Egy magyar evangélikus keresztyén NET misszionárius információi * garainyh.hu

GARAI ANDRÁS WEBNAPLÓJA

1521. Január 3.: Luthert kiátkozza a pápa

2020. január 03. - Andreas

1521. január 3-án Rómában kiadták Luther ellen az átokbullát (Decet Romanum Pontificem), amelynek azonban nem volt foganatja. Luther és ügyének sorsa a birodalom állásfoglalásától függött.

Decet Romanum Pontificem

Martin Luther és követői Pápai Bika a Kiállításról

bevezetés

Az Istentől kapott hatalom révén a római pápát kinevezték szellemi és időbeli büntetések végrehajtására, ahogyan azt minden egyes eset külön megérdemli. Ennek célja a tévesztett emberek gonosz terveinek elnyomása, akiket annyira elbűvöltek gonosz céljaik elhárított impulzusa, hogy elfelejtsék az Úr félelmét, hogy megvetjék a kanonikus rendeleteket és az apostoli parancsolatokat, és hogy mernek új és hamis dogmákat megfogalmazni, és a szizma gonoszát bevezetni az Isten Egyházába - vagy támogatni, segíteni és betartani ezeket a szkmatmatikákat, akiknek feladata, hogy megszabadítsák a Megváltónk zökkenőmentes ruháját és a ortodox hit. Ezért alkalmas a pápának, ha úgy tűnik, hogy Péter hajója nem pilóta vagy evezõ nélkül vitorlázik, hogy szigorú intézkedéseket hozzon az ilyen férfiak és követõik ellen, és a büntetõ intézkedéseket és más megfelelõ intézkedéseket megsokszorozva gondoskodjon arról, hogy ezek ugyanazok az uralkodó férfiak, mivel a gonosz céljainak szentelik őket, követõikkel együtt, nem szabad megtéveszteni az egyszerû sokaságot hazugságukkal és megtévesztõ eszközeikkel, és nem szabad meghúzni őket, hogy megosszák a saját hibájukat és pusztításukat, miközben szennyezik őket azzal, hogy milyen fertõzõ betegség. Az is fontos, hogy a pápa, miután elítélte a skizmatikát, biztosítsa még nagyobb megtévesztésüket azáltal, hogy minden hű kereszténynek nyilvánosan megmutatja és nyíltan kijelenti, hogy mennyire félelmetes a cenzúrák és büntetések, amelyekhez az ilyen bűn vezethet; a végén, hogy ilyen nyilvános nyilatkozatokkal maguk is zavartan és megbánásban térhetnek vissza valódi magukba, feltétel nélküli visszavonulással a tiltott beszélgetéstől, közösségtől és (mindenekelőtt) engedelmességüktől az ilyen átkozott exkommunikációval szemben; ily módon elkerülhetik az isteni bosszút és a kárhozatba való bármilyen mértékű részvételt.

I [Itt a pápa elmondja korábbi Bull Exsurge Domine-ját és folytatja]

II. Tájékoztatást kapunk arról, hogy miután ezt a korábbi missziót nyilvánosan kiállították, és az elõírt idõszak vagy intervallumok eltelték [60 nap] - és ezúton ünnepélyes értesítést küldünk minden hû kereszténynek, hogy ezek az idõszakok már léteznek és lejárnak - ezek közül sok aki Martin hibáit követte, tudomásul vette a mi misszióunkat, annak figyelmeztetéseit és utasításait; a józan tanácsadás szelleme visszahozta őket magukhoz, bevallották hibáikat és megsértették az eretnekséget a mi esetünkön, és visszatérve az igazi katolikus hithez, megszerezték az abszolúció áldását, amellyel az önmaguk hírnökei meghatalmazták őket; és az említett Németország több államában és helységében az említett Martin könyveit és írásait nyilvánosan elégették, amint ezt mi is megkívántuk.

Ennek ellenére maga Martin - és ezt súlyos szomorúság és megdöbbentő érzés mondja el nekünk - a megrontott elme rabszolgája megsimogatta, hogy az előírt időn belül visszavonja hibáit, és elküldte nekünk az ilyen visszavonás szót, vagy hogy hozzánk jön hozzánk; nem, mint a botladozó kő, attól félt, hogy nem ír és hirdetett rosszabb dolgokat, mint korábban velünk és a Szent Látással és a katolikus vallással szemben, és arra készteti másoktól, hogy ugyanezt tegyék.

Most eretneknek nyilvánították; és így mások is, tekintélyüktől és rangjuktól függetlenül, akik nem törődtek saját megváltással, de nyilvánosan és minden ember szemében Martin bűnös és eretnekségi szekta követőivé válnak, és nyíltan és nyilvánosan megadják segítségüket, tanácsukat és kegyetlenségüket, bátorítva őt engedetlenségük és feledékenységük közepette, vagy pedig az említett missziónk közzétételének akadályoztatásakor: az ilyen embereket megtámadták az abban a misszióban foglalt büntetések, és eretnekként kell kezelni őket, és minden hű kereszténynek el kell kerülnie őket, amint azt az apostol mondja ( Titus iii. 10-11).

