Egy magyar evangélikus keresztyén NET misszionárius információi * garainyh.hu

GARAI ANDRÁS WEBNAPLÓJA

PÜNKÖSD BÖJTJÉBEN

2020. május 24. - Andreas

PÜNKÖSD BÖJTJÉBEN

Az ÚR Jézus mennybemenetele és a Szentlélek kitöltetése közötti 10 nap a pünkösd böjtje; mert a testté lett Jézus már nincs jelen e földön, tanítványai között. „Jézus ezt mondta nekik: Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak.” (Mt 9,15; lásd Mk 2,20 és Lk 5,35) Feltámadott Urunk mennybemenetele ünnepének és a húsvét utáni 6. vasárnap vezérigéje azonos: Az ÚR Jézus Krisztus mondja: „Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.” (Jn 12,32) És az „indoklást” is előre elmondta: „Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia, (aki a mennyben van). És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,13-16)

Az első felemeltetése a keresztre történt Nagypénteken: „Jézus tehát ezt mondta: Amikor felemelitek az Emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem azt mondom, amire az Atya tanított engem.” (Jn 8,28)

A második felemeltetése feltámadása után a 40. napon történt: „Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe.” (Lk 24,50-51) „Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.” (Mk 16,19) Előzőleg tanítványainak ezt mondta: „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre.” (ApCsel 1,8-12)

S azóta, kétezer éve várják az ő követői a második eljövetelét, bízva a vezérigében idézett kijelentésében (Jn 12,32; lásd Jer 31,3!). Krisztus, „miután felment a mennybe, Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők.” (1Pt 3,22) A Niceai Hitvallásban is ezt mondjuk: „…fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége.” S Exaudi (= hallgass meg) vasárnapján, Dáviddal együtt kérhetjük: „Halld meg, Uram, hívó hangomat! Könyörülj rajtam, hallgass meg!” (Zsolt 27,7; RÚF)                                                                                                                    Összeállította: G. A.  (garainyh)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép forrása: Internet

ROGATE – Imádkozzatok!

2020. május 17. - Andreas

ROGATE – Imádkozzatok!

A húsvét ünnepe utáni ötödik vasárnap névadó vezérigéje felhívja Isten népét: Imádkozzatok! Tekintsük át az Újszövetségben található valamennyi igét, a RÚF alapján: Imádkozzatok! (A keresőben: imádkoz*; természetesen más fordításokban és más, rokonértelmű szavakkal keresve, további igehelyek találhatóak…) Szánjunk rá egy hónapot és naponként, sorban keressük ki ezeket az igeverseket, hogy megújulhasson az imaéletünk! Az imádság a lélek lélegzetvétele; ne hagyjuk, hogy megfulladjon a lelkünk! Az ÚR Jézus példája bátorítson!

   „Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek  

   között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És

   meghallgattatott istenfélelméért.” (Zsid 5,7) – „Imádkozzatok és buzgón kérjetek!”

 

Mt 5,44. Mt 6,5.6.7.9. Mt 14,23. Mt 19,13. Mt 23,14. Mt 24,20. Mt 26,36.39.41.42.44.

Mk 1,35. Mk 6,46. Mk 11,24.25. Mk 12,40. Mk 13,18. Mk 14,32.35.38.39.

Lk 1,10. Lk 2,37. Lk 3,21. Lk 5,16.33. Lk 6,12.28. Lk 9,18.28.29. Lk 11,1.2. Lk 18,1.10.11.

   Lk 20,47. Lk 22,40.41.44.45.46.   Jn

ApCsel 1,14.24. ApCsel 2,42. ApCsel 3,1. ApCsel 6,4.6. ApCsel 7,59. ApCsel 8,15. ApCsel

   9,11.40. ApCsel 10,9.30. ApCsel 11,5. ApCsel 12,5.12. ApCsel 13,3. ApCsel 14,23. ApCsel

   16,13.16.25. ApCsel 20,36. ApCsel 21,5. ApCsel 22,17. ApCsel 24,11. ApCsel 28,8.

Róm 8,26. Róm 12,12.

1Kor 7,5. 1Kor 11,4.5.13. 1Kor 14,13.14.15.

2Kor 13,7.   Gal

Ef 6,18.

Fil 1,4.9.

Kol 1,3.9. Kol 4,2.3.

1Thessz 5,17.25

2Thessz 1,11. 2Thessz 3,1.

1Tim 2,8. 1Tim 5,5.

2Tim   Tit   Filem 1,6.

Zsid 11,21. Zsid 13,18.19.

Jak 5,13.14.16 

1Pt 3,7. 1Pt 4,7.   2Pt   1Jn   2Jn   3Jn   Júd 1,20.   Jel 11,1.

„Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem.” (Zsolt 66,20)                                                                                                  Összeállította: G. A. (garainyh)

Albrecht Dürer - Imádkozó kéz (1508) Szobor - Albrecht DÜRER ...

Imádkozó kéz - Forrás: internet

CANTATE! - A kiáltó kövek kórusa vagy a mindenkori tanítványok állandó dicsőítő éneke?!

2020. május 10. - Andreas

CANTATE!

 

Énekeljetek! – A húsvét utáni negyedik vasárnap ünnepi introitus zsoltárverse felszólít:

Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.” (Zsolt 98,1) – Cantate Domino, canticum novum!

Rendhagyó módon, most tekintsük át azokat az újszövetségi igéket, amelyek az éneklésről szólnak; a RÚF szerinti szóhasználattal!

* „Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket.” (ApCsel 16,25

* „a népek pedig irgalmáért dicsőítsék Istent, amint meg van írva: »Ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek.«” (Róm 15,9)

* „Mi következik mindezekből? Imádkozom lélekkel, de imádkozom értelemmel is, dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelemmel is.” (1Kor 14,15)

* „mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak,” (Ef 5,19)

* „Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.” (Kol 3,16)

* „Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!” (Jak 5,13)

* „és új éneket énekeltek ekképpen: Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből;” (Jel 5,9)

* „És új éneket énekelnek a trón előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a száznegyvennégyezer, akik áron vétettek meg a földről.” (Jel 14,3)

* „és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét: Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya:” (Jel 15,3)

* Mária éneke (Lk 1,46-56)

* Zakariás éneke (Lk 1,67-79)

* Az angyalok és a teremtmények éneke (Jel 5,11-14)

 

Augustinus egyházatya ezt nem mondta: „Aki szépen énekel, az kétszeresen imádkozik!” De ezt ő mondta: „Aki szeret, az énekel!” – Az „új ének” – az ágostoni magyarázat alapján – Krisztus fényében már az új parancsra, a szeretet parancsára utal, így az új ének nem más, mint a szeretet éneke. Az egyházi éneklés istendicséret; azt dicsérjük, akit szeretünk – tette hozzá az előadó. – Pontosabban a Szentlélek által tesszük ezt az egyházi közösségben: az ujjongó éneklés az újjászületett ember éneke.

Az idézet forrása: https://www.magyarkurir.hu/hirek/zeneteologia-es-kanonjogi-kerdesek-szekfoglalo-eloadasok-szent-istvan-tudomanyos-akademian

A kiáltó kövek kórusa vagy a mindenkori tanítványok állandó dicsőítő éneke?! 

"Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: Áldott a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban! A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat! De ő így válaszolt: Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani."  (Lk 19,37-40; RÚF) - Jer, dicsérjük Istent!

Összeállította: G. A. (garainyh)

 

JUBILATE DEO!

2020. május 03. - Andreas

JUBILATE DEO!

A húsvét utáni harmadik vasárnap ünnepi zsoltár keretverse felszólít: JUBILATE DEO! Ujjongj / örvendj Istennek / az Úrnak!

Örvendj, egész föld, az Istennek! Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét!” (Zsolt 66,1-2) Ezt a felhívást olvashatjuk a Szentírás imádságos könyvében több helyen is; íme egy tucatnyi igevers a RÚF szerint:

 

„Mert én hűségedben bízom, szívből ujjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem.” (Zsolt 13,6)

„Bárcsak eljönne a Sionról Izráel szabadulása! Amikor az Úr jóra fordítja népe sorsát, ujjong majd Jákób, és örül Izráel.” (Zsolt 14,7)

„Örüljetek az Úrnak, ujjongjatok, ti, igazak! Vigadjatok mind, ti, igaz szívűek!” (Zsolt 32,11)

„Én pedig ujjongok az Úrnak, és örvendezek szabadításának. – Ujjongjanak, örüljenek, akik igazamat kívánják! Beszéljék mindenkor, hogy nagy az Úr, aki szolgája javát akarja!” (Zsolt 35,9.27)

„Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot.” (Zsolt 42,5)

„Felvonul Isten ujjongás közben, kürtzengéssel jön az Úr.” (Zsolt 47,6)

„Bárcsak eljönne a Sionról Izráel szabadulása! Amikor Isten jóra fordítja népe sorsát, ujjong majd Jákób, és örül Izráel.” (Zsolt 53,7)

„Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez.” (Zsolt 84,3)

„Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt!” (Zsolt 95,1)

Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! Örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek! Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az Úr előtt!” (Zsolt 98,4.6)

Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön!” (Zsolt 100,1)

Ujjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban: az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik!” (Zsolt 118,15)

            Pünkösdi beszédében Péter, Dávidot idézi, aki viszont Jézusról prófétál. S ez lehet a mi örökké tartó ujjongásunk / örömünk alapja:

„De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid: »Az Úrra tekintek szüntelen, mert jobbom felől van, hogy meg ne tántorodjam. Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt.«” (ApCsel 26,24-28; lásd Zsolt 16,8-11)

Összeállította: G. A. (garainyh)

A PÁSZTOR A SZENTÍRÁSBAN

2020. április 26. - Andreas

A PÁSZTOR A SZENTÍRÁSBAN

A Jó Pásztor vasárnapjának vezérigéjében az ÚR Jézus jelenti ki ezt önmagáról:

Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. (Jn 10,11.27-28)

Tekintsük át a következő két tucatnyi igeválogatásban a pásztor, mint Jézus egyik előképe szerepét; valamint az ő pásztori szolgálatát a RÚF szerinti Szentírásban!

Ószövetség

Azután így áldotta meg Józsefet: Az Isten, akinek színe előtt jártak az őseim, Ábrahám és Izsák, az Isten, aki pásztorom, mióta csak vagyok mind a mai napig, (1Móz 48,15)

 Az Úr, a minden embernek lelket adó Isten rendeljen egy férfit a közösség élére. Az legyen előttük jártukban-keltükben, vezesse harcba és vezesse haza őket, hogy ne legyen az Úr közössége olyan, mint a juhok, melyeknek nincsen pásztora. (4Móz 27,16-17)

Dávid azonban így felelt Saulnak: Pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egyet a nyájból, utánamentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. (1Sám 17,34-35)

Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. (Zsolt 23,1)

Az Úr az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje. Segítsd meg népedet, áldd meg örökségedet, légy pásztora, és gondozd örökké! (Zsolt 28,8-9)

Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. (Ézs 40,10-11)

Adok majd nektek szívem szerint való pásztorokat, akik hozzáértéssel és okosan pásztorolnak titeket, (Jer 3,15)

Halljátok az Úr igéjét, ti, népek, hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok: Aki szétszórta Izráelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját. (Jer 31,10)

Emberfia! Prófétálj Izráel pásztorairól! Prófétálj, és mondd meg a pásztoroknak: Így szól az én Uram, az Úr: Jaj Izráel pásztorainak, akik magukat legeltették! Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? (Ez 34,2)

Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon. (Ez 34,12)

Kard! Támadj pásztoromra, bizalmas emberemre! – így szól a Seregek Ura. Vágd le a pásztort, széledjen el a nyáj! Még a bojtárokra is kezet emelek! (Zak 13,7)

Újszövetség

(Jézus) Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. (Mt 9,36)

Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. (Mt 25,31-32)

Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. (Mk 6,34)

És akkor így szólt hozzájuk Jézus: Mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert meg van írva: „Megverem a pásztort, és elszélednek a juhok.” (Mk 14,27)

Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. (LK 2,15)

A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. (Lk 2,20)

de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. (Jn 10,2)

Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és én életemet adom a juhokért. (Jn 10,14-15)

Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók; azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. (Jn 10,16)

És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, (Ef 4,11-12)

 A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen. (Zsid 13,20-21)

Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. (1Pt 2,25)

És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. (1Pt 5,4)

Boldogan énekeljük: Pásztorunk a Jézus! Hozzá tartozunk! – Legyen ez igaz mindnyájunkra!

