Egy magyar evangélikus keresztyén NET misszionárius információi * garainyh.hu

GARAI ANDRÁS WEBNAPLÓJA

„EGYMÁS” - Igék az Újszövetségben

2020. július 05. - Andreas

 „EGYMÁS” - Igék az Újszövetségben 

A Szentháromság ünnepe utáni negyedik vasárnap Útmutató vezérigéje ez: Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.” (Gal 6,2) Az Újszövetségi Szentírásban 120 igeversben, 130 esetben található meg az „egymás” kölcsönös névmás különböző ragozott formában, a RÚF szerint; (természetesen más fordításokat vizsgálva, más eredményt kaphatunk). Íme: 

Mt 21,25 * Honnan való volt János keresztsége: mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között: Ha azt mondjuk, mennyből, azt fogja mondani nekünk: Akkor miért nem hittetek neki?

Mt 21,38 * De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között: Ez az örökös! Gyertek, öljük meg, hogy mienk legyen az örökség.

Mt 22,26 * Hasonlóan a második is, a harmadik is, és így egymás után mind a hét.

Mt 24,10 * Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást.

Mt 25,32 * Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.

Mk 1,27 * Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól: Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki.

Mk 4,41 * Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?

Mk 8,16 * Ők pedig tanakodni kezdtek egymás között, hogy nincs kenyerük.

Mk 9,10 * Engedelmeskedtek a parancsnak, de azon tanakodtak egymás között, mit jelent a halottak közül való feltámadás.

Mk 9,34 * Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak egymás között az úton, hogy ki a legnagyobb?

Mk 9,50 * Jó a só, de ha a só ízét veszti, hogyan adjátok vissza az ízét? Legyen bennetek só, és éljetek békességben egymással!”

Mk 10,26 * Ők pedig még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás között: Akkor ki üdvözülhet?

Mk 11,31 * Azok pedig így tanakodtak egymás között: Ha azt mondjuk, a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki?

Mk 12,7 * A munkások azonban ezt mondták egymás között: Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és mienk lesz az örökség!

Mk 14,19 * Elszomorodva egymás után kezdték kérdezgetni tőle: Csak nem én?

Mk 16,3 * és így beszélgettek egymás között: Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?

Lk 2,15 * Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott.

Lk 4,36 * Rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: Miféle beszéd ez, hogy hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek?!

Lk 6,11 * Azokat pedig esztelen indulat szállta meg, és arról beszéltek egymás között, hogy mit tegyenek Jézussal.

Lk 7,32 * Hasonlók a piacon ülő gyermekekhez, akik azt kiáltják egymásnak: Zenéltünk nektek, és nem táncoltatok, siratót mondtunk, és nem sírtatok.

Lk 7,49 * Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás között: Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja?

Lk 8,25 * Ekkor ezt kérdezte tőlük: Hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva mondogatták egymásnak: Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?

Lk 12,1 * Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak a tanítványaihoz: Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól!

Lk 20,5 * Ők pedig így tanakodtak egymás között: Ha azt mondjuk, mennyből, azt fogja mondani: Akkor miért nem hittetek neki?

Lk 20,14 * De mikor meglátták őt a munkások, így tanakodtak egymás között: Ez az örökös! Öljük meg őt, hogy mienk legyen az örökség!

Lk 22,23 * Azok pedig kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni.

Lk 23,12 * Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással, korábban ugyanis ellenségek voltak.

Lk 24,14 * és beszélgettek egymással mindarról, ami történt.

Lk 24,15 * Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük.

Lk 24,17 * Ő pedig így szólt hozzájuk: Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak.

Lk 24,32 * Ekkor így szóltak egymáshoz: Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?

Jn 4,33 * A tanítványok egymást kérdezgették: Valaki talán hozott neki enni?

Jn 5,44 * Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek?

Jn 6,43 * Jézus így válaszolt nekik: Ne zúgolódjatok egymás között!

Jn 6,52 * A zsidók vitatkozni kezdtek egymás között, és ezt kérdezték: Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül?

Jn 7,35 * A zsidók erre így beszéltek egymás között: Hová akar menni, hogy nem találjuk meg? Talán a görögök között lévő szórványba készül, és a görögöket akarja tanítani?

Jn 8,9 * Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen.

Jn 11,56 * Keresték Jézust, és a templomban megállva így tanakodtak egymás között: Mit gondoltok, lehet, hogy el sem jön az ünnepre?

Jn 12,19 * A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni: íme, a világ őt követi!

Jn 13,14 * Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.

Jn 13,22 * Zavartan néztek egymásra a tanítványok: vajon kiről beszél?

Jn 13,34 * Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!

Jn 13,35 * Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.

Jn 15,12 * Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.

Jn 15,17 * Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.

Jn 16,17 * A tanítványai közül némelyek ezt kérdezték egymástól: Mi az, amit mond nekünk: Egy kis idő, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem, és ez: Mert én elmegyek az Atyához?

Jn 16,19 * Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik: Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam: Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem?

Jn 19,24 * Ezt mondták egymásnak: Ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen! Így teljesedett be az Írás: „Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek.” Ezt tették a katonák.

ApCsel 2,12 * Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni?

