Egy magyar evangélikus keresztyén NET misszionárius információi * garainyh.hu

GARAI ANDRÁS WEBNAPLÓJA

Luther haláláról

2020. február 16. - Andreas

474 éve, 1546. február 18-án halt meg reformátorunk

LUTHER HALÁLÁRÓL

Jonas Justus 1546. február 18-i és Coelius Mihály február 20-i leveleiből (részletek):

Ekkor felkelt, semmi különös panasza nem volt, majd bement hálófülkéjébe az ágyhoz. Amint a küszöböt átlépte, így szólt: A Te kezeidbe ajánlom lelkemet! Te megváltottál engem hűséges Isten! – ezzel lefeküdt, jó éjszakát kívánt, majd így szólt: Jónás Doktor és Mihály Úr, imádkozzatok a mi Urunk Istenünkhöz, hogy jól haladjon az Ő dolga és a szent evangélium ügye.

Ismét elaludt és nyugodtan pihent, míg az óra éjfél után egyet ütött. Ekkor felébredt és a szolgáját hívta, hogy fűtsön be a szobában. Mivel a szoba már úgyis meleg volt, felkelt és így szólt: Óh Jónás Doktor, rosszul vagyok, aggódom, hogy most már Eislebenben maradok. – Ezzel ismét szobájába ment és amint a küszöbön átlépett, ismét azt mondta, amit előbb: „A Te kezeidbe ajánlom lelkemet. Te megváltottál engem hűséges Istenem.” – Amikor egyszer-kétszer végigment a szobán, ismét lefeküdt a nyugvóágyra. A betegség pedig mindinkább erőt vett rajta. Nyomban dörzsölni kezdtük melegített ruhákkal és azonnal hívattuk a fogadóst a házból, a két városi orvost, valamint a mansfeldi gróf urakat. Mialatt melegített ruhákkal dörzsöltük, megkérdeztem, hogy érez-e enyhülést? Ezt felelte: Igen, a meleg jót tesz, melegítsetek rám párnát is. Erősen nyom ugyan, de kíméli a szívemet. – S amint én Coelius Mihály éreztem, hogy szíve táján egészen nedves, így szóltam hozzá: Tisztelendő Atyám, Ön jól izzadott. Isten kegyelmes lesz és javulni fog állapota. – Ezt felelte: Igen, ez már a hideg, halálos verejték, meg fogok halni. Amikor az egyik orvos gyógyszert adott neki, ezt mondta: Hálát adok neked Istenem, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, hogy kinyilatkoztattad előttem a Te drága Fiadat, akiben én hittem, akit én szerettem, akit prédikáltam, akiről bizonyságot tettem és akit dicsőítettem. Uram, Jézus Krisztusom, Neked ajánlom lelkemet. Óh mennyei Atyám, tudom, hogyha el is szakadok e testtől, Tenálad örökké fogok élni. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy mindenki, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. – Továbbá ezt mondta: Van Istenünk, aki megsegít és Urunk, aki a haláltól megment. -  Amikor pedig érezte, hogy a vég közel van, háromszor így szólt: Atyám, a Te kezeidbe ajánlom lelkemet. Végezetül pedig: Békességben és szívesen távozom. Áldjon meg az Isten mindnyájatokat. Ezután elhallgatott. Felráztuk őt s Jónás doktor és én hangosan azt mondtuk: Tisztelendő Atyám, a Mi Urunk Jézus Krisztusban való hitben hal-e meg és az ő nevében hírdetett tanítását vallja-e? -  Igen – felelte s jobb oldalára fordulva, negyedórai alvásba kezdett. Amint negyedórával hajnali három előtt a szemébe világítottunk, mély lélegzetet vett és ezzel szelíden teljes csendben, nagy türelemmel kilehelte lelkét.

A halál az összes bajok között a legkisebb, mert csak azoknak baj, akik félnek tőle. A halált, a bűnt, a poklot és az ördögöt legyőzte és megsemmisítette a keresztrefeszített Krisztus.

 

(Az idézetek forrása: Virág Jenő: DR. LUTHER MÁRTON ÖNMAGÁRÓL, 3. kiadás)      

                                                                                                                         Válogatta: G. A.

 

Képtalálatok a következőre: *.*luther halotti maszkja*.*

Luther halotti maszkja

Workshop Lucas Cranach the Elder - Niedersächsisches Landesmuseum Hannover - Martin Luther on his Death-bed - Overall

Lucas Cranach képe

 

Jézus a híd!

2020. február 09. - Andreas

Pecznyík Pál, Isten "egy ügyű", laikus versmisszionáriusának három, azonos című archív költeményét küldte meg nekem a napokban leánya. Az Úr Jézusnak több "Én vagyok" önkijelentését ismerhetjük, de a mi számunkra ő valóban az összekötő híd. Miért? "Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam." (Jn 14,6) 

 Jézus a híd

 

Itt a földön mi emberek,

gyermekek, ifjak, öregek,

élet, versenypályán futunk,

s egy nap szakadékhoz jutunk.

Szédülünk a mélység felett,

hát nincs egy híd, mely átvezet?

 

Úgy szeretnénk által menni,

túlsó parton megpihenni!

Van híd, csak az láthatatlan,

az láthatja meg, ki hisz abban.

Aki úgy hisz, mint kisgyerek,

az jut át a mélység felett.

 

Túlsó parton csodás fényben

élhet örök dicsőségben.

Jézus a híd két part között,

eget, földet mely összeköt!

még ma lépj rá bátran, hittel,

s túlsó parton vár az Isten!

 

Pecznyík Pál Celldömölk, 1988.

 

  Jézus a híd!

 

Röppenjünk a messze múltba,

múló századokon át,

Agg Simeon ott tartotta

karján, Isten szent Fiát!

 

Íme, világ Teremtője,            

teremtmény karján pihen,

bűnöst, így szeretni tudó

Jézus, lehet csak ilyen.

 

Ő, ki bennünket alkotott,

embertestbe öltözött,

láthatatlan hídként szolgál  

ma is, Ég és Föld között!

 

Szomorú, hogy e szent hídon,

oly kevesen mennek át,

múló honhoz ragaszkodva

vesztik el, a szebb hazát!