Lásd az éneket: https://library.hungaricana.hu/en/view/Harangszo_1921/?pg=332&layout=s

Válogatta: G. A. (garainyh.hu)

 17. Jézus a Jó Pásztor szentkép -

 

 

 

 

 

KICSODA JÉZUS?

2020. április 19. - Andreas

KICSODA JÉZUS?

Húsvét utáni létkérdés: Kicsoda Jézus számomra?

Tamás válaszát ismerhetjük a mai vasárnap óegyházi evangéliumából: „Tamás pedig így felelt: Én Uram és én Istenem!” (Jn 20,28) Ez azóta minden christianus személyes válasza is a címben feltett öröklét kérdésre. Ezért érdeklődve olvastam egy ingyenesen megkapható füzet válaszát. Miként a tanítványok számára akkor: „Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek!” (Jn 20,19) – Úgy azóta sem lehet az igét; sem az írott, sem a hallott, sem a testté lett Igét karanténba zárni, ő megjelenik és szól, s élő igéje cselekvést, történést, örök létezést munkál!

De mit üzen ma számunkra Carl E. Braaten: Vitatott Jézus: Kicsoda Ő? című írásában, amit a Hermeneutikai füzetek 39. számában olvashatunk? Az evangélikus hittudomány talaján álló szerző abban reménykedik, hogy ez az írása rábírja az embereket a saját válaszaik megtalálására, és helyes feleletet tudjanak adni Jézus kérdésére: ti kinek mondotok engem?

A füzet minden fejezetének végén feltett „provokatív” kérdések azt a célt szolgálják, hogy a laikus keresztyének felkészültek lehessenek a bizonyságtételre is; kicsoda Jézus, hogyan ismerhetjük meg Őt ma, mit jelent életünk és üdvösségünk szempontjából, és hogyan tehetünk Róla tanúságot, amikor nem-keresztény barátainkkal és felebarátainkkal beszélgetünk.

Több, kevésbé ismert Luther idézetet is találunk a füzetben, amelyek megerősíthetik meggyőződésünket. Ajánlóként elegendő csak a tartalomjegyzéket idemásolnom:

  1. Mit tudhatunk a Názáreti Jézusról?
  2. Hogyan jutnak hitre a keresztények Jézusban?
  3. Valóban feltámadt-e Jézus a halottak közül?
  4. Miért hisznek abban a keresztények, hogy Jézus „valóságos Isten”?
  5. Jézus kizárólagossága – Valóban Ő az Egyetlen Megváltó?
  6. Miért kellett Jézusnak meghalnia a kereszten?
  7. Jézus alapította a keresztény egyházat?
  8. Mi köze Jézusnak a politikához?

Ez a 165 oldal közérthető teológia, nem csak teológusoknak; húsvét utáni hitünk megerősítését szolgálhatja, hogy ne legyen számunkra vitatott Jézus személye, hanem tudjam és valljam, hogy kicsoda Ő: „Én Uram és én Istenem!”                             

A füzet elérhető itt:                                                                       Ajánlotta: G. A. (garainyh.hu)

https://www.evangelikus.hu/valoban-feltamadt-e-jezus-halalbol-hermeneutikai-fuzetek-39-szama

 

A hitetlen Tamás - A Biblia a magyar képzőművészetben

Jézus és Tamás, forrás: Internet

Jób húsvéti öröme a miénk is lehet!

2020. április 12. - Andreas

Jób húsvétja

Húsvét  első ünnepének igehirdetési igéje Jób 19,25-26.

"Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, és ha ez a bőröm szertefoszlik is, testem nélkül is meglátom az Istent." (RÚF)

"Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent." (Revideált Károli)

Tudom, hogy az én Megváltóm él, és ezután feltámaszt a porból. Akkor majd bőrömmel vesz körül, és testemben meglátom az Istent. (RÚF magyarázó jegyzetekkel, Bp. 2018. 634. o. Ez Luther fordításának idézete.)

Adámi László lelkész magyarázata segíti az ige megértését:

Jób 19,25 esetében a korábbi RÚF (1975 és 1990) is ezt hozta:  testemben.
 
Héberül: "mibbeszárí" - a "min" (-ból,-ből; -tól,-től; nélkül) és "bászár" (test, hús) szavakból van összekapcsolva, az 1. szám 1.  személyű birtokos szerkezettel.
Tehát lehet így is fordítani:  testemből/-ben
 és így is: testem nélkül 
Mi már ismerhetjük Pál apostol magyarázatát is: (lásd 1Kor 15,42.44.54.57.)
"Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; 
Elvettetik földi test, feltámasztatik lelki test. Ha van földi test, van lelki test is.
Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: Teljes a diadal a halál fölött!
De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!"
Hitvallásainkban mi is ezt hisszük és valljuk:
Hiszem a test feltámadását és az örök életet. (Apostoli Hitvallás)
Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. (Niceai Hitvallás)
Krisztus eljövetelekor minden embernek saját testében fel kell támadnia és cselekedeteiről számot kell adnia. Ez az egyetemes-keresztyén hit, aki ezt nem hiszi bizodalmas és tántoríthatatlan hittel, az nem üdvözülhet. (Athanasius hitvallása; forrás: Konkordia könyv, Bp. 1957)
Jób nemcsak hiszi, de tudja is mindezeket!
A teljes Szentírásból mi is tudhatjuk ezeket:
"És semmi nem lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten és a Bárány trónja lesz benne: szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon." (Jel 22,3-4)
"Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül,  aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket." (Fil 3,20-21)
"Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben." (Kol 3,4)
"De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! – így szól az Úr." (Ézs 59,20)
"Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent." (Mt 5,8)
"A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta." (Préd 12,7)
"Jézus azonban ezt mondta neki: Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?" (Jn 11,40)
"Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen." (Jn 5,39-40)
"Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" (Jn 11,25-26)
"Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe." (ApCsel 16,30-31)
S ha tudjuk mindezeket, valljuk meg Pállal meggyőződésünket, amely Jóbéhoz lesz hasonlóvá:
"A mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus ... megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. -  Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra." (2Tim 1,10.12)
Összeállította: G. A. (garainyh.hu)
Richard Rohr - Jób és a szenvedés misztériuma - "Ti vagytok a föld ...
Kép forrása: Internet

PALMARUM Vasárnapján

2020. április 05. - Andreas

Virágvasárnapján – Miért hiszem az örök életet?

 

PALMARUM – Virágvasárnap ünnepének vezérigéje: „És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” (Jn 3,14-15)

Az ősi Apostoli hitvallás utolsó szavaival minden, a Szentháromság egy igaz, örök Istenben hívő christianus személyesen (egyes szám első személyben) megvallja: „Hiszem az örök életet!” Ezért a feltámadás ünnepére készülve, nagyhét kapujában, én is személyesen fogalmazom meg, a teljesség igénye nélkül, hét pontban összefoglalva; miért is hiszem és várom az örök életet. Válaszaimat a Szentírás kijelentéseire alapozom, s ezeket a zárójelben közölt igei hivatkozásokat kikeresve, minden kedves olvasó megfogalmazhatja a saját válaszát erre a sorsdöntő létkérdésre is: Hol és kivel töltöd az örökkévalóságot?

 

1 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert az valóban az örök jelen lesz, nem lesz benne idő (lásd Jel 10,6) és Isten lesz minden mindenben, mert ő az élők Istene.   

2 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert Jézus Urunk megígérte minden benne hívőnek, hogy ő helyet készít számukra Atyja házában, és maga mellé veszi őket (lásd Jn 14,2–3). Aki a Fiúban hisz, az, az Atyában hisz; s ő Mózesnek így nyilatkoztatta ki önmagát: „Vagyok, aki vagyok.” (Luther bibliafordításában: „Ich werde sein, der ich sein werde.” – „Én leszek, aki leszek.” 2Móz 3,14)

3 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert az Atyának is ez az akarata, amit Jézus úgy hajt végre, hogy a benne hívőket öröklétre támasztja fel (lásd Jn 6,40), s nem mennek ítéletre.

4 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert Jézus dióhéjban megfogalmazott ún. arany-evangéliuma (lásd Jn 3,16) személyesen nekem szól: Isten úgy szeretett engem, hogy egyszülött Fiát adta értem a keresztre, hogy ha hiszek őbenne, ne vesszek el örökre, hanem vele élhessek örökké!

5 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert Isten azt ingyen, az ő kegyelméből ajándékozza gyermekeinek, úgy, hogy megigazítja őket Jézus érdeméért (lásd Tit 3,7), és a feltámadáskor olyanok lesznek, mint az angyalok.

6 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert teljes üdvbizonyosságom lehet üdvreménység helyett, mivel tudhatom: örök életem van (lásd 1Jn 5,13), amint ezt Túróczy Zoltán püspök egyik előadásában is megerősíti: „Hogyan találta meg Luther ezt az üdvbizonyosságot? Úgy, mint Pál. Tapasztalta, hogy nem ad üdvbizonyosságot az a tudat, hogy mindent megtettem, amit megtehettem. Csak, amikor Krisztus keresztje megvilágosodott előtte; a hitből való megigazulás, akkor azt írja: »Úgy éreztem, mintha nyitott kapun át magába a paradicsomba léptem volna«. A szektás üdvbizonyosság tökéletességtudat, a páli és lutheri nem a befejezettség állapotáról való meggyőződés, hanem az Isten kegyelmének elégséges voltáról való meggyőződés. Ne nyugodj addig, míg életed legfontosabb kérdését meg nem oldod! A reformáció megadta a megoldás lehetőségének útját.” (A teljes előadás megjelent az evangélikus Belmisszió munkaprogram 1928-29. évi füzetében.)

7 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert Jézus jelen időben ígérte meg azt (lásd Jn 3,36), és ezt a kijelentését Dr. Luther Márton így érti: „Itt Krisztus egyenesen örök életet ígér annak, aki hisz. Még hozzá nem is azt mondja, hogy aki bennem hisz, örök élete lesz, hanem azt, hogy mihelyt hiszel bennem, legott örök életed van. Tehát nem eljövendő, hanem jelenvaló ajándékról beszél: Ha hinni tudsz bennem, tied az üdvösség s máris ajándékba kaptad az örök életet. Az örök élet előre az enyém. Ha meg nem kapom itt e földön, odaát már soha többé nem jutok hozzá. Itt, e földön kell elnyernem és megkapnom. De hogyan kapom meg? A kezdet Istené: Uraddá válik, igéjét adja, ajka élő, hallható beszédét s szívet is hozzá, hogy az igét hittel befogadd. Íme, így kezdődik. Az ige pedig, amit hittel meghallottál, nem máshova, hanem a Krisztushoz vezet téged. Tovább nem jutsz. Benne kell hinned, rajta csüngnöd, akkor Ő megvált testi-lelki haláltól s már tiéd is az örök élet.” (Az idézet a „Jer, örvendjünk keresztyének!” c. könyv 187. oldalán található.)

