor 15,23)

            „Ki is volna a mi reménységünk vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti, a mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor?” (1Thessz 2,19)

            „Erősítse meg a szíveteket, és tegye feddhetetlenné a szent életben a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt.” (1Thessz 3,13)

            „Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat.” (1Thessz 4,15)

            „A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” (1Thessz 5,23)

            „Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti…” (2Thessz 2,1)

            „És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével.” (2Thessz 2,8)

            „Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek.” (2Tim 4,1)

            „Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig.” (Jak 5,7a)

            „Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van.” (Jak 5,8)

            „Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van.” (2Pt 3,4)

            „De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek.” (2Pt 3,10)

            „akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét.(2Pt 3,12a)

            „És most, gyermekeim, maradjatok meg őbenne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.” (1Jn 2,28)

            „Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által.” (1Jn 5,6a)

            „De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az Igazat, és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.” (1Jn 5,20)

Kérhetjük reformátorunkkal: „Jöjj, népek Megváltója! // Ó, szállj közénk, Királyunk!” (EÉ 131,1.4)

Összeállította: Garai András (Archív, 2014.)

 Képtalálat a következőre: „*jézus bevonul jeruzsálembe*”

 Új egyházi év - új webmissziói lehetőség:

https://prezi.com/hevpb7opdkix/garainyh-latogasson-meg-itt/ 

Miért hiszem az örök életet? - az örök élet vasárnapján

2019. november 24. - Andreas

Miért hiszem az örök életet? 

Az ősi Apostoli hitvallás utolsó szavaival minden, a Szentháromság egy igaz, örök Istenben hívő christianus személyesen (egyes szám első személyben) megvallja: „Hiszem az örök életet!” Ezért az örökkévalóság ünnepén, én is személyesen fogalmazom meg, a teljesség igénye nélkül, hét pontban összefoglalva; miért is hiszem és várom az örök életet. Válaszaimat a Szentírás kijelentéseire alapozom, s ezeket a zárójelben közölt igei hivatkozásokat kikeresve, minden kedves olvasó megfogalmazhatja a saját válaszát erre a sorsdöntő létkérdésre is: Hol és kivel töltöd az örökkévalóságot?

1 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert az valóban az örök jelen lesz, nem lesz benne idő (lásd Jel 10,6) és Isten lesz minden mindenben, mert ő az élők Istene.   

2 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert Jézus Urunk megígérte minden benne hívőnek, hogy ő helyet készít számukra Atyja házában, és maga mellé veszi őket (lásd Jn 14,2–3). Aki a Fiúban hisz, az, az Atyában hisz; s ő Mózesnek így nyilatkoztatta ki önmagát: „Vagyok, aki vagyok.” (Luther bibliafordításában: „Ich werde sein, der ich sein werde.” – „Én leszek, aki leszek.” 2Móz 3,14)

3 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert az Atyának is ez az akarata, amit Jézus úgy hajt végre, hogy a benne hívőket öröklétre támasztja fel (lásd Jn 6,40), s nem mennek ítéletre.

4 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert Jézus dióhéjban megfogalmazott ún. arany-evangéliuma (lásd Jn 3,16) személyesen nekem szól: Isten úgy szeretett engem, hogy egyszülött Fiát adta értem a keresztre, hogyha hiszek őbenne, ne vesszek el örökre, hanem vele élhessek örökké!

5 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert Isten azt ingyen, az ő kegyelméből ajándékozza gyermekeinek, úgy, hogy megigazítja őket Jézus érdeméért (lásd Tit 3,7), és a feltámadáskor olyanok lesznek, mint az angyalok.

6 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert teljes üdvbizonyosságom lehet üdvreménység helyett, mivel tudhatom: örök életem van (lásd 1Jn 5,13), amint ezt Túróczy Zoltán püspök egyik előadásában is megerősíti: „Hogyan találta meg Luther ezt az üdvbizonyosságot? Úgy, mint Pál. Tapasztalta, hogy nem ad üdvbizonyosságot az a tudat, hogy mindent megtettem, amit megtehettem. Csak amikor Krisztus keresztje megvilágosodott előtte; a hitből való megigazulás, akkor azt írja: »Úgy éreztem, mintha nyitott kapun át magába a paradicsomba léptem volna«. A szektás üdvbizonyosság tökéletességtudat, a páli és lutheri nem a befejezettség állapotáról való meggyőződés, hanem az Isten kegyelmének elégséges voltáról való meggyőződés. Ne nyugodj addig, míg életed legfontosabb kérdését meg nem oldod! A reformáció megadta a megoldás lehetőségének útját.” (A teljes előadás megjelent az evangélikus Belmisszió munkaprogram 1928-29. évi füzetében.)

7 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert Jézus jelen időben ígérte meg azt (lásd Jn 3,36), és ezt a kijelentését Dr. Luther Márton így érti: „Itt Krisztus egyenesen örök életet ígér annak, aki hisz. Még hozzá nem is azt mondja, hogy aki bennem hisz, örök élete lesz, hanem azt, hogy mihelyt hiszel bennem, legott örök életed van. Tehát nem eljövendő, hanem jelenvaló ajándékról beszél: Ha hinni tudsz bennem, tied az üdvösség s máris ajándékba kaptad az örök életet. Az örök élet előre az enyém. Ha meg nem kapom itt e földön, odaát már soha többé nem jutok hozzá. Itt, e földön kell elnyernem és megkapnom. De hogyan kapom meg? A kezdet Istené: Uraddá válik, igéjét adja, ajka élő, hallható beszédét s szívet is hozzá, hogy az igét hittel befogadd. Íme, így kezdődik. Az ige pedig, amit hittel meghallottál, nem máshova, hanem a Krisztushoz vezet téged. Tovább nem jutsz. Benne kell hinned, rajta csüngnöd, akkor Ő megvált testi-lelki haláltól s már tiéd is az örök élet.” (Az idézet a „Jer, örvendjünk keresztyének!” c. könyv 187. oldalán található.)

Tovább én sem jutottam: Solus Christus! Az örökkön-örökké élő Úr Jézus Krisztus: az igaz Isten és az örök élet! Ő örök szeretettel szeret téged is, kedves olvasó és azt szeretné, hogy ővele töltsd az elkezdődött örökkévalóságot!

Garai András

Forrás: Evangélikus Élet (archív, 2014.)

Kapcsolódó kép

44 „ÖRÖK ÉLET” ige

a protestáns újfordítású Újszövetségben

 

Mt. 18,8 „Ha a kezed vagy lábad botránkoztat meg téged, vágd le, és dobd el magadtól: jobb neked ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mint ha két kézzel vagy két lábbal vettetel az örök tűzre.

Mt. 19,16 Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte: „Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Mt. 19,29 És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet.

Mt. 25,46 És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.”

Mk. 10,17 Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte, azt kérdezte tőle: „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Mk. 10,30 és ne kapna százannyit: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet.

Lk. 10,25 Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: „Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Lk. 18,18 Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Lk. 18,30 hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet.”

Jn. 3,15 hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.

Jn. 3,16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Jn. 3,36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.”

Jn. 4,14 de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.

Jn. 4,36 Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató.

Jn. 5,24 Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.

Jn. 5,39 Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot,

Jn. 6,27 Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten.”

Jn. 6,40 Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.”

Jn. 6,47 Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz, annak örök élete van.

Jn. 6,54 Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon.

Jn. 6,68 Simon Péter így felelt: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.

Jn. 10,28 Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.

Jn. 12,25 Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt.

Jn. 12,50 Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem.”

Jn. 17,2 mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon.

Jn. 17,3 Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

ApCsel. 13,46 Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta: „Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme, a pogányokhoz fordulunk.

ApCsel. 13,48 Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek.

Róm. 2,7 azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre, és halhatatlanságra, örök életet ad;

Róm. 5,21 hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal az örök életre Jézus Krisztus, a mi Urunk által.

Róm. 6,22 Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet.

Róm. 6,23 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

Gal. 6,8 mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet.

1Tim. 1,16 De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.

1Tim. 6,12 Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.

Tit. 1,2 az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért,

Tit. 3,7 hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.

1Jn. 1,2 Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk.

1Jn. 2,25 Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.

1Jn. 3,15 Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos; azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete.

1Jn. 5,11 Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.

1Jn. 5,13 Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.

1Jn. 5,20 De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.

Júd. 1,21 tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre.

 Forrás: BIBLIATÉKA CD-ROM

https://www.garainyh.hu/banner/cimlapkep.jpg

 

Kivel töltöd az örökkévalóságot?

 

Az örökélet e fő kérdése: egyedül hitkérdés! Emberi oldalról a hit a kizárólagos feltétele az üdvösségnek, s Isten részéről pedig az ő kegyelme, irgalmas szeretete. De nem minden hit üdvözítő, csak a teljes Szentírás Istenébe vetett feltétlen bizalom vezet el az örök életre! Idei útmutató vezérigénkben ezt Jézus Urunk így mondja: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem” (Jn 14,1)! S megígéri követőinek; a christianusoknak ezt: helyet készít nekik Isten országában, hogy örökre vele legyenek.  Az örökkévalóság ünnepén, ezért ez évben a szeretet apostola bizonyságtételei alapján tekintsük át a mindenható, Szentháromság örök Isten, örök életről adott legfontosabb kijelentéseit!

Reformátorunk szerint; a keresztyén ember számára nincs kedvesebb gondolat, mint hogy Istenben éljen. S ez az örökkévalóság lényege; amikor és ahol, Isten lesz minden, mindenben! Ám, aki az ő gyermeke, már most, hit által, részese ennek a szeretetközösségnek, mert az Úr Krisztus él benne!

Jézus is kijelentette, hogy aki hisz őbenne, annak életében elkezdődött az örökkévalóság. Isten parancsolata örök élet, s mert Jézus egylényegű az Atyával, azt hirdeti, amit Atyja mondott neki.

De hogyan kezdődik el bennünk az örökkévaló élet? Az ige és a Lélek által történő újjászületést a mindenható Isten végzi el mindazokban, kik hittel befogadták az ő cselekvést, történést, létezést munkáló örök igéjét, s aranyevangéliumát a maguk számára érvényesnek tekintik! S az élő krisztushit következménye; Isten halálos ítéletének elkerülése a nagy fehér trón előtt; mivel az élet könyvében már szerepelnek a Bárány vérén megváltottak nevei.

A minden téren és időn túl létező örökkévalóságot emberi képességeinkkel elképzelni sem tudjuk, ezért elégedjünk meg azzal, amit Isten jónak látott kijelenteni erről a Szentírásban! Ha őt a mi teremtő és gondviselő Atyánknak valljuk, akkor el tudjuk fogadni, hogy amit emberi szem nem látott, fül nem hallott, szív nem sejtett; azt készítette el az Úristen az őt szeretőknek. Minden emberi értelmet felülmúló, kegyelmes szeretete erősítésül e földön: élő vizet, mennyei táplálékot ad és megvilágosítja számunkra az Írásokat, amelyek Jézusról tesznek bizonyságot. S aki eszi az Úr testét és issza az ő vérét, örökké élni fog általa.

S bátorításul, örök jelen időben fogalmazza meg János evangéliumában, hét képben és hét általános kijelentésben Jézus: Én vagyok! Így nem lehet semmi kétségünk, aki a Fiúban hisz, az, az Atyában hisz, aki Mózesnek így nyilatkoztatta ki önmagát: Vagyok, aki vagyok. (Luther bibliafordításában: „Ich werde sein, der ich sein werde.” – „Én leszek, aki leszek.”)

Az örök Vagyok – aki számára nincs idő, sem tér, s országa az örök jelen, mindenütt jelenlévő birodalma –, hatalmat adott Fiának, hogy örök életet ajándékozzon mindazoknak, akik ismerik őt, azaz benső közösségük van vele. Ám csak a belé vetett hit által juthatunk élő kapcsolatba megváltó Urunkkal, aki egyedüli út az Atyához.

És a szemtanú evangélista, nem is mondhat többet és nem tehet teljesebb bizonyságtételt; minthogy hirdeti nekünk a Jézusban megjelent örök életet. S aki hit által már őbenne él, annak számára megdönthetetlen bizonyossággá lett a szeretet apostolának e tanúságtétele: az örökkön-örökké élő Úr Jézus Krisztus az igaz Isten és az örök élet! Ő örök szeretettel szeret téged is, és azt szeretné, hogy vele töltsd az örökkévalóságot!

Garai András  (Archív: 2010.)        

 Startonight DualView Festmény Örökkévalóság partja, világít a sötétben, 20 x 30 cm

 

Istennél élni örökké!

Az örökkévalóság ünnepén, az örökkévaló Úr Istennek a Szentírásban adott kijelentéséből keressük a választ; valóban lehetséges-e minden keresztyén ember végső céljának beteljesülése: e földi élet vége után a végtelen életben részesülnie; teremtő, megváltó, megszentelő Istenénél? A RÚF (revideált új fordítású) Biblia szövege szerint idézett egy tucatnyi felelet erősítsen bennünket az örök élet reménységében!

A Szentírás önmagát magyarázza...

„Életet kért tőled, és megadtad neki, hosszú életet, örökké tartót.” (Zsolt 21,5) „Azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra.” (Dán 12,2) „És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet.” (Mt 19,29) „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta.” (Jn 3,36) „Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (Jn 5,24) „Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust.” (Jn 17,3) Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívőkké lettek.(ApCsel 13,48) „Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róm 6,23) „Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.” (1Jn 2,25) „Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.” (1Jn 5,13) „De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az Igazat, és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.” (1Jn 5,20)

Dr. Luther Márton így bátorít: „A keresztyén ember számára nincs kedvesebb gondolat, mint hogy Istenben éljen. Ezzel van elfoglalva egész életében. Így aztán jöhet a nagy nap bármikor, tudja, hogy Ura jön, s megváltást hoz. A hatalmas Bíró, aki minden halottat feltámaszt, s az ördögöt megítéli, testvérünk s pártfogónk lesz. Minő boldogság lesz az, ha majd barátainak, testvéreinek nevez; adományait és a Szentlelket meglátja rajtunk. Ez a vigasztalás azonban egyedül a keresztyént illeti.” 

„Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet.” (Níceai Hitvallás) „Ott színről színre lát a szem, / És ékességben látja fenn / Ég és föld Istenét.” (EÉ 527,1)

Válogatta: G. A.

 Az eredeti kép megtekintése

Isten gyermekeinek reménységéről - a reménység vasárnapján

2019. november 17. - Andreas

AZ ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS 30 LEGFONTOSABB KIJELENTÉSE

A REMÉNYSÉG VASÁRNAPJÁN  –  ISTEN GYERMEKEINEK REMÉNYSÉGÉRŐL

 (a RÚF szerint, a bibliai könyvek sorrendjében idézve)

 

* „És az ő nevében reménykednek majd a népek.” (Mt 12,21) * „Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten.” (ApCsel 26,6) * Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, ahogyan megmondatott: „Ilyen sok lesz a te utódod!” (Róm 4,18) * „Őáltala járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által.” (Róm 5,2-5) * „Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie?” (Róm 8,24) * „A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.” (Róm 12,12) * „Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk.” (Róm 15,4) * „Ézsaiás pedig így szól: »Hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik: benne reménykednek a népek.« A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.” (Róm 15,12-13) * „vagy teljes egészében értünk mondja ezt? Bizony, értünk íratott meg, hogy aki szánt, azzal a reménységgel szántson, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből.” (1Kor 9,10) * „Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.” (1Kor 13,13) * „Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.” (1Kor 15,19) * „Mi ugyanis a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.” (Gal 5,5) * „hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban.” (Ef 1,12) * „és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között,” (Ef 1,17-18) * „Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is:” (Ef 4,4) * „Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból.” (Kol 1,5) * „emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek állhatatosságát;” (1Thessz 1,3) * „Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját és mint sisakot, az üdvösség reménységét.” (1Thessz 5,8) * „Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,” (2Thessz 2,16) * „hiszen azért fáradozunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek.” (1Tim 4,10) * „Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint az örök élet reménységére, amelyet Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért,” (Tit 1,1-2) * „mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését,” (Tit 2,13) * „Krisztus azonban mint Fiú hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk.” (Zsid 3,6) * „De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik,” (Zsid 6,11) * „Így ez a két változhatatlan tény, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erősen bátorít minket, akik odamenekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé,” (Zsid 6,18-19) * „A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett.” (Zsid 10,23b) * „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre,” (1Pt 1,3) * „akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen.” (1Pt 1,21) * „Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet.” (1Pt 3,15) * „Ezért aki így reménykedik benne, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta.” (1Jn 3,3)          

       Dávid ősrégi, „dupla” bátorítása is neked szól, kedves Olvasó:

* Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!” (Zsolt 27,14)

Összeállította: G. A.

 

Ige a mai napra

Az ÚR Isten ítéletéről - az ítélet vasárnapján

2019. november 10. - Andreas

AZ ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS 24 LEGFONTOSABB KIJELENTÉSE

AZ ÍTÉLET VASÁRNAPJÁN  –  AZ ÚR ISTEN ÍTÉLETÉRŐL

(a RÚF szerint, a bibliai könyvek sorrendjében idézve)

 

* „Sőt mondom nektek, hogy Sodoma földjének könnyebb lesz az ítélet napján, mint neked.” (Mt 11,24) * „De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján.” (Mt 12,36) * „hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált: Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm! Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek.” (Mt 12,17-18) * „akik felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak. Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet.” (Lk 20,47) * „Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak.” (Jn 3,18-19) * „Az Atya nem is ítél meg senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte.” (Jn 5,22-23) * „Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (Jn 5,24) * „akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Én önmagamtól nem tehetek semmit: ahogyan tőle hallom, úgy ítélek; és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem.” (Jn 5,29-30) * „Én nem keresem a magam dicsőségét: van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond.” (Jn 8,50) * „Jézus pedig ezt mondta: Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek.” (Jn 9,39) * „Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból.” (ApCsel 17,31) * „Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amiben mást megítélsz, abban önmagadat ítéled el, hiszen ugyanazokat teszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket tesznek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy te megmenekülhetsz az Isten ítéletétől?” (Róm 2,1-3) * „Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.” (Róm 8,1-2) * „Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mily megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mily kikutathatatlanok az ő útjai!” (Róm 11,33) * „És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik,” (Zsid 9,27) * „Mert ha szándékosan vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket.” (Zsid 10,26-27) * „Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten.” (Jak 2,13) * „Mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem engedelmeskednek Isten evangéliumának?” (1Pt 4,17) * „Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára.” (2Pt 2,9) * „Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban.” (1Jn 4,17) * „Haragra lobbantak a népek, de eljött a te haragod és a halottak felett való ítélet ideje, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsiknek és a nagyoknak, hogy elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet.” (Jel 11,18) * „És láttam, hogy egy másik angyal repül fenn az égen: az örök evangélium volt nála, hogy hirdesse azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek; és hatalmas hangon így szólt: Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája; imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait!” (Jel 14,6-7) * „ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid.” (Jel 15,4) * „Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben: Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet, mert számon kérte kezéből szolgái vérét. Még egyszer mondták: Halleluja, felszáll a füstje is örökkön-örökké!” (Jel 19,1-3)

            Az Ószövetség evangélistája; „ráadásként” ezt az örömhírt adja tudtunkra:

* „De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, készen áll arra, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek.” (Ézs 30,18)

Összeállította: G. A.

Képtalálat a következőre: „utolsó ítélet”

Kép: Michelangelo: Az utolsó ítélet, részlet, * Forrás: Internet.

https://www.slideshare.net/bencsikistva/michelangelo-utols-tlet-ismertetsekkel

Honlap ajánlók

2019. november 03. - Andreas

Legújabb internetes oldalam: https://garai-andris.000webhostapp.com/

Reformáció után is Luthertől: https://www.garainyh.hu/garainyh/5/5-6.html

és https://www.garainyh.hu/garainyh/5/5-2.html

és https://www.garainyh.hu/garainyh/cimlap/luther_rozsa.html

valamint: http://garainyh.hupont.hu/37/luther-marton-irasaibol

Bibliavasárnap után is: https://www.garainyh.hu/garainyh/cimlap/visol.htm

(Életem vezérigéje, Ézs 41,10, a zölddel jelzett sorokban olvasható)

Aktuális tanítása, a reformáció hónapja után is: https://www.garainyh.hu/garainyh/5/5-4.html

November 10. Luther születésnapja! November 11. Luther névnapja!