 

Nem veszhet el, ki e hidat,

még időben megleli,

csodás örökség vár arra,

el nem múló mennyei.

 

Drága lélek, lépj e hídra,                 

mert közeleg már a vég!                

Országába vár az Isten,             

gyöngykapuja tárva még!

 

Pecznyík Pál Celldömölk,2012. VI. 6.

 

Jézus a híd!

 

 

Isten és emberközt, mély szakadék tátong,

bűnre csábított szív, Isten ellen lázong.

Bűnünk hozta létre, a mély szakadékot,

Sátán uralja a bűnös ivadékot.

Soha nem látnánk meg, a mennyei kertet,

ha nem lenne váltság, melyet Jézus szerzett!

Sok csonka híd épül, ám az, át nem ível,

átmenni nem lehet, bűnkedvelő szívvel.

Bűnszakadék pedig, egyre szélesebb lesz,

Ember: önerőből, nem juthat Istenhez!

Mégis legtöbb ember, csonka hídon lépdel,

rövid a híd s azon, Istenhez nem ér fel.

Emberi erővel átjutni, nincs remény,

aki megpróbálja, a mélybe hull, szegény.

Jézus: egyetlen híd, bűn-szakadék felett,

biztosan célba jut, ki azon lépeget.

Higgyük létezését, lépjünk e hídra hát,

önfeláldozóan köt össze, két hazát!

Jézus egyetlen híd, sötétből a fénybe,

aki ezen vonul, nem zuhan a mélybe!

Elhagytuk Atyánkat, még visszatérhetünk,

Fia: helyre hozta, elrontott életünk!

Ne tétovázzunk hát, mert napjaink múlnak,

induljunk: s odaát, ránk virrad az új nap.

Fel sem tudjuk fogni, a szebb új világot,

abban vár bennünket, Istenünk az áldott.

Ámulatba ejtő, mit készített nekünk,

s végtelen örömben, mellette élhetünk!

 

Pecznyík Pál Celldömölk, 2014. III. 8. 

 

3 éve, 97 éves korában hívta haza hűséges szolgáját az ÚR!

https://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=886&page=

https://archiv.evangelikus.hu/publicisztika/pecznyik-pal-90-eves-2013-a-laikus-versmisszionarius-szuletesnapi-koeltemenyt-ajandekozott-olvasoinknak

Pecznyík Pál evangéliumi versei

Képtalálat a következőre: „pecznyík pál” 

Képtalálat a következőre: „pecznyík pál”

 Isten velünk, viszontlátásra!

Krisztus dicsősége

2020. február 02. - Andreas

A Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap és hét Útmutató vezérigéje: "...fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad." (Ézs 60,2b)  Íme, egy tucatnyi válogatás a RÚF szerinti Újszövetségből, a Jézus Krisztus dicsőségéről szóló igék közül!

JÉZUS KRISZTUS DICSŐSÉGE AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN

(Egy tucatnyi ige válogatás a RÚF szerint) 

* „Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne.” (Jn 2,11)

* „Jézus így válaszolt: Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna: az én Atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek,” (Jn 8,54)

* „Amikor Júdás kiment, így szólt Jézus: Most dicsőült meg az Emberfia, és az Isten dicsőült meg őbenne;” (Jn 13,31)

* „Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged,” (Jn 17,1)

* „Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében.” (2Thessz 2,14)

* „mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését,” (Tit 2,13)

* „azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és méltósággal koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált.” (Zsid 2,9)

* „Ugyanúgy Krisztus sem maga dicsőítette meg önmagát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: „Az én fiam vagy te, ma nemzettelek téged.”” (Zsid 5,5)

* „tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen.” (Zsid 13,21)

* „Sőt, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek.” (1Pt 4,13)

* „A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese:” (1Pt 5,1)

* „Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!” (2Pt 3,18)

 

A teremtmények énekét zengjük már itt, és az örökkévalóságban: „És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: A trónon ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!” (Jel 5,13)  

Összeállította: G. A. (garainyh.hu) 

Képtalálat a következőre: „Jézus krisztus dicsősége”

Jézus küldetése beteljesül!

2020. január 26. - Andreas

A Vízkereszt ünnepe utáni 3. hét Útmutató vezérigéje: (Lk 13,29; lásd Mt 8,11; Ézs 49,12 RÚF)

"Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában."

"Jő minden tájról, együtt énekel És együtt ujjong, együtt ünnepel, Ó, hálaének, szállj az égbe fel! Halleluja! Halleluja! Halleluja!" (EÉ 454,7)

Az ÚR Jézus Krisztus ígérete:

(Apostolok Cselekedetei
1. r. 8. v.)

Jézus missziói parancsa:

„hirdessétek az evangéliumot

minden teremtménynek!”

„tanúim lesztek

 

(Márk evangéliuma 16. r. 15.v.)

Jeruzsálemben,

NYH

Nyíregyháza

web.t-online.hu/garainyh

egész Júdeában

HU

Magyarország

www.garainyh.hu

és Samáriában,

EU

Európa

www.garainyh.eu

sőt egészen a föld

COM

Világ

www.garainyh.com

végső határáig.”

 

„Menjetek el szerte az egész világba,

 

Az ÚR Jézus Krisztus missziója; megbízatása, küldetése:

„Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy

aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem: én magamtól

adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van

arra is,  hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én

Atyámtól.” „A többi  városban is hirdetnem kell az Isten

országának evangéliumát, mert ezért küldettem.” „Íme, ma és

holnap  ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap

bevégzem küldetésemet.”  A christianusok = misszionáriusok!

(Szentírás, új protestáns fordítás: Jn 10,17-18 & Lk 4,43; 13,32)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Látogassa meg ezt az oldalt is:

https://garai-andris.000webhostapp.com/

A christianusok küldtése:(lásd EKE énekeskönyv 397. éneke; https://ekealapitvany.hu/enekeskonyv/index.html)

"Légy örömmondó, békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!"

Ökumene : Evangelische Kirchengemeinde Wasseralfingen ...

Kegyelmi igék minden hétre

2020. január 19. - Andreas

Az Útmutató ez évtől új vezérigéje a Vízkereszt utáni 2. hétre:

"Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre." (Jn 1,16)

Isten kegyelme egész évben elkísér és velünk van, győződjön meg róla!