ApCsel 4,15 * Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagytanács elől, és így tanakodtak egymás között:

ApCsel 7,26 * Másnap éppen veszekedtek, amikor megjelent közöttük, ki akarta őket békíteni, és ezt mondta: Férfiak, testvérek vagytok, miért bántjátok egymást?

ApCsel 15,25 * egymás között egyetértésre jutva, jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk és küldjünk hozzátok a mi szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal,

ApCsel 15,39 * Emiatt meghasonlás támadt közöttük, és ezért különváltak egymástól: Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusra.

ApCsel 19,38 * Ha tehát Demeternek és a hozzá tartozó kézműveseknek panaszuk van valaki ellen, vannak törvénykezési napok, és vannak helytartók, pereljenek ott egymással!

ApCsel 21,6 * Ezután elbúcsúztunk egymástól, mi hajóra szálltunk, ők pedig visszatértek otthonukba.

ApCsel 26,31 * Távozóban így beszélgettek egymás között: Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember.

ApCsel 28,4 * Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz: Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem engedi, hogy életben maradjon.

ApCsel 28,25 * Mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak, és ekkor Pál ezt az egy igét mondta nekik: Helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás próféta által atyáitokról:

Róm 1,12 * azaz, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tietek és az enyém által.

Róm 1,24 * Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét.

Róm 1,27 * ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt ébredt vágy bennük: férfiak férfiakkal fajtalankodnak, de el is veszik tévelygésük méltó büntetését önmagukban.

Róm 12,5 * úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai.

Róm 12,10 * a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők,

Róm 12,16 * Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.

Róm 13,8 * Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt.

Róm 14,13 * Ne ítélgessük hát többé egymást, hanem azt ítéljétek meg inkább, miként nem okoztok a testvéreteknek megütközést vagy botránkozást.

Róm 15,7 * Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére.

Róm 15,14 * Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani.

Róm 16,16 * Köszöntsétek egymást szent csókkal! Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete.

1Kor 6,7 * Egyáltalán már az is nagy kudarc, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt?

1Kor 7,5 * Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni.

1Kor 11,33 * Azért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást.

1Kor 12,25 * hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok.

1Kor 14,27 * Ha nyelveken szól is valaki, ketten vagy legfeljebb hárman szóljanak, mégpedig egymás után; egyvalaki pedig magyarázza meg!

1Kor 16,20 * Köszöntenek titeket a testvérek mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal!

2Kor 6,14 * Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez?

2Kor 13,12 * Köszöntsétek egymást szent csókkal; köszöntenek titeket a szentek mind.

Gal 5,13 * Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak.

Gal 5,15 * Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emésszétek egymást!

Gal 5,17 * Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.

Gal 5,26 * Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.

Gal 6,2 * Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.

Ef 4,2 * teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel,

Ef 4,25 * Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak.

Ef 4,32 * Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.

Ef 5,19 * mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak,

Ef 5,21* Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében.

Fil 2,3 * Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál;

Kol 3,9 * Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt,

Kol 3,13 * Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.

Kol 3,16 * Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.

1Thessz 3,12 * titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket.

1Thessz 4,9 * A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre,

1Thessz 4,18 * Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel!

1Thessz 5,11 * Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.

1Thessz 5,13 * Munkájukért nagyon becsüljétek és szeressétek őket! Éljetek egymással békességben!

1Thessz 5,15 * Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt.

2Thessz 1,3 * Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön-nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájatokban,

Tit 3,3 * Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők.

Zsid 3,13 * Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy a bűn csábítása közületek senkit meg ne keményítsen.

Zsid 10,24 * Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk.

Zsid 10,25 * Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.

Jak 4,11 * Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélőbírája vagy a törvénynek.

Jak 5,9 * Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a bíró az ajtó előtt áll.

Jak 5,16 * Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.

1Pt 1,22 * Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek,

1Pt 4,8 * Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez.

1Pt 4,9 * Legyetek egymás iránt vendégszeretők zúgolódás nélkül.

1Pt 4,10 * Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai:

1Pt 5,5 * Ugyanúgy, ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.

1Pt 5,14 * Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok.

1Jn 1,7 * Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

1Jn 3,11 * Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást,

1Jn 3,23 * Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fia, Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk.

1Jn 4,7 * Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent;

1Jn 4,11 * Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.

1Jn 4,12 * Istent soha senki nem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.

2Jn 1,5 * Nem úgy kérlek téged, Úrnőm, mintha új parancsolatot írnék neked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva a miénk volt: hogy szeressük egymást.

Jel 6,4 * És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt hogy öldössék egymást az emberek; és nagy kard adatott neki.

Jel 11,10 * A föld lakói pedig örülnek ennek, és vigadnak, ajándékokat küldenek egymásnak: mert ez a két próféta gyötörte meg a föld lakóit. 

   Mivel Isten fontosnak tartotta, hogy a kölcsönös teherhordozásra ennyi sok igében hívja fel gyermekei figyelmét, ezért mi is vegyük komolyan a felszólítást és engedelmeskedjünk Urunk és Istenünk akaratának! „Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.” (Róm 15,1)

                                                                                                                Összeállította: Garai András (garainyh.hu)

                                                                                                                                          #GaraiNyh #AndreasBlog

 

Egymás terhét hordozzátok -- Carry each other's burdens -- Llevar ...

A bejegyzés trackback címe:

https://garainyh.blog.hu/api/trackback/id/tr515979208

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.