Olvassuk Luther Házi kincstárát!

2019. október 31. - Andreas

Csak innen érhető el: https://www.garainyh.hu/luther/hazikincstar.htm

Reformáció ünnepén tekintsük át rövid életrajzát és Vitatkozását ebből a könyvből:

https://www.garainyh.hu/hazikincstar/adami/eletrajz/eletrajz.html

https://www.garainyh.hu/hazikincstar/95tetel/95tetel.html

A könyvben lévő képek: https://www.garainyh.hu/hazikincstar/kepek/kepek.html

A könyv teljes anyaga letölthető innen: https://garainyh.hu/luther/Luther.exe

A Reformáció 502. évében:

Legyen LUTHER MÁRTON mindenkié! 

https://www.garainyh.hu/hazikincstar/adami/eletrajz/01.jpg

Vers - nem csak Bibliavasárnapra...

2019. október 27. - Andreas

Dal a Bibliáról

Hol nincs a polcon Biblia,
üres, kietlen ott a ház;
könnyen bejut Sátán oda,
s az Úr Jézus ott nem tanyáz.

Azért hát ember, bárki légy,
egy-két filléred kerül:
egy Bibliát sietve végy
az ördög ellen fegyverül.

Nyisd azt föl minden reggelen,
csüggj hittel mindenik szaván,
merülj belé figyelmesen,
olvasd, kutasd nap-éjszakán.

E könyv erőt ad és vigaszt,
s ne bánd, ha int, ha néha bánt,
pajzs gyanánt használjad azt
örömben, búban egyaránt.

Szeresd e könyvet, s úgy tekintsd
mint földi élted támaszát,
amely ha sírodig kísért,
számodra nyit új, jobb hazát.

/ Luther Márton/

Vedd és olvasd! - "A Szentírás önmagát magyarázza!" (Dr. Luther Márton)

https://abibliamindenkie.hu/uj/ https://abibliamindenkie.hu/karoli/

Az ÚR Jézus tanítása a hitről

2019. október 13. - Andreas

AZ ÚR JÉZUS TANÍTÁSA A HITRŐL – JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN

 

A ma kezdődő hét Útmutató vezérigéje János apostol leveléből való: „Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” (1Jn 5,4) A szeretett tanítvány Urától hallotta ezeket a gondolatokat; (a vers idézetek a RÚF szerint, a Szentírás sorrendjében követik egymást).

            „Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek?” (Jn 3,12) „hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” (Jn 3,15) „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) „Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében.” (Jn 3,18) „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta.” (Jn 3,36)

            „Jézus így válaszolt: Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát.” (Jn 4,21)

            „Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (Jn 5,24) „Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek?” (Jn 5,44)

            „Jézus ezt felelte nekik: Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött.” (Jn 6,29) „Jézus azt mondta nekik: Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” (Jn 6,35) „Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.” (Jn 6,40) „Bizony, bizony, mondom nektek: aki hisz, annak örök élete van.” (Jn 6,47)

            „Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek.” (Jn 7,38)

            „Ha nem az én Atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem; de ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok: az Atya énbennem van, és én az Atyában.” (Jn 10,37-38)

            „Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt. Örülök, hogy nem voltam ott: tiértetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá!” (Jn 11,14-15) „Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” (Jn 11,25-26)

            „Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek! Ezeket mondta Jézus, majd elment és elrejtőzött előlük.” (Jn 12,36) „Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta: „Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.”” (Jn 12,39-40) „Jézus pedig hangos szóval ezt mondta: Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem;” (Jn 12,44) „Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.” (Jn 12,46)       

            „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem!” (Jn 14,1) „Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya, aki énbennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit.” (Jn 14,10) Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek!” (Jn 14,11) „Bizony, bizony, mondom nektek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek,” (Jn 14,12) „Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek.” (Jn 14,29)

            Olvassuk el Bibliánkból a környező verseket is, hogy összefüggésükben érthessük az Ige üzenetét. Ne feledjük reformátorunk javaslatát: A Szentírás önmagát magyarázza! S az ének szavai így bátorítanak: „Az Úr csodásan működik, // Ki kétkedőn kutatja őt, / Annak választ nem ád, / De a hívő előtt az Úr / Megfejti önmagát. // Bízzál az Úrban,” (EÉ 328) Pál és Szilász apostolok tanácsát is szívleljük meg: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe.” (ApCsel 16,31)

Összeállította: G. A. (2019.10.13.)

Képtalálat a következőre: „a hit”

170 éve áldozták életüket az aradi vértanúk

2019. október 06. - Andreas

Nemzeti gyásznap október 6.

"Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért." (Jn 15,13)

https://www.nyiregyhaza.hu/post/tobb-szazan-tisztelegtek-ma-nyiregyhazan-az-aradi-vertanuk-emleke-elott-2019-10-04

 Több százan tisztelegtek ma Nyíregyházán az aradi vértanúk emléke előtt

Több százan tisztelegtek ma Nyíregyházán az aradi vértanúk emléke előtt

Nyíregyházán, az evangélikus templomban emlékeztek az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordulóján. Több száz középiskolás diák, állami és egyházi vezetők, civil emberek gyűltek össze péntek délelőtt, hogy tisztelegjenek a kegyetlen ősz áldozatai előtt.

 

Kép forrása: https://ma7.sk/kavezo/az-aradi-vertanuk-emlekezete

Az aradi vértanúk egy 19. század végi festményen • Fotó: Archívum (Ezt a cikket a Ma7-ról másolták: https://ma7.sk/kavezo/az-aradi-vertanuk-emlekezete)

Az aradi vértanúk egy 19. század végi festményen • Fotó: Archívum(Ezt a cikket a Ma7-ról másolták: https://ma7.sk/kavezo/az-aradi-vertanuk-emlekezete)

Az aradi vértanúk egy 19. század végi festményen • Fotó: Archívum(Ezt a cikket a Ma7-ról másolták: https://ma7.sk/kavezo/az-aradi-vertanuk-emlekezete)

 

Képtalálat a következőre: „aradi vértanúk 170 éve”

Kép forrása: https://tortenelmi.blog.hu/2018/10/06/tisztelet_az_aradi_vertanuknak

 

"Szent angyalod legyen velem!"

2019. szeptember 29. - Andreas

„Ki olyan, mint Isten?” 

MIHÁLY ARKANGYAL EMLÉKEZETE

 

Az Útmutató szeptember 29-i, reggeli igéi évtizedek óta Mihály arkangyalra emlékeztetnek. Ezek alapján tekintsük át röviden, mit tanít nekünk a Szentírás róla. „Abban az időben eljön Míkáél, a nagy vezér, aki a te néped mellett áll.” (Dán 12,1) De még egy ilyen főangyal sem mer egy bukott angyal; az ördög felett káromló ítéletet kimondani (Júd 9), csak ennyit: „Dorgáljon meg téged az ÚR!” Az ítélet egyedül Istené (Jel 20,10) és végleges; örökkön- örökké tart. Mindezek tudatában, ez évben a Jel 12,7-12-ben azt olvashatjuk, hogy Mihály (nevének jelentése: Ki olyan, mint Isten?), az angyali seregek vezére harcol és győz angyalaival a mennyben a Sátán és angyalai ellen. Ő Isten népének a védőangyala. 

Lapozzuk fel a korábbi években e napra kijelölt igeszakaszokat is! Dán 10,10-19a-ban Dánielhez látomásban szól Gábriel, s elmondja, hogy Izráel őrangyala; Míkáél, az egyik legfőbb vezér a segítségére jött az angyalok számunkra még láthatatlan világában folyó harcban. Jézus előre látta ennek a végeredményét Luk 10,17-20 szerint: „Láttam a Sátánt villámként leesni az égből.” Ez a jövendölés még nem teljesedett be, (majd csak a Jel 12,9-ben).

Mi is a szolgáló lelkek, a mennyei seregek állandó feladata? A Zsolt 103,17-22 szerint: „Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára!” A Zsid 1,7.13-14 szerint: „Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűz lángjává, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget”. Ez az örökség Jézus „kicsinyeié”, mert Mt 18,1-10-ben Urunk így tanít: ”Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába, ahol az ő angyalaik (s e hét legfőbb angyali lény között az első Mihály) mindenkor látják a mennyben az én mennyei Atyám arcát”. Hiszen ők mindig Isten elé járulhatnak, mert (a Jel 8,2 szerint) Isten színe előtt állnak. S mi a közös szolgálata az Ő híveinek már e földön, s majd a mennyben is? A 148. Zsoltár így válaszol: „Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege! Dicsérjétek az URat, ti földiek, ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt dicsérjétek az ÚR nevét!” 

Dicséretünk alapja egyedül az Úr Jézus Krisztus golgotai kereszten kivívott végső győzelme. Azért győzhet Mihály, és a mi harcunk is azért nem reménytelen, mert „Isten Harcosa” teljes diadalmat aratott a bűn, halál és Sátán felett; ott a véres keresztfán minden elvégeztetett! Mihály neve ezért már nem kérdés számunkra, s a reformációban újra felfedezett válasz személyes meggyőződésünk is lehet: Ki olyan, mint Isten? Solus Christus! Egyedül Krisztus!

Ezért:  „Várj, ember szíve, készen, Várd Isten Harcosát.

            Ki üdvösséged lészen, És békességet ád.

            Fényt, éltet hozva jő, Megtört az ősi átok,

            Kit vágyakozva vártok, Betér hozzátok ő.” (EÉ 140,1)

S mivel „Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.” (Zsolt 34,8), ezért bátran kérhetjük teremtő, megváltó és megszentelő Istenünket így:

„Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam!  Ámen.” 

Összeállította: G. A. (2003.)

Képtalálat a következőre: „"mihály arkangyal"”

SZENT MIHÁLY LOVA ÉS AZ ELMÚLÁS

2019. szeptember 29. - Andreas

SZENT MIHÁLY LOVA ÉS AZ ELMÚLÁS

(Hat versrészlet a Verstár CD-rom segítségével:)

 

Petőfi Sándor: Ujonnan visszajött a régi baj

Megérem-e ezt én? Vagy mielőtt

Rivalgó zaj közt harci paripára

Pattanhatnék föl: tán szép csendesen

Ráfektetnek majd szent Mihály lovára?

 

Ady Endre: Egy templom-alapító álma

Ott összegyülne az én népem

S nyögve, kacagva,

Vörös terítős Szent Mihály lova

Körül, oltár körül,

 

Babits Mihály: Szent Mihály -  Régi vers

És ő nem némul. Nedves tiarája

s fényes szeme sillámlik a sötétbe -

Ó szent Mihály, leborulok elébed.

Kardos angyal, kinek a fény arája.

 

Juhász Gyula: Temetés

Aranyosan és feketén döcög

Szent Mihály lova őszi fák között.

 

Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal

De jaj, engem ide-tova

Elvisz a Szent Mihály lova,

 

Petőfi Sándor: E szobában küszködött…

Egy kivánatom leszen, ha

E szobából el kell menni:

Az, hogy engem

Akkor innen

Szent Mihály lova vigyen ki.

 

Szent Mihály lova

halottszállító saroglya. Fából készült, négy lábbal ellátott eszköz. Temetéskor a koporsót helyezték rá, melyet aztán négy ember a vállára emelve a sírhoz vitt. Nevét feltehetőleg onnan kapta, hogy a kora középkortól Mo.-on is a temetők és a temetés védőszentjeként tisztelték Szent Mihályt. Kat.-ok és prot.-ok egyaránt használták a Szent Mihály lova kifejezést, ami ugyancsak az eszköz nagy múltjára vall. Általában dísztelen volt és feketére festették, de ismeretesek faragott fehér és színes virágokkal díszített, festett példányok is, amelyeket gyermekek temetésénél használtak. Alkalmazását a gyászkocsik szorították ki. – Irod. Takács Béla: A „Szent Mihály lova” (Reformátusok Lapja, 1979. 44. sz.).

Szent Mihály lova (Sarkad, Békés m., 19. sz. első fele)

Szent Mihály lova (Sarkad, Békés m., 19. sz. első fele)
Képtalálat a következőre: „"szent mihály lova"”
kép forrása: Internet

Egy 80 éve beiktatott evangélikus püspök gondolatai a misszióról

2019. szeptember 22. - Andreas

80 éve iktatták be Túróczy Zoltánt a tiszai egyházkerület püspöki tisztébe

"Az egyháznak különböző életmegnyilvánulásai vannak, és e szerint szoktunk beszélni az egyház történelmi, jogi és lelki arcáról. Talán mondanom sem kell, hogy bármennyire tiszteletben is tartom az előző kettőt, az egyház leglényegesebb életformájának az egyház lelki arcát tekintem.Az egyház lelki arcán az uralkodó vonás a misszió. Az egyház Isten küldötte az Ő népének összegyűjtésére e világban. Erre utal a mennybemenetel nagy parancsa is. Isten tékozló gyermekei azonban nem a tudatlanság sötétségében tévelyegnek csupán, s azért nem lehet őket egyszerű felvilágosító munkával Istenhez visszavezetni, hanem a sötétség istenellenes hatalmának rabságában sínylődnek, s így fölszabadításukra harcot kell indítani. Az egyház lelki arca tehát mindig harcoló egyházat mutat. Ez a harc mindenekelőtt befelé folyik. Az ítéletnek Isten házán kell elkezdődnie. Ez a legbelsőbb misszió. Azután az egyház elhidegült emberei felé kell megindulnia, ez a belmisszió. És el kell jutnia egészen távoli világrészek kunyhóiig, ez a külmisszió. ..."

(Püspöki beköszön- Nyíregyháza, 1939. május 16.) Idézet forrása:Isten embere Túróczy Zoltán evangélikus püspök (1893-1971) I. kötet - Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség Budapest, 2002; 433. oldal * Közli: a nyíregyházi Hírmondó, a 2019. 3. szám 10. oldalán.

További anyagok honlapomról: Túróczy Zoltán ma is prédikál * Egyetlen verse * Igehirdetése: Küldj el engem! * Hat Közbenjáró imádság * Ötrészes evangelizációs sorozata

Olvasta-e már az Ágostai Hitvallást?

2019. szeptember 15. - Andreas

Kedves evangélikus hittestvérem!

Ha még nem olvasta el az evangélikusság 1530-ban keletkezett fő hitvallási iratát, innen elérheti:

http://reformacio2017.hu/wp-content/uploads/2016/08/Agostai_hitvallas_2008.pdf

Kivonatos szöveget talál a Gyülekezeti Liturgikus Könyv 547-559. oldalain. Itt most csak a VII. fő hitcikket idézem:

AZ EGYHÁZRÓL

„Tanítják továbbá, hogy az egy szent egyház minden időben megmarad. Az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi egységéhez elegendő egyetérteni az evangélium tanításában és a szentségek kiszolgáltatásában. De nem szükséges, hogy mindenütt hasonlók legyenek az emberi hagyományok, vagyis az emberek által megállapított vallási szokások és szertartások; amint Pál mondja: egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek. (Ef 4,4.5)” 

„És a királyok előtt szólok a te bizonyságaidról,és nem szégyenülök meg.” Zsolt 119,46 

illusztráció

Képtalálat a következőre: „"Ágostai hitvallás"”

picture of a hist17_1

Hogyan kaphatok bűnbocsánatot?

2019. szeptember 08. - Andreas

Honlapom archív anyagából válogattam ezt a két éve megjelent írást:

Hogyan kaphatok bűnbocsánatot? [2017.08.09 ]

A 80 oldalas könyvecskéből tizenkét oldal fényképként beszkennelve olvasható honlapomon, két címen is:

https://garainyh.hu/wordtar2/wordtar2.php?d=Lelekepito+irasok%2FHogyan+kaphatok+b%C5%B1nbocs%C3%A1natot

https://garainyh.hu/kep/index.php?d=BUNBOCSANAT

(Tipp: minden oldal megnyitása új ablakban, nagyítás tetszés szerint!)

Mit olvashatnak ezen a tucatnyi oldalon?
A címlapon és a tartalomjegyzéken kívül a szerző 1947. szeptember 7-én írott előszavát és záró szavait, valamint a XX. fejezetet. Ezt azért választottam ki, mert ebben idéz a finn szerző leghosszabban Luther Márton írásából. Ennek címe és eredeti forrása: A gyülekezetlátogatók oktatása, 1528. WA. 26, 202-221.
Áldott olvasást kívánok!  Reformátorunk gondolatai a lutheri reformáció kezdete 500. évében is aktuálisak, adjuk tovább ezt az üzenetet másoknak is! Ennek utolsó mondatait idemásoltam, hogy megosszuk sokakkal:

"A megtérés első része tehát a bűnbánat és a gyötrődés (a bűn miatt). Másik része a hit, hogy a bűnök meg vannak bocsátva Krisztusért. Ez a hit munkálja azután az új életben járás elhatározását. Tehát a hit által lesz a mienk a bűnök bocsánata...  de ilyen hit nem születik a nélkül, hogy a szívnek az összetöretése és gyötrődése meg ne előzné. Mert a hit nélküli bűnbánat... reménytelenség. A bűnbánat nélküli hit pedig pökhendiség és testi nemtörődömség."

Válogatta és ajánlja: G. A.

Becsengettek az ÚR Jézus iskolájába is!

2019. szeptember 01. - Andreas

Becsengettek az ÚR Jézus iskolájába is!

Jézus folyamatosan tanította tanítványait; minket is szeretne „beiskolázni” ingyenes, életfogytig tartó továbbképző „tanfolyamára”, amelynek végbizonyítványát személyesen adja majd át a résztvevőknek: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” (Jel 2,10) Urunk tanítói munkájáról a Szentírás így tanúskodik a RÚF szerint:

De hogyan is üljünk be az ő osztályába? Imádságos, nyitott szívvel fohászkodhatunk, a zsoltárok szavaival: Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!” (Zsolt 143,10) „Áldott vagy te, Uram! Taníts meg rendelkezéseidre!” (Zsolt 119,12) „Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem!” (Zsolt 25,4)

Hogyan is tanított az ÚR Jézus? Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget.” (Mt 6,35) „Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan kiáltva szólt: Ti ismertek engem, tudjátok is, honnan való vagyok; de én nem önmagamtól jöttem, hanem igaz az, aki engem elküldött, akit ti nem ismertek.” (Jn 7,28) Jézus tehát ezt mondta: Amikor felemelitek az Emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem azt mondom, amire az Atya tanított engem.” (Jn 8,28) „Amikor Jézus a templomban tanított, ezt kérdezte: Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Krisztus Dávid Fia?” (Mk 12,35) Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton.” (Lk 4,31) „Onnan útra kelve elment Jézus Júdea vidékére és a Jordánon túlra; és megint nagy sokaság gyülekezett hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanította őket.” (Mk 10,1) „Amikor Jézus elmondta parancsait a tizenkét tanítványnak, továbbment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban.” (Mt 11,1) „Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban, és senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája.” (Jn 8,20) „Jézus így válaszolt neki: Én nyilvánosan szóltam a világhoz: én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mind összegyűlnek, titokban nem beszéltem semmit.” (Jn 18,20) „Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele.” (Jn 3,1–2)     

De mire is tanította Jézus a tanítványait és a sokaságot? „Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: »Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot.« Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.” (Mt 9,13) „Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.” (Mt 11,29) „Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz: Mint valami rabló ellen, úgy vonultatok ki kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok engem! Mindennap a templomban ültem és tanítottam, és nem fogtatok el.” (Mt 26,55) „Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani.” (Mk 6,34) Tanítás közben így szólt Jézus: Óvakodjatok az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösben járni, és szeretik, ha köszöntik őket a tereken.” (Mk 12,38) „Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett. A zsidók csodálkoztak ezen, és ezt kérdezték: Hogyan ismerheti ez az Írást, hiszen nem is tanulta? Jézus így válaszolt nekik: Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem.” (Jn 7,14–16) „Meg van írva a prófétáknál: „És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek.” Aki az Atyára hallgatott, és tőle tanult, az mind énhozzám jön.” (Jn 6,45)

De milyen tanulók voltak Jézus tanítványai? „Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok; bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból.” (ApCsel 4,1–2)  

És mit tett Pál élete végéig, fogságában is; aki hozzánk hasonlóan, nem volt személyesen Jézus tanítványa? „Hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül.” (ApCsel 28,31)

S végül, mit bízott rá mindenkori tanítványaira utolsó, missziói parancsában az ÚR Jézus? „Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20) „Ezután így szólt hozzájuk: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.” (Mk 16,15–16.20)

Miként bátorítja s egyben figyelmezteti mai tanítványait is Urunk és Mesterünk? „Nem különb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, hogy olyan legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,24–25.32–33)    

                                                                                              Összeállította: Garai András https://www.garainyh.hu/

Forrás: https://www.evangelikus.hu/becsengettek-az-ur-jezus-iskolajaba-is

Dr. Luther Márton bátorító gondolatai a hit nagy művészetéről

2019. augusztus 27. - Andreas

Dr. Luther Márton bátorító gondolatai a hit nagy művészetéről

Jegyezd meg, hogy ez a hit nagy művészete és bölcsessége: a szükségben nem futkos ide-oda, nem beszéli tele mindenki fülét panaszával, nem lázad, mondván: „miért bánik Isten így velem?” Nem is kételkedik Istenben, aki ilyen nehéz helyzetbe hozta, hanem tud mindezek fölé emelkedni. Meglátja Isten atyai szívét, és mer őszintén kiáltani ahhoz, aki sújtja. Ez minden művészetnél nagyobb művészet, és egyedül a Szent Lélek munkája bennünk.