Az ÚR Isten kegyelme az Újszövetségben 

(válogatás az esztendő minden hetére;

keresse meg a RÚF szerint itt:

https://abibliamindenkie.hu/uj/)

 

Év* Róm 1,7    „…Kegyelem nektek és békesség Istentől,…

         a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.”

 

Hét* Igehely        

01* Lk 4,22                           

02* Jn 1,17

03* ApCsel 4,33

04* ApCsel 18,27

05* Róm 4,4

06* Róm 5,15

07* Róm 5,17

08* Róm 5,20   

09* Róm 5,21

10* Róm 6,1

11* Róm 6,14

12* Róm 6,15

13* Róm 11,6

14* Róm 12,3

15* Róm 12,6

16* 1Kor 1,3

17* 1Kor 3,10  

18* 1Kor 15,10

19* 2Kor 1,2

20* 2Kor 4,15

21* 2Kor 6,2

22* 2Kor 12,9

23* Gal 1,3

24* Gal 5,4

25* Ef 1,2

26* Ef 2,5

27* Ef 2,8

28* Ef 3,2

29* Ef 3,8

30* Ef 4,7  

31* Ef 6,24

32* Fil 1,2

33* Kol 1,2

34* Kol 4,18

35* 1Thessz 1,1

36* 2Thessz 1,2

37* 1Tim 1,2

38* 1Tim 6,21

39* 2Tim 1,2

40* 2Tim 4,22

41* Tit 1,4

42* Tit 2,11

43* Tit 3,15

44* Filem 1,3

45* Zsid 4,16

46* Zsid 13,25

47* 1Pt 1,2

48* 1Pt 2,19

49* 1Pt 5,10

50* 1Pt 5,12  

51* 2Pt 1,2

52* 2Jn 1,3

53* Jel 1,4

Kedves Olvasók! Ennél sokkal több ige szól Isten kegyelméről, éppen ezért: "Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!" (2Pt 3,18)

Összeállította: G. A.

Képtalálat a következőre: „*.*kegyelem*.*”

Miért vagyok evangélikus? Miért jó evangélikusnak lenni?

2020. január 14. - Andreas

Miért vagyok evangélikus? Miért jó evangélikusnak lenni?

Ez a hét pontos, hét éves írás máig érvényes, ezért szó szerint ide idézem!

1 * Azért, mert a szüleim evangélikusnak kereszteltettek meg. Nagyszüleim is, mindkét ágról szintén tősgyökeres evangélikusok voltak. Templomépítő, „tűrő-szenvedő” tirpák őseim élete és hite, s „kövekbe épített hitvallása” számomra is példa és bátorítás.

2 * Tudom, hogy Istennek nincsenek unokái; csak újjászületett gyermekei. Hiszem és vallom, hogy az ő megelőző szeretete vezetett és tartott meg a konfirmációig. S akkor ő térített magához, s szült újjá Igéje és Szentlelke által, és azóta is megerősít evangélikus hitemben.

3 * S most, ötven évvel konfirmációm után is, csak arról tehetek bizonyságot, hogy erős váram az Úristen, és minden kegyelem az életemben. S Túróczy püspökkel vallom: Isten csak kegyelem, és Jézus az én személyes Megváltó Uram! S az ő érdeméért igazulok meg Isten előtt. A reformátorokkal vallom: Egyedül Krisztusért, egyedül kegyelemből, egyedül hit által s egyedül a Szentírás tanítása alapján nyerek üdvösséget. A hitem is Isten ingyen kegyelmi ajándéka, és ő minden emberi értelmet meghaladó módon, „megbotránkoztatóan” szeret engem. Az arany-evangélium (Jn 3,16) személyes hitvallásommá lett.

4 * Életem vezérigéje (Ézs 41,10) naponta megtapasztalt valóság; Isten győzelmes jobbjával, az Úr Jézus Krisztussal támogat engem. Mindkét ige személyes honlapomon (garainyh.hu) is olvasható; mert aki vallást tesz róla az emberek előtt, arról majd ő is vallást tesz mennyei Atyja előtt. Arra törekszem, hogy egyre láthatóbban legyek evangélikus keresztyén!

5 * Az evangélikus egyház tiszta és igaz tanítása a Szentíráson alapul és mentes az emberi „toldalékoktól”. S miután felnőttként megismertem a többi keresztyén felekezet tanításainak lényegét, kijelentem: ha rajtam múlott volna, hogy milyen vallású családban szülessek meg; én magam is evangélikus szerettem volna lenni; s az is maradok!

6 * Az Isten örömhíréről elnevezett egyházam tágölelésű, s nem kirekesztő; mert csak két feltétele van az egyház jelenlétének: Isten igéjének tiszta hirdetése és a két szentség Jézus rendelése szerinti kiszolgáltatása. Reformátorunk, Dr. Luther tanítása alapján vallom, hogy a keresztség csak hit által visz üdvösségre, és az úrvacsorában Jézus valóságosan jelen van, s így kerülhetünk vele a legközelebbi szeretetkapcsolatba e földön. S valóban, az ostya: az ő teste és a bor: az ő vére a mi számunkra.

7 * Jézus utolsó parancsa minden őt követő, róla tanúskodó tanítványa számára: küldetés! Vallom az egyetemes papság elvét és azt, hogy minden christianus egyben misszionárius is! S a számomra adatott kegyelmi ajándék; szolgálati lehetőség: az interneten is az örök evangélium továbbadása; mert jaj nekem, ha nem teszem!

Piliscsaba, 2013. április 14.                                                                          Garai András https://www.garainyh.hu/

(Forrás: Evangélikus Élet 2013. április 21. 11. oldal)

Forrás: https://www.garainyh.hu/wordtar2/Lelekepito%20irasok/Garai%20Andras%20irasai/Miert%20vagyok%20evangelikus.rtf

Luther rózsa

Mindenható Úristen!

2020. január 08. - Andreas

Az Evangélikus Énekeskönyv 405. énekének forrásai

Huszár Gál énekeskönyvének első és második kiadásában így olvashatjuk:

"Bűneinkről való közönséges vallás tétel az Úr Istennek előtte a keresztyéni gyülekezetben"

Az 1560. évi kiadásban: https://www.garainyh.hu/kep/405.%20enek%20regi.jpg

Az 1574. évi kiadásban: https://www.garainyh.hu/kep/405.%20enek.pdf_=

És a ma használatban lévő énekeskönyvben: https://enekek.lutheran.hu/enek405.htm

"Mindenható Úristen, mi bűnös emberek Gyónást és vallást teszünk, mint töredelmesek."

