Egy magyar evangélikus keresztyén NET misszionárius információi * garainyh.hu

GARAI ANDRÁS WEBNAPLÓJA

GARAI ANDRÁS WEBNAPLÓJA

Minden kegyelem az életemben!

2022. január 16. - Andreas

A Vízkereszt ünnepe utáni 2. vasárnap "új" Útmutató vezérigéje ez: "Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre." (Jn 1,16) A "régi" ez volt: "Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el." (Jn 1,17)

 Ez az írásom megjelent az Evangélikus Életben is, 2013. őszén, de azóta sem kellett módosítanom benne egyetlen szót sem! A kérdés nem költői: Valóban kaptunk-e és mire kaptuk a kegyelmet?! Az apostolok újszövetségi, gyakori (13-szor olvasható)  köszöntése legyen a miénk is: "Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól." (Róm 1,7; 1Kor 1,3; 2Kor 1,2; Gal 1,3; Ef 1,2; Fil 1,2; Kol 1,2; 1Thessz 1,1; 2Thessz 1,2; Filemon 1,3; 1Pt 1,2; 2Pt 1,2; Jel 1,4)

Minden kegyelem az életemben! 

Ez a kijelentés már régóta a sajátom, de állandó „frissítésre” szorul, miként a gyakran használt számítógépes programjaim. A tegnapi hitből és meggyőződésből ma már nem lehet megélni, de mindenkor késznek kell lennünk a számadásra, ha megkérdeznek a bennünk élő reménységről. Így, amikor lapunk főszerkesztője körkérdést intézett az országos evangelizáció néhány résztvevőjéhez a személyes hatásokról; mit is jelent számomra ez a nap, milyen ajándékot kaptam, röviden szólva csak azt mondhatom; megerősítetett ebben a meggyőződésemben, hogy valóban helyesen hiszem és gondolom: minden kegyelem az életemben! – amint ezt már az Élő víz 4. füzetében is megvallhattam évekkel ezelőtt és honlapomon, blogjaimban is örömmel hirdethetem.

Ez a tapasztalat nem csak a sajátom, hiszen a bizonyságtevők fellege vesz körül bennünket, ezért most csak Túróczy Zoltán „háromszoros” püspökünk egyik 1949-ben (még születésem előtt) megjelent bizonyságtételére utalok, mert az ő 120. születésnapját éppen a közeljövőben ünnepelhetjük. A honlapomra is begépelt rövid, „Csak kegyelem” című írásának végén így vall, s e szavai az enyémekké is lettek a konfirmációm óta eltelt fél évszázad során:

„Én mindennap kimondhatatlan szükségét érzem és mindennap csodálatos boldog örömmel mondogatom magamnak újra és újra: az én Istenem csak kegyelem, semmi más csak kegyelem! Minden útja kegyelem! A Golgotha útja is kegyelem! Az én üdvösségem felé vezető útja is kegyelem! Csak kegyelem! Áldassék örökkön-örökké ezért a hihetetlen kegyelemért az Ő szent neve!”

            A két igehirdetésből ennek a vallomásnak az „aprópénzre váltott” igazolását véltem kihallani, s szentírási igékkel alátámasztva megindokolni. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy Károlinál az év minden napjára jut egy „kegyelmes” igevers!) S Cseri Kálmán áhítataiban is, minden napra kínálja „A kegyelem harmatja” lelki áldásait!

Most tömény tanításában emlékeztetett: Nem felejtette el kegyelmét az Isten! Már az Ószövetségben is hirdetteti az örömhírt. A mi bűneinket nem lehet emberi erőfeszítéssel jóvátenni, csak isteni kegyelemmel megbocsátani! S gondolatban vele együtt mondhattam ezt a megtapasztalást: Isten igazságos, a bűnt megbünteti, de a bűnöst nagyon szereti és meg akarja menteni! Jézus a kereszten helyettem bűnhődött, hogy nekem békességem legyen. S evangélikus „füllel” is, minden szavát el tudom fogadni a 450 éves Heidelbergi kátéból idézett mondatnak: „Úgy leszek Isten előtt igazzá, hogy az én minden érdemem nélkül, egyedül az ő ingyen kegyelméből, nekem tulajdonítja és ajándékozza Krisztus tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét, de csak úgy, ha e jótéteményeket én hívő szívvel elfogadom.” Az igehirdető ezt is idézte Luthernek 1516-ban, tehát még a reformáció (= visszaalakítás) előtt írott egyik leveléből: „Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én pedig a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem adtad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam.” Aki ezt önmagára nézve is igaznak tekinti; az hisz (lásd Jn 3,36)! Mi a kegyelem? – tette fel a sorsdöntő kérdést. Akik már átélhették, vele együtt válaszolhatnak: Az elengedett adósság (lásd Kol 2,14)! S Isten gyermekeit e tény el nem múló, hálás örömmel tölti be; ami a kegyelem munkája bennünk.

A hallottak alapján, arra a meggyőződésre jutottam, hogy ez a láthatatlan, de valóságosan jelenlévő, ingyen kegyelem tehet minket látható/bb evangélikus keresztyénekké. De csak azokat, akik ezt Krisztusban megtapasztalhatták: „Átölelt Isten nagy kegyelme, / Méltatlanul, érdemtelen.” (EÉ 327) És bizony, a bibliakörben is, én szívesebben hallgattam volna csak az előadó lényegre törő válaszait az előre, írásban megfogalmazott kérdésekre; hogy jól kihasználjuk ezt a kedvező alkalmat, mint a konkrét kérdéseket alig-alig tartalmazó „hozzászólásokat”.

S a záró „iker” igehirdetésben dr. Fabiny Tamás a páli megigazulástan mélységeibe engedett bepillantást a „klasszikus” kegyelmi ige kapcsán: „Kegyelemből van üdvösségetek a hit által.” (Ef 2,8) „Grátisz”, ingyen igazulunk meg Isten előtt. S idézte a hitébresztő John Bunyantól a „Bővölködő kegyelem” című regényéből e sorokat: „Igazságom a mennyben van, az igazságom Krisztus. És azóta békességem van Istennel.” Utalt a beszámolókban elhangzott egyik vallomásra: Én a kegyelem gyermekének érzem magam! S kijelentette, felülről irányított, azaz mennyhez ragadt emberek vagyunk, ha Lutherhez hasonlóan, Jézusban találjuk meg a kegyelmes Istent. Idézte a reformátor e toronyélményét: „Ekkor szinte a paradicsomba léptem be.” Az evangélikus teológiát összefoglaló igehirdetésében a püspök így summázta gondolatait: Jézus érdeméért, kegyelemből állhatunk meg az ítéletben, a hit által. S emlékeztetett reformátorunk szavaira: „Az óembert bele kell fojtanunk a keresztség vizébe!”     

Szükségünk van rá, hogy a hétköznapok rohanásából kiszakadva, a hittestvéri közösségben, a reformáció havában szembesüljünk egyházunk alapvető tanításaival, hogy valóban tudjuk is, kiben s miért hiszünk és erről másoknak is számot adhassunk!