Ezért hát: meg kell tanulnod kiáltani! Nem magadba roskadva ülni, a fejedet lógatni és rázni, és saját gondolataid körül forogva a bensődet rágni, aggodalmaskodni és kiutat keresgélni, hanem rajta! Indulj, te elernyedt kópé! Borulj térdre! Emeld kezedet és szemedet az égre! Kezdj egy zsoltárba, vagy a Miatyánkba, aztán mondd el Istennek, mi nyomja a szívedet, ha kell, sírva, de Őt hívva segítségül! Isten vágyik arra, sőt akarja, hogy kitárd előtte minden szükségedet! Nem szabad, hogy magad cipeld a terhedet és összeroskadj alatta!

Isten akarja, hogy túl gyenge légy ahhoz, hogy terheidet hordozni tudd és nehézségeiden győzedelmeskedj, azért, hogy megtanuld, hogy Őbenne légy erős, és Őt dicsőítsed a Tőle kapott erőért.

Képtalálat a következőre: „luther márton képe”

Gyülekezeti csendesnap a Filadelfia gyülekezetben

2019. augusztus 22. - Andreas
2019-08-20 - 10:00 – 16:00
Nyírtelek, Tokaji u. 52.
A hanganyagok közzétételéhez a szolgálattevők előzetes hozzájárulásukat adták!
A nap témája: KORUNK KIHÍVÁSAI ÉS KÍSÉRTÉSEI

…és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat…
Mt.16.18.
10.00. Éneklés
10.30. Igehirdetés: Ittzés István
Mit jelenthet az ember életében, hogy Jézus a Krisztus.
Mt.16,13-20.
11.10. Kávészünet
11.45. Csoportok szolgálata

13.00. Ebéd

14.00. Előadás: Ittzés István
Korunk kihívásai, és kísértései a hívő ember életében.

14.45. Igehirdetés: Malik Péter
Hálaadás. Ef.5,15-20.
15.30. Úrvacsora.

Figyelem! Az igehirdetések itt az aláhúzott címekre kattintva érhetőek el!

vagy a gyülekezet honlapjáról, itt: https://filadelfia.lutheran.hu/?page_id=8489&lang=hu_HU

Képek a csendesnapról: https://filadelfia.lutheran.hu/?page_id=8557&lang=hu_HU

Harc nélkül nincs győzelem!

2019. augusztus 19. - Andreas

HARC NÉLKÜL NINCS GYŐZELEM!

Az EKE hitmélyítő csendeshét 10 igehirdetése

 

A hanganyagok az előadók előzetes engedélyei alapján kerültek fel a világhálóra; a hallgatás/letöltés az aláhúzott címekre történő kattintással történik. A linkek szabadon terjeszthetők. Ne feledjük: minden christianus egyben misszionárius! „Hirdessétek az evangéliumot!” A részletes program; Piliscsaba, 2019. július 19. – augusztus 3.:

 

Délelőtti előadások:

„Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét!” (Ef 6,10-17)

Bozorády Zoltán szolgálatai

Kedd:              „A mi harcunk nem test és vér ellen folyik” Ef 6,10-13

Szerda:            Öv és páncél: igazságszeretet és megigazulás Ef 6,14

Csütörtök:       Saru és pajzs: a harcosra útközben nyílzáport zúdítanak Ef 6,15-16

Péntek:            Sisak: az ellenség ijeszt, hogy üdvöd is elvesztheted Ef 6,17a

Szombat:         A Lélek kardja: „élesebb minden kétélű kardnál” Ef 6,17b

 

Esti evangelizációk:

„Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül!” (Róm 10,13)

Ittzés István szolgálatai

Hétfő:             „Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr” Bír 6,1-10

Kedd:              Milyen feltételei vannak, hogy az Úr harcosa légy? Bír 6,11-23

Szerda:            Rombold le a Baál oltárát, és állítsd helyre az Úr oltárát! Bír 6,24-32

Csütörtök:       Győzni csak hit által lehet; Uram, növeld a mi hitünket! Bír 6,33-40; 7,9-14

Péntek:            „Mert az Úr előtt nincs akadály: akár sok, akár kevés által” Bír 7,1-8.15-25

 

A csendeshét mindkét témáját jól összefoglaló ének: EKE énekeskönyv 297:

Légy Jézus Krisztus harcosa

1.

Légy Jézus Krisztus harcosa,
És bátran állj elő!
Már leng a kereszt zászlaja,
Vár rád a harcmező.
Ne tétovázz tovább,
Halld meg a kürt szavát,
Mely bátorító harci jel,
Fel, lelki harcra fel!

2.

Vedd fegyveredet, s harcba állj,
Mint egykor Gedeon!
A bűnnek bátran ellenállj,
Az Úr áll jobbodon!
Az égi seregek
Mind téged védenek.
A harcban mindig légy erős,
Hisz véled küzd a Hős!

3.

Csak vidd kereszted válladon,
Végig türelmesen!
Ha Sátán rád tör támadón,
Jól őrködj szíveden!
A bűntől óvd magad,
Légy végre már szabad!
Küzdj hittel, bátran, lelkesen,
És vár a győzelem!

4.

Vedd föl az Ige fegyverét,
Ez biztos oltalom!
Ez megsegít, bármerre mégy,
Vízen és szárazon.
Az üdv sisakja véd,
Ha bánt az ellenség.
A bűn nyila nem járja át
A hit erős pajzsát.

5.

Az Úrnak Lelke bátorít,
Mint egykor Dávidot,
Hogy bátran küzdj, Ő megtanít
Jól forgatni kardod.
Nem tart soká a harc,
Mindvégig hűn kitarts!
Fönt Isten adja néked át
Az életkoronát.

Szöveg: Annoni, Hieronymus 1697-1770; Gerzsenyi László 1931- Dallam: Eickhoff, T. 1676

Korábbi csendeshetek anyagai és e csendeshét délutáni fórum bevezető előadásai elérhetőek az EKE honlapjának Hangtárából!

Az igehirdetők korábbi hanganyagai a Hangzó örömhírtárban:

Bozorády Zoltán: https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Bozorady%20Zoltan/

Ittzés István: https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Ittzes%20Istvan/

„Az én lábamnak szövétneke a Te igéd, és ösvényemnek világossága.” (Zsolt 119,105; RÚF

https://www.garainyh.hu/garainyh/cimlap/eros_var.html

ERŐS VÁRUNK AZ ÚRISTEN!

A https://garainyh.blog.hu/ blogot szemlézi: a https://www.evangelikus.hu/blogok blog; és a https://www.facebook.com/garainyh közösségi oldal is.

EKE - evangélikusok közössége az evangéliumért  

Képtalálat a következőre: „lelki fegyverzet”

Képtalálat a következőre: „lelki fegyverzet”

Képek forrása: Internet

Egy máig érvényes, 80 éves püspöki megállapítás

2019. július 12. - Andreas

A missziói munka: életszükséglet!

 „KÜLDJ EL ENGEM!” (Ésaiás 6:8–9.)

Túróczy Zoltán igehirdetése

 1. augusztusban, az Evangélikus Gyülekezeti Közösségek első konferenciáján

 

Három olyan szentírási versre szeretném elöljáróban felhívni a figyelmet, melyeket valamennyien jól ismerünk. Az egyik vers Máté 11. végén: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan!...” A másik Máté 28.-nak utolsó előtti verse: „Menjetek el széles e világra!...” Mind a kettő ugyanattól a Jézustól származik s ugyanannak a tanítványseregnek szól. Azt a látszólagos ellentmondást, ami a kettő között van, fokozza még János 15.-ben ez a nagyon ünnepélyes pillanatban elhangzott felhívás: „Maradjatok én bennem!”

 

            Ez a sajátságos  h á r o m   p a r a n c s a  van Jézusnak tanítványai számára. Lehetnek, akik hol az elsőt, hol a másodikat vagy harmadikat hangsúlyozzák a szerint, hogy melyiket érzik magukhoz közelebb. Nekünk azonba világosan meg kell látnunk, hogy mind e három parancs úgy hozzátartozik keresztyén életünkhöz, mint a háromszöghöz három szöge és három oldala.

 

            „J ö j j e t e k   é n h o z z á m   m i n d n y á j a n, kik megfáradtatok és megterheltettetek…” Ne gondoljuk, hogy lehet életünkben olyan korszak, amikor erre nincs már szükségünk, mert mi már oda jöttünk Jézushoz s ott vagyunk nála. Mindig időszerű ez a felszólítás számunkra! Aki azt gondolja, hogy túl van már ezen, annak életében sajátságos változást fogunk észrevenni. Annak szívétől mindig messzebbre távozik Jézus Krisztus. Megszokottá válik számára a Jézus Krisztussal való kapcsolat. Elveszti az első szerelmet és nem fog Jézusban megmaradni. Tönkremegy keresztyénségében a második parancs hatása, mert az elsőt nem tartotta be. Nekünk mindig azt kell éreznünk, hogy még messze vagyunk tőle; hogy még mindig közelebb kell jutnunk hozzá. Mikor a kisgyermek felkéredzik édesanyja ölébe, nem elég neki, hogy ott ülhet, hogy a lábát is felhúzhatja, – egészen odafurakodik, belebújik a nagykendőjébe, hogy elrejtőzzék a kebelén. Ebben a furakodásban benne van, hogy még mindig nem érzi elég közel magát az édesanyjához. Minél jobban szeretek valakit, annál jobban vágyódom utána és annál kevesebb mindig számomra az, amit kapok belőle. Ezért szól hozzánk is holtunk napjáig: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan!...” Ezért könyörgünk mi is holtunk napjáig: „Jövel Jézus, lelkem hő szerelme!”

 

            De szól a második felhívás is: „M a r a d j a t o k   é n b e n n e m…” Meg kell benne maradnunk, mint katonának a várban. Lehet, hogy ez rabságnak látszik sokak előtt, de aki nem vállalja ezt a rabságot, az olyan sorsra jut, mint a virág, amelyik rabságnak érzi, hogy oda van nőve a gyökeréhez. Ha leszakadna róla, elpusztulna; nem illatozhatnék, nem pompázhatnék többé. Olyan sorsra jutna, mint az ívlámpa, amelyiknek nem tetszik, hogy helyben kell maradnia s dróttal oda van kötözve a központhoz. Ha elszakadna és elindulna a maga útján, soha többé nem tudna világítani. Aki elfelejti a termékeny keresztyén élet e második parancsát, azt előbb-utóbb elkapja a világ és elmarad Krisztustól. Lehet, hogy még soká fog dolgozni Isten országában, de az már csak erőlködés lesz. Több lesz benne az emberi akarat próbálkozása, mint az igazi, Krisztusért való szolgálat. Krisztusért, de Krisztus nélkül fog dolgozni.

            Ha valaki azt gondolja, hogy kell az első s kell a második felhívás a keresztyén ember életében, de nem fontos a harmadik; ha úgy érzi, hogy élhet keresztyén életet a Krisztushoz való jövetel és a Krisztusban való megmaradás egyéni megnyilvánulásaiban, az a halál csiráját hordja magában. Ezek az élvező keresztyének, akik boldogan tudnak rajongani és lelkendezni, hogy Jézus az övék, túláradó szívvel énekelnek a megváltottak boldogságáról, de olyanok, mint a fagyöngy, mely csak szívja az életerőt. Nemrég egy konferencián hallottam idézni egy német mondást, amelyik így szól: „Dauergruppen sind gefährlich.” Ezek azok a csoportok, amelyek mindig csak együtt akarnak maradni; csak egymással törődnek. Semmiféle missziói munkát nem végeznek, csak egymást traktálják lelki tapasztalataikkal, együtt élvezgetik Isten Igéjét. Ezeket a közösségeket fel kell robbantani, mert ezek veszedelmesek a maguk és mások számára is. Nem értik meg, hogy nekik is szól a harmadik parancs, egyszerűen kivonják magukat alóla s így tartalékba kerülnek olyanok, akiket Isten talán az első rajtvonalba szánt. Azonkívül pedig így termelődik ki az az élhetetlen, beteges típusa a keresztyén embernek, az a melegházi virág, aminek minden megárt, amelyik mindenen megbotránkozik, mert csak magát tartja tökéletes keresztyénnek.

            Azért beszéltem erről ilyen részletesen, hogy rámutassak, hogy az a missziói munka, melyet Jézus ebben a parancsban kíván, nem valami olyan többlet, amelyik jó, hogyha megvan, de az sem olyan nagy szerencsétlenség, ha nincs meg. A missziói munka életszükséglet. Ezért Jézus, amint valaki az ő nyomdokaiba lép, azt követeli, hogy álljon rögtön munkába. Gondoljunk csak arra a történetre, amelyik nekem mindig olyan sokat jelentett, a gadarénus történetére. Mikor az ördög rabságából megszabadult, könyörög Jézusnak, hogy engedje hajójára, hadd maradjon vele. Milyen természetes kérés ez! Hisz ott van azon a csónakon, ki egyedül szerette őt, ki megszabadította testi-lelki kínjaitól! És Jézus nem engedi vele menni: „Eredj haza a tieidhez és jelentsd meg nékik, mely nagy dolgokat cselekedett veled az Úr s mint könyörült rajtad!” Nem engedi, hogy vele menjen, hanem mindjárt munkába állítja. Azért kívánta ezt, mert tudja, hogy ez életszükséglet. Majdnem azt lehet mondani, hogy nagyobb szükségét látja annak, hogy azonnal munkába álljon, mint hogy elmélyüljön a Krisztussal való együttlétben.

 

            „M e n j   e l!”  Ne mint parancsra nézz erre a felszólításra: hanem mint életszükségletre. Ésaiás is tudja ezt, ezért mondja: „Küldj el engemet!” Mikor azonban az ember ez előtt a küldetés előtt áll, rendesen úrrá lesz felette a félelem. Nem meri vállalni a munkát. Rendesen kettő az, ami visszatartja. Az egyik: nem értek hozzá, – a másik: én bűnös vagyok. A bölcsesség hiánya és bűnösségének tudata. Akik az első kifogást mondják, azok válogatnak a szolgálatban. Van egy sereg munka Isten országában, amihez nem kell sem érettségi, sem lelkészi oklevél, mert az Úr nem tudományt kíván, hanem bizonyságtételt. Ezt kívánja a gadarénustól is. Hát kell ehhez bölcsesség? Hát nem lehet megkívánni egy újszülött keresztyéntől, hogy elmondja, mi történt vele?

Aki a második kifogást mondja, az így gondolkozik: „Hogyan mondjam én másnak, hogy térjen meg, mikor magam sem vagyok egészen az övé?” Van olyan bűntudat, mit Isten Szentlelke ébreszt fel bennem s van, amit a sátán. Hogyan lehet ezt a két bűntudatot megkülönböztetni? Amit Isten ébreszt, az Isten szerint való keserűséget okoz, s azzal végződik, hogy keresi az ember a kimenekedést és fölragyog előtte a kereszt. Isten azért ejt kétségbe, hogy megtérítsen. A sátán pedig azért ejt kétségbe, hogy visszatartson a megtéréstől. Mindkettő azt mondja: „Menthetetlen vagy oh ember.” (Róma 2:1.) Isten azonban tovább folytatja: „Ne félj, mert megváltottalak.” (Ézs. 43:1.) A sátán azonban csak félig mondja el a mondatot, a végét elhallgatja. Aki mentegetődzik, hogy én ilyen, meg olyan bűnös vagyok s ezért húzódik a munkától, az vizsgálja meg magát, hogy Isten vagy a sátán ébreszti-e benne ezt a bűntudatot.

Jegyezzük meg tehát, hogy a missziói munka életszükséglet. Arra, hogy én missziói munkába álljak, elsősorban nem Istennek van szüksége, hanem magamnak. Még a felebarátomnak sincs rá olyan szüksége. És ha azok, akik köröttem élnek, nm volnának veszni induló lelkek, akkor is be kellene állnom a munkába, mert elpusztulnék e nélkül.

Az egyéni missziói munka nemcsak keresztyén életszükséglet, hanem  I s t e n            o r s z á g á n a k   i s   e z   a  m u n k a m ó d s z e r e.  A világ mindig tömegmunkát végez, a keresztyénség egyénit. Ez nem azt jelenti, hogy a keresztyénség nem tudja megbecsülni a tömeghatásokat, melyek azokat is magukkal sodorják, kiket máskép nem lehetne megközelíteni. Nem azt jelenti, mintha mindig kisebbség akarna maradni. Gondoljunk János 3:16-ra. De mégis ez a keresztyénség munkamódszere; az egyéni munka. Ezen épül fel az anyaszentegyház, ennek köszönhetjük mi is keresztyénségünket. A losonci konferencián az egyik előadó arról beszélt, hogy az egész keresztyén munkához csak két ember kell, meg Krisztus. Az egyik, aki ismeri Krisztust és a másik, aki nem ismeri. Aki ismeri, megkérdi a másikat: Ismered-e Krisztust? Ha nem, bemutatom neked. És azután bemutatja Jézus Krisztust a másiknak. A misszió is ilyen sejtmunka: egy csodálatos szent ragály, amely egyik emberről a másikra terjed. E leverhetetlen. A tömeget meg lehet fordítani, át lehet hangolni más véleményre, de ezt a munkát nem lehet megakadályozni. Megszüntethetnek minden egyházi életet, lerombolhatnak minden templomot, elzárhatnak minden lelkipásztort, – amíg Istennek rendelkezésére állnak emberek, akik azt mondják: „Küldj engem”, addig a pokol kapui se vehetnek rajta diadalt.

Ha azonban valaki azt gondolná, hogy ez azt jelenti, hogy a keresztyén munka valami felelőtlen szabadcsapat harca, az nagyon téved. A keresztyén munka fegyelmezett katonamunka, melynek Krisztus a vezére. Ebben benne van az is, hogy nem tolhatom fel tehát magam bizonyos szolgálatokra. Meg kell vizsgálnom, hogy hol és mikor szabad ezt a mondatot elmondani: „Küldj engemet” úgy, hogy ne legyen több benne, mint   s z o l g á l a t k é s z s é g.  Meg kell tanulnunk, hogy az, hogy dolgozhatom Isten országáért, mindig kiválasztó kegyelem. Aki maga tolja fel magát, látszólag jó szándékból, legtöbbször azonban hiúságból és dicsőségvágyból, annak a munkája mindig eredménytelen. Csak onnan nem tér vissza üresen a keresztyén munkás, ahová az Úr küldi. (Ésaiás 55:11.) Pálnál is láthatjuk ezt. Van munka, amiben a Szentlélek megakadályozza, van, amire kényszeríti. Aki ezt nem látja világosan, belekerül egy olyan sajátságos keresztyén bűnbe, amely ellenkezője a többinek: a magát agyonstrapáló keresztyénség bűnébe. Mit jelent ez? Nem azt, hogy milyen kevés a munkás, hanem azt, hogy milyen kiváló munkásnak tartom magamat. És ha még mélyebbre tekintünk bele, mennyi hiúság, nélkülözhetetlenségemnek micsoda legyezgetése van benne! Lehet bűne valakinek az, hogy félreáll az aratástól és engedi kihullani az érett szemeket, de az is, hogy belevágja kaszáját olyan rendbe, amit nem neki jelölt ki Isten. Lehet egyformán bűn az is, hogy alkalmatlannak tartom magamat és ezért nem munkálkodom és az is, hogy magamat tartom mindenre a legalkalmasabbnak. Találkoztam már keresztyén emberrel, ki mindent maga akart elvégezni. Akik mellette vannak, tétlenek, unatkoznak; ő meg agyonstrapálja magát. Bűnös úton halad, mert nem az Úrnak engedelmeskedik.