Az ének elhangzott ezen az istentiszteleten is, rövid ismertetővel:

https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Adami%20Laszlo/Nyh.%20Borbanya%20Ev.%20Templom%2018.01.01-tol%20-%20BB5/20.01.05.%20-%20Rom%203%2C9-19%20-%20Az%20ev%20elso%20vasarnapja/

Kapcsolódó kép     Képtalálat a következőre: „*huszár gál énekeskönyve*”

Kegyelem éve

2020. január 07. - Andreas

"Nem tudom, hogy te most szükségét érzed-e ennek a kegyelemnek. Én mindennap kimondhatatlan szükségét érzem és mindennap csodálatos, boldog örömmel mondogatom magamnak újra és újra: az én Istenem csak kegyelem, semmi más csak kegyelem! Minden útja kegyelem! A Golgotha útja is kegyelem! Az én üdvösségem felé vezető útja is kegyelem! Csak kegyelem! Áldassék örökkön-örökké ezért a hihetetlen kegyelemért az Ő szent neve!" (Túróczy Zoltán: Csak kegyelem c. írásának utolsó mondatai)

Forrás: https://www.garainyh.hu/wordtar2/Evangelikus%20lelkeszek%20igehirdetesei/Turoczy%20Zoltan%20irasai/CSAK%20KEGYELEM.rtf

 Jézus  Krisztus: "hirdessem az Úr kedves esztendejét" (Lk 4,19)

 

Túrmezei Erzsébet: KEGYELEM ÉVE

 

Új év, új titok. Mit hoz? Mi vár ránk?

gyengék, szegények, kicsinyek, árvák!

S kórházból írta valaki nekem:

„Így kezdődött új évem betegen.

 

És mégis hittel hirdetem, hogy ez

az Úrnak kedves esztendeje lesz!

Bízó reménnyel megyek elébe!

Kedves esztendő! Kegyelem éve!“

 

Azóta telnek napok és hetek,

de akárhányszor ezzel ébredek,

indulok bízva új nap elébe:

Kedves esztendő. Kegyelem éve!

 

Hiszed-e velem, vallod-e velem,

ha mást mutat is a sírva járt jelen?

Ne csüggedj mégse! Ne lankadj mégse!

Gyümölcsöt érlel könnyek vetése.

 

Atyai háznak, dombos kenyérnek

nagy bőségére boldogan térnek

tékozló fiak, feledbe vályút,

s újra cserélik szennyes ruhájuk.

 

Hogy megöleljen, áldjon és segítsen

tárt kapujában vár ránk az Isten.

Tárva a kapu. Vár a kegyelem.

Hiszed-e velem? Vallod-e velem?

 

Akkor hallják meg minden szegények!

Hirdessük ezt a kegyelmi évet!

Hirdessük gondot, bút félretéve:

Kedves esztendő! Kegyelem éve!

 

Képtalálat a következőre: „*túrmezei erzsébet*”

Forrás: internet

Lásd még: https://garainyh.blogspot.com/2020/01/batorito-vers-mindennapokra-normal-0-21.html

Vízkereszt a misszió ünnepe is!

2020. január 06. - Andreas

Az alábbiakban változtatás nélkül adom közre a pontosan 8 éve készült írásomat, noha a benne lévő számszerű adatokat meghaladta az idő, ám a tartalmát szó szerint vallom ma is...

„Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”

Öninterjú a NET misszióról – a misszió ünnepén Garainyh-val

Hét kérdés és válasz az idén hét éves domain név gazdájától

 

Vízkereszt ünnepe nemcsak a napkeleti bölcsek látogatásának és Jézus Krisztus megkeresztelkedésének az ünnepe, de az ÚR megjelenésével (Epifánia) elkezdődött a lakott földön (ökumené) Isten örömhírének (evangélium) a hirdetése. Az angyal kezdte el a betlehemi mezőn: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz!” (Lk 2,10) S mennybemenetele előtt, ez volt az ÚR Jézus utolsó parancsa, amelyet máig nem vont vissza, és mindenkori követőinek szól: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15) Ez a missziói parancs határozza meg a keresztyénség küldetését; stratégiai célját! S a világias világháló is lehet a misszió eszköze és munkaterülete; ezért is található ez a felhívás egy magyar, evangélikus keresztyén személyes honlapján az ÚR 2012. esztendejének vízkeresztjén:

 Nézze meg az ember…

GARAInyh* 100 Web oldalát!

 

1 * Először a domain neved eredetéről kérdezlek, a legnagyobb keresőbe beírva, így „csillagosan”: *garainyh*, „nagyjából” nyolc-kilencszázezer találatot jelez, különféle cím-kombinációban erre a kulcsszóra a számítógép?

Amikor hét éve elindult a honlapom, és domain nevet kellett választanom, a gyakori Garai András név minden kombinációban foglalt volt már. Mivel Nyíregyháza a szülővárosom s ezt sokszor így rövidítjük: Nyh, úgy gondoltam, ez a kombináció (éppen nyolc karakter) egyedi lesz. S azóta már a hu, eu, com és info végződésű domin neveket is megszereztem, hogy jelképesen is hirdesse a NET misszió célját (amint ez egyik oldalamon is megtalálható):

A Garainyh személyes honlap küldetése

 

Az ÚR Jézus Krisztus ígérete:

(Apostolok Cselekedetei
1. r. 8. v.)

Jézus missziói parancsa:

„hirdessétek az evangéliumot

minden teremtménynek!”

„tanúim lesztek

 

(Márk evangéliuma 16. r. 15.v.)

Jeruzsálemben,

NYH

Nyíregyháza

web.t-online.hu/garainyh

egész Júdeában

HU

Magyarország

www.garainyh.hu

és Samáriában,

EU

Európa

www.garainyh.eu

sőt egészen a föld

COM

Világ

www.garainyh.com

végső határáig.”