Tovább én sem jutottam: Solus Christus! Az örökkön-örökké élő Úr Jézus Krisztus: az igaz Isten és az örök élet! Ő örök szeretettel szeret téged is, kedves olvasó és azt szeretné, hogy ővele töltsd az elkezdődött örökkévalóságot!

 

Az ÚR Isten már az Ószövetségben előre megígérte ezt: „Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: Készíts egy mérges kígyót, és tűzd föl egy póznára! Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha arra föltekint. Mózes tehát készített egy rézkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, életben maradt.” (4Móz 21,8-9)

Személyes honlapom címoldalának legalsó sorai pedig ezt hirdetik:

„Íme, MOST van a kegyelem ideje! Íme, MOST van az üdvösség napja!”

„Ma még lehet, MA még szabad, – borulj le a kereszt alatt!”

Garai András (garainyh.hu)

KÉRJ EGY IMÁT

JUDICA vasárnapján

2020. március 29. - Andreas

JUDICA – Böjt 5. vasárnapjának bevezető, introitus zsoltárverse

 

Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és pereld peremet a hűtlen néppel szemben! Az alattomos és álnok emberektől ments meg engem!” (Zsolt 43,1; RÚF)

Ítélj meg engem oh Isten! és oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség ellen; az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem.” (Zsolt 43,1; Károli)

 

A Szentírásban két tucatnyi igeversben találhatjuk meg ezeket a kulcsszavakat (a RÚF szerint):

* 1Sám 24,16 „Legyen azért az Úr a bíró, és tegyen igazságot közöttünk! Vizsgálja meg és perelje peremet, és szolgáltasson nekem igazságot veled szemben!”

* 1Kir 10,9 „Áldott legyen Istened, az Úr, aki kedvét lelte benned, és Izráel trónjára ültetett! Mivel az Úr örökké szereti Izráelt, azért tett királlyá téged, hogy jogot és igazságot szolgáltass.”

* 2Krón 9,8 „Áldott legyen Istened, az Úr, aki kedvét lelte benned, és trónjára ültetett az Úrnak, a te Istenednek a királyaként! Mivel Istened szereti Izráelt, és fenn akarja tartani örökké, azért tett királyukká téged, hogy jogot és igazságot szolgáltass.”

* Jób 5,8 „De én az Istenhez fordulnék, Istenre bíznám az ügyemet,”

* Jób 13,18 „Íme, előterjesztem ügyemet! Tudom, hogy nekem van igazam.”

* Jób 23,3-4 „Bár tudnám, hogy hol találom Istent! Elmennék a trónusáig, eléje terjeszteném ügyemet, tele lenne szám szemrehányással,”

* Zsolt 7,7 Uram, lépj elő haragodban, szállj szembe dühös ellenségeimmel! Kelj föl, szolgáltass igazságot nekem!”

* Zsolt 7,9 „Az Úr ítéletet tart a népek fölött. Adj nekem igazat, Uram, hiszen igaz és feddhetetlen vagyok!”

* Zsolt 9,5 „Mert igazságot szolgáltattál ügyemben, trónodra ültél mint igaz bíró.”

* Zsolt 17,1 „Dávid imádsága. Uram, hallgasd meg igaz ügyemet, figyelj esedezésemre! Ügyelj imádságomra, mert ajkam nem csalárd.”

* Zsolt 26,1 „Dávidé. Uram, szolgáltass nekem igazságot, mert feddhetetlenül éltem, az Úrban bíztam ingadozás nélkül!”

* Zsolt 35,1 „Dávidé. Perelj, Uram, a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal!”

* Zsolt 35,24 Ítélj meg igazságod szerint, Uram, Istenem, ne engedd, hogy kinevessenek!

* Zsolt 54,3 Istenem, segíts meg neveddel, szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal!”

* Zsolt 74,22 Szállj perbe, perelj, Istenem! Gondold meg, hogy a bolond mennyire gyaláz téged szüntelen!”

* Zsolt 119,154 Pereld peremet, és válts meg, ígéreted szerint tartsd meg életemet!”

* Zsolt 138,8 „Az Úr javamra dönti el ügyemet. Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd cserben most sem kezed alkotásait!”

* Zsolt 143,2 Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted!”

* Péld 31,9 „Nyisd meg szádat, ítélkezz igazságosan, juttasd igazához a nincstelent és a szegényt!”

* Jer 11,20 „Ó, Seregek Ura, igaz bíró, vesék és szívek vizsgálója! Hadd lássam, hogy állsz bosszút rajtuk, mert eléd tártam ügyemet!”

* Jer 20,12 „Ó, Seregek Ura, aki megvizsgálod az igazat, aki belelátsz a vesékbe és a szívekbe! Hadd lássam, hogy állsz bosszút rajtuk, mert eléd tártam ügyemet!”

* JSir 3,58-59 Te perelted, Uram, peremet, és megváltottad életemet. Láttad, Uram, hogy csaltak a perlőim: ítéld meg igazságomat!”

* Lk 18,3 „Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben!”

* Lk 18,7-8 „Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?”

 

Ne feledjük, az ÚR Jézus a mi igazságunk. Ő mondja mindenkori tanítványainak, követőinek: „Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” (Jn 14,6)

Összeállította: G. A. (garainyh)

LAETARE vasárnapján

2020. március 22. - Andreas

Böjt közepén – felhívás az örömre a Zsoltárok könyvében

 

Böjt 4. vasárnapja bevezető, introitus igeversének kezdő szava ez:

LAETAREÖrüljetek Jeruzsálemmel!

Vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek! Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok!” (Ézs 66,10)

Íme, egy tucatnyi gondolatébresztő igeválogatás a RÚF szerint; minek, kinek, miért is örvendjünk, örüljünk, ujjongjunk, vigadjunk böjt kellős közepén?

 

* Zsolt 5,12 „Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. Örökké ujjonganak, mert oltalmazod őket. Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet.”

* Zsolt 16,8-9 „Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van.”

* Zsolt 21,2 „Uram, a te erődnek örül a király. Mennyire ujjong, hogy megsegítetted!”

* Zsolt 31,8 Ujjongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait.”

* Zsolt 34,3 „Az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek.”

* Zsolt 53,7 „Bárcsak eljönne a Sionról Izráel szabadulása! Amikor Isten jóra fordítja népe sorsát, ujjong majd Jákób, és örül Izráel.”

* Zsolt 68,4 „De az igazak örülnek, vigadnak, Isten színe előtt vígan örvendeznek.”

* Zsolt 71,23 „Ujjong az ajkam, ha neked zenghet, lelkem is, amelyet megváltottál.”

* Zsolt 90,14 „Áraszd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben!”

* Zsolt 97,8 „Hallja ezt Sion, és örül, Júda leányai vigadnak ítéleteiden, ó, Uram!”

* Zsolt 105,3 „Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat!”

* Zsolt 122,1 „Zarándokének. Dávidé. Örülök, ha ezt mondják nekem: Az Úr házába megyünk!”

 

De ne feledjük, a mi örömünknél sokkal értékesebb ez a tény: „Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.” (Zof 3,17)

 

Válogatta és összeállította: G. A. (garainyh.hu)

OCULI vasárnapján

2020. március 15. - Andreas

OCULI – Böjt 3. vasárnapjának ősi introitus; kezdő zsoltárverse ez:

Zsolt 25,15 Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából.”

Az ember szemeiről ezt tanítja a Szentírás (egy tucatnyi válogatás a RÚF szerint:)

 

Jób 13,1 „Mindezt saját szememmel láttam, fülemmel hallottam, és megértettem.”

Jób 19,27 „Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem valaki más, bár

   veséim is megemésztetnek.”

Jób 42,5 „Eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak.”

Zsolt 26,2-3 „Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg, kutasd át szívemet-lelkemet! Mert hűséged

   szemem előtt van, igazságod szerint járok-kelek.”

Zsolt 69,4 „Belefáradtam a kiáltozásba, kiszáradt a torkom, szemem elhomályosodott, míg

   Istenemre vártam.”

Zsolt 119,18 „Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed.”

Zsolt 119,123 Szemem epedve várja segítségedet és megígért igazságodat.”

Zsolt 119,148 „Ébren van szemem az éjszakai őrváltáskor is, és elmélkedem ígéreteiden.”

Ézs 6,5 „Ekkor megszólaltam: Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és

   tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a Királyt, a Seregek Urát látták szemeim!”

Lk 2,29-31 „Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta

   szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára,”

Jn 9,11 „Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, rákente a

   szemeimre, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg! Elmentem tehát,

   megmosakodtam, és most látok.”

Jn 9,30 „Az ember így válaszolt nekik: Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan

   való, mégis megnyitotta a szememet.”

Szelíd szemed, Úr Jézus!...

Összeállította: G. A. (garainyh.hu)

Képtalálatok a következőre: *.*oculi vasárnapja*.*

 

Képtalálatok a következőre: *.*oculi vasárnapja*.*

REMINISCERE vasárnapján

2020. március 08. - Andreas

REMINISCERE vasárnapján

 

Amikor az ember emlékezteti Istent…

A vásárnap introitus; bevezető zsoltár igéje:

Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak.” (Zsolt 25,6; RÚF)

Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva  vannak.” (Zsolt 25,6; Károli)

Tovább gondolásra, a hét minden napjára itt hét ószövetségi ige, a RÚF szerint:

* „Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta: Ó, Uram, Uram! Emlékezz meg rólam, és adj nekem erőt csak még most az egyszer, Istenem, hogy utoljára, a két szememért bosszút állhassak a filiszteusokon!” (Bír 16,28)

* „Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram!” (Zsolt 25,7)

* „Te szabtad meg a föld minden határát, te alkottál nyarat és telet. Erre emlékezz, Uram, mert ellenség gyaláz, és bolond nép csúfolja nevedet.” (Zsolt 74,17–18)

* „Gondolj rám, Uram, amikor megkegyelmezel népednek, gondoskodj rólam, amikor megszabadítod!” (Zsolt 106,4)

* „Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam. Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel! Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák!” (Ézs 62,6)

* „Emlékezz, Uram, mi történt velünk! Tekints ránk, és lásd meg gyalázatunkat!” (JSir 5,1)

* „Uram, hallottam, amit hirdettél, félelem fog el attól, amit teszel, Uram. A közeli években valósítsd meg, a közeli években tedd ismertté! De haragodban is gondolj az irgalomra!” (Hab 3,2)

Emlékezzél, hogy mi történt, Uram, mirajtunk, / És tekintsd meg, hogy milyen nagy a mi siralmunk!” (EÉ 403,1)

Képtalálatok a következőre: "reminiscere"

Összeállította: G. A. (garainyh.hu)

Böjt és Biblia

2020. március 01. - Andreas

Füle Lajos: Bibliám

 

Ha fáradt vagyok, üdítő nyughelyem.

Ha sötét vesz körül, szava égő mécsem.

Ha éhes vagyok, éltető kenyerem.