 

Kedves testvérem! Nem tudom, te melyik csoportba tartozol. Ha abba, amelyik csak élvezni akarja a keresztyénséget, csak ülni akar a terített asztalnál és várja, hogy az Úr szolgáival táplálni fogja, – vedd tudomásul, hogy az az elbukás legbiztosabb útja, ha nem mész munkába. Hidd el, ha kísértésekbe kerülsz, ott nem fogsz oly bizonyosan elbukni, mint amilyen bizonyosan el fogsz poshadni tétlenségedben. Ha pedig azok közé tartozol, akik úgy érzik, mindent nekik kell elvégezni, mert senki más nem jelentkezik, mindenki hűtelen, – halld meg, hogy ebben: „Küldj el engemet” – nem szabad ítélkezésnek lenni más felett, csak szolgálatkészségnek, annak hogy: Uram, én rendelkezésedre állok. Nem törődöm azzal, hogy királyi udvarba vezetsz-e, mint Ézsaiást, vagy kút fenekére jutok, mint Jerémiás. Ha vígasztalni küldesz, boldogan törlöm a könnyeket, ha ostort adsz kezembe, azt is vállalom. Ha babért osztasz, viselem, ha gyalázatot, boldogan veszem el. És ha nem akarsz küldeni, félreállok szelíden és alázatosan, mint a katona, aki gyűjti az erőt, hogy ébresztőnél talpra tudjon ugorni.

Nem könnyű dolog ez. Könnyebb volna, ha volna egy parancskönyvünk, egy keresztyén „meghívó levelünk” arról, hogy mi a kötelességünk. Ez azonban nincs. A keresztyén ember meghívó levelében csak egy szó van írva kötelesség gyanánt: engedelmesség. Nem lehetnek evangéliumi célkitűzéseim. Programmtalan életemnek csak egy programmja van: „Küldj el engem.” Odaáll elénk az Úr és azt mondja: „Kit küldjek el?” Válaszolsz-e Ésaiással: „Küldj el engem.” Mondhatja-e Neked az Úr: „Menj!”?                T. Z.

* * *

Az igehirdetés forrása: JÉZUS GYŐZ! Az Evangélikus Gyülekezeti Közösségek első konferenciája Klotildligeten, 1939. Aug. 27–29. között. – Túróczy Zoltán igehirdetése ebben a 30-37. oldalakon található. – Bethánia-nyomda. Felelős kiadó: vitéz Sréter Ferenc. – A füzet bevezetőjét írta: Urbán Ernő. Ennek utolsó mondatai ezek:

„Konferenciánk jelszava egész mozgalmunké is: Jézus győz! Ez vígasztal, bíztat és erősít minket. Mi csakhamar elesnénk, de küzd velünk a hős vezér! Általa Isten dicsőségére menjen ki ez a kis füzet, hogy az Ő végéremehetetlen kegyelmének magasztalására, drága anyaszentegyházunk ébredésére erősödjön az Evangélikus Testvéri Szolgálat.”

A füzet tartalmazza még dr. báró Podmaniczky Pál három evangélizációs előadását: Kárnak ítélek mindent! Hogy megismerjem őt… Célegyenest igyekszem

 és Urbán Ernő írását; Rövid bevezetés hitvallási iratainkba címmel.

Az eredeti kiadványból az igehirdetés szövegét, betű szerinti hűséggel internetre begépelte: G. A.

Képtalálat a következőre: „túróczy zoltán”    Képtalálat a következőre: „túróczy zoltán”

Horváth-Hegyi Ádám lelkésszé szentelése Nyíregyházán

2019. július 06. - Andreas

28 lelkész mondott áldó igét és énekelte az ősi Confirmát a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban ma délelőtt tartott lelkész szentelő ünnepi istentiszteleten, ahol dr. Fabiny Tamás püspök hirdette az igét. Olivér és Áron után Ádám a harmadik fiú, aki az evangélikus lelkészi hivatást választotta a hatgyermekes nyíregyházi Horváth-Hegyi családban. Az ünnepi istentisztelet teljes hanganyaga elérhető az alábbi linken:

https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Fabiny%20Tamas%20dr/Nyiregyhaza%20ev.%20Nagytemplom/19.07.06.%20-%20ApCsel%2020%2C32%20-%20Horvath-Hegyi%20Adam%20lelkessze%20szentelese/

Ajánlott link: https://www.evangelikus.hu/horvath-hegyi-adam-interju

33 kép az Evangélikus Portálon: https://www.evangelikus.hu/content/2019-07-06-horvath

Tudósítás az Evangélikus Portálon: https://www.evangelikus.hu/horvath-hegyi-adam-ordinacio

Zakariás éneke, fia: Keresztelő János születésekor

2019. június 24. - Andreas

"Apja, Zakariás, betelt Szentlélekkel, és így prófétált:  Téged pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által,  Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. A kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben, és a pusztában élt addig a napig, amíg meg nem kezdte küldetését Izráelben." (Lk 1,67.76-80; RÚF)

http://hungary.orthodoxia.org/konyvtar/teologia/szent-zakarias-profeta-az-elohirnok-es-keresztelo-janos-apja/

A SZENTHÁROMSÁG ünnepe

2019. június 16. - Andreas

"Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!" (Ézs 6,3)

El tudod magyarázni a „Szentháromságot”?

Kérdés: "Mi a helyzet a 'Szentháromság-tannal'?"

A mi válaszunk: Háromdimenziós világban élünk. Minden fizikai testnek van egy bizonyos magassága, szélessége és mélysége. Nézhet ki úgy valaki, mint valaki más, vagy úgy viselkedhet, mint valaki más, még beszélhet is úgy, mint valaki más. De egyetlen személy sem lehet ténylegesen ugyanaz a személy, mint valaki más.

Isten ugyanakkor a háromdimenziós univerzum határain kívül él. Ő lélek. És végtelenül összetettebb, mint mi vagyunk.

Ezért lehet Jézus, a Fiú különböző az Atyától. És mégis ugyanaz.

A biblia egyértelműen beszél Istenről a Fiúról, Istenről az Atyáról és Istenről a Lélekről. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy csak EGY Isten van.

Ha matematikával kellene leírnunk, nem 1+1+1=3 lenne, hanem 1x1x1=1. Isten háromságban létező Isten.

Angolban az a fogalom, hogy „Tri”, ami hármat jelent és „Unity”, ami egységet, alkotja a Tri+Unity=Trinity (Szentháromság) kifejezést. Ez egyfajta kifejezése annak, amit a Biblia Istenről megmutat nekünk, hogy Ő három „személy”, akikben az istenség ugyanazon lényege van.

Néhányan megpróbálták a Szentháromságot valamilyen módon illusztrálni. Például: a H2O víz, jég és gőz (mind különböző forma, és mégis mind H2O). Egy másik illusztráció, hogy egy tojás: héj, sárgája és fehérje, bár ez a tojásos illusztráció azt sugallja, hogy Isten „részekből” áll, noha nem ez a helyzet.

Isten, a Fiú (Jézus) teljesen egészében Isten. Isten, az Atya teljesen egészében Isten. Isten, a Szentlélek teljesen egészében Isten. Mégis csak egy Isten van. A mi világunkban, korlátozott három dimenziós emberi ismereteinkkel nehéz megérteni a Szentháromságot. De már a kezdetektől így látjuk Istent a Bibliában. Figyeld meg a Teremtés könyvében (1Mózes 1,26) lévő többes számú igealakokat: „Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.”

Bár a következő nem egy teljes lista, álljon itt néhány rész a Bibliából, ami azt mutatja, hogy Isten egy, háromságban:

 • Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! (5Mózes 6,4)

 • Én vagyok az Úr, nincs más, nincs isten rajtam kívül! (Ézsaiás 45,5)

 • Isten sincs más, csak egy. (1Korintus 8,4)

 • Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll. És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” (Máté 3,16-17)

 • Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében (Máté. 28,19)

 • …aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. (János 12,45)

 • De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. (Róma 8,9)

 • József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. (Máté 1:20)

 • Az angyal így válaszolt neki [Máriának]: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.” (Lukács 1,35)

 • [Jézus a atnítványaihoz szólva] „ …én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. ... Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála.” (János 14,16-17. 23)

 • Én és az Atya egy vagyunk. (János 10,30)

 • Aki engem lát, látja az Atyát. (János 14,9)

Forrás: https://www.everystudent.hu/a/szentharomsagot.html

 

Képtalálat a következőre: „szentháromság”

Mit tanít a Biblia a Szentháromságról?


Kérdés: Mit tanít a Biblia a Szentháromságról?

Válasz:
A legnehezebb dolog a Szentháromsággal kapcsolatos keresztény elképzelésben az, hogy nem lehet pontosan elmagyarázni. A Szentháromságot egy emberi lény képtelen teljesen megérteni, pláne megmagyarázni. Isten végtelenszer hatalmasabb nálunk, ezért nem várhatjuk el, hogy teljesen meg fogjuk érteni Őt. A Biblia azt tanítja, hogy az Atya Isten, hogy Jézus is Isten és hogy a Szentlélek is Isten. Azt is tanítja, hogy csak egy Isten van. Megérthetünk néhány dolgot a Szentháromság különböző személyei közötti kapcsolatról, de az egész felfoghatatlan emberi elmével. Ez persze nem azt jelenti, hogy az egész nem igaz, vagy nem a Biblián alapul.

Ne felejtsd el ennek a témának a tanulmányozáskor, hogy a “Szentháromság” szó nem szerepel az Igében. Ez egy kifejezés, ami megpróbálja Isten hármasságát kifejezni, azt a tényt, hogy Ő 3 egyszerre létező, örökkévaló személyiség. Értsd jól, ez NEM jelenti azt, hogy 3 Isten van. A Szentháromság 1 Isten aki 3 személyből áll. Semmi rossz nincs a “Szentháromság” szó használatában, még ha nincs is benne a Bibliában. Gyorsabb kimondani, mint azt, hogy 3 egyszerre létező, örökkévaló személyiség, akik 1 Istent alkotnak. Ha ez gondot jelent számodra, akkor fontold meg: a nagyapa szó sincs benne a Bibliában. Ugyanakkor tudjuk, hogy vannak nagyapák a Bibliában, például Ábrahám volt Jákób nagyapja. Tehát ne akadj fent a “Szentháromság” szón magán. Ami igazán számít az az, hogy amit a szó KÉPVISEL, az benne van az Igében. A bevezetés után íme néhány igevers a Szentháromságról:

1) Egy Isten van: 5 Mózes 6:4; 1 Korinthus 8:4; Galata 3:20; 1 Timóteus 2:5.

2) A Szentháromság három személyből áll: 1 Mózes 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Ézsaiás 6:8; 48:16; 61:1; Máté 3:16-17; 28:19; 2 Korinthus 13:14. Az ószövetségi részekben a héber nyelv ismerete segítséget jelent. Az 1 Mózes 1:1-ben a többesz számú “Elohim” van használva. Az 1 Mózes 1:26; 3:22; 11:7 és Ézsaiás 6:8 pedig a többes számú “mi” –t használja. Ez az “Elohim” és “mi” KÉTSÉGTELENÜL több, mint két személyre vonatkozik. Az angolban vagy a magyarban csak két forma van: egyes és többes szám. A héberben három forma van: egyes, kettes és többes szám. A kettes szám KIZÁRÓLAG kettőt jelent. Általában a héber páros dolgokra használja, mint a szem, a fül, a kéz. Az “Elohim” és a “mi” szavak többes számúak – több, mint kettősek – tehát biztosan három vagy több személyre utalnak (Atya, Fiú, Szentlélek).

Az Ézsaiás 48:16 és 61:1-ben a Fiú beszél, miközben az Atyára és a Szentlélekre utal. Hasonlítsd össze az Ézsaiás 61:1-et a Lukács 4:14-19-cel, hogy lásd, hogy a Fiú beszél. A Máté 3:16-17 leírja Jézus bemerítésének eseményét. Itt látható, hogy Isten, mint Szentlélek leszáll Istenre, mint Fiúra, miközben Isten, mint Atya kifejezi örömét a Fiúban. A Máté 28:19 és a 2 Korinthus 13:14 is példái a Szentháromság 3 különböző személyének.

3) A Szentháromság tagjait több szakasz is megkülönbözteti egymástól: Az Ószövetségben az “ÚR” nagybetűs kifejezés az “Úr”-ról szól (1 Mózes 19:24; Hóseás 1:4). Az “ÚR”-nak van egy “Fia” (Zsoltárok 2:7; 12; Példabeszédek 30:2-4). A Lélek is meg van különböztetve az “ÚR”-tól (4 Mózes 27:18) és “Isten”-től (Zsoltárok 51:10-12). Isten, a Fiú meg van különböztetve Istentől, az Atyától (Zsoltárok 45:6-7; Zsidók 1:8-9). Az Újszövetségben a János 14:16-17 az, ahol Jézus beszél az Atyáról, hogy elküldi a Segítőt, a Szentlelket. Ebből is látszik, hogy Jézus nem tartotta magát az Atyának vagy a Szentléleknek. Vedd figyelembe azokat az alkalmakat az evangéliumokban, amikor Jézus az Atyával beszélt. Önmagához szólt? Nem. A Szentháromság egy másik személyéhez beszélt – az Atyához.

4) A Szentháromság minden tagja Isten: Az Atya is Isten: János 6:27; Róma 1:7; 1 Péter 1:2. A Fiú is Isten: János 1:1, 14; Róma 9:5; Kolossé 2:9; Zsidók 1:8; 1 János 5:20. A Szentlélek is Isten: Apostolok Cselekedetei 5:3-4; 1 Korinthus 3:16 (Megtelni Szentlélekkel – Róma 8:9; János 14:16-17; Apostolok Cselekedetei 2:1-4).

5) A belső sorrend a Szentháromságon belül: Az Ige megmutatja, hogy a Szentlélek alá van rendelve az Atyának és a Fiúnak, a Fiú pedig alá van rendelve az Atyának. Ez egy belső kapcsolat, ami nem tagadja meg a Szentháromság bármely személyének isteni voltát. Ez egyszerűen egy terület, amit a mi véges agyunk nem tud felfogni a végtelen Istennel kapcsolatban. A Fiúval kapcsolatban lásd: Lukács 22:42; János 5:36; János 20:21; 1 János 4:14. A Szentlélekkel kapcsolatban lásd: János 14:16; 14:26; 15:26; 16:7; és főleg János 16:13-14.

6) A feladatai a Szentháromság független tagjainak: Az Atya a tökéletes forrása és oka: 1) a világnak (1 Korinthus 8:6; Jelenések 4:11); 2) az isteni kijelentéseknek (Jelenések 1:1); 3) az üdvösségnek (János 3:16-17); és 4) Jézus emberi tetteinek (János 5:17; 14:10). Az Atya a KEZDEMÉNYEZŐJE mindennek.

A Fiú az ügynök, akin keresztül az Atya a következőket elvégzi: 1) a világ teremtése és fentartása (1 Korinthus 8:6; János 1:3; Kolossé 1:16-17); 2) isteni kijelentések (János 1:1; Máté 11:27; János 16:12-15; Jelenések 1:1); és 3) üdvösség (2 Korinthus 5:19; Máté 1:21; János 4:42). Az Atya teszi mindezt a Fiú által, aki az ő segítője.

A Szentlélek az, akin keresztül az Atya megteszi: 1) a világ teremtését és fentartását (1 Mózes 1:2; Jób 26:13; Zsoltárok 104:30); 2) az isteni kijelentéseket (János 16:12-15; Efézus 3:5; 2 Péter 1:21); 3) az üdvösséget (János 3:6; Titusz 3:5; 1 Péter 1:2); és 4) Jézus tetteit (Ézsaiás 61:1; Apostolok Cselekedetei 10:38). Ezeket mind a Szentlélek ereje által teszi az Atya.

Egyik népszerű illusztráció sem teljesen pontos a Szentháromságról. A tojás (vagy alma) azon bukik el, hogy a héj, a fehérje és a sárgája a tojás részei, nem maga a tojás. Az Atya, Fiú és Szentlélek nem Isten részei, hanem ők Isten. A víz példája már jobb, de még mindig nem írja le tökéletesen a Szentháromságot. A folyadék, a légnemű gőz és a szilárd jég mind a víz formái. Az Atya, Fiú és Szentlélek nem Isten formái, hanem mindegyikük maga Isten. Tehát ezek az illusztrációk adnak egy képet a Szentháromságról, de ez nem pontos. Egy végtelen Isten nem ábrázolható véges módon. A Szentháromságra koncentrálás helyett az a tény a fontos, hogy Isten nagysága és végtelensége egy magasabbrendű természet, mint a miénk. “Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai!” (Róma 11:33-34)

Forrás: https://www.gotquestions.org/Magyar/Szentharomsag.html

 

Képtalálat a következőre: „szentháromság képek”

A Szentháromság titkát megérteni

Szent Ágoston egyszer a tengerparton sétált és a Szentháromság titkán elmélkedett. Egyszer csak észrevette, hogy egy apró gyerek kagylóval a tenger vizét egy gödröcskébe próbálja átmeríteni. Megkérdezte tőle, mit művel? A kisfiú bátran megfelelt: látod, a tenger vizét akarom ide átönteni. Gondolod, hogy ez sikerül? – kérdezte a püspök. Miért ne hinném – válaszolt komolyan a fiúcska, aki Isten angyala volt – te is hiszed, hogy felelni tudsz arra, amire még senki sem tudott. Sokkal könnyebb nekem a tenger vizét e kis kagylóval kimeríteni, mint neked a Szentháromság titkát megérteni. Szöveg: dr. Fabiny Tamás, forrás: Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság, 2013. május 26.

Az egyház liturgikus rendje szerint a mai vasárnap Szentháromság ünnepe. A keresztény tanítás szíve közepe az a titok, hogy Isten miként lehet egy, és mégis három. Részemről is balgaság volna szánalmas emberi szavakkal fejtegetni ezt a mély tanítást egy reggeli rádióműsorban. 

Vannak ugyan kísérletek, amelyek ilyen-olyan képiességgel szemléltetni próbálják ezt a titkot. Szokták a három féle halmazállapotot említeni: amint a víz felforralva gőzzé, lefagyasztva jéggé válik, úgy változtathatja alakját a három isteni személy is. Mások arra hívják fel a figyelmet, hogy könnyű belátni: egy épületbe három különböző ajtón is be lehet jutni, egy embert három különböző e-mail címen is el lehet érni. Ez mind igaz, ám ezek a pongyola képek mit sem adnak vissza a Szentháromság igazi titkából. 

Talán többre megyünk, ha a művészetet hívjuk segítségül. Ha például a budai várnegyed éppen 300 éves Szentháromság-szobrát vizsgáljuk, akkor ott bőséges jelét látjuk az Atya, a Fiú és a Szentlélek egybefonódásának, akik együtt hívhatók segítségül pestisjárvány más nyomorúságok idején. 

Megcsodálhatjuk továbbá Andrej Rubljov megrendítő Szentháromság-ikonját, amelyen az Ábrahám ősatyát meglátogató három angyal formájában látható a három isteni személy. Az 1937-ben mártírhalált halt Pável Florenszkij atya a következőképpen érzékeltette az ikon csodálatos esztétikai és teológiai értékeit: „Rubljov Szentháromsága létezik, tehát létezik Isten.” 

A szobor és a kép után harmadik művészi alkotáskén hadd utaljak John Donne XVII. századi metafizikus költő szonettjének kezdő soraira: 

„Döngesd szívem, Szentháromság, ne csak
kopogtass…”

Ebben az átszellemült megfogalmazásban ott izzik az Istennel való találkozás vágya. A Szentháromság döngeti az ember szívét. Leveszi lábáról, mint ahogy Ézsaiással a Szentek szentjében. Ott a „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet” kinyilatkoztatására döbbent rá bűnös és tisztátalan voltára a próféta. Ugyanígy tett a keresztelésre váró tömeg a Jordán partján. Jézus ott maga is kérte Jánostól a keresztséget. És ahogy ő a folyóban állt, mennyi szózat hallatszott: „Ez az én szeretett fiam”, a Szentlélek pedig mint egy galamb leszállt, és megült Jézus vállán. Ott, a bűn és a bűnbocsánat metszéspontján együtt a Szentháromság.