 

„Menjetek el szerte az egész világba,

Nemzetközi Evangéliumi Tanúságtétel

                                          INFO         NET                                              www.garainyh.info

 

 

 

S a különféle keresőkben a *garainyh* kulcsszóra adott találatok valóban csak az én domain nevemmel jelzett, több mint 100 önálló címmel rendelkező, fenti listában szereplő oldalamra utalnak, amelyeket igyekszem frissíteni; de az állandó üzenet mégis csak a személyes honlapom fejlécében olvasható arany-evangélium:  „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16)

2 * Mi a te küldetésed, személyes hitvallásod s mi a véleményed erről az újszerű szolgálati lehetőségről?

A fentiekből is kitűnik, hogy hiszem és vallom; minden christianus egyben misszionárius is, és az Istentől kapott sajátos képességeivel, adottságaival, sőt egész életfolytatásával az ÚR Isten dicsőségét kell hirdetnie, minden módon! Ez az életcél minden embernél egyedi megoldásokkal valósul meg, hiszen egyedi teremtények vagyunk, de közös a küldetésünk: imitatio Christi, s az ő követése egyet jelent; engedelmeskedünk utolsó felhívásának! Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, s mi csak az ő eszközei vagyunk e jó hír továbbadásában, a mi korunk mai sajátos eszközeivel is. (Csak zárójelben jegyzem meg, úgy vélem, ha Luther ma élne, ő lenne Európa legnagyobb bloggere, s írásait e-book könyveiből és honlapjáról olvasnánk, s on-line néznénk vasárnaponként az istentisztelet közvetítést Wittenbergből, hallgatnánk igehirdetéseit…) S ne feledjük, Jézus is hangerősítőnek használta a Genezáret tó vizét, amikor a csónakból, a tó közepéről beszélt, vagy a Hegyi beszédet is említhetnénk…

3 * Ha egy ismeretlen embernek csak három lehetőséget mutathatnál be személyes honlapodról, mint a misszió eszközeit, melyek lennének ezek?

Nehezet kérdeztél, de megpróbálom, s három „műfaj” említésével „ajánlom magamat”, illetve mások információit, melyeket csak továbbadok:

A.) A Hangzó örömhírtárban jelenleg 164 előadótól, 19,5 GB terjedelemben, több száz evangéliumi szellemiségű igehirdetés, előadás, bizonyságtétel hallgatható meg és tölthető le MP3 formátumban, magyar nyelven.

B.) Éppen egy éve került feltöltésre Luther Márton Házi kincstárának teljes anyaga, 1070 oldalon, természetesen ingyen letölthető kis méretben, vagy olvasható változó méretű oldalakon; hogy legyen Luther mindenkié! Én ezzel a „maszek” digitalizálással járultam hozzá a reformáció közelgő 500 éves jubileumának méltó megünnepléséhez.

C.) S a harmadik ajánlat, három az egyben; ugyanis mindhárom, 6. éve naponta frissülő rovatom közös nevezője Isten igéje. Az Útmutatóban kiírt napi igék, az örömüzenetet hordozó napi Vezérigék és a bátorító Ne félj! & Én vagyok! igék (egy mondatos bizonyságtétellel kiegészítve), az esztendő minden napjára, mind Isten örömhírét adják tovább a Látogatóknak. E három, napi rovat párhuzamosan fut immár 6. éve a legnagyobb blog szolgáltatónál lévő blogjaimon is, ott más információkkal is kiegészítve; így túl vagyok az ötezredik blog bejegyzésen is…   

4 * És látogatják is oldalaidat, vagy csupán pusztába kiáltott szó az üzeneted?

Ez is megtisztelő „foglalkozás” lenne, újkori keresztelő módján, kiáltó szóvá lenni a világias világháló pusztaságában, s hirdetni: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa” (Mt 3,2; 4,17)! – A statisztikák a látogatottságról ugyan mindent megmutatnak, csak a lényeget takarják el, hogy valóban hány szívet érintett meg az üzeNET. De néhány adat mégis jelzi, talán nem pusztába kiáltott szó, s nem hiábavaló a mi munkánk az Úrban! A mi dolgunk csak a vetés, az övé az aratás! Az oldalakon elhelyezett számláló, például az Útmutató blogomon, (a lap legalján megtalálható, két éve helyeztem ki, és azóta) közel 99 ezer látogatást regisztrált. De személyes honlapomat, csak a múlt évben pontosan 24620 alkalommal tekintették meg (lásd ott a MyStat adatait). Én sem hinném, ha nem látnám, hogy pld. még Szenegál, Mexikó, Tajvan lakosai közül is volt látogatóm. A föld szinte minden lakott részén élnek magyarul beszélők, 35 országból fel is keresték honlapomat. De annak jobban örülök, hogy hazánk 273 településéről volt olvasóm 2011-ben. Mindez óriási felelősséget jelent; minden leírt szónak súlya van, nem lehet félreérthető, vagy félremagyarázható bizonyságtételeket közzétenni! Csak a tiszta örömhírt; az ÚR Jézust szeretném hirdetni mindenkinek! Néhány éve, egy nyári piliscsabai csendes héten ezt a bátorítóan félelmetes, vagy félelmetesen bátorító igét kaptam: „Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot!” (1Kor 9,16b)

5 * Eddig csak személyes honlapodról és blogjaidról szóltál, de a „Nézze meg az ember…” 100-as listában, többségben vannak a közösségi oldalak, és van közöttük idegen nyelvű is; ezekkel is lehet igei üzenetet továbbadni?

Igen, sőt talán így még hatékonyabban célhoz ér az örömhír, elsősorban a fiatalok világa ez, de ők a jövő egyháza, feléjük új módon kell az örök igét eljuttatni. S ha én nem is tudok angolul, de a világon, sok helyen élnek magyarul is beszélő honfitársaink, s ezek a nagy látogatottságnak örvendő (s így magas PR számú) közösségi oldalak is eszközei, hordozói lehetnek Isten szavának. Lehet, hogy egy oldalon csak egy mondat, egy igevers található, de hiszem, az sem tér vissza üresen, eléri célját, véghezviszi Atyánk akaratát. Sokszor megtapasztalhattuk: az ÚR csodásan működik, de útja rejtve van…  

6 * Akkor minden nagyon szép, minden nagyon jó és mindennel meg vagy elégedve?