Ha ellen szorongat, fegyvertársam nekem.

Ha beteg vagyok, mennyei patikám.

Ha egyedül állok, barát vár benne rám!

Böjt 1. vasárnapjának óegyházi evangéliumában (Mt 4,1-11) az ÚR Jézus háromszor mondja: MEG VAN ÍRVA!

Ő így válaszolt: Meg van írva: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.”

Jézus ezt mondta neki: Viszont meg van írva: „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!”

Ekkor így szólt hozzá Jézus: Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”

Olvassuk naponta, rendszeresen a Szentírást!

Böjtben olvassuk el négy evangéliumot, időrendben, az alábbi összeállítás alapján!

 

Szinopszis – Evangéliumi összhang – A 4 Evangélium szerkezete

Időrendi áttekintés a párhuzamos igehelyek és 10 forrásmű együttes figyelembevételével;

(5 bibliai szöveg tagolás és 5 Bibliáról szóló könyv tartalmi vázlata alapján)

55 tételben, 20 részben, 7 időmegjelöléssel; s az evangéliumok saját egységei aláhúzással tagolva

**********************************************************************************************************************************

M e g n e v e z é s  (Tartalmi egység száma)    MÁTÉ (13)         MÁRK (8)         LUKÁCS (11)     JÁNOS (6)

BEVEZETÉS                                                1,1-1,1                   1,1-1,1                 1,1-1,4                   1,1-1,14

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1,15-1,18

ELŐTÖRTÉNET                                            1,2-1,17

                                                                                                                          1,5-1,80

             -7 Jézus születése, Lk 2,7

               +6 Ifjúkori Páska, Lk 2,41

                                                                    1,18-2,23                                             2,1-2,52

              +28 az 1. Páska, Jn 1,29

JÉZUS ÚTJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE               3,1-4,11                1,2-1,13                 3,1-4,13                1,19-1,34

JÉZUS NYILVÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK                                                                                              1,35-1,51

                KEZDETE                                                                                                                         2,1-2,11

   +29 a 2. Páska, Jn 2,13                                                                    

                                                                                                                                                       2,12-3,21

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3,22-3,36

 

JÉZUS GALILEÁBAN                                     4,12-4,17              1,14-1,15              4,14-4,3                4,1-4,46a

                                                                   4,18-4,23              1,16-1,45              4,31-5,16

                                                                                               2,1-3,6                   5,17-6,11

                                                                                               3,7-3,12

                                                                                              3,13-3,19              6,12-6,16

A HEGYI BESZÉD                                           4,24-4,25

                                                                     5,1-7,29

A MEZŐN MONDOTT BESZÉD                                                                              6,17-6,19

                                                                                                                            6,20-6,49

JÉZUS TOVÁBBI MŰKÖDÉSE                    8,1-9,34                                                7,1-7,17                4,46b-4,54

                GALILEÁBAN                              9,35-11,1

                                                                 11,2-12,50            3,20-3,35              7,18-8,3

                                                                  13,1-13,52            4,1-4,34                 8,4-8,21

                                                                                             4,35-5,43              8,22-8,56

                                                                  13,53-13,58         6,1-6,6

            +30 a 3. Páska, említetlen!

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                   5,1-5,47

                                                                 14,1-14,12            6,7-6,29                9,1-9,9

 

+31 a 4. Páska, Jn 6,4

                                                                14,13-14,21         6,30-6,44                 9,10-9,17              6,1-6,15

                                                                14,22-15,20         6,45-7,23                                              6,1-6,59

                                                                15,21-16,12         7,24-8,26

A SZENVEDÉSEK ÚTJÁN                         16,13-17,21         8,27-9,29              9,18-9,43a            6,60-6,71

                                                                17,22-17,27         9,30-9,32              9,43b-9,45

                                                                18,1-18,35            9,33-9,50              9,46-9,50

ÚTON JERUZSÁLEMBE                                                                                  9,51-13,21

                                                                                                                     13,22-17,10

                                                                                                                     17,11-18,14

JÉZUS A LOMBSÁTOR ÜNNEPEN JERUZSÁLEMBEN                                                                    7,1-10,21

JÉZUS MŰKÖDÉSE JÚDEÁBAN                 19,1-20,16            10,1-10,31            18,15-18,30

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                10,22-11,54

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 11,55-11,57

                                                                  20,17-20,28         10,32-10,45          18,31-18,34

                                                                   20,29-20,34         10,46-10,52         18,35-18,43                                                                                                                                                                                                        19,1-19,27

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                  12,1-12,11

JÉZUS UTOLSÓ ÚTJA JERUZSÁLEMBE      21,1-23,39           11,1-12,44            19,28-21,4            12,12-12,19

A SZINOPTIKUS APOKALIPSZIS                 24,1-24,36            13,1-13,37            21,5-21,36

A PASSIÓ ELŐTTI IDŐ BEMUTATÁ-             24,37-25,46

                SÁNAK BEFEJEZÉSE                                                                      21,37-21,38

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 12,20-12,50

      +32 az 5. (halálos) Páska, Jn 13,1 (Jn 11,55 és Jn 12,1 után)

      A SZENVEDÉSTÖRTÉNET:

A GECSEMÁNÉ KERTBE VEZETŐ ÚTON   26,1-26,35        14,1-14-31            22,1-22,38            13,1-13,38

JÉZUS BÚCSÚBESZÉDEI                                                                                                        14,1-17,26                                                                                                                      

JÉZUS ELFOGATÁSA, MEGFESZÍTÉSE     26,36-27,66         14,32-15,47          22,39-23,56         18,1-19,42

                ÉS ELTEMETÉSE

A FELTÁMADOTT JÉZUS                            28,1-28,15            16,1-16,8              24,1-24,43            20,1-20,29

AZ EVANGÉLIUMOK BEFEJEZÉSEI              28,16-28,20         16,9-16,20            24,44-24,53         20,30-20,31

                                                                                                                                                   21,1-21,25                                                                                                                                  

                                                                                              concl. brev.

           Azaz Márk ún. rövid zárszava: (a Biblia szövegében nem található, és így szól:)

/Mindezeket a megparancsolt dolgokat kihirdették (ti. az asszonyok) röviden azoknak, akik Péter körül voltak.

Ezek után maga Jézus napkelettől napnyugatig hirdette általuk az örökkévaló üdvösségnek szent és romolhatatlan üzenetét. Ámen.  

Összeállította: Garai András

Hamvazószerda a negyven napos "hétköznapi" böjt kezdete!

2020. február 23. - Andreas

Böjt az Újszövetségben a RÚF szerint

 

Csupán tizenhárom igeszakaszban találjuk a böjt szót és ragozott alakjait, összesen huszonhat esetben; a szinoptikus evangéliumokban, valamint az Apostolok cselekedeteiben és Pál egyik levelében; melyeket a bibliai könyvek sorrendjében idézünk a következő összeállításban:

* „Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, (Jézus) végül megéhezett.” (Mt 4,2)

* „Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te pedig, ha böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged.” (Mt 6,16.17.18)     

* „Akkor odamentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték: Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik: Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak.” (Mt 9,14.15)

* „Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre.” (Mt 17,21)

* „János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle: Miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványaid pedig miért nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik: Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak.” (Mk 2,18.19.20)

* (Anna) „...nyolcvannégy éves özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, hanem böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal.” (Lk 2,37)

* „Ők pedig ezt mondták neki: János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is; a tieid pedig esznek és isznak. Jézus így válaszolt: Kívánhatjátok-e a násznéptől, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor azokban a napokban böjtölni fognak.” (Lk 5,33.34.35)

* Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek.” (Lk 18,12)

* „Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak, és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket.” (ApCsel 13,2.3)

* „Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva ajánlották őket az Úrnak, akiben hittek.” (ApCsel 14,23)

* „Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket.” (ApCsel 27,9)

* (ajánljuk magunkat) „...verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirrasztott éjszakákban, böjtölésben.” (2Kor 6,5)

* „…fáradozásban és vesződségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben.” (2Kor 11,27)

Összeállította: G. A.

Képtalálatok a következőre: *.*hamvazószerda*.*

Luther haláláról

2020. február 16. - Andreas

474 éve, 1546. február 18-án halt meg reformátorunk

LUTHER HALÁLÁRÓL

Jonas Justus 1546. február 18-i és Coelius Mihály február 20-i leveleiből (részletek):

Ekkor felkelt, semmi különös panasza nem volt, majd bement hálófülkéjébe az ágyhoz. Amint a küszöböt átlépte, így szólt: A Te kezeidbe ajánlom lelkemet! Te megváltottál engem hűséges Isten! – ezzel lefeküdt, jó éjszakát kívánt, majd így szólt: Jónás Doktor és Mihály Úr, imádkozzatok a mi Urunk Istenünkhöz, hogy jól haladjon az Ő dolga és a szent evangélium ügye.

Ismét elaludt és nyugodtan pihent, míg az óra éjfél után egyet ütött. Ekkor felébredt és a szolgáját hívta, hogy fűtsön be a szobában. Mivel a szoba már úgyis meleg volt, felkelt és így szólt: Óh Jónás Doktor, rosszul vagyok, aggódom, hogy most már Eislebenben maradok. – Ezzel ismét szobájába ment és amint a küszöbön átlépett, ismét azt mondta, amit előbb: „A Te kezeidbe ajánlom lelkemet. Te megváltottál engem hűséges Istenem.” – Amikor egyszer-kétszer végigment a szobán, ismét lefeküdt a nyugvóágyra. A betegség pedig mindinkább erőt vett rajta. Nyomban dörzsölni kezdtük melegített ruhákkal és azonnal hívattuk a fogadóst a házból, a két városi orvost, valamint a mansfeldi gróf urakat. Mialatt melegített ruhákkal dörzsöltük, megkérdeztem, hogy érez-e enyhülést? Ezt felelte: Igen, a meleg jót tesz, melegítsetek rám párnát is. Erősen nyom ugyan, de kíméli a szívemet. – S amint én Coelius Mihály éreztem, hogy szíve táján egészen nedves, így szóltam hozzá: Tisztelendő Atyám, Ön jól izzadott. Isten kegyelmes lesz és javulni fog állapota. – Ezt felelte: Igen, ez már a hideg, halálos verejték, meg fogok halni. Amikor az egyik orvos gyógyszert adott neki, ezt mondta: Hálát adok neked Istenem, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, hogy kinyilatkoztattad előttem a Te drága Fiadat, akiben én hittem, akit én szerettem, akit prédikáltam, akiről bizonyságot tettem és akit dicsőítettem. Uram, Jézus Krisztusom, Neked ajánlom lelkemet. Óh mennyei Atyám, tudom, hogyha el is szakadok e testtől, Tenálad örökké fogok élni. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy mindenki, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. – Továbbá ezt mondta: Van Istenünk, aki megsegít és Urunk, aki a haláltól megment. -  Amikor pedig érezte, hogy a vég közel van, háromszor így szólt: Atyám, a Te kezeidbe ajánlom lelkemet. Végezetül pedig: Békességben és szívesen távozom. Áldjon meg az Isten mindnyájatokat. Ezután elhallgatott. Felráztuk őt s Jónás doktor és én hangosan azt mondtuk: Tisztelendő Atyám, a Mi Urunk Jézus Krisztusban való hitben hal-e meg és az ő nevében hírdetett tanítását vallja-e? -  Igen – felelte s jobb oldalára fordulva, negyedórai alvásba kezdett. Amint negyedórával hajnali három előtt a szemébe világítottunk, mély lélegzetet vett és ezzel szelíden teljes csendben, nagy türelemmel kilehelte lelkét.