  Nagy csoda, hogy azóta minden gyermeket így keresztelünk meg, „az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Sőt, ezzel a szavakkal veszi kezdetét minden keresztény istentisztelet.  Annak keretében pedig elhangzik a Credo, az ugyancsak szentháromsági hitünket megfogalmazó Hiszekegy.

Megfejteni nem tudjuk a titkot, legfeljebb csak szemlélni. Kosztolányi szavával: „térdenállva nézni kell a szépet”. Nagy László pedig így ír: „Műveld a csodát, ne magyarázd.” 

És ismételten kérjük: „Döngesd szívem, Szentháromság”.   Vágyódunk az Istennel való találkozásra, a titokban való részesedésre.

Forrás: https://www.evangelikus.hu/cikk/szenth%C3%A1roms%C3%A1g-titk%C3%A1t-meg%C3%A9rteni

Képtalálat a következőre: „szentháromság”

A Lélek ünnepén - a "reménytelen" Reményik Sándor verseiből és Luther igehirdetéseiből válogattam...

2019. június 10. - Andreas

REMÉNYIK SÁNDOR VERSEI

 

             PÜNKÖSDI SZOMORÚSÁG

 

            A Lélek ünnepén

            A Lelket lesem én.

            A Lelket, amely több, mint költemény.

            A Lelket, amely sosem volt enyém.

            A Lelket, amely sosem lesz enyém.

            A Lélek ünnepén

            Szomorúan zendül egyetlen igém:

            „Hogy születhetik újjá, aki vén?”…

           

 1. május 18.

 *

 

IGAZ BESZÉD HITEM DOLGÁBAN

 

Most vallani kell, végsőt vallani.

- Volt-e hited egy szikra bárcsak? -

Pár porszeme reámtapadt

Hívő lelkek virágporának.

 

- A virágporral mi lett, mondd meg?! -

Áldozatul esett esőnek.

Sokszor éreztem idegennek,

De néha áldott ismerősnek.

 

- Jézusoddal hogy mint volt dolgod? -

Soha. Ködös volt, ködös valami.

Legtöbbször a Szépségben láttam.

Nem tudok róla többet vallani.

 

- Istent, mondd, érezted-e mint Atyát?-  Mutatott néha tiszta utat.

De kinek ő csak itt reménye:

Minden embernél nyomorultabb

 

- S a Szentlélek szállott-e rád

Valaha is szelíd galambként? -

Ó ez igaz. Hogy írtam volna

Nem önmagamtól annyi költeményt?

 

- A bűnnel, a bűnnel hogy állasz? -

Bántam sokszor – most már nem bánom.

Kényszerítőn szükségszerű,

S magaménak azt sem találom.

 

- De te hirdetted a Kegyelmet! -

Most azt mondanám: szent véletlen.

Akkor is megduzzadt bennem a szó,

Jaj, ha bárkit félrevezettem.

- Hiszel-e a Feltámadásban? -

Hagyjátok ezt a bús-édes mesét.

Dante vándorolt három túlvilágban.

Nekem az ösvény síromig elég.

 

1936.

*

 

GONDOLATOK AZ IMÁDKOZÁSRÓL

 

Ma este sok kérdés tépett, szaggatott.

És egyre sem jött mentő felelet.

Testvér, Te hogy gondolod ezeket?

 

Miért imádkozol?…

 

Hogy kiért, tudom: gyermekeidért,

És apjokért, a Te jó uradért,

Minden testvéredért,

És magadért legutolsó sorban.

 

De mért, de mért?

 

Hiszed, hogy aki ott fenn sátoroz,

S világokat tengelyük körül

Forgatja örök-egy forgással,

Akihez a Te imádságod szárnyal:

Mi kicsiny dolgainkat számon tartja?

Mit tudod Te, mit tudom én,

Mit tudjuk mi, mi az Ő akaratja!…

Amit elvégzett, meg kell hogy legyen,

Változtat-e azon ima, fohász,

Imádkozzál bár völgyben, vagy  

   hegyen,

Vagy tenger fenekén?…

 

Ó, de ugye a remény, a remény?

 

Vagy talán Te is úgy imádkozol,

Mint én, mint én?

Hitetlenül, süketen és vakon,

Csak, mert valamit még próbálni kell,

S mert mást nem tudok, hát

   imádkozom,

Mert különben a szívem megszakad.

 

Ó tudom, Te nem így imádkozol

Az érzéketlen csillagok alatt.

 

Kolozsvár, 1923. január 11. 

*

 

Az „Isten közelében” c. kötetből

Válogatta: Garai András

 

Reményik Sándor – Akarom

Akarom: fontos ne legyek magamnak...

 

A végtelen falban legyek egy tégla,


Lépcsõ, min felhalad valaki más,


Ekevas, mely mélyen a földbe ás, 
Ám a kalász nem az õ érdeme.


Legyek a szél, mely hordja a magot, 
De szirmát ki nem bontja a virágnak, 
S az emberek, mikor a mezõn járnak, 
A virágban hadd gyönyörködjenek.


Legyek a kendõ, mely könnyet töröl,


Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad.


A kéz legyek, mely váltig simogat,


Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.


Legyek a fáradt pillákon az álom.


Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem, 
Legyek a délibáb a rónaságon


Legyek a vén föld fekete szívébõl 
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,


Legyek a drót, min üzenet megy végig 
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.


Sok lélek alatt legyek a tutaj, 
Egyszerû, durván összerótt ladik, 
Mit tengerbe visznek mély folyók.

 

Legyek a hegedû, mely végtelenbe sír, 
Míg le nem teszi a mûvész a vonót.

 

Reményik Sándor

EMMAUS FELÉ

Árkosy Lajosnénak

A harangok oly kábítóan zúgtak,

A nép oly kábítóan feketéllett.

Baldachin alatt a Szentség haladt…

Jeruzsálem! – gondoltam azalatt –

S gondoltam: inkább Emmausba térek.

Emmausra most száll az alkonyat,

S a távol hegyek olyan csoda-kékek.

 

Indultam a városból kifele.

S hogy egyre tisztább, kékebb lett az ég:

Gondoltam, hogy ez már az Ő ege.

S hogy álmosabb lett a harang szava,

Mintha víz alól borongana fel,

Vagy véghetetlen ködből hangzana:

Gondoltam, hogy ez már az Ő szava.

 

Emmaus felé üdébb lett a táj.

Kis virágokat láttam állani.

Kis ibolyákat, vándor-utam szélén:

Gondoltam: ím, az Ő virágai!

 

Álmában gügyögött egy-egy madár,

Hogy az erdőre értem, hallgatag;

Gondoltam: ím, az Ő madarai,

Hogy szerette az égi madarat!

 

Delej futott a barna fákon által.

Égremeresztett csontos ujjaik

Mintha megteltek volna már virággal. –

Tudtam: e percben Ő beszélt a fákkal.

 

Borongott messziről a mély harang,

S a mély avarban lassan elalélt,

De én úgy álltam ott künn boldogan,

Mint aki látta Őt – és célhoz ért.

Kolozsvár, Hója-erdő, 1921.

Nagyszombat estéjén

Reményik Sándor erdélyi magyar evangélikus költő Kolozsvárt született 1890. augusztus 30-án, és ugyanott halt meg 1941. október 24-én. Túróczy Zoltán püspök temette. Sírfelirata a házsongárdi temetőben ez:

„Egy lángot adok, ápold, add tovább…”

(A vers az „Isten közelében” című kötetből való)

 Képtalálat a következőre: „reményik sándor”               Képtalálat a következőre: „reményik sándor”   Képtalálat a következőre: „reményik sándor”

 Luther igehirdetése az aranyevangéliumról Pünkösdhétfőn:

https://www.garainyh.hu/garainyh/cimlap/arany_ev.html

 

Veni, Sancte Spiritus!

2019. június 09. - Andreas

A SZENTLÉLEK „tulajdonnevének” előfordulása az Újszövetségben, a RÚF szerint

A bibliai könyvek sorrendjében idézzük a verseket; Forrás: https://abibliamindenkie.hu/keres/uj/?q=Szentl%C3%A9lek

(Ebben az összeállításban 47 versben 48 alkalommal találhatjuk a Szentlélek személynevét, ebből 9 az evangéliumokban, 22 az ApCsel-ben és 17 az apostoli levelekben fordul elő. Megjegyezzük, hogy ragozott alakban további 43 esetben szerepel a Szentháromság harmadik személyének a neve az ÚSZ-ben; így mindösszesen 91 alkalommal olvasható a Revideált Új Fordítás 2014. évi kiadásában.)

            „Aki az Emberfia ellen szól valamit, annak megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben.” (Mt 12,32) „Maga Dávid mondta a Szentlélek által: „Így szólt az Úr az én Uramhoz: Ülj az én jobb kezem felől, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet.”” (Mk 12,36) „Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek.” (MK 13,11) „Az angyal így válaszolt neki: A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.” (Lk 1,35) „És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta.” (LK 2,25) „leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.” (Lk 3,22) „Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak.” (Lk 10,21) „mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell.” (Lk 12,12) „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (Jn 14,26)

            „egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott.” (ApCsel 1,2) „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8) „Testvéreim, férfiak! Be kellett teljesednie az Írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust;” (ApCsel 1,16) „Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” (ApCsel 2,38) „te mondtad a Szentlélek által Dávid atyánknak, a te szolgádnak szájával: „Miért tombolnak a népek, és a nemzetek miért terveznek hiábavalóságot?” (ApCsel 4,25) „Mi tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek, akit azoknak adott Isten, akik engedelmeskednek neki.” (ApCsel 5,32) „Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában,” (ApCsel 8,15) „Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában.” (ApCsel 8,17) „Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével egyre gyarapodott.” (ApCsel 9,31) „Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét.” (ApCsel 10,44) „És elámultak a zsidók közül való hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka.” (ApCsel 10,45) „Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszállt kezdetben.” (ApCsel 11,15) „Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak, és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket.” (ApCsel 13,2) „Mert jónak látta a Szentlélek és mi is, hogy ne tegyünk több terhet rátok a szükségesnél:” (ApCsel 15,28) „Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában.” (ApCsel 16,6) „és így szólt hozzájuk: Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek: Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek.” (ApCsel 19,2) „És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak, és prófétáltak.” (ApCsel 19,6) „csak azt, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám.” (ApCsel 20,23) „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.” (ApCsel 20,28) „Odajött hozzánk, levette Pál övét, megkötözte vele saját kezét és lábát, és ezt mondta: Így szól a Szentlélek: Azt a férfit, akié ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezébe adják.” (ApCsel 21,11) „Mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak, és ekkor Pál ezt az egy igét mondta nekik: Helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás próféta által atyáitokról:” (ApCsel 28,25)

            „a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által.” (Róm 5,5) „Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által,” (Róm 9,1) „A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.” (Róm 15,13) „hogy a népekért legyek Krisztus Jézusnak szolgája, aki az Isten evangéliumának papi szolgálatát végzem, hogy a népek áldozata a Szentlélek által megszentelt és kedves legyen.” (Róm 15,16) „Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok?” (1Kor 6,19) „Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja: „Jézus átkozott”, aki Isten Lelke által szól; és senki sem mondhatja: „Jézus Úr”, csakis a Szentlélek által.” (1Kor 12,3) „Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” (2Kor 13,13) „ti pedig a mi követőinkké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét.” (1Thessz 1,6) „A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.” (2Tim 1,14) „nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által,” (Tit 3,5) „Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét.” (Zsid 2,4) „Ezért, amint a Szentlélek mondja: „Ma, ha az ő szavát halljátok,” (Zsid 3,7) „A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út.” (Zsid 9,8) „De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert miután ezt mondja:” (Zsid 10,15) „Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni.” (1Pt 1,12) „Ezek szakadásokat okoznak, testi emberek, akikben nincsen Szentlélek.” (Júd 1,19) „Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által,” (Júd 1,20)

            Elmélkedve olvassuk el mi is ezeket a szent igéket és kérjük reformátorunk szavaival:

Veni, Sancte Spiritus!Jövel, Szentlélek Úristen! (EÉ 229)

    

                                                             

Képek forrása: Internet                                      Összeállította: G. A. https://www.garainyh.hu/

EXAUDI! – Tíz szemelvény Dávid imádságaiból, a RÚF szerint

2019. június 02. - Andreas

Kiáltsunk mi is Dávid szavaival és hívjuk Urunkat: EXAUDI, DOMINE!

Halld meg, Uram, hívó hangomat! Könyörülj rajtam, hallgass meg!” (Zsolt 27,7)

 „Hozzád kiáltok, Uram, siess segítségemre, figyelj szavamra, ha kiáltok hozzád!” (Zsolt 141,1)

„Hozzád kiáltok, Uram, és ezt mondom: Te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén.” (Zsolt 142,6)

„Hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat szent hegyén.” (Zsolt 3,5)

Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat!” (Zsolt 4,2)

„Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgasd meg beszédemet!” (Zsolt 17,6)

„Téged hívlak, Uram, kősziklám, ne fordulj el tőlem némán! – Halld meg esedező hangomat, amikor segítségért kiáltok!” (Zsolt 28,1a.2a)

„Istenem! Hívlak nappal, de nem válaszolsz, éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni.” (Zsolt 22,3)

„Uram, ne szégyenüljek meg, ha hívlak téged!” (Zsolt 31,18a)

„Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.” (Zsolt 145,18)

 

 

A 40 nap előfordulása a Szentírásban

2019. május 30. - Andreas

Jézus mennybemenetelének ünnepi igéje: "Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket." (Jn 12,32) Az utolsó negyven nap elmúltával mi is szembesüljünk ezekkel a napokkal, mert a Szentírásban Jézus utolsó földi negyven napja volt az utolsó negyven napos időszak, amiről olvashatunk...

Képtalálat a következőre: „Jézus mennybemenetele”

A 40 nap előfordulása a Szentírásban 

A húsvétot követő negyven napos időszak végén, a teljesség igénye nélkül, a bibliai könyvek sorrendjében vegyük számba, hol és milyen események kapcsán kerül említésre a negyven nap, mint fontos időszak az emberiség életében. Íme, a tizenkét alkalom!

Bizonyára fejből is fel tudnánk sorolni ezeket az eseteket, de most a feltámadás fényében keressük mai üzenetüket, hiszen negyven nap a mi számunkra is sorsfordító időszak lehet, ha azt Isten akarata szerint töltjük el!

            Az Ószövetségben legelső az özönvíz története, ekkor negyven nap és éjjel zuhogott az eső. S Nóé, negyven nap múlva, kinyitotta a bárka ablakát és kiengedett egy hollót.

            Negyven napig tartott, míg az egyiptomi orvosok bebalzsamozták Jákób holttestét.

            Mózes két ízben is felment az Isten hegyére a két kőtábláért, és ott maradt negyven nap és negyven éjjel, s ez alatt semmit sem evett és ivott. Ebben előképe volt Jézus böjtölésének, aki szintén emberektől távol, Isten jelenlétében töltött el ennyi időt, nyilvános működésének kezdetén.

            A tizenkét törzs egy-egy tagja negyven nap múlva tért vissza az ígéret földjének kikémleléséből.

            A filiszteus Góliát negyven napon át, minden reggel és este gyalázta Izráelt és Istenét.

            Illés két ízben forró kövön sült lángost evett és egy korsó vizet ivott, és ennek az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig.

            Isten parancsára, Ezékiel a jobb oldalán feküdt negyven napig, így szenvedte el Júda büntetését, egy évért egy napot.

            Isten ismételt parancsára, Jónás elindult a nagy városba, egynapi járásra és ott kezdte hirdetni: Még negyven nap, és elpusztul Ninive! A lakosok azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek és zsákruhát öltött a város apraja-nagyja. Mivel megtértek, Isten nem pusztította el őket.

            Az Újszövetségben Jézus életének két eseménye kapcsolódik ehhez az időszakhoz. Miután negyven nap és éjjel böjtölt a pusztában, végül megéhezett.

            Feltámadása után, az Úr Jézus negyven napon át jelent meg tanítványainak, majd felvitetett a mennybe.

Mindezek a mi épülésünkre írattak meg; az igék ismeretében, minden más értelmezés helyett most csak erre a kérdésre válaszoljon mindenki önmagának, Jézus utolsó 40 földi napjának a végére is tekintve: Mit írnák bele a „bakancslistámba”; azaz mik a legfontosabb terveim, céljaim, vágyaim, stb. e földön, amiket még el szeretnék érni, mielőtt elérkezik az utolsó negyven napom, és mi lenne a legfontosabb, amit még utoljára tennem kellene majd ezen az előttem álló, földi negyven napon?

Igehelyek: 1Móz 7,4; 1Móz 8,6; 1Móz 50,3; 2Móz 24,18, 2Móz 34,28; 5Móz 9,11; 5Móz 9,18; 4Móz 13,25; 1Sám 17,16; 1Kir 19,8; Ez 4,6; Jón 3,4–5; Mt 4,2; ApCsel 1,3. (A párhuzamos igehelyek közlésétől eltekintünk, mert ezek a különféle fordításokban általában megtalálhatóak.)

Összeállította: G. A.

Képtalálat a következőre: „Jézus mennybemenetele evangélikus”                           Képtalálat a következőre: „Jézus mennybemenetele evangélikus”Képtalálat a következőre: „Jézus mennybemenetele evangélikus”

ROGATE! "Szüntelenül imádkozzatok!" (1Thessz 5,17)

2019. május 26. - Andreas

Luther Márton bűnvalló imádsága

Mindenható Isten! Én nyomorult, bűnös ember, megvallom előtted sok gonoszságomat és hiábavaló gondolatomat; sok szükségtelen szavamat, egész hitvány, vak életemet, s a magam iránt való nagy szeretetemet. Közel se voltam olyan istenes, mint amilyennek mutattam magamat. Inkább hallgattam szenvedélyeimre, mint a Szentlelked hűséges figyelmeztetéseire. Mindez utálatos előttem, és őszintén bánom bűneimet. Mivel kegyelmi időm még tart, téged kereslek; bocsásd meg, Jézus Krisztus! Biztosíts arról, hogy elnyerem a bűnbocsánatot, így meghalok önmagamnak és élhetek akaratod szerint.

Úr Istenem! Bennem egész bizonyosan nem lakik semmi jó, képességem a semmivel egyenlő, értelmem hibás, sőt sokszor értelmetlen. Kegyességem csupán számtalan szennyfolt, amit nem lehet a kirakatba tenni. Minden, ami bennem van, csak hitványságok gyűjteménye. És milyen sokra vittem, amikor nem találok magamban mást, csupán romlottságot.

Uram, íme ilyen vagyok én! Könyörgök neked, mezítelenítsd le gonosz természetemet, szülj újjá, tégy engem egészen mássá, tégy a te szabad, félelem nélküli, igaz gyermekeddé!

Szerető Uram, végy a gondjaidba, tégy engem benned valamivé! Ámen.

 


Forrás: https://www.garainyh.hu/wordtar2/Luther%20Marton%20irasai/Reformatori%20iratok/Luther%20Marton%20bunvallo%20imadsaga.rtf

 

Forrás: https://www.garainyh.hu/luther/00__3-5-7-18.php

Az 1040 oldalas könyv teljes anyaga letölthető innen: https://garainyh.hu/luther/Luther.exe

De itt is olvasható: https://www.garainyh.hu/luther/luther.htm

https://garainyh.hu/luther/hazikincstar.htm

CANTATE! "Énekeljetek az Úrnak új éneket" (Zsolt 98,1)

2019. május 19. - Andreas

Íme, egy új ének, felkészítésül a mennyei dicséretekre:

139. Fenn a mennyben az Úr

[Nyomtatható változat (PDF)]

1.

Fenn a Mennyben az Úr minden győztesnek ád,
Aki Krisztussal járt, s Benne hitt,
Aranyból koronát, fehér égi ruhát,
S hárfa húrjait pengethetik.
Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész,
Minden győztesnek jár örök rész.
Boldog, véghetetlen öröm vár odafenn,
Krisztusért én is elnyerhetem.