Örök igazság; árnyék nélkül nincs fény… Természetesen, ha ez alatt a hét esztendő alatt meg lettem volna mindennel elégedve, az egyből nem lett volna száz önálló címmel, benne a garainyh kulcsszót rejtő domain névvel rendelkező weboldal. S nincs okom panaszra, de ha már rákérdeztél, egy árnyékot csak megemlítek. Jézus után szabadon szólva, senki sem lehet próféta a saját egyháza linkgyűjteményében… Több tucat világi katalógus, más vallási jellegű gyűjtemény is beregisztrálta a legnagyobb szolgáltatónál, reklámmentesen megjelenő, annak sémáját felhasználó, s a legnagyobb látogatottságnak örvendő „Útmutató napi igék a Bibliából” című blogomat, ám az Evangélikus linkgyűjteménybe, többszöri próbálkozásra sem sikerült bekerülnie, formai és tartalmi hiányosságok miatt! Így tehát, van még mit fejlődni, javulni. De közben nem felejtem, a tanítvány nem lehet feljebbvaló a Mesterénél… 

7 * Végül egy rövid összegző választ várok; mi a legfontosabb számodra ebben a NET misszióban?

Potosítanám a kérdést, ki a legfontosabb, nem a web oldalakat író és olvasó ember, hanem a mindenütt, így a világhálón is jelen lévő Úr Jézus Krisztus! Ő, munkája során felhasználhat alkalmatlannak látszó embereket és eszközöket, világméretű missziójában, s végül megadhatja azt az örömöt, hogy egykor megláthatom sok, most még számomra láthatatlan és ismeretlen embertársam, rám kattintó Látogatóm, Olvasóm arcát nála, mert beregisztráltattunk a Bárány életkönyvébe! A Nemzetközi Evangéliumi Tanúságtétel így ér célba a christianusok világtalálkozóján, ahol a sokmilliónyi „találat” örökké együtt örvend a minket kereső és megtaláló nagy Misszionáriussal, aki tökéletesen beteljesítette azt a küldetést, amit Atyjától kapott. S ott „szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon” (Jel 22,3–4)!

Kedves Olvasó! Lehet/legyen Ön is NET misszionárius! Az ÚR Jézus ezt ígéri: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt!” (Mt 10,32) Köszönöm, hogy részese volt e különös beszélgetésnek! Az ÚR áldja! Garainyh

1521. Január 3.: Luthert kiátkozza a pápa

2020. január 03. - Andreas

1521. január 3-án Rómában kiadták Luther ellen az átokbullát (Decet Romanum Pontificem), amelynek azonban nem volt foganatja. Luther és ügyének sorsa a birodalom állásfoglalásától függött.

Decet Romanum Pontificem

Martin Luther és követői Pápai Bika a Kiállításról

bevezetés

Az Istentől kapott hatalom révén a római pápát kinevezték szellemi és időbeli büntetések végrehajtására, ahogyan azt minden egyes eset külön megérdemli. Ennek célja a tévesztett emberek gonosz terveinek elnyomása, akiket annyira elbűvöltek gonosz céljaik elhárított impulzusa, hogy elfelejtsék az Úr félelmét, hogy megvetjék a kanonikus rendeleteket és az apostoli parancsolatokat, és hogy mernek új és hamis dogmákat megfogalmazni, és a szizma gonoszát bevezetni az Isten Egyházába - vagy támogatni, segíteni és betartani ezeket a szkmatmatikákat, akiknek feladata, hogy megszabadítsák a Megváltónk zökkenőmentes ruháját és a ortodox hit. Ezért alkalmas a pápának, ha úgy tűnik, hogy Péter hajója nem pilóta vagy evezõ nélkül vitorlázik, hogy szigorú intézkedéseket hozzon az ilyen férfiak és követõik ellen, és a büntetõ intézkedéseket és más megfelelõ intézkedéseket megsokszorozva gondoskodjon arról, hogy ezek ugyanazok az uralkodó férfiak, mivel a gonosz céljainak szentelik őket, követõikkel együtt, nem szabad megtéveszteni az egyszerû sokaságot hazugságukkal és megtévesztõ eszközeikkel, és nem szabad meghúzni őket, hogy megosszák a saját hibájukat és pusztításukat, miközben szennyezik őket azzal, hogy milyen fertõzõ betegség. Az is fontos, hogy a pápa, miután elítélte a skizmatikát, biztosítsa még nagyobb megtévesztésüket azáltal, hogy minden hű kereszténynek nyilvánosan megmutatja és nyíltan kijelenti, hogy mennyire félelmetes a cenzúrák és büntetések, amelyekhez az ilyen bűn vezethet; a végén, hogy ilyen nyilvános nyilatkozatokkal maguk is zavartan és megbánásban térhetnek vissza valódi magukba, feltétel nélküli visszavonulással a tiltott beszélgetéstől, közösségtől és (mindenekelőtt) engedelmességüktől az ilyen átkozott exkommunikációval szemben; ily módon elkerülhetik az isteni bosszút és a kárhozatba való bármilyen mértékű részvételt.

I [Itt a pápa elmondja korábbi Bull Exsurge Domine-ját és folytatja]

II. Tájékoztatást kapunk arról, hogy miután ezt a korábbi missziót nyilvánosan kiállították, és az elõírt idõszak vagy intervallumok eltelték [60 nap] - és ezúton ünnepélyes értesítést küldünk minden hû kereszténynek, hogy ezek az idõszakok már léteznek és lejárnak - ezek közül sok aki Martin hibáit követte, tudomásul vette a mi misszióunkat, annak figyelmeztetéseit és utasításait; a józan tanácsadás szelleme visszahozta őket magukhoz, bevallották hibáikat és megsértették az eretnekséget a mi esetünkön, és visszatérve az igazi katolikus hithez, megszerezték az abszolúció áldását, amellyel az önmaguk hírnökei meghatalmazták őket; és az említett Németország több államában és helységében az említett Martin könyveit és írásait nyilvánosan elégették, amint ezt mi is megkívántuk.