 S a záró, „mozgó” úrvacsora részesei újra átélhették e felette nagy titkot: Én Krisztusban, ő pedig énbennem van. S így megerősödve, missziói lelkülettel végezhetik tanúságtételüket, hogy még sokan eljuthassanak e személyes meggyőződésre: Minden kegyelem az életemben!

Mindkét igehirdetés hanganyaga elérhető honlapomról is: garainyh.hu

Garai András

* * *

Ezeket a bátorító sorokat magamnak s minden kedves olvasónak „grátisz” ajánlom, útravalóul a hétköznapokra…

Füle Lajos

MINDEN KEGYELEM

 

Az ember gyakran változik

Néha égbe száll és álmodik

Máskor porban csúszik, alig jár

És mindene fáj.

 

Jól csak az Isten látja őt,

Ki kézben tartja az időt,

Múltat, jelent és jövőt

Együtt lát...

 

Utak váltakoznak, fény, mélységes éj

De minden kegyelem, minden kegyelem, ne félj!

* * *

 

 Kép forrása: Internet

KIK ISTEN GYERMEKEI?

2022. január 09. - Andreas

Kik Isten gyermekei?

A Vízkereszt ünnepe utáni első vasárnap Útmutató vezérigéje szerint: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róm 8,14) Tekintsük át, hogy (a RÚF alapján) az Újszövetség mit tanít Isten gyermekeiről, azaz fiairól, leányairól? Kik is tehát Isten gyermekei és mi jellemzi őket?

 

Mt 5,9 „Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.”

Mk 10,24 „A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni!”

Lk 20,35-36 „de akik méltónak ítéltetnek ama eljövendő világra, hogy részük legyen a halottak közül való feltámadásban, azok nem házasodnak majd, és férjhez sem mennek. Sőt meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók, és Isten fiaivá lesznek, mivel feltámadnak a halálból.”

Jn 1,12-13 „Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.”

Jn 11,51-52 „Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért; és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse.”

ApCsel 2,17 „Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak;”

ApCsel 13,32 „Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust.”

Róm 8,15-17 „Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.”

Róm 8,19.21 „Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. – hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára.”

Róm 9,8-9 „Azaz nem a testi származás szerinti gyermekek Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert így szól az ígéret: „Abban az időben eljövök, és fia lesz Sárának.””

Róm 9,26 „és úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik: ti nem az én népem vagytok, ott neveztetnek majd az élő Isten fiainak.””

Gal 3,26 „Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.”

Gal 4,4-7 „De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atyám!” Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.”

Ef 5,1 „Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyermekei,”

Fil 2,15 „hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban,”

Zsid 12,5-7 „és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek mint fiaknak szól: „Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.” Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja?”

1Jn 3,1-2 „Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában.”

1Jn 3,9-10 „Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét.”

1Jn 5,2 „Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait.”

A hét kérdése, az idézett szentírási igék alapján: Kedves Olvasó, te Isten gyermeke vagy-e már? Az ÚR Jézus üzeni: „Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg!” (Jel 3,19)

Összeállította: G. A.

<><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><

 

VÍZKERESZT - A MISSZIÓ ÜNNEPE IS!

2022. január 06. - Andreas

Vallom, hogy minden christianus: misszionárius! Ezzel a 7 évvel ezelőtt írt, de sehol meg nem jelent, máig aktuálisnak tartott írásommal a "hétköznapi" Krisztus-ünnepre így gondolok:

Dunántúli Harangszó pályázat

Te is lehetsz igemisszionárius!

„Hirdessétek az evangéliumot!”

 

De ez a hivatásuk szerint lelkészek és képzett misszionáriusok „dolga” s nem a laikus keresztyéneké – gondolják és mondják is sokan. Mielőtt a kedves olvasó is magáénak érezné e véleményt, vegye fontolóra ezt a tíz, nem parancsot, de lehetőséget és ezek ismeretében döntsön; szeretne-e igemisszionárius lenni, ha már Krisztushívő keresztyénné lett?!

A pogányok apostola, a legnagyobb misszionárius kér most téged, aki az egyetemes papság elvét vallod: „Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.” (2Tim 4,1–2; RÚF)

1 * Te is lehetsz igemisszionárius, mert Urunk – alcímben idézett – missziói parancsa (1) mindenkori tanítványaira, követőire érvényes; amit mind ez ideig nem vont vissza! – Ha csak a tizenkettőnek szólt volna; lenne most keresztyénség?

2 * Te is lehetsz igemisszionárius, mert életed lelki tápláléka lett Isten szava; rendszeresen olvasod, hallgatod és beszélsz is róla kisebb közösségekben. – De miért éppen igemisszionárius? Többféle küldetés létezik? Igen, hiszen az Urunktól nyert kegyelmi ajándékok igen sokfélék – lásd pld. az idén 95 éves Pecznyík Pál versmisszionárius mintegy hatezer evangéliumi költeményét –, de közös a fundamentum: Isten igaz, élő és ható igéje, amely – mint a nyelvtanból is tudjuk – cselekvést, történést, örök létezést munkál a befogadók életében. – Miért tartanád ezt a jó hírt titokban?  

3 * Te is lehetsz igemisszionárius, mert evangélikus egyházunk hivatalos stratégiája is ezt tekinti alapelvének: „Egyházunk számára a „Tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 28,19) missziós felhívást kell középpontba állítanunk, működésünk mércéjévé tennünk. Ennek felelősségével kell személyes keresztényi életünket és evangélikus gyülekezeti, intézményi, egyházi működésünket megszerveznünk.” (2) Isten gyermekei egész életfolytatásukkal őt dicsőítik meg. – A „tanítvánnyá tétel” küldetése; automatikus következménye nálad is a „tanítvánnyá létel” sorsfordító eseményének?

4 * Te is lehetsz igemisszionárius, mert csak így lehetsz láthatóan evangélikus, hiszen nem rejthető el örök kincsed, mely mindennél becsesebb, s amit naponta útmutató fáklyafényként kapsz; de nemcsak azért, hogy önmagad építsd, hanem mindazokat, akik még nem hallottak róla; hogy az ige fénye Krisztushoz vezethesse mindazokat, akiket neki adott az Atya. Ő pedig azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön! (3) – Te nem ezt szeretnéd?  

5 * Te is lehetsz igemisszionárius, mert a Szentírás önmagát magyarázza. Az Úr csodásan működik s a hívő előtt megfejti önmagát. (4) Ez nemcsak a reformátorok felfedezése volt, de a tied is lehet; hiszen a különböző bibliafordításokat olvasva, s azokban a párhuzamos helyeket is fellapozva, eddig nem is sejtett összefüggéseket, kijelentéseket találsz a Szentlélek vezetése alatt. A tavasszal megjelent RÚF (revideált új fordítás) szövege például olyan világos, mai magyar nyelven szól, hogy azok is megérthetik, akik eddig még nem olvasták az Írásokat. De a Károli fordításnak is van újonnan revideált kiadása. – Ha mindezeket rendszeresen forgatod, miért nem tanácsolod másoknak is a szűkebb-tágabb környezetedben: Vedd és olvasd?!