2.

Vígan lépkedünk színarany utcákon át,
Halljuk angyalok dicséretét.
Szemünk láthatja Krisztus szent ábrázatát,
Aki vért ontott bűneinkért.
Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész,
Minden győztesnek jár örök rész.
Boldog, véghetetlen öröm vár odafenn,
Krisztusért én is elnyerhetem.

3.

Élet forrása kínálja élő vizét,
Tiszta, hűs vizét bőségesen.
Fényt az Úr maga áraszt és hint szerteszét,
Halál nem lesz ott, éjszaka sem.
Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész,
Minden győztesnek jár örök rész.
Boldog, véghetetlen öröm vár odafenn,
Krisztusért én is elnyerhetem.

4.

Minden gyötrelmet, bánatot elfeledünk,
Ha Ő bennünket keblére von.
Krisztus szívére hajthatjuk fáradt fejünk,
Nála béke vár és nyugalom.
Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész,
Minden győztesnek jár örök rész.
Boldog, véghetetlen öröm vár odafenn,
Krisztusért én is elnyerhetem.

Fordító: F. S.

Dallam: Finn dallam

Forrás: https://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/index.html

Képtalálat a következőre: „*hárfa*”

56 éve történt konfirmációm emlékére...

2019. május 17. - Andreas

Miért vagyok evangélikus? Miért jó evangélikusnak lenni?

1 * Azért, mert a szüleim evangélikusnak kereszteltettek meg. Nagyszüleim is, mindkét ágról szintén tősgyökeres evangélikusok voltak. Templomépítő, „tűrő-szenvedő” tirpák őseim élete és hite, s „kövekbe épített hitvallása” számomra is példa és bátorítás.

2 * Tudom, hogy Istennek nincsenek unokái; csak újjászületett gyermekei. Hiszem és vallom, hogy az ő megelőző szeretete vezetett és tartott meg a konfirmációig. S akkor ő térített magához, s szült újjá Igéje és Szentlelke által, és azóta is megerősít evangélikus hitemben.

3 * S most, ötven évvel konfirmációm után is, csak arról tehetek bizonyságot, hogy erős váram az Úristen, és minden kegyelem az életemben. S Túróczy püspökkel vallom: Isten csak kegyelem, és Jézus az én személyes Megváltó Uram! S az ő érdeméért igazulok meg Isten előtt. A reformátorokkal vallom: Egyedül Krisztusért, egyedül kegyelemből, egyedül hit által s egyedül a Szentírás tanítása alapján nyerek üdvösséget. A hitem is Isten ingyen kegyelmi ajándéka, és ő minden emberi értelmet meghaladó módon, „megbotránkoztatóan” szeret engem. Az arany-evangélium (Jn 3,16) személyes hitvallásommá lett.

4 * Életem vezérigéje (Ézs 41,10) naponta megtapasztalt valóság; Isten győzelmes jobbjával, az Úr Jézus Krisztussal támogat engem. Mindkét ige személyes honlapomon (garainyh.hu) is olvasható; mert aki vallást tesz róla az emberek előtt, arról majd ő is vallást tesz mennyei Atyja előtt. Arra törekszem, hogy egyre láthatóbban legyek evangélikus keresztyén!

5 * Az evangélikus egyház tiszta és igaz tanítása a Szentíráson alapul és mentes az emberi „toldalékoktól”. S miután felnőttként megismertem a többi keresztyén felekezet tanításainak lényegét, kijelentem: ha rajtam múlott volna, hogy milyen vallású családban szülessek meg; én magam is evangélikus szerettem volna lenni; s az is maradok!

6 * Az Isten örömhíréről elnevezett egyházam tágölelésű, s nem kirekesztő; mert csak két feltétele van az egyház jelenlétének: Isten igéjének tiszta hirdetése és a két szentség Jézus rendelése szerinti kiszolgáltatása. Reformátorunk, Dr. Luther tanítása alapján vallom, hogy a keresztség csak hit által visz üdvösségre, és az úrvacsorában Jézus valóságosan jelen van, s így kerülhetünk vele a legközelebbi szeretetkapcsolatba e földön. S valóban, az ostya: az ő teste és a bor: az ő vére a mi számunkra.

7 * Jézus utolsó parancsa minden őt követő, róla tanúskodó tanítványa számára: küldetés! Vallom az egyetemes papság elvét és azt, hogy minden christianus egyben misszionárius is! S a számomra adatott kegyelmi ajándék; szolgálati lehetőség: az interneten is az örök evangélium továbbadása; mert jaj nekem, ha nem teszem!

Piliscsaba, 2013. április 14.                                                                                   Garai András

(Forrás: Evangélikus Élet 2013. április 21. 11. oldal)

 

Erősítsd meg, Istenünk: Confirma

39

39. ének kottája
Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk, 

  és ne hagyd el népedet, kezeid alkotását! 

Erősítsd meg, Jézusunk, amit cselekedtél értünk, 

  és tartsd meg, akiket megváltottál red árán!  

Erősítsd meg, Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk, 

  és egyesítsd híveidet kességben! 

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak 

  és a Szentléleknek, 

miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

  és mindörökkön-örökké. Ámen.

Forrás: https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek039.htm

Az Úristen ígérete: "Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak." (Ézs 41,10, RÚF)

JUBILATE! "Örvendj, egész föld az Istennek!" (Zsolt 66,1)

2019. május 12. - Andreas

TE  DEUM  LAUDAMUS   (Isten, téged dicsérünk…)

 

Isten téged dicsérünk,

téged Úrnak mi is vallunk,

Téged, örök Isten

minden földi állat dicsér.

Tenéked mennyei angyalok

és mennyei fejedelmek

Tenéked, cherubim és szerafim

mindenkoron énekelnek.

Szent Isten, Szent Úr,

Szent Úristen, dicső Király,

teljes mennyország és föld

felséges dicsőségeddel.

Téged apostolok társasággal dicsérnek.

Téged szent próféták vigassággal dicsérnek.

Téged kínvallott mártírok,

kik éretted meghaltak,

ez világ szerint

anyaszentegyház dicsér.

Felséges magasságnak ő Istenét

mi tisztelendő Urunk,

egyetlenegy Fiadat,

Szentlelked minket megvigasztaló.

Te Krisztus vagy, dicső Király.

Te vagy Atyaistennek örökséges Fia.

Te megváltásra emberséget felvenni

Máriának szent méhét nem útálád.

Te örök halált meggyőzvén

mennyei szent kapukat nekünk megnyitád,

Te ülsz Istennek jobbjára,

Atyának dicsőségében.

Hiszünk eljövendő bírónak,

téged azért Uram mi kérünk,

hogy minket segélj,

kiket szent véreddel megváltál.

Szenteid közé örök dicsőségben

minket számlálj.

Üdvözítsed te népedet Uram Isten

és megáldjad te maradékaidat.

És tarts meg minket

és el fel vigyél örök dicsőségbe.

Minden naponként Téged Úristen dicsérünk.

És Uram te nevedet örökké,

mindörökké dicsérjük.

Melytől Uram Isten minket őrizned

ez napon bűn nélkül.

Légy irgalmas Uram Isten bűnösöknek,

légy irgalmas nekünk!

Legyen te szent irgalmasságod mihozzánk,

mert minekünk te vagy oltalmunk.

Tebenned bízunk mi Úristen,

azért örökké mi élünk.

 

Ámen.

Forrás: https://www.garainyh.hu/wordtar2/Lelekepito%20irasok/Szemelvenyek%20Traktatusokbol/TE%20%20DEUM%20%20LAUDAMUS.doc

 Képtalálat a következőre: „te deum laudamus magyarul”

 

 

 

Képtalálat a következőre: „te deum laudamus magyarul”

ÖRÖK ÉLET BESZÉDE

2019. május 09. - Andreas

ÖRÖK ÉLET BESZÉDE

(Jn 6,68–69) 12 bibliafordítás szerint: 

 1 * „Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje.” (Magyar Bibliatársulat, revideált új fordítás, RÚF 2014.) 

2 * „Felele néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.” (Magyar Bibliatársulat, revideált Károli fordítás, 2000.) 

3 * „Simon Péter így válaszolt: Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van tenálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy az Isten Szentje.” (Újonnan revideált Károli fordítás,Veritas Kiadó, 2011.) 

4 * „Felele azért néki Simon Péter: URam, kihez mennénk? örök életnek beszéde vagyon nálad: Es mi elhittük és      megesmértük, hogy te vagy ama’Christus az élö Istennek Fia.” (Aranyos Biblia, Károli 1685. évi fordítása) 

5 * „Feleié neki Simon Péter: Uram, kihez mennénk, örök élet beszéde van tenálad és mi elhittük és tudjuk, hogy te vagy a  Krisztus, az élő Isten fia!” (Raffay Sándor Bibliafordítás) 

6 * „Simon Péter felelt neki: „Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás. Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.” (Katolikus átdolgozott fordítás, Szent István Társulat, 1996.)  

7 * „Simon Péter azt felelte: »Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és megismertük, hogy te vagy az Isten Szentje.«” (Káldi, Katolikus Neovulgáta Bibliafordítás) 

8 * „Simon Péter felelt neki: "Uram, kihez menjünk? Neked örök életet adó igéid vannak. Mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje."” (Békés-Dalos Katolikus Bibliafordítás)  

9 * „Simon Péter erre így válaszolt: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.   Mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.” (Egyszerű Bibliafordítás, 2006.)   

10 * „Felele néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde [(rémája): Igéje] van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia [az Istennek Szentje].” (Bővített Bibliafordítás) 

11 * „Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes.” (Luther, német Bibliafordítás) 

12 * „Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? thou hast the words of eternal life. And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God.” (King James, angol Bibliafordítás) 

 

Az ÚR Isten a Szentírásban, Szentlelke által szól hozzánk. Pünkösd böjtjében kérjük őt, hogy mi is teljes hittel és meggyőződéssel tudjuk mondani Péter vallástételét, ha Urunk minket is megkérdez: „Vajon ti is el akartok menni?”

Dr. Luther Márton szavaival kérhetjük: Veni, Sancte, Spiritus!

„Jövel, Szentlélek Úristen, Töltsd be szíveinket bőven

Mennyei ajándékoddal, Szívbéli szent buzgósággal,

Melynek isteni ereje Sok népet egy hitre vive.

Légy velünk is, te népeddel, Hogy teljünk meg dicséreteddel!

Halleluja, halleluja!” (EÉ 229,1) 

Képtalálat a következőre: „"örök élet beszéde"”

Képtalálat a következőre: „"örök élet beszéde"”

ÖRÖK ÉLETNEK BESZÉDE

„Senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből.” (Jn 10,28)

„Mert eljött valaki, akinek a neve Immánuel: Velünk az Isten. Eljött, hogy megszabadulván ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgálhassuk őt. Krisztusban velünk az Isten. És akkor kicsoda ellenünk? – Sokan tették már félre a Bibliát azért, mert nem kötötte le a figyelmüket, nem értették meg, nem nyílt meg előttük. Olyan volt számukra, mintha hét lakattal lenne lezárva. De, aki keresztül küzdi magát ezeken a nehézségeken s nem teszi félre türelmét vesztve, az előtt egyszerre csodálatos módon felpattan a titok zárja s beszédessé lesz az Ige. Rámutat mindenre, ami halál, ami elfedi előlünk Istennek arcát, hogy ezután a halálból életre vihessen minket. – Az élet, az örök, a halálon is diadalmas élet felé más út vezet: a magunkba szállás, az Istenhez térés, az Isten szavában és a testté lett Igében, a Krisztusban való élő hit.”

Forrás: Örökéletnek beszéde… Bibliai elmélkedések, hasonlatok – Kiadja: a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület, Budapest 1944. (3. 303. 370. oldalak)    

A jó Pásztor ígérete: "Én örök életet adok nekik!"

2019. május 05. - Andreas

44 „ÖRÖK ÉLET” ige a protestáns újforditású Újszövetségben

 

Mt. 18,8 „Ha a kezed vagy lábad botránkoztat meg téged, vágd le, és dobd el magadtól: jobb neked ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mint ha két kézzel vagy két lábbal vettetel az örök tűzre.

Mt. 19,16 Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte: „Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Mt. 19,29 És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet.

Mt. 25,46 És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.”

Mk. 10,17 Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte, azt kérdezte tőle: „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Mk. 10,30 és ne kapna százannyit: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet.

Lk. 10,25 Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: „Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Lk. 18,18 Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Lk. 18,30 hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet.”

Jn. 3,15 hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.

Jn. 3,16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Jn. 3,36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.”

Jn. 4,14 de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.

Jn. 4,36 Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató.

Jn. 5,24 Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.

Jn. 5,39 Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot,

Jn. 6,27 Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten.”

Jn. 6,40 Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.”

Jn. 6,47 Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz, annak örök élete van.

Jn. 6,54 Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon.

Jn. 6,68 Simon Péter így felelt: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.

Jn. 10,28 Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.

Jn. 12,25 Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt.

Jn. 12,50 Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem.”

Jn. 17,2 mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon.

Jn. 17,3 Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

ApCsel. 13,46 Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta: „Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme, a pogányokhoz fordulunk.

ApCsel. 13,48 Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek.

Róm. 2,7 azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre, és halhatatlanságra, örök életet ad;

Róm. 5,21 hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal az örök életre Jézus Krisztus, a mi Urunk által.

Róm. 6,22 Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet.

Róm. 6,23 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

Gal. 6,8 mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet.

1Tim. 1,16 De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.

1Tim. 6,12 Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.

Tit. 1,2 az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért,

Tit. 3,7 hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.

1Jn. 1,2 Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk.

1Jn. 2,25 Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.

1Jn. 3,15 Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos; azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete.

1Jn. 5,11 Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.

1Jn. 5,13 Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.

1Jn. 5,20 De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.

Júd. 1,21 tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre.

 

Forrás: BIBLIATÉKA CD-ROM

***

Örökélet?

ELKEZDŐDÖTT!

Mi az örökélet? A vég kezdete? A kezdet vége? Egyik sem, mivel Isten örökkévaló, és csak az öröklét folytatása kezdődött el számunkra, amikor elfogadtuk Jézust személyes Megváltónknak. Ezért mondhatjuk Isten ígéreteiben bízva, Krisztus érdeméért az örökkévaló élet Istennel, már e földön elkezdődött!

Az örökélet ünnepén ennek öröméből érezhetünk meg valamit, (s láthatunk tükör által, homályosan) és kínálhatjuk fel ezt a páratlan lehetőséget mindazok számára, akik még úgy gondolják, hogy testi haláluk valamilyen bizonytalan vég kezdete, vagy talán a kezdet végleges vége. Nem! Folyt. köv.! Ez nem olcsó vigasztalás, mert az Isten Fia ígérte meg János evangéliumában; amely Luther szerint: “Páratlan szépségű, igazi Főevangélium, a többivel szemben előnyben kell részesíteni.”

Luther tanácsát megfogadva, röviden tekintsük át János evangéliuma alapján, csakugyan elkezdődött-e már a mi örök életünk itt, e földön? De elnémul minden emberi szó, amikor az ÚR igéje így szól hozzánk:

“Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz, annak örök élete van.” (Jn 6,47).Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” (Jn 11,25b–26). “Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt.” (Jn 17,24). “Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.” (Jn 6,40).

“Tamás pedig így felelt: >Én Uram, és én Istenem!< Jézus így szólt hozzá: >Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.<” (Jn 20,28–29). “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16). “Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.” (Jn 10,27–28). “Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon.” (Jn 6,54).

“Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” (Jn 3,35–36). “Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (Jn 5,24). “Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (Jn 17,3). “Én azonban nem emberektől kapom a bizonyságtételt, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek.” (Jn 5,34). “Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.” (Jn 5,39–40).

“Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.” (Jn 20,31).

Összeállította: Garai András

Kép - Jézus, a jó Pásztor 58.

Fehérvasárnap - kishúsvét

2019. április 28. - Andreas

Az ősegyházban a húsvétkor megkeresztelt hívek eddig viselték fehér ruhájukat és fehérvasárnap először részesültek az úrvacsora szentségében. Quasimodo geniti: „Mint újszülött csecsemők.” (1Pt 2,2)

A feltámadott és megdicsőült ÚR Jézus üzenete nemcsak a szárdiszi gyülekezet tagjaihoz szól: "De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!" (Jel 3,4-6)

Pecznyik Pál: Fehér lelki ruha
 
Szólt az Atya: Óh, gyermekem,
foltos ruhád nem nézhetem.
Kilátszik abból a térded,
szebb, új ruhát adok néked.
Régi ruhád ócska, tépett,
kapsz helyette hófehéret.
Már a földön abban járhatsz,
egykor elém abban állhatsz.
Szólt a gyermek: tudom Atyám,
foltos, kopott lelki ruhám.
Nem csoda, ha elnyűtt szegény,
születéstől koptatom én.
Hűségesen szolgál engem,
nehéz volna levetkeznem.
Szakadt térdét megfoltozom,
elég lesz, míg itt hordozom.
Ám az Atya nem engedett
szégyen látni így gyermeket.
Nyűtt ruhát keresztre tette,
Fiáét adta helyette!
Óh, ki látott ilyen cserét?
Újat kapni rongyosért?
De Golgotán ez ment végbe,
érte omlott Fia vére!
Gyermeke ezt megértette,
nyűtt öltönyét levetette,
nem feledi azt a napot,
melyen fehér ruhát kapott.
Mint szemére, vigyáz rája,
sokba került új ruhája!
Hiszi, nem kopik el többé,
mennyben hordja majd örökké!
Almási Mihályné: Fehér ruhásokhoz

A fehér ruha kötelez,
El ne feledjétek!
Erre a szép, kedves napra
Jó emlékeznetek.

A fehér szín nagyon kényes!
Féltve õrizzétek!
Tiszta, lelki ruháitokat,
Be ne szennyezzétek!

És ha mégis megtörténne,
Jézushoz jöjjetek!
A bárány Jézus vérében
Újra tiszták legyetek!
Kapcsolódó kép
Forrás: Internet

A Hangzó örömhírtár tartalomjegyzéke

2019. április 22. - Andreas

AZ ÚR JÉZUS VALÓBAN FELTÁMADT ÉS ÉL! HALLELUJA!

"A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. - Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!" (Róm 10,17.15) "Ezután így szólt hozzájuk Jézus: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!" (Mk 16,15) Légy örömmondó békekövet, Hirdesd, a Szabadító elközelgetett! (Minden MP3 formátumban feltöltött hanganyag az előadók előzetes engedélye alapján szabadon meghallgatható, letölthető, továbbadható!)

Időrendben: https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=00.info%3A%20A%20LEGFRISSEBB%2072%20FELTOLTOTT%20HANGANYAG%20CIME/&file=TOVABB.htm

Szolgálattevők nevei szerint: https://garainyh.hu/garainyh/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.htm

(A több, mint 280 előadó neve ABC sorrendben található a 15 oldalas tartalomjegyzékben; lapozzon!)

 A kép forrása: https://www.garainyh.hu/

GYŐZELEM!

2019. április 21. - Andreas

Jézus feltámadt és él! Győzött bűn, halál, Sátán hatalma fölött! Az ő győzelméből élhetünk és vele együtt győzhetünk a hétköznapokban is. Hétköznapi győzelmeink forrása:  

Képtalálat a következőre: „jézus feltámadt festmény”

GYŐZELEM 

A győzelem titka az Istennel való bensőséges kapcsolat.

 Ez a forrása minden külső és belső erőnek.

 

Ha elfelejtenek, vagy elhanyagolnak, ha tudatosan mellőznek, és te mindezt alázattal vállalod, és Uradnak hálát adsz minden sértésért, és megaláztatásért, akkor –                      

az győzelem.

Ha a jót, amit teszel vagy tenni akarsz, mások kigúnyolják; ha vágyaid meghiúsulnak; ha a többiek pontosan azt teszik, ami neked nem tetszik; ha tanácsodat semmibe veszik, nézeteidet nevetségessé teszik, s te mindezt zúgolódás nélkül, türelemmel, szeretettel elfogadod, akkor –                

az győzelem.

Ha neked minden étel jó, azért mindig hálás vagy, ha minden ruházattal, minden társasággal és életkörülménnyel, a magányossággal, mindennel, ahogy Urad vezet, megelégedett vagy, akkor –                                                                                                                      

az győzelem.