Ennek ellenére maga Martin - és ezt súlyos szomorúság és megdöbbentő érzés mondja el nekünk - a megrontott elme rabszolgája megsimogatta, hogy az előírt időn belül visszavonja hibáit, és elküldte nekünk az ilyen visszavonás szót, vagy hogy hozzánk jön hozzánk; nem, mint a botladozó kő, attól félt, hogy nem ír és hirdetett rosszabb dolgokat, mint korábban velünk és a Szent Látással és a katolikus vallással szemben, és arra készteti másoktól, hogy ugyanezt tegyék.

Most eretneknek nyilvánították; és így mások is, tekintélyüktől és rangjuktól függetlenül, akik nem törődtek saját megváltással, de nyilvánosan és minden ember szemében Martin bűnös és eretnekségi szekta követőivé válnak, és nyíltan és nyilvánosan megadják segítségüket, tanácsukat és kegyetlenségüket, bátorítva őt engedetlenségük és feledékenységük közepette, vagy pedig az említett missziónk közzétételének akadályoztatásakor: az ilyen embereket megtámadták az abban a misszióban foglalt büntetések, és eretnekként kell kezelni őket, és minden hű kereszténynek el kell kerülnie őket, amint azt az apostol mondja ( Titus iii. 10-11).

III. Célunk az, hogy ezeket az embereket jogszerűen rangsorolják Martin és más átkozott eretnekek és kiküldött személyek között, és még ha ők is kitartottak az említett Martin bűnösén, ők is megosszák büntetéseit és nevét, viszonozva őket mindenütt az „evangélikus” cím és az ezzel járó büntetések képezik.

Korábbi utasításaink annyira egyértelműek és hatékonyan nyilvánosságra kerültek, és annyira szigorúan be kell tartanunk a jelenlegi rendeleteinket és nyilatkozatainkat, hogy hiányoznak azok bizonyítékai, figyelmeztetései vagy idézésük.

Az ezt követő rendeleteinket Martin és mások, akik őt pusztító és kárhoztatott célja tartják szem előtt, átadják, valamint azok ellen is, akik katonai testőrrel védik és védik, és nem félnek támogatni őt saját erőforrásaikkal vagy bármilyen más módon, és feltételezhetik, hogy felajánlanak és nyújtanak neki segítséget, tanácsot és kedvezőt. Az összes nevük, vezetéknevük és rangjuk - bármennyire magasztos és elkápráztatja méltóságukat is - azt szeretnénk, ha az ilyen rendeletekbe beletartoznánk, ugyanolyan hatással, mintha egyénileg felsorolnánk, és így felsorolhatnánk kiadványukban, amelyet tovább kell fejleszteni. energiával, hogy megfeleljen a tartalmuknak.

Mindezek alapján elrendeljük az exkommunikáció, az anathema, az örök elítélés és az ítélet mondatát; a méltóság, a megtiszteltetés és a vagyon rájuk és leszármazottaikra történő megóvása, valamint az ilyen vagyonra alkalmatlannak nyilvánítása; áruk elkobzása és árulás bűncselekménye; és ezeket és azokat a mondatokat, cenzúrákat és büntetéseket, amelyeket az eretnekekről szóló kánonjogi törvény sújt, és amelyek a fent említett missziónkban vannak megfogalmazva, elrendeljük, hogy mindezekre az emberekre halálra esünk.

IV. Jelenlegi, apostoli hatóságunk által tett nyilatkozatunkhoz hozzáadjuk azokat az államokat, területeket, táborokat, városokat és helyeket, ahol ezek az emberek ideiglenesen éltek vagy meglátogathatták őket, vagyonukkal együtt - városokat, amelyekben katedrálisok és nagyvárosi házak, kolostorok és egyéb vallási és szent helyek, kiváltságosak vagy nem kedvezményezettek - mindegyiket egyházi ítéletünk alá helyezzük, mindaddig, amíg ez az ítélet nem tart fenn ürügyet az apostoli kényeztetésnek (kivéve azokat az eseteket, amikor a törvény megengedi, sőt, ott is, amint volt, bezárva az ajtókat és az exkommunikáció alatt álló és az ítélkezési gyakorlatból kizárt személyek) élniük kell a szentmisének és a többi isteni hivatal megünneplésével. Azt írjuk elő és élvezzük, hogy a kérdéses embereket mindenütt nyilvánosan elítélik, mint kiközvetített, elátkozott, elítélt, elítélt, megfosztott vagyontárgyaktól, és képtelenek őket birtokolni. Minden hű keresztény szigorúan elkerüli őket.

V Minden kis üzletnek megismernénk, amit Martin, követői és a többi lázadók kitartó és szégyentelen bántalmazásuk útján álltak Istenre és egyházára. Megóvnánk az állományt egy fertőző állattól, hogy fertőzése ne terjedjen az egészséges állatokra. Ezért minden egyes pátriárkára, érsekre, püspökre, a patriarchális, a nagyvárosi, a katedrális és a kollégiumi egyházak prelatáira, valamint minden rend vallására - még a bűnrészre is) - kiváltságos vagy hátrányos helyzetben van, bárhol is helyezkedjenek el. : az engedelmesség fogadalmának és az exkommunikáció ítéletének fájdalmának erejéig, ha az ajándékok végrehajtása során ezt megkövetelik, nyilvánosan bejelenti és mások általi bejelentését kötelezik egyházaikban, hogy ugyanaz a Martin és a többi exkommunikált, elátkozott, elítélt, eretnekség, edzett, elítélt, megfosztott vagyontárgyaktól, és képtelen birtokolni őket, így felsorolva ezeket az ajándékokat. Három napot kapunk: kanonikus figyelmeztetést mondunk ki, és az egyik napi értesítést az első, a másik a második, a harmadik pedig kötelező és végleges végrehajtása érdekében engedélyezzük. Erre vasárnap vagy más fesztiválon kerül sor, amikor egy nagy gyülekezet összegyűlik az istentiszteletet. A kereszt szalagát fel kell emelni, a harangokat fel kell emelni, a gyertyákat meg kell gyújtani és egy idő után ki kell oltani, a földre kell dobni és láb alá kell csapni, a köveket háromszor ki kell dobni, és meg kell tartani a többi ünnepséget, amely a szokásos ilyen esetekben. A hű keresztényeket, mindkettőt, szigorúan meg kell bíztatni arra, hogy elkerülje ezeket az embereket.