III. Célunk az, hogy ezeket az embereket jogszerűen rangsorolják Martin és más átkozott eretnekek és kiküldött személyek között, és még ha ők is kitartottak az említett Martin bűnösén, ők is megosszák büntetéseit és nevét, viszonozva őket mindenütt az „evangélikus” cím és az ezzel járó büntetések képezik.

Korábbi utasításaink annyira egyértelműek és hatékonyan nyilvánosságra kerültek, és annyira szigorúan be kell tartanunk a jelenlegi rendeleteinket és nyilatkozatainkat, hogy hiányoznak azok bizonyítékai, figyelmeztetései vagy idézésük.

Az ezt követő rendeleteinket Martin és mások, akik őt pusztító és kárhoztatott célja tartják szem előtt, átadják, valamint azok ellen is, akik katonai testőrrel védik és védik, és nem félnek támogatni őt saját erőforrásaikkal vagy bármilyen más módon, és feltételezhetik, hogy felajánlanak és nyújtanak neki segítséget, tanácsot és kedvezőt. Az összes nevük, vezetéknevük és rangjuk - bármennyire magasztos és elkápráztatja méltóságukat is - azt szeretnénk, ha az ilyen rendeletekbe beletartoznánk, ugyanolyan hatással, mintha egyénileg felsorolnánk, és így felsorolhatnánk kiadványukban, amelyet tovább kell fejleszteni. energiával, hogy megfeleljen a tartalmuknak.

Mindezek alapján elrendeljük az exkommunikáció, az anathema, az örök elítélés és az ítélet mondatát; a méltóság, a megtiszteltetés és a vagyon rájuk és leszármazottaikra történő megóvása, valamint az ilyen vagyonra alkalmatlannak nyilvánítása; áruk elkobzása és árulás bűncselekménye; és ezeket és azokat a mondatokat, cenzúrákat és büntetéseket, amelyeket az eretnekekről szóló kánonjogi törvény sújt, és amelyek a fent említett missziónkban vannak megfogalmazva, elrendeljük, hogy mindezekre az emberekre halálra esünk.

IV. Jelenlegi, apostoli hatóságunk által tett nyilatkozatunkhoz hozzáadjuk azokat az államokat, területeket, táborokat, városokat és helyeket, ahol ezek az emberek ideiglenesen éltek vagy meglátogathatták őket, vagyonukkal együtt - városokat, amelyekben katedrálisok és nagyvárosi házak, kolostorok és egyéb vallási és szent helyek, kiváltságosak vagy nem kedvezményezettek - mindegyiket egyházi ítéletünk alá helyezzük, mindaddig, amíg ez az ítélet nem tart fenn ürügyet az apostoli kényeztetésnek (kivéve azokat az eseteket, amikor a törvény megengedi, sőt, ott is, amint volt, bezárva az ajtókat és az exkommunikáció alatt álló és az ítélkezési gyakorlatból kizárt személyek) élniük kell a szentmisének és a többi isteni hivatal megünneplésével. Azt írjuk elő és élvezzük, hogy a kérdéses embereket mindenütt nyilvánosan elítélik, mint kiközvetített, elátkozott, elítélt, elítélt, megfosztott vagyontárgyaktól, és képtelenek őket birtokolni. Minden hű keresztény szigorúan elkerüli őket.

V Minden kis üzletnek megismernénk, amit Martin, követői és a többi lázadók kitartó és szégyentelen bántalmazásuk útján álltak Istenre és egyházára. Megóvnánk az állományt egy fertőző állattól, hogy fertőzése ne terjedjen az egészséges állatokra. Ezért minden egyes pátriárkára, érsekre, püspökre, a patriarchális, a nagyvárosi, a katedrális és a kollégiumi egyházak prelatáira, valamint minden rend vallására - még a bűnrészre is) - kiváltságos vagy hátrányos helyzetben van, bárhol is helyezkedjenek el. : az engedelmesség fogadalmának és az exkommunikáció ítéletének fájdalmának erejéig, ha az ajándékok végrehajtása során ezt megkövetelik, nyilvánosan bejelenti és mások általi bejelentését kötelezik egyházaikban, hogy ugyanaz a Martin és a többi exkommunikált, elátkozott, elítélt, eretnekség, edzett, elítélt, megfosztott vagyontárgyaktól, és képtelen birtokolni őket, így felsorolva ezeket az ajándékokat. Három napot kapunk: kanonikus figyelmeztetést mondunk ki, és az egyik napi értesítést az első, a másik a második, a harmadik pedig kötelező és végleges végrehajtása érdekében engedélyezzük. Erre vasárnap vagy más fesztiválon kerül sor, amikor egy nagy gyülekezet összegyűlik az istentiszteletet. A kereszt szalagát fel kell emelni, a harangokat fel kell emelni, a gyertyákat meg kell gyújtani és egy idő után ki kell oltani, a földre kell dobni és láb alá kell csapni, a köveket háromszor ki kell dobni, és meg kell tartani a többi ünnepséget, amely a szokásos ilyen esetekben. A hű keresztényeket, mindkettőt, szigorúan meg kell bíztatni arra, hogy elkerülje ezeket az embereket.