Ha mások rosszkedvét, ingerültségét, panaszkodását, minden rendszertelenségét, pontatlanságát, amelyekről te nem tehetsz, – bár azokat nem helyesled –, mérgelődés és zúgolódás nélkül elviseled, akkor –                                                                         

az győzelem.

Ha a körülötted levők különcségét, lelki érzéketlenségét, saját hibáik iránti vakságát elnézed, ha másoktól mindenféle üldözést elszenvedsz s mind elviseled úgy, amint azt Jézus Krisztus hordozta, akkor –                                                                                                     

az győzelem.

Ha sohasem célod beszélgetésben saját személyedet vagy munkádat, sikereidet kiemelni; ha nem vágyol mások ajánlására, dicséretére; ha szeretsz ismeretlen maradni, hogy Krisztusban elrejtett életed legyen, akkor –                                                                                  

az győzelem.

 

(2Korintus 6,1–10; Róma 8,35–39.)

EVANGÉLIUMI KIADÓ

Forrás: https://www.garainyh.hu/wordtar2/Lelekepito%20irasok/Szemelvenyek%20Traktatusokbol/GYOZELEM.doc

Királyod jön hozzád, aki igaz és szabadító!

2019. április 14. - Andreas

Ittzés István evangélikus lelkész hat estés erdőkertesi igehirdetés sorozata átmenetileg csak innen érhető el, mert keresztyén tartalma miatt eddig ismeretlen tettesek feltörték az erdőkertesi református gyülekezet honlapját!

https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Ittzes%20Istvan/Erdokertes%20Reformatus%20Templom/

A meghívó:

Forrás: https://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=944&page=

PALMARUM - Virágvasárnap

2019. április 14. - Andreas

Jézus bevonul Jeruzsálembe

"Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! (= Ó, segíts; ments meg; üdvözíts!) Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya! Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva: „Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.”" (Jn 12,12-15)

Kapcsolódó kép

János passió magyar szövege (részletek)

Johan Sebastian Bach: János Passió

BWV 245 

ELSŐ RÉSZ

Nr. 2. Recitativo + Kórus: (Jn 18,1-8)

Evangélista: Jézus kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Mivel pedig tudta Jézus mindazt, ami reá vár, előlépett, és így szólt hozzájuk:

Jézus: Kit kerestek?

Evangélista: Azok pedig így feletek:

Kórus: A názáreti Jézust.

Evangélista: Jézus azt mondta:

Jézus: Én vagyok.

Evangélista: Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik: „Én vagyok” – visszatántorodtak, és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük:

Jézus: Kit kerestek?

Evangélista: Ők ismét ezt felelték:

Kórus: A názáreti Jézust.

Evangélista: Jézus így szólt:

Jézus: Megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. 

Nr. 3. Korál (EÉK 198/5.):

Ó, mérhetetlen szeretet csodája! Az vitt a kínok, fájdalmak útjára! Én múló földi örömökben éltem, S véred hullt értem. 

Nr. 4 . Recitativo (Jn 18,9-11)

Evangélista: Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott: „Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit.”Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét: a szolga neve pedig Málkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez:

Jézus: Tedd hüvelyedbe a kardodat! Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem? 

Nr. 5. Korál (72/4.)

Te szent akaratod legyen E földön, miként mennyekben! Ha szenvedünk, türelmet adj, Jó s balsorsban velünk maradj! Irtsd ki a rossz indulatot, Mely megszegi akaratod! 

Nr. 6. Recitativo (Jn 18,12-14)

Evangélista: A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templomszolgái ekkor elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. 

Nr. 7. Ária (alt)

Hogy bűneim kötelékéből engem kioldozzon, az én Üdvözítőm lesz megkötözve.

Hogy a bűn fekélyéből engem kigyógyítson, hagyta magát megsebezni.

Nr. 8. Recitativo (Jn 18,15a.)

Evangélista: Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. 

Nr. 9. Ária (szoprán)

Én is követlek téged örömteli léptekkel és nem hagylak el, én életem, én fényem!

Vezess utamon, és ne szűnj meg éppen engem húzni, tolni, hívni magadhoz! 

Nr. 10. Recitativo (Jn 18,15b-23)

Evangélista: Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába. Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtót őrző leánynak, és bevitte Pétert. Az ajtót őrző szolgálóleány ekkor így szólt Péterhez:

Szolgálóleány: Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is?

Evangélista: De ő így felelt:

Péter: Nem vagyok.

Evangélista: Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt, és melegedtek. Péter is ott állt köztük, és melegedett. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki:

Jézus: Én nyilvánosan szóltam a világhoz. Én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindannyian összejönnek, titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik: íme, ők tudják, mit mondtam.

Evangélista: Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt:

Szolga: Így felelsz a főpapnak?

Evangélista: Mire Jézus így válaszolt neki:

Jézus: Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt, ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? 

Nr. 11. Korál

 1. Ki ütött meg így téged, Ki okozott tenéked, Jézus, ily durva kínt? Te a bűnt nem ismered, Mert csak Te vagy bűntelen. Nem úgy, mint mi és fiaink.
 2. Én, én és az én bűneim, - melyek, mint a tenger fövénye, megszámlálhatatlanok, - Ez okozta neked a nyomort, a gyötrelmet, fájdalmat.

Nr. 12. Recitativo + Kórus (Jn 18,24-27;  Mt 26,75.)

Evangélista: Annás azután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott állt, és melegedett.  Ekkor így szóltak hozzá:

Kórus: Nem az ő tanítványai közül való vagy te is?

Evangélista: Ő tagadta, és megint csak azt mondta:

Péter: Nem vagyok.

Evangélista: A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt:

Szolga: Nem láttalak én téged vele együtt a kertben?

Evangélista: Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aztán kiment onnan, és keservesen sírásra fakadt. 

Nr. 13. Ária (tenor)

Ó, lelkem, hová vonsz engem? Hol lelsz magadnak enyhet? Várjam itt, hogy boruljanak rám a hegyek, hogy a dombok is befedjenek?  A világnál nincs tanács. A szívemet kín járja át, megemészt a vád!  Mert a szolga megtagadta urát.

Nr. 14. Korál

Péter hamar felejtett, Urát megtagadta, De Jézus tekintete könnyekre fakasztotta. Jézus, tekints én rám is, Ne hagyj rosszat tennem, Vagy ha bűnöm nem bánnám, Add azt észre vennem! 

MÁSODIK RÉSZ

Nr.15. Korál

Krisztus, ki minket üdvözít, Semmi rosszat nem tett, Mint tolvajt az éjjelen miattunk fogták el, Istentelenek hada Hamisan vádolja, Leköpdösi, gúnyolja, Mint az Írás mondja. 

Nr.  29. Recitativo (Jn 19,27b-30)

Evangélista: És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt a tanítvány. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, így szólt:

Jézus: Szomjazom.

Evangélista: Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és odatartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta:

Jézus: Elvégeztetett. 

Nr 30. Ária (alt)

Elvégeztetett!  Vigasz a beteg lelkeknek! A gyász éjszakájának utolsó órái!

A Júda hőse győzött hatalommal és befejezte a küzdelmet. Elvégeztetett! 

Nr. 31. Recitativo (Jn 19,30b)

Evangélista: És fejét lehajtva, kilehelte lelkét. 

Nr. 32. Ária (basszus) + Korál

Ária: Én drága Üdvözítőm, hadd kérdezlek, most, hogy a keresztre szögeztek és te mondottad, hogy elvégeztetett! Én nem vagyok már elveszett? A te kínos halálod árán örökölni fogom a mennyet? Eljött a világ megváltása? A fájdalomtól Te nem tudsz most felelni, mégis lehajtod fejed és hangtalanul mondod: igen, igen.

Korál: Jézus, ki halott voltál, Íme, örökké élsz.. Utolsó halálfélelmemben nincs hová menekülnöm, csak tehozzád, én édes Uram! Add meg nekem, amit értem tettél, mást nem kívánok. 

Nr. 33. Recitativo (Mt 27,51-52)

Evangélista: És íme, a templom kárpitja felülről kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. 

Nr. 34. Arioso (tenor)

Én szívem! - amikor az egész világ együtt szenved Jézussal: a nap felölti gyászruháját, a kárpit meghasad, a szikla megreped, a föld reng, a sírok megnyílnak, mert látják a Teremtőt meghidegülni – te mit teszel a magad helyén? 

Nr. 37. Korál

Ó, segíts, Krisztus, Jézus, Sok nagy kínod árán! Szívünk néked engedjen, Vérző fődet látván, Kínos utad, keresztfád Bűnünkből megváltson, Szegény gyarló emberszív Néked hálát mondjon!  

Nr. 38. Recitativo (Jn 19,38-42)

Evangélista: Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt – de csak titokban, mert félt a zsidóktól -, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mirhából és aloéból készült kenetet hozott, mintegy százfontnyit. Fogták tehát Jézus testét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogy a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. 

Nr. 39. Kórus

Nyugodj békén, te meggyötört szent test! Többé már nem siratlak. Nyugodj békében, és engem is juttass békességre. A sír, mely téged befed, és több szenvedést már nem jelent, megnyitja előttem a mennyet és a poklot bezárja. 

Nr. 40. Korál (362/3.)

Végső órám ha már közel, Szent angyalod küldd értem el, Vigyen örök hazámba! Válhat testemből földi por, Új létre szólít majd egykor Ítélet harsonája. Akkor megrendül föld és ég, Megújul a nagy mindenség, és megdicsőült, új testben, Jóságod áldom szüntelen, Erre segíts, Én Jézusom, én Istenem, S téged dicsérlek szüntelen!

Forrás: https://www.garainyh.hu/wordtar2/Lelekepito%20irasok/Enekek%20-%20versek/Janos%20Passio%20magyar%20szovege%20reszletek.rtf

ÉLETINTERJÚK - nyíregyházi kötődésű evangélikusokkal

2019. április 11. - Andreas

Elérhetőek innen is:

ENDREFFY JÁNOSNÉ https://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=948&page=

MAGYAR LÁSZLÓ https://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=945&page=

LABOSSA LÁSZLÓ https://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=946&page=

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

https://www.garainyh.hu/banner/cimlapkep.jpg

A nyíregyházi evangélikus nagytemplom oltárképe - Mindhárman sokszor feltekintettek Reá!

Forrás: https://www.garainyh.hu/

JUDICA - Szolgáltass nekem igazságot, Istenem!

2019. április 07. - Andreas

Ítélj meg engem oh Isten!" (Zsolt 43,1; Károli)

Luther Márton bűnvalló imádsága

Mindenható Isten! Én nyomorult, bűnös ember, megvallom előtted sok gonoszságomat és hiábavaló gondolatomat; sok szükségtelen szavamat, egész hitvány, vak életemet, s a magam iránt való nagy szeretetemet. Közel se voltam olyan istenes, mint amilyennek mutattam magamat. Inkább hallgattam szenvedélyeimre, mint a Szentlelked hűséges figyelmeztetéseire. Mindez utálatos előttem, és őszintén bánom bűneimet. Mivel kegyelmi időm még tart, téged kereslek; bocsásd meg, Jézus Krisztus! Biztosíts arról, hogy elnyerem a bűnbocsánatot, így meghalok önmagamnak és élhetek akaratod szerint.

Úr Istenem! Bennem egész bizonyosan nem lakik semmi jó, képességem a semmivel egyenlő, értelmem hibás, sőt sokszor értelmetlen. Kegyességem csupán számtalan szennyfolt, amit nem lehet a kirakatba tenni. Minden, ami bennem van, csak hitványságok gyűjteménye. És milyen sokra vittem, amikor nem találok magamban mást, csupán romlottságot.

Uram, íme ilyen vagyok én! Könyörgök neked, mezítelenítsd le gonosz természetemet, szülj újjá, tégy engem egészen mássá, tégy a te szabad, félelem nélküli, igaz gyermekeddé!

Szerető Uram, végy a gondjaidba, tégy engem benned valamivé! Ámen.

        https://www.garainyh.hu/hazikincstar/adami/eletrajz/09.jpgLuther bélyeg

Forrás: https://www.garainyh.hu/wordtar2/Luther%20Marton%20irasai/Reformatori%20iratok/Luther%20Marton%20bunvallo%20imadsaga.rtf

100 éve halt meg Ady Endre

2019. április 06. - Andreas

KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNÖM

Napsugarak zugása, amit hallok,
Számban nevednek jó ize van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Zavart lelkem tegnap mindent bevallott:
Te voltál mindig mindenben minden
Boldog szimatolásaimban,
Gyöngéd simogatásaimben
S éles, szomoru nézéseimben.
Ma köszönöm, hogy te voltál ott,
Hol éreztem az életemet
S hol dőltek, épültek az oltárok.
Köszönöm az én értem vetett ágyat,
Köszönöm neked az első sirást,
Köszönöm tört szivü édes anyámat,
Fiatalságomat és büneimet,
Köszönöm a kétséget, a hitet,
A csókot és a betegséget.
Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek
Másnak, csupán néked, mindenért néked.
Napsugarak zugása, amit hallok,
Számban nevednek jó ize van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott,
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm
S hogy te leszel a halál, köszönöm.

(Nyugat, 1911. 6. szám)

Forrás: http://epa.oszk.hu/00000/00022/00076/02302.htm

 

Örüljetek Jeruzsálemmel! LAETARE!

2019. március 31. - Andreas

Ézsaiás öröme: "Örüljetek Jeruzsálemmel! Vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek! Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok!" (Ézs 66,10)

Képtalálat a következőre: „laetare”

Pál apostol öröme:

Zsidók és más népek együtt dicsőítik Istent a gyülekezetben

"Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Mert azt mondom, hogy Krisztus a zsidóság szolgájává lett Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket, a népek pedig irgalmáért dicsőítsék Istent, amint meg van írva: „Ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek.” Azután ezt is mondja: „Örüljetek, népek, az ő népével együtt.”  Majd ismét: „Dicsérjétek az Urat mind, ti népek, dicsőítsék őt mind a nemzetek.” Ézsaiás pedig így szól: „Hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik: benne reménykednek a népek.” A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. (Róm 15,7-13; RÚF)Képtalálat a következőre: „laetare”

A vasárnap óegyházi evangéliuma: (Jn 6,1-15)

Ötezer ember megvendégelése Képtalálat a következőre: „laetare”

 

Rendhagyó levél Béthelből; az Isten házából

2019. március 29. - Andreas

Néhány napja kaptam ezt a levelet, amit a küldő engedélyével közzé teszek a világhálón…

Itt olvasható: https://www.garainyh.hu/kep/Level%20Bethelbol.pdf

Hanganyagok: 2019. március 15-17. http://eke.lutheran.hu/hangtar.php

 "Amikor Jákób fölébredt álmából, ezt mondta: Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam! Félelem fogta el, és így szólt: Milyen félelmetes ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákób, fogta azt a követ, amely a fejealja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek – azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve." (1Móz 28,16-19; RÚF)

Ma 235 éve rakták le a nyíregyházi evangélikus Nagytemplom alapkövét

2019. március 25. - Andreas

1784. március 25-én. Tegyünk egy virtuális sétát a templomban és olvassuk el a történetét.....

http://panoramafotokeszites.hu/panorama-fotok/evangelikus-templom-nyiregyhaza-virtualis-tura-panorama-fotok/

https://garainyh.hu/wordtar2/Evangelikus%20lelkeszek%20igehirdetesei/Adami%20Laszlo%20irasai/A%20NAGYTEMPLOM%20TORTENETE%20-%20A.L..pdf

További képek a templomról: https://www.garainyh.hu/garainyh/templom_kep/temp.html

Az oltárkép-keret felirata:  https://www.garainyh.hu/garainyh/templom_kep/nt-oltarkep-keret_felirata.pdf

 Összeállította: G. A. https://www.garainyh.hu/

 

Szemem állandóan az Úrra néz!

2019. március 24. - Andreas

OCULI - Böjt 3. vasárnapján: "Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült." (Zsid 12,2)

http://cudaswiata.files.wordpress.com/2009/12/mathis_gothart_grunewald_022.jpg?w=550&h=488

Hogyan szemléljük Krisztus szent szenvedését?

(részletek) 

AKI VÁLASZOL: LUTHER MÁRTON

Krisztus szenvedése rémületbe ejt

Némelyek úgy szemlélik Krisztus szenvedését, hogy az haragra gerjeszti őket a zsidók ellen. Ez aligha nevezhető a Krisztus szenvedése szemlélésének. Ez sokkal inkább Júdás és a zsidók gonoszságának szemlélése.

Vannak, akik részvéttel tekintenek Krisztusra. Sajnálják és megsiratják, mint egy ártatlan embert. Akár csak az asszonyok, akik Jeruzsálemből követték Krisztust, akiket ő meg is intett: magukat kell siratniuk és gyermekeiket. (…) Mert mit segít az rajtad, hogy Isten Isten, ha számodra nem Isten?

A Krisztus szenvedését akkor szemléljük helyesen, ha ráfigyelve megrémülünk és lelkiismeretünk kétségbe ejt. (…) Mi történik majd a bűnösökkel, ha szeretett Fiát így sújtja? A bűnösök ítélete kimondhatatlanul és elviselhetetlenül súlyos kell hogy legyen, ha egy ilyen nagy és fenséges személynek, Isten Fiának kell szembeszállnia vele, sőt szenvednie és meghalnia miatta.

Mélyen vésd az emlékezetedbe és soha ne kételkedj benne, hogy te vagy az, aki Krisztust így megkínozza. Bizonyosan a te bűneid tették ezt vele! (…) Ezért, amikor a Krisztus kezét átfúró szögeket látod, hidd bizonyossággal, hogy az a te műved. Nézz a töviskoronájára, és hidd, hogy a tövisek a te gonosz gondolataid.

Azután fontold meg, hogy ahol Krisztust egy tövis szúrja, ott százezernél is sokkal több tövisnek kellene téged szúrnia. Örökké kellene így és még sokkal erősebben gyötörniük.

A Krisztus szenvedésének legfőbb haszna ugyanis abban mutatkozik meg, hogy önismeretre juttat. Elborzaszt önmagadtól és összetör. Ha ezt még nem élted át, akkor a Krisztus szenvedése még nincs a javadra. Mert a Krisztus szenvedése – a maga természeténél fogva – nem munkálhat mást, min hogy Krisztushoz tesz hasonlóvá minket, hogy amint bűneink Krisztust testében és lelkében iszonyúan meggyötörték, ugyanúgy gyötörjenek bennünket is lelkiismeretünkben.

Ha annyira keménynek és száraznak bizonyulsz, hogy Krisztus szenvedése nem rémít meg és nem juttat el önismeretre, akkor félned kell. (…) Kérjed hát Istent, hogy lágyítsa meg a szívedet és engedje meg, hogy a Krisztus szenvedésén való elmélkedés gyümölcseiben részesülj. Isten kegyelmét kell keresned és kérned, hogy az ő kegyelme által érd ezt el, és ne a magad erejéből.

Krisztus szenvedése megvigasztal

            Mindeddig a nagyhétben jártunk és nagypénteket ünnepeltük. Most érkezünk húsvéthoz és Krisztus feltámadásához. Vigyázz, hogy ne tégy úgy, mint azok a bolondok, akik engedik, hogy bűneik szívükben mardossák és emésszék őket, miközben arra törekednek, hogy jócselekedeteik által vagy az elégtételek utáni futkosással, illetve a bűnbocsánat hajszolása révén bűntelenné váljanak, holott ez lehetetlen.

            Te azonban vesd most már bűneidet magadról Krisztusra úgy, hogy erősen hidd: az ő sebei és szenvedései a te bűneid, és ő azokat hordozva megfizet értük, mert ”Isten minden bűnünket őrá vetette.” (Ézs 53,6). “Bűneinket maga vitte fel testében a keresztfára.” (1Pt 2,24). És “Isten őt tette bűnné értünk, hogy mi általa megigazultak legyünk.” (2Kor 5,21).