A halál az összes bajok között a legkisebb, mert csak azoknak baj, akik félnek tőle. A halált, a bűnt, a poklot és az ördögöt legyőzte és megsemmisítette a keresztrefeszített Krisztus.

 

(Az idézetek forrása: Virág Jenő: DR. LUTHER MÁRTON ÖNMAGÁRÓL, 3. kiadás)      

                                                                                                                         Válogatta: G. A.

 

Képtalálatok a következőre: *.*luther halotti maszkja*.*

Luther halotti maszkja

Workshop Lucas Cranach the Elder - Niedersächsisches Landesmuseum Hannover - Martin Luther on his Death-bed - Overall

Lucas Cranach képe

 

Jézus a híd!

2020. február 09. - Andreas

Pecznyík Pál, Isten "egy ügyű", laikus versmisszionáriusának három, azonos című archív költeményét küldte meg nekem a napokban leánya. Az Úr Jézusnak több "Én vagyok" önkijelentését ismerhetjük, de a mi számunkra ő valóban az összekötő híd. Miért? "Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam." (Jn 14,6) 

 Jézus a híd

 

Itt a földön mi emberek,

gyermekek, ifjak, öregek,

élet, versenypályán futunk,

s egy nap szakadékhoz jutunk.

Szédülünk a mélység felett,

hát nincs egy híd, mely átvezet?

 

Úgy szeretnénk által menni,

túlsó parton megpihenni!

Van híd, csak az láthatatlan,

az láthatja meg, ki hisz abban.

Aki úgy hisz, mint kisgyerek,

az jut át a mélység felett.

 

Túlsó parton csodás fényben

élhet örök dicsőségben.

Jézus a híd két part között,

eget, földet mely összeköt!

még ma lépj rá bátran, hittel,

s túlsó parton vár az Isten!

 

Pecznyík Pál Celldömölk, 1988.

 

  Jézus a híd!

 

Röppenjünk a messze múltba,

múló századokon át,

Agg Simeon ott tartotta

karján, Isten szent Fiát!

 

Íme, világ Teremtője,            

teremtmény karján pihen,

bűnöst, így szeretni tudó

Jézus, lehet csak ilyen.

 

Ő, ki bennünket alkotott,

embertestbe öltözött,

láthatatlan hídként szolgál  

ma is, Ég és Föld között!

 

Szomorú, hogy e szent hídon,

oly kevesen mennek át,

múló honhoz ragaszkodva

vesztik el, a szebb hazát!

 

Nem veszhet el, ki e hidat,

még időben megleli,

csodás örökség vár arra,

el nem múló mennyei.

 

Drága lélek, lépj e hídra,                 

mert közeleg már a vég!                

Országába vár az Isten,             

gyöngykapuja tárva még!

 

Pecznyík Pál Celldömölk,2012. VI. 6.

 

Jézus a híd!

 

 

Isten és emberközt, mély szakadék tátong,

bűnre csábított szív, Isten ellen lázong.

Bűnünk hozta létre, a mély szakadékot,

Sátán uralja a bűnös ivadékot.

Soha nem látnánk meg, a mennyei kertet,

ha nem lenne váltság, melyet Jézus szerzett!

Sok csonka híd épül, ám az, át nem ível,

átmenni nem lehet, bűnkedvelő szívvel.

Bűnszakadék pedig, egyre szélesebb lesz,

Ember: önerőből, nem juthat Istenhez!

Mégis legtöbb ember, csonka hídon lépdel,

rövid a híd s azon, Istenhez nem ér fel.

Emberi erővel átjutni, nincs remény,

aki megpróbálja, a mélybe hull, szegény.

Jézus: egyetlen híd, bűn-szakadék felett,

biztosan célba jut, ki azon lépeget.

Higgyük létezését, lépjünk e hídra hát,

önfeláldozóan köt össze, két hazát!

Jézus egyetlen híd, sötétből a fénybe,

aki ezen vonul, nem zuhan a mélybe!

Elhagytuk Atyánkat, még visszatérhetünk,

Fia: helyre hozta, elrontott életünk!

Ne tétovázzunk hát, mert napjaink múlnak,

induljunk: s odaát, ránk virrad az új nap.

Fel sem tudjuk fogni, a szebb új világot,

abban vár bennünket, Istenünk az áldott.

Ámulatba ejtő, mit készített nekünk,

s végtelen örömben, mellette élhetünk!

 

Pecznyík Pál Celldömölk, 2014. III. 8. 

 

3 éve, 97 éves korában hívta haza hűséges szolgáját az ÚR!

https://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=886&page=

https://archiv.evangelikus.hu/publicisztika/pecznyik-pal-90-eves-2013-a-laikus-versmisszionarius-szuletesnapi-koeltemenyt-ajandekozott-olvasoinknak

Pecznyík Pál evangéliumi versei

Képtalálat a következőre: „pecznyík pál” 

Képtalálat a következőre: „pecznyík pál”

 Isten velünk, viszontlátásra!

Krisztus dicsősége

2020. február 02. - Andreas

A Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap és hét Útmutató vezérigéje: "...fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad." (Ézs 60,2b)  Íme, egy tucatnyi válogatás a RÚF szerinti Újszövetségből, a Jézus Krisztus dicsőségéről szóló igék közül!

JÉZUS KRISZTUS DICSŐSÉGE AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN

(Egy tucatnyi ige válogatás a RÚF szerint) 

* „Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne.” (Jn 2,11)

* „Jézus így válaszolt: Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna: az én Atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek,” (Jn 8,54)

* „Amikor Júdás kiment, így szólt Jézus: Most dicsőült meg az Emberfia, és az Isten dicsőült meg őbenne;” (Jn 13,31)

* „Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged,” (Jn 17,1)

* „Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében.” (2Thessz 2,14)

* „mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését,” (Tit 2,13)

* „azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és méltósággal koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált.” (Zsid 2,9)

* „Ugyanúgy Krisztus sem maga dicsőítette meg önmagát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: „Az én fiam vagy te, ma nemzettelek téged.”” (Zsid 5,5)

* „tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen.” (Zsid 13,21)

* „Sőt, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek.” (1Pt 4,13)

* „A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese:” (1Pt 5,1)

* „Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!” (2Pt 3,18)

 

A teremtmények énekét zengjük már itt, és az örökkévalóságban: „És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: A trónon ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!” (Jel 5,13)  

Összeállította: G. A. (garainyh.hu) 

Képtalálat a következőre: „Jézus krisztus dicsősége”

Jézus küldetése beteljesül!

2020. január 26. - Andreas

A Vízkereszt ünnepe utáni 3. hét Útmutató vezérigéje: (Lk 13,29; lásd Mt 8,11; Ézs 49,12 RÚF)

"Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában."

"Jő minden tájról, együtt énekel És együtt ujjong, együtt ünnepel, Ó, hálaének, szállj az égbe fel! Halleluja! Halleluja! Halleluja!" (EÉ 454,7)

Az ÚR Jézus Krisztus ígérete:

(Apostolok Cselekedetei
1. r. 8. v.)

Jézus missziói parancsa:

„hirdessétek az evangéliumot

minden teremtménynek!”

„tanúim lesztek

 

(Márk evangéliuma 16. r. 15.v.)

Jeruzsálemben,

NYH

Nyíregyháza

web.t-online.hu/garainyh

egész Júdeában

HU

Magyarország

www.garainyh.hu

és Samáriában,

EU

Európa

www.garainyh.eu

sőt egészen a föld

COM

Világ

www.garainyh.com

végső határáig.”

 

„Menjetek el szerte az egész világba,

 

Az ÚR Jézus Krisztus missziója; megbízatása, küldetése:

„Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy

aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem: én magamtól

adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van

arra is,  hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én

Atyámtól.” „A többi  városban is hirdetnem kell az Isten

országának evangéliumát, mert ezért küldettem.” „Íme, ma és

holnap  ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap

bevégzem küldetésemet.”  A christianusok = misszionáriusok!

(Szentírás, új protestáns fordítás: Jn 10,17-18 & Lk 4,43; 13,32)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Látogassa meg ezt az oldalt is:

https://garai-andris.000webhostapp.com/

A christianusok küldtése:(lásd EKE énekeskönyv 397. éneke; https://ekealapitvany.hu/enekeskonyv/index.html)

"Légy örömmondó, békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!"

Ökumene : Evangelische Kirchengemeinde Wasseralfingen ...

Kegyelmi igék minden hétre

2020. január 19. - Andreas

Az Útmutató ez évtől új vezérigéje a Vízkereszt utáni 2. hétre:

"Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre." (Jn 1,16)

Isten kegyelme egész évben elkísér és velünk van, győződjön meg róla!

Az ÚR Isten kegyelme az Újszövetségben 

(válogatás az esztendő minden hetére;

keresse meg a RÚF szerint itt:

https://abibliamindenkie.hu/uj/)

 

Év* Róm 1,7    „…Kegyelem nektek és békesség Istentől,…

         a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.”

 

Hét* Igehely        

01* Lk 4,22                           

02* Jn 1,17

03* ApCsel 4,33

04* ApCsel 18,27

05* Róm 4,4

06* Róm 5,15

07* Róm 5,17

08* Róm 5,20   

09* Róm 5,21

10* Róm 6,1

11* Róm 6,14

12* Róm 6,15

13* Róm 11,6

14* Róm 12,3

15* Róm 12,6

16* 1Kor 1,3

17* 1Kor 3,10  

18* 1Kor 15,10

19* 2Kor 1,2

20* 2Kor 4,15

21* 2Kor 6,2

22* 2Kor 12,9

23* Gal 1,3

24* Gal 5,4

25* Ef 1,2

26* Ef 2,5

27* Ef 2,8

28* Ef 3,2

29* Ef 3,8

30* Ef 4,7  

31* Ef 6,24

32* Fil 1,2

33* Kol 1,2

34* Kol 4,18

35* 1Thessz 1,1

36* 2Thessz 1,2

37* 1Tim 1,2

38* 1Tim 6,21

39* 2Tim 1,2

40* 2Tim 4,22

41* Tit 1,4

42* Tit 2,11

43* Tit 3,15

44* Filem 1,3

45* Zsid 4,16

46* Zsid 13,25

47* 1Pt 1,2

48* 1Pt 2,19

49* 1Pt 5,10

50* 1Pt 5,12  

51* 2Pt 1,2

52* 2Jn 1,3

53* Jel 1,4

Kedves Olvasók! Ennél sokkal több ige szól Isten kegyelméről, éppen ezért: "Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!" (2Pt 3,18)

Összeállította: G. A.

Képtalálat a következőre: „*.*kegyelem*.*”

Miért vagyok evangélikus? Miért jó evangélikusnak lenni?

2020. január 14. - Andreas

Miért vagyok evangélikus? Miért jó evangélikusnak lenni?

Ez a hét pontos, hét éves írás máig érvényes, ezért szó szerint ide idézem!

1 * Azért, mert a szüleim evangélikusnak kereszteltettek meg. Nagyszüleim is, mindkét ágról szintén tősgyökeres evangélikusok voltak. Templomépítő, „tűrő-szenvedő” tirpák őseim élete és hite, s „kövekbe épített hitvallása” számomra is példa és bátorítás.