Időnként még jobban megzavarnánk az említett Martinot és a többi említett eretneket, valamint azok híveit, követőit és partizánjait: engedelmesség-fogadalmuk erejével tehát minden pátriárkát, érsekszt és minden más elõest élvezünk, hogy még akkor is, amikor Jerome hatalmára kinevezték a szizmák enyhítésére, most a jelenlegi válságban, amint hivataluk rá kötelezi őket, védekező falvá kell válniuk keresztény népük számára. Ne csendben maradjanak, mint olyan hülye kutyák, akik nem tudnak ugatni, hanem folyamatosan sírnak és felemelik a hangjukat, prédikálva és hirdetve az Isten szavát és a katolikus hit igazságát a fenyegetõ fenyegetõ cikkek és eretnekek ellen.

VI A plébániatemplomok mindegyik rektora, az összes rend rend rektorai, akár a kiváltságos vagy egyéni kiváltságos rendkívüli tanítók ellen, ugyanazon feltételek mellett élünk engedelmesség fogadalmuk erejével, amelyet az Úr kinevez, mint ők Olyanok, mint a felhők, és szellemi zuhanyokat adnak Isten népére, és nem félnek a fent említett cikkek elítélésének a lehető legszélesebb körű nyilvánosságra hozataláról, mivel hivataluk kötelezi őket. Azt írják, hogy a tökéletes szerelem kiküszöböli a félelmet. Hagyja, hogy mindenki vállalja egy ilyen érdemes kötelesség terhét teljes odaadással; mutasd meg magad annyira ügyesen annak végrehajtásában, olyan lelkes és lelkes szavakban és tettekben, hogy munkádból az isteni kegyelem támogatásával jön a reményteljes betakarítás, és odaadóddal nem csak azt a koronát fogod megszerezni dicsőség, amely a vallásos ügyeket elősegítő mindenkori kompenzáció, de tőlünk és az említett Szentszékhez jár azzal a korlátlan dicsérettel is, amelyet meg kell érdemelni bizonyított szorgalmával.

VII. Mivel azonban nehéz lenne a jelen missziót annak nyilatkozataival és bejelentéseivel Martinnak és a többi kijelentettnek személyesen kommunikálni, frakciójuk erőssége miatt, azt kívánjuk, hogy ennek a missziónak a nyilvánosságra kerülése a Két katedrális - akár nagyvárosi, akár egy katedrális és egy nagyvárosi templom az említett németországi németekben - a mi helyünk hírnöke által, azokon a helyeken olyan kötelező erejűek lesznek, hogy Martinnak és a többinek, akiket bejelentettünk, minden ponton olyan határozottan elítélték, mintha a missziót személyesen ismertették volna és bemutatták volna számukra.

VIII. Ezt a miszívet is nehéz továbbítani minden olyan helyre, ahol szükség lehet a közzétételre. Ezért vágyunk és tekintélyes rendeletünk az, hogy annak másolatai, amelyeket valamelyik egyházi prelátus vagy a fent említett hírnökök pecsétjei alá helyeztek, és valamilyen közjegyző által aláírással rendelkezzenek, mindenütt ugyanolyan hatósággal rendelkezzenek, mint maga az eredeti gyártása és kiállítása. .

IX. Az apostoli alkotmányok és parancsok, vagy a fent említett korábbi missziónkban szereplő dolgok, amelyeket nem akarunk akadályozni, vagy az ezzel ellentétes egyéb kijelentések nem akadályozzák kívánságainkat.

X Senki sem sértheti ezt az írásbeli döntésünket, nyilatkozatunkat, felszólításunkat, végzését, megbízását, végrendeletünket; vagy nehezen ellentétes. Ha valaki mersz ilyen próbálkozást tenni, tudassa vele, hogy a Mindenható Isten és az áldott Péter és Pál apostolok haragját viseli.

Írta a római Szent Péter-nál, 1521. január 3-án, pontifikációnk nyolcadik évében.

Forrás: https://www.papalencyclicals.net/Leo10/l10decet.htm (Google fordítás!)

Tallózó világi blogok írásaiból:

ps://helsinkifigyelo.blog.hu/2020/01/03/januar_3_luthert_kiatkozza_a_papa_588

http://www.ma.hu/tart/rcikk/f/0/137626/1

https://www.luther.de/hu/bann.html

https://jog.mandiner.hu/cikk/20160808_ferenc_papa_luthernek_igaza_volt

https://www.origo.hu/itthon/20170217-fabiny-tamas-akar-ferenc-papa-is-lehet-egy-uj-luther.html 

 

Képtalálat a következőre: „*.*luthert kiátkozza a pápa*.*”Képtalálat a következőre: „*.*luthert kiátkozza a pápa*.*”Képtalálat a következőre: „*.*luthert kiátkozza a pápa*.*”Képtalálat a következőre: „*.*luthert kiátkozza a pápa*.*”   Képtalálat a következőre: „*.*luthert kiátkozza a pápa*.*”

A bejegyzés trackback címe:

https://garainyh.blog.hu/api/trackback/id/tr1915392188

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.