6 * Te is lehetsz igemisszionárius, mert a világhálón eljuthat bizonyságtételed a föld végső határáig s olvashatják, hallhatják azt a magyarul értő embertársaink széles e világon. Sok ingyenes honlap és blog kínálja fel ezt a lehetőséget, akár reklámmentesen is. (5) Az internet önmagában nem bűnös dolog; olyan, mint a nagykés, mindenki maga dönti el, hogy kenyeret szel, vagy embert öl vele… – Te mire használod a média kínálta, szinte korlátlan lehetőségeket?

7 * Te is lehetsz igemisszionárius, mert Urad gondoskodik a „szakmai továbbképzésedről”, ha szükségét érzed, hogy felkészülj és megerősödj ehhez a szolgálathoz. Csak három aktuális lehetőséget említek: egyházunkban folyik a gyülekezeti munkatársképzés, a presbiterképzés, s az EKE bibliaiskolában is tanulhatsz, hogy Urad és Megváltód hiteles tanúja légy sokak számára, egész életfolytatásoddal. – Valóban tudod is, kiben hiszel?

8 * Te is lehetsz igemisszionárius, mert magaddal hívhatsz és vihetsz másokat is olyan csendeshetekre, ahol „nem középiskolás fokon” tanítják Isten élő igéjét. A sok alkalom közül itt is csak hármat említek: a nyári missziói konferenciák, az EKE felnőtt, hitmélyítő csendeshetei s a biatorbágyi bibliatanulmányozó hetek egész évben kínálják a lehetőséget, hogy másokat is Krisztushoz vezethess, ha már ő benned él. (6) András, Jézushoz vitte a testvérét, mert ő már megtalálta a Messiást. (7) – És te, kiket vittél már őhozzá?

9 * Te is lehetsz igemisszionárius, mert a lélekmentés szolgálata által, nagy örömöt okozol a mennyben. (8) Reformátorunk tanácsa mindenkor aktuális: „Isten gyermekei nem menekülnek a gonoszoktól, sőt keresik, hogy segítsék őket. Mert nemcsak maguk akarnak a mennyországba jutni, hanem mindent elkövetnek, hogy magukkal vigyék a legbűnösebbeket is.” (9) – A Lélek indíttatására, neked most ki(k)hez kell(ene) elmenned, a tőle kapott igével?

10 * Te is lehetsz igemisszionárius, mert ha úgy érzed végül, mint Babits Jónása, hogy hozzád már hűtlenek lettek a szavak (10) és nincs mit mondanod, akkor leborulhatsz a kereszthez és hangtalan imádságodban elmondhatod Uradnak és Istenednek minden alkalmatlanságodat; mert ő a szívek gondolatait is ismeri, s a Lélek esedezik éretted is. (11) Sőt maga a megdicsőült Krisztus, az Atya jobbján esedezik az övéiért, (12) hogy hű tanúi maradhassanak mindhalálig! Ne félj! Én vagyok! – ezekkel az igékkel bátorít a Szentháromság egy örök Isten, az esztendő minden napján! – Keresztyén küldetésed ilyen „előfeltételek mellett” vállalod? S életeddel, tetteiddel, szavaiddal vallod: minden christianus – misszionárius!

Amint a dunántúli evangélikus templomok harangszói a szelek szárnyán messzire elhallatszanak s sokakat figyelmeztetnek az idő múlására – de „Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt!” –, (13) úgy a te igei bizonyságtételed is eljut a Szentlélek ereje által sokakhoz s elvégzi küldetését; mert nem hiábavaló ez a te munkád az Úrban, ezért hát légy örömmondó békekövet, hirdesd: a Szabadító elközelgetett!       

Garai András

Nyíregyháza, 2014. augusztus 14.                                                                                                nyíregyházi presbiter

Hivatkozások:

1 Mk 16,15

2 strategia.lutheran.hu/letoeltes/Lathatoan_evangelikus.pdf/view

3 1Tim 2,4

4 EÉ 328,1.2

5 pld. három reklámmentes, naponta frissülő, „ingyenes” blogom:

   utmutato.blog.hu    

   oromuzenet.blog.hu

   andreas.blog.hu

   és személyes honlapom: garainyh.hu

6 Gal 2,20

7 Jn 1,37–42

8 Lk 15,7

9 Luther Márton: Jer, örvendjünk keresztyének! 320. o.

10 Babits Mihály: Jónás imája

11 Róm 8,26

12 Róm 8,34

13 Füle Lajos: Siessetek, hamar lejár! c. verse/éneke

A kép forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Piero_della_Francesca_045.jpg

<><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><

 

MIÉRT SZÉGYELLJÜK A SZIVÁRVÁNYT A SZENTÍRÁSBÓL?!

2022. január 05. - Andreas

MIÉRT SZÉGYELLJÜK A SZIVÁRVÁNYT A SZENTÍRÁSBÓL?!

Ugyanis ez évtől január 5-én, a Vízkereszt ünnepe előtti napon az Evangélikus Útmutató és annak forrása; a Die Losungen 2022 kihagyja azokat a verseket a reggeli olvasásra kijelölt igeszakaszból, amikben a szivárvány szó előfordul. Eddig évek, évtizedek óta ez volt a kijelölt igeszakasz: 1Móz 9,12-17, de ez évtől már csak ez: 1Móz 9,8-11(12-13)! De mit is tartalmaznak a kihagyott, ill. zárójelbe tett versek? (A RÚF szerint:)

12 Majd azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre: 13 szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. 14 Amikor felhővel borítom be a földet, és feltűnik a szivárvány a felhőn, 15 akkor visszaemlékezem a szövetségemre, amelyet veletek és minden élőlénnyel kötöttem, amely testben él, és nem válik többé a víz özönvízzé minden élőlény pusztulására. 16 Ha ott lesz a szivárvány a felhőn, látni fogom, és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön. 17 Akkor ezt mondta Isten Nóénak: Ez lesz a jele annak a szövetségnek, amelyet minden földi élőlénnyel kötöttem.

Aki erről a tényről meg akar győződni, csak lapozza fel a 2021. éves és azt megelőző évek, évtizedek kinyomtatott Útmutató könyvecskéit január 5-én.

Ezen tények alapján a kedves Olvasó kialakíthatja a személyes válaszát a címben feltett kérdésre; szabad-e, lehet-e az ÚR Isten örök Igéjét alárendelni bármely aktuális emberi helyzetnek? A szivárvány szó még további három helyen fordul elő a Szentírásban (lásd: Ez 1,28; Jel 4,3; Jel 10,1).