2 * Tudom, hogy Istennek nincsenek unokái; csak újjászületett gyermekei. Hiszem és vallom, hogy az ő megelőző szeretete vezetett és tartott meg a konfirmációig. S akkor ő térített magához, s szült újjá Igéje és Szentlelke által, és azóta is megerősít evangélikus hitemben.

3 * S most, ötven évvel konfirmációm után is, csak arról tehetek bizonyságot, hogy erős váram az Úristen, és minden kegyelem az életemben. S Túróczy püspökkel vallom: Isten csak kegyelem, és Jézus az én személyes Megváltó Uram! S az ő érdeméért igazulok meg Isten előtt. A reformátorokkal vallom: Egyedül Krisztusért, egyedül kegyelemből, egyedül hit által s egyedül a Szentírás tanítása alapján nyerek üdvösséget. A hitem is Isten ingyen kegyelmi ajándéka, és ő minden emberi értelmet meghaladó módon, „megbotránkoztatóan” szeret engem. Az arany-evangélium (Jn 3,16) személyes hitvallásommá lett.

4 * Életem vezérigéje (Ézs 41,10) naponta megtapasztalt valóság; Isten győzelmes jobbjával, az Úr Jézus Krisztussal támogat engem. Mindkét ige személyes honlapomon (garainyh.hu) is olvasható; mert aki vallást tesz róla az emberek előtt, arról majd ő is vallást tesz mennyei Atyja előtt. Arra törekszem, hogy egyre láthatóbban legyek evangélikus keresztyén!

5 * Az evangélikus egyház tiszta és igaz tanítása a Szentíráson alapul és mentes az emberi „toldalékoktól”. S miután felnőttként megismertem a többi keresztyén felekezet tanításainak lényegét, kijelentem: ha rajtam múlott volna, hogy milyen vallású családban szülessek meg; én magam is evangélikus szerettem volna lenni; s az is maradok!

6 * Az Isten örömhíréről elnevezett egyházam tágölelésű, s nem kirekesztő; mert csak két feltétele van az egyház jelenlétének: Isten igéjének tiszta hirdetése és a két szentség Jézus rendelése szerinti kiszolgáltatása. Reformátorunk, Dr. Luther tanítása alapján vallom, hogy a keresztség csak hit által visz üdvösségre, és az úrvacsorában Jézus valóságosan jelen van, s így kerülhetünk vele a legközelebbi szeretetkapcsolatba e földön. S valóban, az ostya: az ő teste és a bor: az ő vére a mi számunkra.

7 * Jézus utolsó parancsa minden őt követő, róla tanúskodó tanítványa számára: küldetés! Vallom az egyetemes papság elvét és azt, hogy minden christianus egyben misszionárius is! S a számomra adatott kegyelmi ajándék; szolgálati lehetőség: az interneten is az örök evangélium továbbadása; mert jaj nekem, ha nem teszem!

Piliscsaba, 2013. április 14.                                                                          Garai András https://www.garainyh.hu/

(Forrás: Evangélikus Élet 2013. április 21. 11. oldal)

Forrás: https://www.garainyh.hu/wordtar2/Lelekepito%20irasok/Garai%20Andras%20irasai/Miert%20vagyok%20evangelikus.rtf

Luther rózsa

Mindenható Úristen!

2020. január 08. - Andreas

Az Evangélikus Énekeskönyv 405. énekének forrásai

Huszár Gál énekeskönyvének első és második kiadásában így olvashatjuk:

"Bűneinkről való közönséges vallás tétel az Úr Istennek előtte a keresztyéni gyülekezetben"

Az 1560. évi kiadásban: https://www.garainyh.hu/kep/405.%20enek%20regi.jpg

Az 1574. évi kiadásban: https://www.garainyh.hu/kep/405.%20enek.pdf_=

És a ma használatban lévő énekeskönyvben: https://enekek.lutheran.hu/enek405.htm

"Mindenható Úristen, mi bűnös emberek Gyónást és vallást teszünk, mint töredelmesek."

Az ének elhangzott ezen az istentiszteleten is, rövid ismertetővel:

https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Adami%20Laszlo/Nyh.%20Borbanya%20Ev.%20Templom%2018.01.01-tol%20-%20BB5/20.01.05.%20-%20Rom%203%2C9-19%20-%20Az%20ev%20elso%20vasarnapja/

Kapcsolódó kép     Képtalálat a következőre: „*huszár gál énekeskönyve*”

Kegyelem éve

2020. január 07. - Andreas

"Nem tudom, hogy te most szükségét érzed-e ennek a kegyelemnek. Én mindennap kimondhatatlan szükségét érzem és mindennap csodálatos, boldog örömmel mondogatom magamnak újra és újra: az én Istenem csak kegyelem, semmi más csak kegyelem! Minden útja kegyelem! A Golgotha útja is kegyelem! Az én üdvösségem felé vezető útja is kegyelem! Csak kegyelem! Áldassék örökkön-örökké ezért a hihetetlen kegyelemért az Ő szent neve!" (Túróczy Zoltán: Csak kegyelem c. írásának utolsó mondatai)

Forrás: https://www.garainyh.hu/wordtar2/Evangelikus%20lelkeszek%20igehirdetesei/Turoczy%20Zoltan%20irasai/CSAK%20KEGYELEM.rtf

 Jézus  Krisztus: "hirdessem az Úr kedves esztendejét" (Lk 4,19)

 

Túrmezei Erzsébet: KEGYELEM ÉVE

 

Új év, új titok. Mit hoz? Mi vár ránk?

gyengék, szegények, kicsinyek, árvák!

S kórházból írta valaki nekem:

„Így kezdődött új évem betegen.

 

És mégis hittel hirdetem, hogy ez

az Úrnak kedves esztendeje lesz!

Bízó reménnyel megyek elébe!

Kedves esztendő! Kegyelem éve!“

 

Azóta telnek napok és hetek,

de akárhányszor ezzel ébredek,

indulok bízva új nap elébe:

Kedves esztendő. Kegyelem éve!

 

Hiszed-e velem, vallod-e velem,

ha mást mutat is a sírva járt jelen?

Ne csüggedj mégse! Ne lankadj mégse!

Gyümölcsöt érlel könnyek vetése.

 

Atyai háznak, dombos kenyérnek

nagy bőségére boldogan térnek

tékozló fiak, feledbe vályút,

s újra cserélik szennyes ruhájuk.

 

Hogy megöleljen, áldjon és segítsen

tárt kapujában vár ránk az Isten.

Tárva a kapu. Vár a kegyelem.

Hiszed-e velem? Vallod-e velem?

 

Akkor hallják meg minden szegények!

Hirdessük ezt a kegyelmi évet!

Hirdessük gondot, bút félretéve:

Kedves esztendő! Kegyelem éve!

 

Képtalálat a következőre: „*túrmezei erzsébet*”

Forrás: internet

Lásd még: https://garainyh.blogspot.com/2020/01/batorito-vers-mindennapokra-normal-0-21.html

Vízkereszt a misszió ünnepe is!

2020. január 06. - Andreas

Az alábbiakban változtatás nélkül adom közre a pontosan 8 éve készült írásomat, noha a benne lévő számszerű adatokat meghaladta az idő, ám a tartalmát szó szerint vallom ma is...

„Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”

Öninterjú a NET misszióról – a misszió ünnepén Garainyh-val

Hét kérdés és válasz az idén hét éves domain név gazdájától

 

Vízkereszt ünnepe nemcsak a napkeleti bölcsek látogatásának és Jézus Krisztus megkeresztelkedésének az ünnepe, de az ÚR megjelenésével (Epifánia) elkezdődött a lakott földön (ökumené) Isten örömhírének (evangélium) a hirdetése. Az angyal kezdte el a betlehemi mezőn: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz!” (Lk 2,10) S mennybemenetele előtt, ez volt az ÚR Jézus utolsó parancsa, amelyet máig nem vont vissza, és mindenkori követőinek szól: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15) Ez a missziói parancs határozza meg a keresztyénség küldetését; stratégiai célját! S a világias világháló is lehet a misszió eszköze és munkaterülete; ezért is található ez a felhívás egy magyar, evangélikus keresztyén személyes honlapján az ÚR 2012. esztendejének vízkeresztjén:

 Nézze meg az ember…

GARAInyh* 100 Web oldalát!

 

1 * Először a domain neved eredetéről kérdezlek, a legnagyobb keresőbe beírva, így „csillagosan”: *garainyh*, „nagyjából” nyolc-kilencszázezer találatot jelez, különféle cím-kombinációban erre a kulcsszóra a számítógép?

Amikor hét éve elindult a honlapom, és domain nevet kellett választanom, a gyakori Garai András név minden kombinációban foglalt volt már. Mivel Nyíregyháza a szülővárosom s ezt sokszor így rövidítjük: Nyh, úgy gondoltam, ez a kombináció (éppen nyolc karakter) egyedi lesz. S azóta már a hu, eu, com és info végződésű domin neveket is megszereztem, hogy jelképesen is hirdesse a NET misszió célját (amint ez egyik oldalamon is megtalálható):

A Garainyh személyes honlap küldetése

 

Az ÚR Jézus Krisztus ígérete:

(Apostolok Cselekedetei
1. r. 8. v.)

Jézus missziói parancsa:

„hirdessétek az evangéliumot

minden teremtménynek!”

„tanúim lesztek

 

(Márk evangéliuma 16. r. 15.v.)

Jeruzsálemben,

NYH

Nyíregyháza

web.t-online.hu/garainyh

egész Júdeában

HU

Magyarország

www.garainyh.hu

és Samáriában,

EU

Európa

www.garainyh.eu

sőt egészen a föld

COM

Világ

www.garainyh.com

végső határáig.”

 

„Menjetek el szerte az egész világba,

Nemzetközi Evangéliumi Tanúságtétel

                                          INFO         NET                                              www.garainyh.info

 

 

 

S a különféle keresőkben a *garainyh* kulcsszóra adott találatok valóban csak az én domain nevemmel jelzett, több mint 100 önálló címmel rendelkező, fenti listában szereplő oldalamra utalnak, amelyeket igyekszem frissíteni; de az állandó üzenet mégis csak a személyes honlapom fejlécében olvasható arany-evangélium:  „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16)

2 * Mi a te küldetésed, személyes hitvallásod s mi a véleményed erről az újszerű szolgálati lehetőségről?

A fentiekből is kitűnik, hogy hiszem és vallom; minden christianus egyben misszionárius is, és az Istentől kapott sajátos képességeivel, adottságaival, sőt egész életfolytatásával az ÚR Isten dicsőségét kell hirdetnie, minden módon! Ez az életcél minden embernél egyedi megoldásokkal valósul meg, hiszen egyedi teremtények vagyunk, de közös a küldetésünk: imitatio Christi, s az ő követése egyet jelent; engedelmeskedünk utolsó felhívásának! Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, s mi csak az ő eszközei vagyunk e jó hír továbbadásában, a mi korunk mai sajátos eszközeivel is. (Csak zárójelben jegyzem meg, úgy vélem, ha Luther ma élne, ő lenne Európa legnagyobb bloggere, s írásait e-book könyveiből és honlapjáról olvasnánk, s on-line néznénk vasárnaponként az istentisztelet közvetítést Wittenbergből, hallgatnánk igehirdetéseit…) S ne feledjük, Jézus is hangerősítőnek használta a Genezáret tó vizét, amikor a csónakból, a tó közepéről beszélt, vagy a Hegyi beszédet is említhetnénk…

3 * Ha egy ismeretlen embernek csak három lehetőséget mutathatnál be személyes honlapodról, mint a misszió eszközeit, melyek lennének ezek?