Időnként még jobban megzavarnánk az említett Martinot és a többi említett eretneket, valamint azok híveit, követőit és partizánjait: engedelmesség-fogadalmuk erejével tehát minden pátriárkát, érsekszt és minden más elõest élvezünk, hogy még akkor is, amikor Jerome hatalmára kinevezték a szizmák enyhítésére, most a jelenlegi válságban, amint hivataluk rá kötelezi őket, védekező falvá kell válniuk keresztény népük számára. Ne csendben maradjanak, mint olyan hülye kutyák, akik nem tudnak ugatni, hanem folyamatosan sírnak és felemelik a hangjukat, prédikálva és hirdetve az Isten szavát és a katolikus hit igazságát a fenyegetõ fenyegetõ cikkek és eretnekek ellen.

VI A plébániatemplomok mindegyik rektora, az összes rend rend rektorai, akár a kiváltságos vagy egyéni kiváltságos rendkívüli tanítók ellen, ugyanazon feltételek mellett élünk engedelmesség fogadalmuk erejével, amelyet az Úr kinevez, mint ők Olyanok, mint a felhők, és szellemi zuhanyokat adnak Isten népére, és nem félnek a fent említett cikkek elítélésének a lehető legszélesebb körű nyilvánosságra hozataláról, mivel hivataluk kötelezi őket. Azt írják, hogy a tökéletes szerelem kiküszöböli a félelmet. Hagyja, hogy mindenki vállalja egy ilyen érdemes kötelesség terhét teljes odaadással; mutasd meg magad annyira ügyesen annak végrehajtásában, olyan lelkes és lelkes szavakban és tettekben, hogy munkádból az isteni kegyelem támogatásával jön a reményteljes betakarítás, és odaadóddal nem csak azt a koronát fogod megszerezni dicsőség, amely a vallásos ügyeket elősegítő mindenkori kompenzáció, de tőlünk és az említett Szentszékhez jár azzal a korlátlan dicsérettel is, amelyet meg kell érdemelni bizonyított szorgalmával.

VII. Mivel azonban nehéz lenne a jelen missziót annak nyilatkozataival és bejelentéseivel Martinnak és a többi kijelentettnek személyesen kommunikálni, frakciójuk erőssége miatt, azt kívánjuk, hogy ennek a missziónak a nyilvánosságra kerülése a Két katedrális - akár nagyvárosi, akár egy katedrális és egy nagyvárosi templom az említett németországi németekben - a mi helyünk hírnöke által, azokon a helyeken olyan kötelező erejűek lesznek, hogy Martinnak és a többinek, akiket bejelentettünk, minden ponton olyan határozottan elítélték, mintha a missziót személyesen ismertették volna és bemutatták volna számukra.

VIII. Ezt a miszívet is nehéz továbbítani minden olyan helyre, ahol szükség lehet a közzétételre. Ezért vágyunk és tekintélyes rendeletünk az, hogy annak másolatai, amelyeket valamelyik egyházi prelátus vagy a fent említett hírnökök pecsétjei alá helyeztek, és valamilyen közjegyző által aláírással rendelkezzenek, mindenütt ugyanolyan hatósággal rendelkezzenek, mint maga az eredeti gyártása és kiállítása. .

IX. Az apostoli alkotmányok és parancsok, vagy a fent említett korábbi missziónkban szereplő dolgok, amelyeket nem akarunk akadályozni, vagy az ezzel ellentétes egyéb kijelentések nem akadályozzák kívánságainkat.

X Senki sem sértheti ezt az írásbeli döntésünket, nyilatkozatunkat, felszólításunkat, végzését, megbízását, végrendeletünket; vagy nehezen ellentétes. Ha valaki mersz ilyen próbálkozást tenni, tudassa vele, hogy a Mindenható Isten és az áldott Péter és Pál apostolok haragját viseli.

Írta a római Szent Péter-nál, 1521. január 3-án, pontifikációnk nyolcadik évében.

Forrás: https://www.papalencyclicals.net/Leo10/l10decet.htm (Google fordítás!)

Tallózó világi blogok írásaiból:

ps://helsinkifigyelo.blog.hu/2020/01/03/januar_3_luthert_kiatkozza_a_papa_588

http://www.ma.hu/tart/rcikk/f/0/137626/1

https://www.luther.de/hu/bann.html

https://jog.mandiner.hu/cikk/20160808_ferenc_papa_luthernek_igaza_volt

https://www.origo.hu/itthon/20170217-fabiny-tamas-akar-ferenc-papa-is-lehet-egy-uj-luther.html 

 

Képtalálat a következőre: „*.*luthert kiátkozza a pápa*.*”Képtalálat a következőre: „*.*luthert kiátkozza a pápa*.*”Képtalálat a következőre: „*.*luthert kiátkozza a pápa*.*”Képtalálat a következőre: „*.*luthert kiátkozza a pápa*.*”   Képtalálat a következőre: „*.*luthert kiátkozza a pápa*.*”

Hol töltöd az örökkévalóságot?

2020. január 03. - Andreas

Túróczy Zoltán igehirdetésének archív hangfelvétele itt is meghallgatható:

(Életkérdések az Ige világosságában című sorozat utolsó része.)

https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Turoczy%20Zoltan/Ismeretlen%20helyszin/19xx.xx.xx.%20-%20Jn%205%2C24%20-%20Hol%20toltod%20az%20orokkevalosagot/

További link ajánló:

https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Turoczy%20Zoltan/

https://www.garainyh.hu/wordtar2/wordtar2.php?d=Evangelikus+lelkeszek+igehirdetesei%2FTuroczy+Zoltan+irasai

https://www.garainyh.hu/diaporamatar/pps.php?dir=&file=T%C3%BAr%C3%B3czy%20Zolt%C3%A1n%20-Tan%C3%A1cs.pps

  Képtalálat a következőre: „túróczy zoltán”   Képtalálat a következőre: „*túróczy zoltán*”  Képtalálat a következőre: „*túróczy zoltán*”  

Látogassa meg ezeket az új bejegyzéseket  is:

https://garainyh.blog.hu/2020/01/02/ev-fordulos_igehirdetesek_keresei_nyiregyhazan

https://garainyh.blog.hu/2020/01/02/a_l_983