  Összeállította: Garai András

       

Dupla és egyúttal teljes szivárvány. – Képek forrása: Internet

Az iskolában tanultuk, hogy a prizmán átmenő fehér fény a szivárvány hét színére bomlik. Ám ha ezeket a felbontott színeket egy másik prizmán is átengedjük, akkor újra fehér fényt kapunk.  szivárvány: Az ÓSz-ben ugyanaz a szó (héb. keset, gör. toxon) jelöli, mint a harcos ® íját. Az íj és a ® nyíl Jahve ® haragjának a jelképe, a ~ viszont, amely a vízözön után a felhőkben megjelent (Ter 9,12–17), Jahve kegyelmének a szimbóluma és a szövetség jele, Jahve és a föld között áll (9,13). A két gondolat nyilvánvalóan összefügg egymással; Jahve íjának, amely a felhők közé feszül, meg kell akadályoznia, hogy a víz vízözönné váljon; Jahve haragja a vizek ellen fordul, amelyek az emberiség ellenségévé váltak. Ez 1,28 csak nagyszerű természeti jelenséget lát a ~ban (mint Sir 43,11 kk. is), amely Jahve dicsőségét hirdeti (50,7: Simon főpap dicsőségének képe). – Az ÚSz-ben a klasszikus gör. kifejezés: irisz, a. m. ’fényjelenség’. Jel 10,1: az angyalt felhő övezte és ~ ívelt a feje fölött; 4,3: Isten trónját övezi. Forrás: Haag lexikon            ERŐS VÁRUNK AZ ÚRISTEN!                            #garainyh*

<><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><

JÉZUS KRISZTUS DICSŐSÉGE AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN

2022. január 02. - Andreas

Az esztendő első vasárnapjának Útmutató vezérigéje ez: "... és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal." (Jn 1,14b)

JÉZUS KRISZTUS DICSŐSÉGE AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN

(Egy tucatnyi ige válogatás a RÚF szerint) 

* „Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne.” (Jn 2,11)

* „Jézus így válaszolt: Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna: az én Atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek,” (Jn 8,54)

* „Amikor Júdás kiment, így szólt Jézus: Most dicsőült meg az Emberfia, és az Isten dicsőült meg őbenne;” (Jn 13,31)

* „Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged,” (Jn 17,1)

* „Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében.” (2Thessz 2,14)

* „mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését,” (Tit 2,13)

* „azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és méltósággal koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált.” (Zsid 2,9)

* „Ugyanúgy Krisztus sem maga dicsőítette meg önmagát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: „Az én fiam vagy te, ma nemzettelek téged.”” (Zsid 5,5)

* „tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen.” (Zsid 13,21)

* „Sőt, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek.” (1Pt 4,13)

* „A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese:” (1Pt 5,1)

* „Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!” (2Pt 3,18)

 

A teremtmények énekét zengjük már itt, és az örökkévalóságban: „És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: A trónon ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!” (Jel 5,13) 

Összeállította: G. A. (garainyh.hu)

<><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><

Az Útmutató éves vezérigéje minden hónapban

2022. január 01. - Andreas

A 2022. év Útmutató igéje: Jézus Krisztus mondja:

„Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.” (Jn 6,37b)

 

Az Úr Jézus hív és vár mindenkit; az év minden havában hangzik szava az evangéliumokban:

 1. ESZTENDŐ * „Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el;” (Jn 6,37)

JANUÁR * „Így szólt hozzájuk: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” (Mt 4,19)

FEBRUÁR * Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28)

MÁRCIUS * „De Jézus ezt mondta: Engedjétek e kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa.” (Mt 19,14)

ÁPRILIS * „Ő pedig így szólt hozzájuk: Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé! Mert olyan sokan mentek hozzá, hogy még enni sem volt idejük.” (Mk 6,31)

MÁJUS * „Megmutatom nektek, kihez hasonló az, aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és cselekszi azokat.” (Lk 6,47)

JÚNIUS * „Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom.” (Lk 14,26)

JÚLIUS * „Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.” (Jn 5,39-40)

AUGUSZTUS * „Jézus azt mondta nekik: Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” (Jn 6,35)

SZEPTEMBER * „Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.” (Jn 6,44)

OKTÓBER * „Aki az Atyára hallgatott, és tőle tanult, az mind énhozzám jön.” (Jn 6,45)

NOVEMBER * „És így folytatta: Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya.” (Jn 6,65)

DECEMBER * „Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!” (Jn 7,37)

 

Forrás: RÚF https://abibliamindenkie.hu/uj

Összeállította: Garai András

<><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><

Óév este: Kezedben van sorsom!

2021. december 31. - Andreas

A 90. Zsoltár

Az örökkévaló Isten és a mulandó ember

 

1 Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.

2 Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten!

3 A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek! 1Móz 3,19

4 Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. 2Pt 3,8

5 Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű: Jób 14,1-2; Ézs 40,6-7; 1Pt 1,24

6 reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad.

7 Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt hirtelen semmivé leszünk,

8 ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé.

9 Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás.

10 Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk.

11 Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod?

12 Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!

13 Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon!

14 Áraszd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben!

15 Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt!

16 Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon!

17 Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá! 1Kor 15,58

Forrás: RÚF

<><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><

AZ IGE TESTTÉ LETT!

2021. december 25. - Andreas

Karácsony ünnepének Útmutató vezérigéje ez: "Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét." (Jn 1,14) Ezt már az Ószövetség evangélistája megjövendölte: "Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!" (Ézs 9,5)

 Forrás: https://berzsenyi.org/hirek/az-ige-testte-lett-kozottunk-lakott-es-lattuk-az-o-dicsoseget-jn-114/

A testté lett Ige: https://medit.lutheran.hu/site/konyv/191#book/

 Ajánlott olvasmány: https://www.garainyh.hu/hazikincstar/karacsony/karacsony.php

Legyen LUTHER MÁRTON mindenkié! 

Az angyali üdvözlet: Örülj!

2021. december 19. - Andreas

Advent 4. vasárnapjának Útmutató vezérigéje ez: "Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! az Úr közel!" (Fil 4,4.5b) - Gábriel arkangyal így köszöntötte Máriát, a názáreti szűz leányt: "Üdvöz légy, (= Örülj!) kegyelembe fogadott, az Úr veled van!" (Lk 1,28)

Szépművészeti Múzeum

A kép forrása: Internet

S további nekünk szóló biztatás: "Ne szomorkodjatok, hiszen az Úrban való öröm az erősségetek." (Neh 8,10; Katolikus fordítás: Szent István Társulat) - "Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám,..." (Ézs 61,10; RÚF) - "Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban!" (Fil 3,1a; RÚF) - "Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre." (Fil 4,10a; RÚF) - S végül az örök öröm ígérete: "Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és ujjongás között Sionba jőnek, és örökös öröm fejökön; vígasságot és örömöt találnak, eltünik a fájdalom és sóhaj!" (Ézs 51,11; Revideált Károli fordítás)

Ajánlott olvasmány: https://www.garainyh.hu/hazikincstar/advent_4_vas/advent_4_vas.php

Legyen LUTHER MÁRTON mindenkié! 

 

A kiáltó szó: Keresztelő János!