Nehezet kérdeztél, de megpróbálom, s három „műfaj” említésével „ajánlom magamat”, illetve mások információit, melyeket csak továbbadok:

A.) A Hangzó örömhírtárban jelenleg 164 előadótól, 19,5 GB terjedelemben, több száz evangéliumi szellemiségű igehirdetés, előadás, bizonyságtétel hallgatható meg és tölthető le MP3 formátumban, magyar nyelven.

B.) Éppen egy éve került feltöltésre Luther Márton Házi kincstárának teljes anyaga, 1070 oldalon, természetesen ingyen letölthető kis méretben, vagy olvasható változó méretű oldalakon; hogy legyen Luther mindenkié! Én ezzel a „maszek” digitalizálással járultam hozzá a reformáció közelgő 500 éves jubileumának méltó megünnepléséhez.

C.) S a harmadik ajánlat, három az egyben; ugyanis mindhárom, 6. éve naponta frissülő rovatom közös nevezője Isten igéje. Az Útmutatóban kiírt napi igék, az örömüzenetet hordozó napi Vezérigék és a bátorító Ne félj! & Én vagyok! igék (egy mondatos bizonyságtétellel kiegészítve), az esztendő minden napjára, mind Isten örömhírét adják tovább a Látogatóknak. E három, napi rovat párhuzamosan fut immár 6. éve a legnagyobb blog szolgáltatónál lévő blogjaimon is, ott más információkkal is kiegészítve; így túl vagyok az ötezredik blog bejegyzésen is…   

4 * És látogatják is oldalaidat, vagy csupán pusztába kiáltott szó az üzeneted?

Ez is megtisztelő „foglalkozás” lenne, újkori keresztelő módján, kiáltó szóvá lenni a világias világháló pusztaságában, s hirdetni: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa” (Mt 3,2; 4,17)! – A statisztikák a látogatottságról ugyan mindent megmutatnak, csak a lényeget takarják el, hogy valóban hány szívet érintett meg az üzeNET. De néhány adat mégis jelzi, talán nem pusztába kiáltott szó, s nem hiábavaló a mi munkánk az Úrban! A mi dolgunk csak a vetés, az övé az aratás! Az oldalakon elhelyezett számláló, például az Útmutató blogomon, (a lap legalján megtalálható, két éve helyeztem ki, és azóta) közel 99 ezer látogatást regisztrált. De személyes honlapomat, csak a múlt évben pontosan 24620 alkalommal tekintették meg (lásd ott a MyStat adatait). Én sem hinném, ha nem látnám, hogy pld. még Szenegál, Mexikó, Tajvan lakosai közül is volt látogatóm. A föld szinte minden lakott részén élnek magyarul beszélők, 35 országból fel is keresték honlapomat. De annak jobban örülök, hogy hazánk 273 településéről volt olvasóm 2011-ben. Mindez óriási felelősséget jelent; minden leírt szónak súlya van, nem lehet félreérthető, vagy félremagyarázható bizonyságtételeket közzétenni! Csak a tiszta örömhírt; az ÚR Jézust szeretném hirdetni mindenkinek! Néhány éve, egy nyári piliscsabai csendes héten ezt a bátorítóan félelmetes, vagy félelmetesen bátorító igét kaptam: „Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot!” (1Kor 9,16b)

5 * Eddig csak személyes honlapodról és blogjaidról szóltál, de a „Nézze meg az ember…” 100-as listában, többségben vannak a közösségi oldalak, és van közöttük idegen nyelvű is; ezekkel is lehet igei üzenetet továbbadni?

Igen, sőt talán így még hatékonyabban célhoz ér az örömhír, elsősorban a fiatalok világa ez, de ők a jövő egyháza, feléjük új módon kell az örök igét eljuttatni. S ha én nem is tudok angolul, de a világon, sok helyen élnek magyarul is beszélő honfitársaink, s ezek a nagy látogatottságnak örvendő (s így magas PR számú) közösségi oldalak is eszközei, hordozói lehetnek Isten szavának. Lehet, hogy egy oldalon csak egy mondat, egy igevers található, de hiszem, az sem tér vissza üresen, eléri célját, véghezviszi Atyánk akaratát. Sokszor megtapasztalhattuk: az ÚR csodásan működik, de útja rejtve van…  

6 * Akkor minden nagyon szép, minden nagyon jó és mindennel meg vagy elégedve?

Örök igazság; árnyék nélkül nincs fény… Természetesen, ha ez alatt a hét esztendő alatt meg lettem volna mindennel elégedve, az egyből nem lett volna száz önálló címmel, benne a garainyh kulcsszót rejtő domain névvel rendelkező weboldal. S nincs okom panaszra, de ha már rákérdeztél, egy árnyékot csak megemlítek. Jézus után szabadon szólva, senki sem lehet próféta a saját egyháza linkgyűjteményében… Több tucat világi katalógus, más vallási jellegű gyűjtemény is beregisztrálta a legnagyobb szolgáltatónál, reklámmentesen megjelenő, annak sémáját felhasználó, s a legnagyobb látogatottságnak örvendő „Útmutató napi igék a Bibliából” című blogomat, ám az Evangélikus linkgyűjteménybe, többszöri próbálkozásra sem sikerült bekerülnie, formai és tartalmi hiányosságok miatt! Így tehát, van még mit fejlődni, javulni. De közben nem felejtem, a tanítvány nem lehet feljebbvaló a Mesterénél… 

7 * Végül egy rövid összegző választ várok; mi a legfontosabb számodra ebben a NET misszióban?

Potosítanám a kérdést, ki a legfontosabb, nem a web oldalakat író és olvasó ember, hanem a mindenütt, így a világhálón is jelen lévő Úr Jézus Krisztus! Ő, munkája során felhasználhat alkalmatlannak látszó embereket és eszközöket, világméretű missziójában, s végül megadhatja azt az örömöt, hogy egykor megláthatom sok, most még számomra láthatatlan és ismeretlen embertársam, rám kattintó Látogatóm, Olvasóm arcát nála, mert beregisztráltattunk a Bárány életkönyvébe! A Nemzetközi Evangéliumi Tanúságtétel így ér célba a christianusok világtalálkozóján, ahol a sokmilliónyi „találat” örökké együtt örvend a minket kereső és megtaláló nagy Misszionáriussal, aki tökéletesen beteljesítette azt a küldetést, amit Atyjától kapott. S ott „szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon” (Jel 22,3–4)!

Kedves Olvasó! Lehet/legyen Ön is NET misszionárius! Az ÚR Jézus ezt ígéri: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt!” (Mt 10,32) Köszönöm, hogy részese volt e különös beszélgetésnek! Az ÚR áldja! Garainyh

1521. Január 3.: Luthert kiátkozza a pápa

2020. január 03. - Andreas

1521. január 3-án Rómában kiadták Luther ellen az átokbullát (Decet Romanum Pontificem), amelynek azonban nem volt foganatja. Luther és ügyének sorsa a birodalom állásfoglalásától függött.

Decet Romanum Pontificem

Martin Luther és követői Pápai Bika a Kiállításról

bevezetés

Az Istentől kapott hatalom révén a római pápát kinevezték szellemi és időbeli büntetések végrehajtására, ahogyan azt minden egyes eset külön megérdemli. Ennek célja a tévesztett emberek gonosz terveinek elnyomása, akiket annyira elbűvöltek gonosz céljaik elhárított impulzusa, hogy elfelejtsék az Úr félelmét, hogy megvetjék a kanonikus rendeleteket és az apostoli parancsolatokat, és hogy mernek új és hamis dogmákat megfogalmazni, és a szizma gonoszát bevezetni az Isten Egyházába - vagy támogatni, segíteni és betartani ezeket a szkmatmatikákat, akiknek feladata, hogy megszabadítsák a Megváltónk zökkenőmentes ruháját és a ortodox hit. Ezért alkalmas a pápának, ha úgy tűnik, hogy Péter hajója nem pilóta vagy evezõ nélkül vitorlázik, hogy szigorú intézkedéseket hozzon az ilyen férfiak és követõik ellen, és a büntetõ intézkedéseket és más megfelelõ intézkedéseket megsokszorozva gondoskodjon arról, hogy ezek ugyanazok az uralkodó férfiak, mivel a gonosz céljainak szentelik őket, követõikkel együtt, nem szabad megtéveszteni az egyszerû sokaságot hazugságukkal és megtévesztõ eszközeikkel, és nem szabad meghúzni őket, hogy megosszák a saját hibájukat és pusztításukat, miközben szennyezik őket azzal, hogy milyen fertõzõ betegség. Az is fontos, hogy a pápa, miután elítélte a skizmatikát, biztosítsa még nagyobb megtévesztésüket azáltal, hogy minden hű kereszténynek nyilvánosan megmutatja és nyíltan kijelenti, hogy mennyire félelmetes a cenzúrák és büntetések, amelyekhez az ilyen bűn vezethet; a végén, hogy ilyen nyilvános nyilatkozatokkal maguk is zavartan és megbánásban térhetnek vissza valódi magukba, feltétel nélküli visszavonulással a tiltott beszélgetéstől, közösségtől és (mindenekelőtt) engedelmességüktől az ilyen átkozott exkommunikációval szemben; ily módon elkerülhetik az isteni bosszút és a kárhozatba való bármilyen mértékű részvételt.

I [Itt a pápa elmondja korábbi Bull Exsurge Domine-ját és folytatja]

II. Tájékoztatást kapunk arról, hogy miután ezt a korábbi missziót nyilvánosan kiállították, és az elõírt idõszak vagy intervallumok eltelték [60 nap] - és ezúton ünnepélyes értesítést küldünk minden hû kereszténynek, hogy ezek az idõszakok már léteznek és lejárnak - ezek közül sok aki Martin hibáit követte, tudomásul vette a mi misszióunkat, annak figyelmeztetéseit és utasításait; a józan tanácsadás szelleme visszahozta őket magukhoz, bevallották hibáikat és megsértették az eretnekséget a mi esetünkön, és visszatérve az igazi katolikus hithez, megszerezték az abszolúció áldását, amellyel az önmaguk hírnökei meghatalmazták őket; és az említett Németország több államában és helységében az említett Martin könyveit és írásait nyilvánosan elégették, amint ezt mi is megkívántuk.

Ennek ellenére maga Martin - és ezt súlyos szomorúság és megdöbbentő érzés mondja el nekünk - a megrontott elme rabszolgája megsimogatta, hogy az előírt időn belül visszavonja hibáit, és elküldte nekünk az ilyen visszavonás szót, vagy hogy hozzánk jön hozzánk; nem, mint a botladozó kő, attól félt, hogy nem ír és hirdetett rosszabb dolgokat, mint korábban velünk és a Szent Látással és a katolikus vallással szemben, és arra készteti másoktól, hogy ugyanezt tegyék.

Most eretneknek nyilvánították; és így mások is, tekintélyüktől és rangjuktól függetlenül, akik nem törődtek saját megváltással, de nyilvánosan és minden ember szemében Martin bűnös és eretnekségi szekta követőivé válnak, és nyíltan és nyilvánosan megadják segítségüket, tanácsukat és kegyetlenségüket, bátorítva őt engedetlenségük és feledékenységük közepette, vagy pedig az említett missziónk közzétételének akadályoztatásakor: az ilyen embereket megtámadták az abban a misszióban foglalt büntetések, és eretnekként kell kezelni őket, és minden hű kereszténynek el kell kerülnie őket, amint azt az apostol mondja ( Titus iii. 10-11).