            Azután emelkedj Krisztus szívén át egészen az Isten szívéig! Értsd meg, hogy Krisztus nem szerethetne téged, ha Isten nem akarná ezt örök szeretetével. Értsd meg, hogy Krisztus csupán Istennek engedelmeskedik, amikor téged így szeret. Így találhatsz rá az Isten jóságos atyai szívére, és – miként Krisztus mondja –, Krisztus által az Atya vonz magához téged. Így érted meg végül Krisztus mondását (Jn 3,16): “Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte…”. Ez nem mást jelent, mint hogy akkor jutunk el Isten helyes ismeretére, ha nem hatalma és bölcsessége felől közelítjük meg – hiszen ez rettenetes –, hanem jósága és szeretete felől. Ekkor szilárdulhat meg a hit és a bizalom, ekkor születünk újjá Istenben.

            Amikor így megerősödött a szíved Krisztusban, és már nem a gyötrelmes büntetéstől való félelem miatt, hanem szívedből gyűlölöd a bűnt, akkor Krisztus szenvedése egész életed példájává is lesz. (…) Gondoljuk meg, hogy a Krisztus szenvedését mi magunk is hatékony fegyverként forgathatjuk a bűn kísértése elleni küzdelmünkben! 

            Lásd, így tudunk minden bűnös szenvedély és rossz szokás ellen erőt és vigasztalást találni Krisztusban. A Krisztus szenvedésének helyes szemlélete így Krisztus szenvedésének gyümölcseiben részesít.

            Keresztyénnek is csak azok nevezhetők joggal, akiket Krisztus neve és élete megragadott és bevont az ő életébe, miként Pál mondja: “Akik Krisztuséi, azok Krisztussal együtt megfeszítették testüket, annak minden kívánságával együtt.” (Gal 5,24). Mert Krisztus szenvedését nem szavakkal és nem jelképesen, hanem valóságosan kell átélni. Így figyelmeztet minket az ige: “Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.” (Zsid 12,3), és “Amint Krisztus testben szenvedett, úgy kell annak megfontolásával felkészítenetek és megrősítenetek.” (1Pt 4,1).

            A Krisztus szenvedésének ez a szemlélete ma már (1519-ben!) nem divatos, sőt igen ritka, pedig Péter és Pál levelei tele vannak vele. Mi mégis egyedül az apostoli levelek alapján (…) fontoltuk meg a Krisztus szenvedését, annak lényegét emelve ki.

(Olvasd végül a 304. énekünk 2. és 3. versét. Luther ezzel zárta elmélkedését.)

https://enekek.lutheran.hu/enek304.htm

(Az idézetek forrása: Magyar Luther Füzetek 6. – Magyarországi Luther Szövetség – 1997.)

Válogatta: G. A.

Forrás: https://www.garainyh.hu/garainyh/5/5-2.html

Archív olvasnivaló: https://eszak.lutheran.hu/cikk/oculi

Képtalálat a következőre: „szemem állandóan az úrra néz”

 

 

Régi verses imádság; ének ajánlat böjt 2. hetében

2019. március 17. - Andreas

REMINISCEREGondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak.” (Zsolt 25,6; RÚF) – Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak.” (Zsolt 25,6; KÁROLI)

 

MEGBÁNTATOTT ATYÁM       

Dallama: Eltévedtem mint juh…

 

Megbántatott Atyám,

Tekints, kérlek, reám

Irgalmas szemeiddel,

Ne nézd bűneimet,

Fertelmességimet,

De légy hozzám jó kedvvel.

Vigasztalj meg búmba,

Egyedül voltomba,

Vigasztalj Szent Lelkeddel.

 

Sokszor bosszantálak

s haragítottalak,

Noha jó Atyám voltál;

Tőled elpártoltam,

Ördöghöz hajlottam,

Mégis meg nem utáltál.

Noha ostoroddal

Látogatsz próbáddal,

Hiszem, hogy el nem hagytál.

 

Hiszem erős hittel,

Hogy az, mit ígértél,

Megadod szent Fiadért;

Engem megvigasztalsz

És soha el nem hagysz

Az ő szent érdeméért.

Mert érettem adtad,

Keresztfán áldoztad,

Meghallgatsz szent nevéért.

 

Adassék dicsőség,

Örökké tisztesség

Tenéked Szentháromság,

Egy bizony Istenség,

Dicsérendő Felség,

Ki vagy örök uraság,

Ne hagyd bús lelkemet,

Nyújtsad jobbkezedet,

Tied a hatalmasság.

 Képtalálat a következőre: „petrőczy kata szidónia”

Petrőczi Kata Szidónia (1662–1708)

Forrás: Szemtől – szembe Jézussal, Evangélikus evangélizáció, Budapest, 1947. 76. oldal.

Lásd még: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/petroczi-kata-szidonia-2228/v-2252/ és: https://www.antikvarium.hu/konyv/szemtol-szembe-jezussal-81989

Szemtől-szembe Jézussal

https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/90532/default/doc_url/beolvass0001.pdf

Jézus és a samáriai asszony

2019. március 11. - Andreas

Zsarnai Krisztián esperes böjti igehirdetés sorozata a nyíregyházi evangélikus Kistemplomban (elérhető másnap reggeltől):

https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Zsarnai%20Krisztian/Nyh.%20Ev.%20Kistemplom/

Képtalálat a következőre: „"jézus és a samáriai asszony"”

 "Jézus így válaszolt neki: Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne." (Jn 4,13-14)

Az igehirdetések olvasható formában is elérhetőek itt: https://mandabokor.lutheran.hu/?page_id=6116

 

Böjt az Újszövetségben

2019. március 10. - Andreas

Böjt az Újszövetségben a RÚF szerint

Csupán tizenhárom igeszakaszban találjuk a böjt szót és ragozott alakjait, összesen huszonhat esetben; a szinoptikus evangéliumokban, valamint az Apostolok cselekedeteiben és Pál egyik levelében; melyeket a bibliai könyvek sorrendjében idézünk a következő összeállításban:

* „Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, (Jézus) végül megéhezett.” (Mt 4,2)

* „Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te pedig, ha böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged.” (Mt 6,16.17.18)     

* „Akkor odamentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték: Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik: Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak.” (Mt 9,14.15)

* „Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre.” (Mt 17,21)

* „János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle: Miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványaid pedig miért nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik: Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak.” (Mk 2,18.19.20)

* (Anna) „...nyolcvannégy éves özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, hanem böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal.” (Lk 2,37)

* „Ők pedig ezt mondták neki: János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is; a tieid pedig esznek és isznak. Jézus így válaszolt: Kívánhatjátok-e a násznéptől, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor azokban a napokban böjtölni fognak.” (Lk 5,33.34.35)

* Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek.” (Lk 18,12)

* „Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak, és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket.” (ApCsel 13,2.3)

* „Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva ajánlották őket az Úrnak, akiben hittek.” (ApCsel 14,23)

* „Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket.” (ApCsel 27,9)

* (ajánljuk magunkat) „...verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirrasztott éjszakákban, böjtölésben.” (2Kor 6,5)

* „…fáradozásban és vesződségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben.” (2Kor 11,27)

Összeállította: G. A.

Képtalálat a következőre: „"böjt az újszövetségben"”


Hamvazószerda: a 40 napos "hétköznapi" böjt kezdete!

2019. március 06. - Andreas

Kezdje a Passiót a  Munkácsy trilógia képeinek felidézésével!

Kattintson erre a linkre: https://garainyh.hu/pps2/Munkacsy%20trilogia.pps

Személyes honlapom címlapképe

Örömüzenet című blogom mai képe

Olvassa el ezt a részt a Szentírásból!

ÉZSAIÁS KÖNYVE

53. fejezet (a RÚF szerint)

1 Ki hitte volna el, amit hallottunk, és az Úr karjának ereje ki előtt volt nyilvánvaló? Ézs 49,5 ; Jn 12,38 ; Róm 10,16

2 Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Ézs 11,1 ; 52,14

3 Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Zsolt 22,7 ; Mk 9,12

4 Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Mt 8,17 ; 26,67

5 Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Róm 4,25 ; 1Kor 15,3 ; 1Pt 2,24

6 Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. ApCsel 10,43 ; 2Kor 5,21 ; 1Pt 2,25

7 Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Zsolt 38,14-15 ; 39,10 ; Mt 26,62 ; 27,12.14 ; Mk 14,60-61.65 ; 15,4-5 ; Jn 1,29 ; ApCsel 8,32-35 ; 1Kor 5,7 ; 1Pt 2,23 ; Jel 5,6.12 ; 13,8

8 Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés?!

9 A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. 2Kor 5,21 ; 1Pt 2,22 ; 1Jn 3,5

10 Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. 3Móz 5,15 ; Mt 20,28 ; Jn 12,24

11 Lelki gyötrelmeitől megszabadulva, elégedetten szemléli majd őket. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Róm 5,19 ; 1Kor 1,30 ; 2Kor 5,21

12 Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért. Mk 15,27-28 ; Lk 22,32.37 ; 23,34 ; 24,27.46 ; Zsid 9,28 ; 1Pt 1,11

Az ÚR Jézus Krisztus érettem, miattam, helyettem szenvedett és halt meg, hogy én örökké élhessek vele!

Napról napra meghallgathatja a mandabokri evangelizációt!

2019. március 04. - Andreas

Csak egy kattintás és másnap reggeltől járhat a hit útján!

Figyelem! Hallgatáshoz és/vagy letöltéshez kattintson az aláhúzott címre!

Program:

Hétfő: Hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt. – Zsid 11,6

Kedd: Ábrahám. A változás elfogadása. – Zsid 11,8-19

Szerda: Mózes. Hűség és kitartás. – Zsid 11,23-31

Csütörtök: Noé. Menekülés hit által. – Zsid 11,7  

https://nyiregyhaza.lutheran.hu/wp-content/uploads/2019/02/20190304-07B%C3%B6jti-est%C3%A9k-Mandabokor.jpg

Forrás: https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Orban%20Attila/Nyh.%20Mandabokor%20ev.%20tobbfunkcios%20kozossegi%20haz/

 

Vissza

 

NÓÉ BÁRKÁJA

2019. március 01. - Andreas

 

MEGÉPÍTETTÉK NOÉ BÁRKÁJÁT A BIBLIA ALAPJÁN
– AZ EREDMÉNY MINDEN KÉPZELETET FELÜLMÚLÓ

 

Pontos mását készítették el Noé bárkájának a Bibliában leírt paramétereknek köszönhetően. A monumentális épület október 25-én nyílt meg a látogatók előtt az amerikai Williamstownban, Kentucky államban.

 

A hatalmas, 100 millió dolláros kiállítás, egy keresztény tematikus park, az Ark Encounter, egy bizonyos Ken Ham által alapított profit-alapú vállalkozás közepén helyezkedik el. Ham szerint a park egy evangéliumi eszköz, melynek célja a kreacionizmus tanítása,
amely Mózes első könyvét szó szerint értelmezi.

“Azzal szembesültem, hogy néhány agresszív szekularista el akarja hallgattatni azokat, akik a Bibliáról beszélnek”, – mondja Ham. “Számunkra tehát az a kérdés, hogyan tudjuk eljuttatni a Biblia üzenetét az emberekhez?”

A bárka 510 láb hosszú, 85 láb széles és 51 láb magas, mely méreteket a Szentírásból vettek. A három emelet összesen 120.000 négyzetláb alapterületű.

A Bibliában a bárka építésére vonatkozó rész így hangzik: “Csinálj magadnak bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belől és kívül szurokkal. Ekképpen csináld pedig azt: A bárka hossza háromszáz könyök legyen, a szélessége ötven könyök, és a magassága harminc könyök. Ablakot csinálj a bárkán, és
egy könyöknyire hagyd azt felülről; a bárka ajtaját pedig oldalt csináld; alsó, közép és harmad padlásúvá csináld azt.” 
(1Móz 7,14-16)

Az egy könyököt elnagyolt számítás szerint fél méternek szokták venni, pontosabban 44,4 cm.

”Sokkal több, mint amit valaha is el tudsz képzelni” – mondja Ham. “Amikor látod
a szükséges építészeti algoritmusokat, a műszaki diagramokat… és az összes támogatót! Az ezer meg ezer támogatót, akik anyagilag ezt lehetővé tették… úgy értem ez fantasztikus!”

Az épületet a befektetők és adakozók mellett Kentucky állam, Grant County és Williamstown városa is támogatta elkészülésében. Ham szerint a bárkát 62 millió dollárral befektetők támogatták és 38 millió dollár származott adományozóktól.

Többen kritikai megjegyzésekkel illették az államot, amiért kedvezményes adózási feltételeket biztosítottak a vállalkozásnak. A ReasonAdvocates nevezetű csoport pedig bejelentette, hogy tiltakozni fog a parkban ez ellen az “állami finanszírozású vallási szélsőségesség” ellen.

A bárkán látható kiállítás mellett az ArkEncounter parkban található állatsimogató, egy 900 férőhelyes előadóterem és egy 1500 férőhelyes étterem. 

Forrás: dailynews.co.ug

ISTEN VÁLTSÁGÁNAK EGYSZERŰ TERVE

2019. február 25. - Andreas

Ford Porter:

ISTEN VÁLTSÁGÁNAK EGYSZERŰ TERVE

KEDVES BARÁTOM! Életed legfontosabb kérdését teszem fel neked, ugyanis ennek helyes válaszától függ örök boldogságod. Van-e üdvösséged? Tudod-e, hogy halálod után a mennybe, Isten országába kerülsz? – Nem azt kérdezem, hogy tagja vagy-e valamelyik egyháznak, hanem hogy elnyerted-e már bűneid bocsánatát? Nem is az a kérdés, hogy mennyire vagy jó, hanem hogy tudod-e, hogy van-e üdvösséged? Nem lehetsz addig boldog és nem üdvözülhetsz, amíg ezt a kérdést nem tisztáztad. Jézus Krisztus ezt mondta Nikodémusnak: „Újjá (felülről) kell születnetek” (János 3,7). Isten a Szentírásban megmutatja nekünk az üdvösség egyetlen útját. Ez olyan egyszerű, hogy még ma üdvösségre juthatsz.

            Először is el kell ismerned, hogy bűnös vagy. „Nincs egyetlen igaz ember sem, mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének” (Róma 3,10.22-23).

            Semmiképpen nem remélheted, hogy üdvözülsz, amíg nem látod be, hogy bűnös vagy s éppen ezért örök halálra vagy ítélve. „Mert a bűn zsoldja a halál” (Róma 6,23), „a bűn pedig kiteljesedve halált nemz” (Jakab 1,15). Ez pedig az Istentől való teljes elválást jelenti: örökre a pokolban! Rettenetes, de ez a valóság! Isten azonban annyira szeretett téged, hogy az Ő egyszülött Fiát, Jézus Krisztust feláldozta érted, mert Ő magára vállalta a te bűneidet s azok büntetését, helyetted halt meg.

            „Mert azt (Jézust), aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk benne” (2Korintus 5,21). „Vétkeinket saját testében felvitte a (kereszt)fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az Ő sebei által gyógyultatok meg (1Péter 2,24).  Jézusnak meg kellett halnia, vérét ontotta érted!

            Mi nem tudjuk megérteni, hogyan hordozta és törölte el Jézus a mi bűneinket, de Isten maga mondja Igéjében, hogy ez megtörtént. A te bűneidet Jézus magára vette és helyetted meghalt. Ez igaz, mert Isten nem hazudik!

            A filippi börtönőr ezt kérdezte Pál apostoltól: Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ő így válaszolt: Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” (Cselekedetek 16,31). Egyszerűen higgy úgy Krisztusban, mint aki a te bűneidet magára vette és helyetted halt meg; eltemették, de feltámadt a te megigazulásodra. Ezért hívd Őt most segítségül. „Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik (Róma 10,13).

            Az első imádság – amit a bűnös embernek el kell mondania – Lukács 18,13-ban olvasható: „Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!”

            Valóban bűnös vagy, s ez bizonyára bánt téged. Ezért – bárhol is légy – kiálts Istenhez! Nem kell hosszan vagy hangosan imádkoznod, csak beszélj vele, mert Isten alig várja, hogy segíthessen rajtad. Kérd Őt most: „Ó, Isten, megvallom, bűnös vagyok. Kérlek bocsáss meg, könyörülj rajtam és ments meg a kárhozattól az Úr Jézus érdeméért! Köszönöm, hogy elfogadsz. Ámen!”

            Ígéretére hivatkozva építs Isten szavára: Mindenki (tehát te is), aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik” (Róma 10,13). Mindenki… megtartatik, tehát nemcsak üdvözülhet, hanem üdvözül! Csak higgy Isten szavának! Így hát hit által tiéd az üdvösség – Isten megígérte! Higgy, és tiéd az üdvösség. Nem valamelyik vallás vagy egyház, sem jócselekedeteid, sem senki más nem tud téged üdvözíteni, csak egyedül Jézus Krisztus.

            A megváltás egyszerű terve ez:

Bűnös vagy, ezért meg kell halnod; ha azonban hiszel a helyettes áldozatban, Krisztusban, aki érted halt meg, eltemették, de feltámadt, örök életed van. Mint elveszett bűnös, kiálts Istenhez, kérd Őt, hogy Jézus érdeméért kegyelmezzen meg neked, ajándékozzon meg szabadításával. Fogadd el mindazt a magad számára, amit Isten kijelentett és megígért Igéjében, és hit által tiéd az üdvösség! Talán azt mondod: Hihetetlen, hogy csak ennyi elég az üdvösséghez. Igen, csak ennyire van szükséged! Hála Istennek, ezen az úton már sokan megtapasztalták Isten mentő hatalmát. Ez a Biblia szerint való üdvözülés útja, ez Isten üdvterve. Hidd, hogy ez így van s kövesd még ma ezt az utat! Most van itt az ideje, még ma dönts! „Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!” (2Korintus 6,2). „Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap!” (Példabeszédek 27,1).

            Amennyiben mindez még nem teljesen világos előtted, olvasd el ezt az írást újra meg újra, amíg megérted. Olvasd el többször! A te lelked többet ér, mint az egész világ! „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkét elveszíti? Vajon mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?” (Márk 8,36-37).

            Légy bizonyos üdvösséged felől! Örök boldogságod mindennél fontosabb! Ha elkárhozik lelked, úgy elvesztettél mindent – mind a mennyben, mind a földön. Isten segítsen, hogy még ma bizonyos légy: tiéd az örök üdvösség! Isten üdvözít és megtart téged.

            „Eddig emberi erőt meghaladó kísértés nem ért titeket. Hűséges az Isten, aki erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok” (1Korintus 10,13) Ne adj érzéseidre, azok változnak. Hagyatkozz egészen Isten ígéreteire, azok nem változnak soha!

            Ha bizonyos lettél üdvösséged felől, naponta három dolgot gyakorolj, hogy hitben, szellemileg növekedhess. Imádkozz – beszélj Istennel! Olvasd a Bibliát – általa Isten szól hozzád! Mondd el másoknak mit hiszel, tégy bizonyságot, beszélj Istenről! Végül csatlakozz egy bibliahű gyülekezethez és a keresztség által tégy hitvallást a nyilvánosság előtt. „Azért aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei Atyám előtt” – mondta az Úr Jézus (Máté 10,32). Ámen! * (garainyh.hu) *

Forrás: https://www.garainyh.hu/wordtar2/Lelekepito%20irasok/Porter%20Ford%20irasai/Isten%20valtsaganak%20egyszeru%20terve.rtf

 https://www.garainyh.hu/banner/cimlapkep.jpg

"Ma még lehet, Ma még szabad, - Borulj le a kereszt alatt!"

Isten hozta kedves Látogatóimat legújabb blogomon!

2019. február 09. - Andreas

Legyenek üdvözölve!

Az új webnapló feltöltése és kialakítása folyamatosan történik, türelmüket kérem!

A hamarosan megszűnő https://plus.google.com/112028189534253633490?prsrc=3 oldalamról a fontosabb anyagok átköltöztetése elkezdődött...

Addig is látogassák ezen a blogszolgáltatón 13 éve indított eddigi három blogomat, amelyekben együtt a kilencezredik blogbejegyzéshez közeledem! https://blog.hu/user/15847

https://utmutato.blog.hu/

https://oromuzenet.blog.hu/

https://andreas.blog.hu/

Keresztyén testvéri szeretettel: Andreas   Garai András evangélikus keresztyén személyes honlapja

https://garainyh.blog.hu 

VÍZKERESZT U. 4.   Mobil fejléc előnézet

Látogassák személyes honlapjaimat is: Garai András evangélikus keresztyén személyes honlapja

https://www.garainyh.hu/

http://www.garainyh.com/

http://www.garainyh.eu/

http://web.t-online.hu/garainyh