2021. december 12. - Andreas

Advent 3. vasárnapjának Útmutató vezérigéje ez: "Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! - Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik." (Ézs 40,3a.10a)

Zakariás éneke (részlet édesapja próféciájából; Lk 1,76-79)

"Téged pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa."  

St John The Baptist Quotes. QuotesGram

  A kép forrása: Internet

Ajánlott olvasmány: https://www.garainyh.hu/hazikincstar/advent_3_vas/advent_3_vas.php 

Legyen LUTHER MÁRTON mindenkié! 

Jézus második eljövetele - Világítélet!

2021. december 05. - Andreas

Advent 2. vasárnapjának Útmutató vezérigéje ez: "Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok." (Lk 21,28) Az Emberfia visszajövetelével közel van Isten országa!

                                Jézus eljön 

Jézus eljön, nemsokára még ma éjjel itt lehet.

 Angyaloknak harsonája, fölzeng majd az égbe fent.

Refrén: Légy készen nappal éjjelen, várd Őt ébren szüntelen.

 

Visszajön az Úr a földre, és elviszi szentjeit.

 Visszajön, hogy számon kérje széjjel osztott kincseit.

Refrén: Légy készen nappal éjjelen, várd Őt ébren szüntelen.

 

Eljön Ő, mert megígérte minden szem meglátja Őt.

 Földnek összes nemzetsége, hódol majd az Úr előtt.

Refrén: Légy készen nappal éjjelen, várd Őt ébren szüntelen.

                                                                                                        Pecznyík Pál

Mit tanít Jézus az utolsó időkről?

Ittzés István igehirdetése Lk 21,25-36 alapján, video itt:

http://mbb.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=81

 

Kivel töltöd az örökkévalóságot?

 

Az örökélet e fő kérdése: egyedül hitkérdés! Emberi oldalról a hit a kizárólagos feltétele az üdvösségnek, s Isten részéről pedig az ő kegyelme, irgalmas szeretete. De nem minden hit üdvözítő, csak a teljes Szentírás Istenébe vetett feltétlen bizalom vezet el az örök életre! Idei útmutató vezérigénkben ezt Jézus Urunk így mondja: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem” (Jn 14,1)! S megígéri követőinek; a christianusoknak ezt: helyet készít nekik Isten országában, hogy örökre vele legyenek.  Az örökkévalóság ünnepén, ezért ez évben a szeretet apostola bizonyságtételei alapján tekintsük át a mindenható, Szentháromság örök Isten, örök életről adott legfontosabb kijelentéseit!

Reformátorunk szerint; a keresztyén ember számára nincs kedvesebb gondolat, mint hogy Istenben éljen. S ez az örökkévalóság lényege; amikor és ahol, Isten lesz minden, mindenben! Ám, aki az ő gyermeke, már most, hit által, részese ennek a szeretetközösségnek, mert az Úr Krisztus él benne!

Jézus is kijelentette, hogy aki hisz őbenne, annak életében elkezdődött az örökkévalóság. Isten parancsolata örök élet, s mert Jézus egylényegű az Atyával, azt hirdeti, amit Atyja mondott neki.

De hogyan kezdődik el bennünk az örökkévaló élet? Az ige és a Lélek által történő újjászületést a mindenható Isten végzi el mindazokban, kik hittel befogadták az ő cselekvést, történést, létezést munkáló örök igéjét, s aranyevangéliumát a maguk számára érvényesnek tekintik! S az élő krisztushit következménye; Isten halálos ítéletének elkerülése a nagy fehér trón előtt; mivel az élet könyvében már szerepelnek a Bárány vérén megváltottak nevei.

A minden téren és időn túl létező örökkévalóságot emberi képességeinkkel elképzelni sem tudjuk, ezért elégedjünk meg azzal, amit Isten jónak látott kijelenteni erről a Szentírásban! Ha őt a mi teremtő és gondviselő Atyánknak valljuk, akkor el tudjuk fogadni, hogy amit emberi szem nem látott, fül nem hallott, szív nem sejtett; azt készítette el az Úristen az őt szeretőknek. Minden emberi értelmet felülmúló, kegyelmes szeretete erősítésül e földön: élő vizet, mennyei táplálékot ad és megvilágosítja számunkra az Írásokat, amelyek Jézusról tesznek bizonyságot. S aki eszi az Úr testét és issza az ő vérét, örökké élni fog általa.

S bátorításul, örök jelen időben fogalmazza meg János evangéliumában, hét képben és hét általános kijelentésben Jézus: Én vagyok! Így nem lehet semmi kétségünk, aki a Fiúban hisz, az, az Atyában hisz, aki Mózesnek így nyilatkoztatta ki önmagát: Vagyok, aki vagyok. (Luther bibliafordításában: „Ich werde sein, der ich sein werde.” – „Én leszek, aki leszek.”)

Az örök Vagyok – aki számára nincs idő, sem tér, s országa az örök jelen, mindenütt jelenlévő birodalma –, hatalmat adott Fiának, hogy örök életet ajándékozzon mindazoknak, akik ismerik őt, azaz benső közösségük van vele. Ám csak a belé vetett hit által juthatunk élő kapcsolatba megváltó Urunkkal, aki egyedüli út az Atyához.

És a szemtanú evangélista, nem is mondhat többet és nem tehet teljesebb bizonyságtételt; minthogy hirdeti nekünk a Jézusban megjelent örök életet. S aki hit által már őbenne él, annak számára megdönthetetlen bizonyossággá lett a szeretet apostolának e tanúságtétele: az örökkön-örökké élő Úr Jézus Krisztus az igaz Isten és az örök élet! Ő örök szeretettel szeret téged is, és azt szeretné, hogy vele töltsd az örökkévalóságot!

Garai András     2010.    

 

Krisztus visszajövetele | "Bátorítván egymást, mivel ama nap közelget"

Ajánlott olvasmány:

https://www.garainyh.hu/hazikincstar/advent_2_vas/advent_2_vas.php

Legyen LUTHER MÁRTON mindenkié! 

 

András apostol névünnepe

2021. november 30. - Andreas

András apostol neve az újszövetségi Szentírásban tizenkét igehelyen szerepel 

Péter apostolnak a görög eredetű, latin Andreas nevű (jelentése: férfi, férfias) testvére a tanítványi névsorban a negyedik helyen fordul elő, és ő nem is volt tagja a szűkebb körnek; csak fivére Péter, Jakab és annak testvére, János. A róla elnevezett X formájú „András-kereszten” szenvedett vértanúságot. November 30-i névünnepén tekintsük át ezt a tucatnyi igeverset, a bibliai könyvek sorrendjében; a RÚF szövege szerint!

01 * Mt 4,18 „Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak.”

02 * Mt 10,2 „A tizenkét apostol neve pedig ez: az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére, András és Jakab, Zebedeus fia és testvére, János,”

03 * Mk 1,16 „Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak;”

04 * Mk 1,29 „És azonnal, amint kijöttek a zsinagógából, elmentek Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába.”