III. Célunk az, hogy ezeket az embereket jogszerűen rangsorolják Martin és más átkozott eretnekek és kiküldött személyek között, és még ha ők is kitartottak az említett Martin bűnösén, ők is megosszák büntetéseit és nevét, viszonozva őket mindenütt az „evangélikus” cím és az ezzel járó büntetések képezik.

Korábbi utasításaink annyira egyértelműek és hatékonyan nyilvánosságra kerültek, és annyira szigorúan be kell tartanunk a jelenlegi rendeleteinket és nyilatkozatainkat, hogy hiányoznak azok bizonyítékai, figyelmeztetései vagy idézésük.

Az ezt követő rendeleteinket Martin és mások, akik őt pusztító és kárhoztatott célja tartják szem előtt, átadják, valamint azok ellen is, akik katonai testőrrel védik és védik, és nem félnek támogatni őt saját erőforrásaikkal vagy bármilyen más módon, és feltételezhetik, hogy felajánlanak és nyújtanak neki segítséget, tanácsot és kedvezőt. Az összes nevük, vezetéknevük és rangjuk - bármennyire magasztos és elkápráztatja méltóságukat is - azt szeretnénk, ha az ilyen rendeletekbe beletartoznánk, ugyanolyan hatással, mintha egyénileg felsorolnánk, és így felsorolhatnánk kiadványukban, amelyet tovább kell fejleszteni. energiával, hogy megfeleljen a tartalmuknak.

Mindezek alapján elrendeljük az exkommunikáció, az anathema, az örök elítélés és az ítélet mondatát; a méltóság, a megtiszteltetés és a vagyon rájuk és leszármazottaikra történő megóvása, valamint az ilyen vagyonra alkalmatlannak nyilvánítása; áruk elkobzása és árulás bűncselekménye; és ezeket és azokat a mondatokat, cenzúrákat és büntetéseket, amelyeket az eretnekekről szóló kánonjogi törvény sújt, és amelyek a fent említett missziónkban vannak megfogalmazva, elrendeljük, hogy mindezekre az emberekre halálra esünk.

IV. Jelenlegi, apostoli hatóságunk által tett nyilatkozatunkhoz hozzáadjuk azokat az államokat, területeket, táborokat, városokat és helyeket, ahol ezek az emberek ideiglenesen éltek vagy meglátogathatták őket, vagyonukkal együtt - városokat, amelyekben katedrálisok és nagyvárosi házak, kolostorok és egyéb vallási és szent helyek, kiváltságosak vagy nem kedvezményezettek - mindegyiket egyházi ítéletünk alá helyezzük, mindaddig, amíg ez az ítélet nem tart fenn ürügyet az apostoli kényeztetésnek (kivéve azokat az eseteket, amikor a törvény megengedi, sőt, ott is, amint volt, bezárva az ajtókat és az exkommunikáció alatt álló és az ítélkezési gyakorlatból kizárt személyek) élniük kell a szentmisének és a többi isteni hivatal megünneplésével. Azt írjuk elő és élvezzük, hogy a kérdéses embereket mindenütt nyilvánosan elítélik, mint kiközvetített, elátkozott, elítélt, elítélt, megfosztott vagyontárgyaktól, és képtelenek őket birtokolni. Minden hű keresztény szigorúan elkerüli őket.

V Minden kis üzletnek megismernénk, amit Martin, követői és a többi lázadók kitartó és szégyentelen bántalmazásuk útján álltak Istenre és egyházára. Megóvnánk az állományt egy fertőző állattól, hogy fertőzése ne terjedjen az egészséges állatokra. Ezért minden egyes pátriárkára, érsekre, püspökre, a patriarchális, a nagyvárosi, a katedrális és a kollégiumi egyházak prelatáira, valamint minden rend vallására - még a bűnrészre is) - kiváltságos vagy hátrányos helyzetben van, bárhol is helyezkedjenek el. : az engedelmesség fogadalmának és az exkommunikáció ítéletének fájdalmának erejéig, ha az ajándékok végrehajtása során ezt megkövetelik, nyilvánosan bejelenti és mások általi bejelentését kötelezik egyházaikban, hogy ugyanaz a Martin és a többi exkommunikált, elátkozott, elítélt, eretnekség, edzett, elítélt, megfosztott vagyontárgyaktól, és képtelen birtokolni őket, így felsorolva ezeket az ajándékokat. Három napot kapunk: kanonikus figyelmeztetést mondunk ki, és az egyik napi értesítést az első, a másik a második, a harmadik pedig kötelező és végleges végrehajtása érdekében engedélyezzük. Erre vasárnap vagy más fesztiválon kerül sor, amikor egy nagy gyülekezet összegyűlik az istentiszteletet. A kereszt szalagát fel kell emelni, a harangokat fel kell emelni, a gyertyákat meg kell gyújtani és egy idő után ki kell oltani, a földre kell dobni és láb alá kell csapni, a köveket háromszor ki kell dobni, és meg kell tartani a többi ünnepséget, amely a szokásos ilyen esetekben. A hű keresztényeket, mindkettőt, szigorúan meg kell bíztatni arra, hogy elkerülje ezeket az embereket.

Időnként még jobban megzavarnánk az említett Martinot és a többi említett eretneket, valamint azok híveit, követőit és partizánjait: engedelmesség-fogadalmuk erejével tehát minden pátriárkát, érsekszt és minden más elõest élvezünk, hogy még akkor is, amikor Jerome hatalmára kinevezték a szizmák enyhítésére, most a jelenlegi válságban, amint hivataluk rá kötelezi őket, védekező falvá kell válniuk keresztény népük számára. Ne csendben maradjanak, mint olyan hülye kutyák, akik nem tudnak ugatni, hanem folyamatosan sírnak és felemelik a hangjukat, prédikálva és hirdetve az Isten szavát és a katolikus hit igazságát a fenyegetõ fenyegetõ cikkek és eretnekek ellen.

VI A plébániatemplomok mindegyik rektora, az összes rend rend rektorai, akár a kiváltságos vagy egyéni kiváltságos rendkívüli tanítók ellen, ugyanazon feltételek mellett élünk engedelmesség fogadalmuk erejével, amelyet az Úr kinevez, mint ők Olyanok, mint a felhők, és szellemi zuhanyokat adnak Isten népére, és nem félnek a fent említett cikkek elítélésének a lehető legszélesebb körű nyilvánosságra hozataláról, mivel hivataluk kötelezi őket. Azt írják, hogy a tökéletes szerelem kiküszöböli a félelmet. Hagyja, hogy mindenki vállalja egy ilyen érdemes kötelesség terhét teljes odaadással; mutasd meg magad annyira ügyesen annak végrehajtásában, olyan lelkes és lelkes szavakban és tettekben, hogy munkádból az isteni kegyelem támogatásával jön a reményteljes betakarítás, és odaadóddal nem csak azt a koronát fogod megszerezni dicsőség, amely a vallásos ügyeket elősegítő mindenkori kompenzáció, de tőlünk és az említett Szentszékhez jár azzal a korlátlan dicsérettel is, amelyet meg kell érdemelni bizonyított szorgalmával.

VII. Mivel azonban nehéz lenne a jelen missziót annak nyilatkozataival és bejelentéseivel Martinnak és a többi kijelentettnek személyesen kommunikálni, frakciójuk erőssége miatt, azt kívánjuk, hogy ennek a missziónak a nyilvánosságra kerülése a Két katedrális - akár nagyvárosi, akár egy katedrális és egy nagyvárosi templom az említett németországi németekben - a mi helyünk hírnöke által, azokon a helyeken olyan kötelező erejűek lesznek, hogy Martinnak és a többinek, akiket bejelentettünk, minden ponton olyan határozottan elítélték, mintha a missziót személyesen ismertették volna és bemutatták volna számukra.

VIII. Ezt a miszívet is nehéz továbbítani minden olyan helyre, ahol szükség lehet a közzétételre. Ezért vágyunk és tekintélyes rendeletünk az, hogy annak másolatai, amelyeket valamelyik egyházi prelátus vagy a fent említett hírnökök pecsétjei alá helyeztek, és valamilyen közjegyző által aláírással rendelkezzenek, mindenütt ugyanolyan hatósággal rendelkezzenek, mint maga az eredeti gyártása és kiállítása. .

IX. Az apostoli alkotmányok és parancsok, vagy a fent említett korábbi missziónkban szereplő dolgok, amelyeket nem akarunk akadályozni, vagy az ezzel ellentétes egyéb kijelentések nem akadályozzák kívánságainkat.

X Senki sem sértheti ezt az írásbeli döntésünket, nyilatkozatunkat, felszólításunkat, végzését, megbízását, végrendeletünket; vagy nehezen ellentétes. Ha valaki mersz ilyen próbálkozást tenni, tudassa vele, hogy a Mindenható Isten és az áldott Péter és Pál apostolok haragját viseli.

Írta a római Szent Péter-nál, 1521. január 3-án, pontifikációnk nyolcadik évében.

Forrás: https://www.papalencyclicals.net/Leo10/l10decet.htm (Google fordítás!)

Tallózó világi blogok írásaiból:

ps://helsinkifigyelo.blog.hu/2020/01/03/januar_3_luthert_kiatkozza_a_papa_588

http://www.ma.hu/tart/rcikk/f/0/137626/1

https://www.luther.de/hu/bann.html

https://jog.mandiner.hu/cikk/20160808_ferenc_papa_luthernek_igaza_volt

https://www.origo.hu/itthon/20170217-fabiny-tamas-akar-ferenc-papa-is-lehet-egy-uj-luther.html 

 

Képtalálat a következőre: „*.*luthert kiátkozza a pápa*.*”Képtalálat a következőre: „*.*luthert kiátkozza a pápa*.*”Képtalálat a következőre: „*.*luthert kiátkozza a pápa*.*”Képtalálat a következőre: „*.*luthert kiátkozza a pápa*.*”   Képtalálat a következőre: „*.*luthert kiátkozza a pápa*.*”

Hol töltöd az örökkévalóságot?

2020. január 03. - Andreas

Túróczy Zoltán igehirdetésének archív hangfelvétele itt is meghallgatható:

(Életkérdések az Ige világosságában című sorozat utolsó része.)

https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Turoczy%20Zoltan/Ismeretlen%20helyszin/19xx.xx.xx.%20-%20Jn%205%2C24%20-%20Hol%20toltod%20az%20orokkevalosagot/

További link ajánló:

https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Turoczy%20Zoltan/

https://www.garainyh.hu/wordtar2/wordtar2.php?d=Evangelikus+lelkeszek+igehirdetesei%2FTuroczy+Zoltan+irasai

https://www.garainyh.hu/diaporamatar/pps.php?dir=&file=T%C3%BAr%C3%B3czy%20Zolt%C3%A1n%20-Tan%C3%A1cs.pps

  Képtalálat a következőre: „túróczy zoltán”   Képtalálat a következőre: „*túróczy zoltán*”  Képtalálat a következőre: „*túróczy zoltán*”  

Látogassa meg ezeket az új bejegyzéseket  is:

https://garainyh.blog.hu/2020/01/02/ev-fordulos_igehirdetesek_keresei_nyiregyhazan

https://garainyh.blog.hu/2020/01/02/a_l_983