05 * Mk 3,18 „továbbá Andrást és Fülöpöt, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot, Alfeus fiát, Taddeust és Simont, a Kananeust”

06 * Mk 13,3 „Amikor az Olajfák hegyén ült, a templommal átellenben, maguk között megkérdezte tőle Péter, Jakab, János és András:”

07 * Lk 6,14 „Simont, akit Péternek nevezett el, Andrást, a testvérét, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant,”

08 * Jn 1,40 „A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik.”

09 * Jn 1,44 „Fülöp pedig Bétsaidából származott, András és Péter városából.”

10 * Jn 6,8 „Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá:”

11 * Jn 12,22 „Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak.”

12 * ApCsel 1,13 „Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol a szállásuk volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon, a Zélóta és Júdás, Jakab fia.”

Két igei áldás * „Légy erős, légy férfi!” (1Kir 2,2) „Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!” (1Kor 16,13)

Ajánlott olvasmány: https://www.garainyh.hu/luther/966-978.php

 Összeállította: G. A.

Mindennapok: Szent András apostol legendái

Kép forrása: Internet

AZ ÚR ÉRKEZÉSE

2021. november 28. - Andreas

Advent 1. vasárnapjának Útmutató vezérigéje ez: "Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas." (Zak 9,9b)

AZ ÚR ÉRKEZÉSE

 

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon
De háborus éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

Ady Endre

Ady Endre: Az Úr érkezése – Szilágysági Szó

 Ajánlott olvasmány: https://www.garainyh.hu/hazikincstar/advent_1_vas/advent_1_vas.php?gal=1&pic=1

Legyen LUTHER MÁRTON mindenkié! 

Az egyházi esztendő utolsó napján...

2021. november 27. - Andreas

Az Útmutató újszövetségi igeszakasza a Szentírás utolsó könyvének végéről való, és az új Jeruzsálem képét tárja az érdeklődő Olvasó elé: "Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úr Isten és a Bárány annak a temploma. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány: ...  tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek: hanem csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe." (Jel 21,22.23.27)  - Az örök élet már elkezdődött! Az ÚR Jézus főpapi imádságában kijelenti: "Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust." (Jn 17,3) A szeretett tanítvány pedig bizonyságot tesz róla: "De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az Igazat, és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet." (1Jn 5,20)  

Reményik Sándor: Elkéstetek 

Szó a protestáns theológusokhoz

 

Elkéstetek, elkéstetek vele,

Az Igével, ki élet kenyere,

Ki Evangélium és semmi más,

Nem tudás, művészet, magyarkodás,

Nem kultúra és nem pedagógia,

Nem eszköz többé, hanem cél maga,

Ki szabadelvű emberség helyett

Istennek állít magas trónhelyet,

Kinek választóvize Jézus vére

A kárhozatra vagy az üdvösségre,

Ki minden ember-eszményt kevesel

S az ifjakat magához vonja fel.

*

Elkéstetek, elkéstetek vele,

Süket fülembe hogy jusson bele?

Mit értsek belőle, ki hajdanában

Jártam egészen más iskolában?

Nekem kongó szavak csupán ezek -

Ti azt mondjátok: ősi fegyverek.

Forgattak régi Reformátorok,

De eltemette százados homok. -

Már dédapám is homokon futott,

Pedig ezernyolcszáznegyvenkilencbe

Tiszakerület szuperintendense.

A trónfosztó szózathoz szót talál,

S míg Jézus Kossuth árnyékában áll:

Dördül hangja a lőcsei templomban,

Dacában sokkal inkább, mint alázatban,

Nagyanyám kap tőle egy imakönyvet,

Mit haláláig buzgón levelezget,

Ő használhatta németnyelvű tiszten:

Ein Gebetbuch für aufgeklärte Christen.

*

Elkéstetek, elkéstetek vele,

Az Igével, ki élet kenyere.

- Gyermekkoromból egy jelenet - látom:

Apácák jönnek halkan, mint az álom

S előttük nagynéném az ajtót zárja,

Hallik puritán hangja, kiáltása:

Pápista célokra mi nem adunk:

Protestánsok vagyunk!

Ím, ez volt a ti theológiátok:

Keveset hisztek, sokat protestáltok,

A császár ellen, a pápista ellen,

Mindegy, mindegy csak protestálni kelljen.

*

Elkéstetek, elkéstetek vele,

Az Igével, ki élet kenyere.

Sosem hallottam oly szavát apámnak,

Hogy volna foganatja imádságnak.

Anyám is vette legfőbb példaképnek

Jézust. Szavát erkölcsi nevelésnek,

De hogy ő Isten egyszülött fia?

Vagy esztelenség, vagy komédia.

Ezt hallottam, de soha semmi mást.

Hol keressem hát a vigasztalást?

Nekem az egyház csak puszta keret,

Belementeni magyar lelkeket.

S szolgálni magyar művelődést vele,

Mint tette apám s minden nemzetsége.

Viszont rajtam teljessé lett az átok:

Én már az Isten ellen protestálok.

S egyéb hitet ugyan honnan vennék,

Mikor "a hit is kegyelmi ajándék".

*

Elkéstetek, elkéstetek vele,

Az Igével, ki élet kenyere,

Ahhoz, mi nektek most régi-új mérték:

Nemzedékből veszett ki az érzék.

Rajtam nem segít Barth-otok,

Kongó, üres szó minden szavatok.

Süket szívembe hogy jusson bele?

Elkéstetek, elkéstetek vele.

 

Kolozsvár, 1936. október 22.

Az Ószövetség evangélistája az egyházi év utolsó napján (az utolsó szó jogán is), örömhírt mond: "De aki hozzám folyamodik, az örökli az országot, és részt kap szent hegyemen." (Ézs 57,13) S ne feledjük, a "jobbik" lator a Jézus melletti kereszten; "Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba! Jézus így felelt neki: Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban." (Lk 23,42-43) Ő nem késett el! Te se késs el Jézushoz kiáltani, amíg itt élsz e földön!

Összeállította: G. A.

ajánlott olvasmány:

https://www.evangelikus.hu/archiv/a-jobb-oldali-gonosztev-elragadtatasa

 

 

ÖRÖK ÉLET BESZÉDE

2021. november 21. - Andreas

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapjának Útmutató vezérigéje ez: "Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva." (Lk 12,35) - Az igehirdetések általában az örök élet reménységét hirdetve zárulnak, de a christiánusok életének istentisztelete ezt kell hirdesse mindenkor! Egész életünket az örök élet reménységének fényében kell élnünk, és ennek a végső célnak kell meghatároznia minden tettünket, szavunkat, gondolatunkat! S ezt segítheti a következő összeállítás Isten örök Igéjéből: 

ÖRÖK ÉLET ígérete a Szentírásban – az esztendő minden hetére!                                        

(az új fordítású protestáns Biblia; a RÚF szerint) Olvassa rendszeresen lelke épülésére!  

Hét * Igehely * Igevers (kulcsszó a keresőben: *örök* *él*)

01 * 1Móz 3,22 * Azután ezt mondta az ÚRisten: Íme az ember olyanná lett, mint miközülünk egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék, és örökké éljen,

02 * 5Móz 32,40 * Kezem az égre emelem, és megesküszöm önmagamra, az örökké élőre:

03 * Zsolt 16,11 * Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.

04 * Zsolt 21,5 * Életet kért tőled, és megadtad neki, hosszú életet, örökké tartót.

05 * Dán 4,31 * Amikor eltelt ez az idő, én, Nebukadneccar, föltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Áldottam a Felségest, dicsőítettem és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő uralma örök uralom, és királysága megmarad nemzedékről nemzedékre.

06 * Dán 12,2 * Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra.

07 * Mt 19,16 * Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte: Mester, mi jót tegyek, hogy örök életet nyerjek?

08 * Mt 19,29 * És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet.

09 * Mt 25,46 * És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.

10 * Mk 10,17 * Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?   

11 * Mk 10,30 * az százannyit kap: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet.

12 * Lk 10,25 * Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?

13 * Lk 18,18 * Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?

14 * Lk 18,30 * az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet.

15 * Jn 3,14-15 * És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.

16 * Jn 3,16 * Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

17 * Jn 3,36 * Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta.

18 * Jn 4,14 * de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.

19 * Jn 4,36 * Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató.

20 * Jn 5,24 * Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.

21 * Jn 5,39 * Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot,

22 * Jn 6,27 * Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Atya Isten.

23 * Jn 6,40 * Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.

24 * Jn 6,47 * Bizony, bizony, mondom nektek: aki hisz, annak örök élete van.

25 * Jn 6,51 * Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.

26 * Jn 6,54-55 * Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital.

27 * Jn 6,58 * Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le; ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak: aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké.

28 * Jn 6,68 * Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.

29 * Jn 10,28 * Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.

30 * Jn 12,25 * Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt.

31 * Jn 12,50 * Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem.

32 * Jn 17,2 * mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon.

33 * Jn 17,3 * Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust.

34 * ApCsel 13,46 * Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta: Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme, a pogányokhoz fordulunk.

35 * ApCsel 13,48 * Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre  választattak, mindnyájan hívőkké lettek.

36 * Róm 2,7 * azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad,

37 * Róm 5,21 * hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálban, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által az örök életre Jézus Krisztus, a mi Urunk által.

38 * Róm 6,22 * Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet.

39 * Róm 6,23 * Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

40 * Gal 6,8 * mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet.

41 * 1Tim 1,16 * De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.

42 * 1Tim 6,12 * Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.

43 * Tit 1,1-2 * Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint az örök élet reménységére, amelyet Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért,

44 * Tit 3,7 * hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.

45 * Zsid 7,15-16 * És ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkisédekhez hasonlóan eljön egy másik pap, aki nem testi   parancsolat törvénye szerint lett azzá, hanem örökkévaló élet ereje szerint.

46 * 1Jn 1,2 * Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk.

47 * 1Jn 2,25 * Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.

48 * 1Jn 3,15 * Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos; azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete.

49 * 1Jn 5,11-12 * Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.

50 * 1Jn 5,13 * Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.

51 * 1Jn 5,20 * De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az Igazat, és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.

52 * Júd 1,21 * tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre.

53 * Jel 1,17-18 * Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.    

Összeállította: G. A.

#######

Miért hiszem az örök életet? 

Az ősi Apostoli hitvallás utolsó szavaival minden, a Szentháromság egy igaz, örök Istenben hívő christianus személyesen (egyes szám első személyben) megvallja: „Hiszem az örök életet!” Ezért az örökkévalóság ünnepén, én is személyesen fogalmazom meg, a teljesség igénye nélkül, hét pontban összefoglalva; miért is hiszem és várom az örök életet. Válaszaimat a Szentírás kijelentéseire alapozom, s ezeket a zárójelben közölt igei hivatkozásokat kikeresve, minden kedves olvasó megfogalmazhatja a saját válaszát erre a sorsdöntő létkérdésre is: Hol és kivel töltöd az örökkévalóságot?

1 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert az valóban az örök jelen lesz, nem lesz benne idő (lásd Jel 10,6) és Isten lesz minden mindenben, mert ő az élők Istene.   

2 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert Jézus Urunk megígérte minden benne hívőnek, hogy ő helyet készít számukra Atyja házában, és maga mellé veszi őket (lásd Jn 14,2–3). Aki a Fiúban hisz, az, az Atyában hisz; s ő Mózesnek így nyilatkoztatta ki önmagát: „Vagyok, aki vagyok.” (Luther bibliafordításában: „Ich werde sein, der ich sein werde.” – „Én leszek, aki leszek.” 2Móz 3,14)

3 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert az Atyának is ez az akarata, amit Jézus úgy hajt végre, hogy a benne hívőket öröklétre támasztja fel (lásd Jn 6,40), s nem mennek ítéletre.

4 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert Jézus dióhéjban megfogalmazott ún. arany-evangéliuma (lásd Jn 3,16) személyesen nekem szól: Isten úgy szeretett engem, hogy egyszülött Fiát adta értem a keresztre, hogyha hiszek őbenne, ne vesszek el örökre, hanem vele élhessek örökké!

5 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert Isten azt ingyen, az ő kegyelméből ajándékozza gyermekeinek, úgy, hogy megigazítja őket Jézus érdeméért (lásd Tit 3,7), és a feltámadáskor olyanok lesznek, mint az angyalok.

6 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert teljes üdvbizonyosságom lehet üdvreménység helyett, mivel tudhatom: örök életem van (lásd 1Jn 5,13), amint ezt Túróczy Zoltán püspök egyik előadásában is megerősíti: „Hogyan találta meg Luther ezt az üdvbizonyosságot? Úgy, mint Pál. Tapasztalta, hogy nem ad üdvbizonyosságot az a tudat, hogy mindent megtettem, amit megtehettem. Csak amikor Krisztus keresztje megvilágosodott előtte; a hitből való megigazulás, akkor azt írja: »Úgy éreztem, mintha nyitott kapun át magába a paradicsomba léptem volna«. A szektás üdvbizonyosság tökéletességtudat, a páli és lutheri nem a befejezettség állapotáról való meggyőződés, hanem az Isten kegyelmének elégséges voltáról való meggyőződés. Ne nyugodj addig, míg életed legfontosabb kérdését meg nem oldod! A reformáció megadta a megoldás lehetőségének útját.” (A teljes előadás megjelent az evangélikus Belmisszió munkaprogram 1928-29. évi füzetében.)

7 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert Jézus jelen időben ígérte meg azt (lásd Jn 3,36), és ezt a kijelentését Dr. Luther Márton így érti: „Itt Krisztus egyenesen örök életet ígér annak, aki hisz. Még hozzá nem is azt mondja, hogy aki bennem hisz, örök élete lesz, hanem azt, hogy mihelyt hiszel bennem, legott örök életed van. Tehát nem eljövendő, hanem jelenvaló ajándékról beszél: Ha hinni tudsz bennem, tied az üdvösség s máris ajándékba kaptad az örök életet. Az örök élet előre az enyém. Ha meg nem kapom itt e földön, odaát már soha többé nem jutok hozzá. Itt, e földön kell elnyernem és megkapnom. De hogyan kapom meg? A kezdet Istené: Uraddá válik, igéjét adja, ajka élő, hallható beszédét s szívet is hozzá, hogy az igét hittel befogadd. Íme, így kezdődik. Az ige pedig, amit hittel meghallottál, nem máshova, hanem a Krisztushoz vezet téged. Tovább nem jutsz. Benne kell hinned, rajta csüngnöd, akkor Ő megvált testi-lelki haláltól s már tiéd is az örök élet.” (Az idézet a „Jer, örvendjünk keresztyének!” c. könyv 187. oldalán található.)

Tovább én sem jutottam: Solus Christus! Az örökkön-örökké élő Úr Jézus Krisztus: az igaz Isten és az örök élet! Ő örök szeretettel szeret téged is, kedves olvasó és azt szeretné, hogy ővele töltsd az elkezdődött örökkévalóságot!

Garai András

A Bűnbánati- és imanap igeliturgiája

2021. november 17. - Andreas

 Felhívás bűnbánatra! Hívás megtérésre!

Luther Márton bűnvalló imádsága

Mindenható Isten! Én nyomorult, bűnös ember, megvallom előtted sok gonoszságomat és hiábavaló gondolatomat; sok szükségtelen szavamat, egész hitvány, vak életemet, s a magam iránt való nagy szeretetemet. Közel se voltam olyan istenes, mint amilyennek mutattam magamat. Inkább hallgattam szenvedélyeimre, mint a Szentlelked hűséges figyelmeztetéseire. Mindez utálatos előttem, és őszintén bánom bűneimet. Mivel kegyelmi időm még tart, téged kereslek; bocsásd meg, Jézus Krisztus! Biztosíts arról, hogy elnyerem a bűnbocsánatot, így meghalok önmagamnak és élhetek akaratod szerint.

Úr Istenem! Bennem egész bizonyosan nem lakik semmi jó, képességem a semmivel egyenlő, értelmem hibás, sőt sokszor értelmetlen. Kegyességem csupán számtalan szennyfolt, amit nem lehet a kirakatba tenni. Minden, ami bennem van, csak hitványságok gyűjteménye. És milyen sokra vittem, amikor nem találok magamban mást, csupán romlottságot.

Uram, íme ilyen vagyok én! Könyörgök neked, mezítelenítsd le gonosz természetemet, szülj újjá, tégy engem egészen mássá, tégy a te szabad, félelem nélküli, igaz gyermekeddé!

Szerető Uram, végy a gondjaidba, tégy engem benned valamivé! Ámen.

Forrás: https://www.garainyh.hu/wordtar2/Luther%20Marton%20irasai/Reformatori%20iratok/Luther%20Marton%20bunvallo%20imadsaga.rtf

A német Agenda igéi; elolvashatjuk a RÚF szerint az alábbi linkekre kattintva is!

Az ünnep vezérigéje: Péld 14,34

Zsoltár: Zsolt 130,1-8

Prófécia: Ézs 1,10-18

Epistola: Róm 2,1-11

Evangélium: Lk 13,(1-5)6-9

Ének: EÉ 429 és GyLK 710

Bűnbánati és imanap

 

ÜNNEPI ÚTRAVALÓ

 

Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! (Zsolt 51,3)

Az egyházi esztendő utolsó előtti hetében a Szerda évtizedek óta (s a Fénysugarak c. Bibliaolvasó kalauz szerint is): Bűnbánati és imanap. Az ünnep jellege hasonló a böjt kezdetéhez, a hamvazó Szerdához. Változó időpontú ez a nap is, s az idén november 17-re esik. Az Útmutatóban e napon felváltva csak ezeket az igéket olvashatjuk:

Dávid bűnbánati imájából (Zsolt 51) választottam a napi vezérigét, de a másik bűnbánati zsoltárból (Zsolt 130) is megtehettem volna: „A mélységből kiáltok hozzád, URam! Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra!” Ézsaiás szerint az áldozat nem elég, meg kell térni, s általa az ÚR ezt mondja: „Ne hozzatok többé hazug áldozatot, nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést, vér tapad kezetekhez, ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra” (Ézs 1,10-17)

Jézus példázatában a terméketlen fügefának adott utolsó kegyelmi idő nemcsak Izrael népére vonatkozik! Urunk kétszer ismétli az ítélet szavait Pilátus vérengzéséről és a siloámi torony leomlásáról szóló hírek kapcsán: „Sőt – mondom nektek – , ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el.” (Lk 13,1-9) S útközben Jeruzsálem felé így tanított: „Igyekezzetek bemenni a szoros kapun. – És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek.” (Lk 13,22-30)

Pál így figyelmeztet: „Mert Isten nem személyválogató. Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember! Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz?” (Rm 2,1-11)

Kedves Testvérem! Azt, hogy neked most miért kell bűnbánatot tartanod, és miből kell megtérned, azt csak Te tudhatod. De hogy kihez kell megtérned és imádkoznod, ebben segítséget nyújthat a finn agenda nagypénteki imádsága. Mondhatod egyes szám első személyben ezt a gyülekezeti könyörgést, és Aki ismeri a szívek gondolatait, meghallgatja őszinte szavaidat. Úgy legyen!

Imádkozzunk!

„Úr Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia, aki az Atya örökkévaló akaratából a mi Megváltónk lettél! Hálát adunk neked a te megfoghatatlan szerelmedért, amellyel minket, nyomorult bűnösöket szerettél, amikor megaláztad magad miérettünk és engedelmes voltál halálig, mégpedig a keresztfa haláláig. Hálát adunk neked azért, hogy betegségeinket te viselted és fájdalmainkat hordoztad. Te magadra vetted a büntetést, hogy nekünk békességünk legyen és mi a te sebeiddel meggyógyuljunk. Oh, Istennek Báránya, aki elveszed a világ bűneit! Szerelmed erejével távoztass a szívünkből minden hitetlenséget és kételkedést. Te minden megfáradtat és megterheltet magadhoz hívsz. A te igédben bizakodva jövünk minden bűnünkkel és könyörgünk: add a te szent véredet, amely érettünk hullott a kereszten, töröld el bűnünk adósságát s áraszd a te vigasztalásodat és békességedet a mi szorongatott szívünkbe. Oh, hűséges főpapunk, aki szabad utat nyitottál nékünk véred árán a szentélybe, add, hogy igaz szívvel és teljes hittel közeledjünk hozzád s tántoríthatatlanul megtartsuk hitünket és reménységünket. Add, hogy halálod ereje által mindennap meghaljunk a bűnnek. Áldj meg kegyelmeddel, hogy mint a te igazi tanítványaid, felvegyük keresztünket és kövessünk téged. Segíts minket, hogy téged örökre szívünkbe zárjunk és veled egyesülve, örökkön örökké hálát zenghessünk azokkal együtt, akik győztek a te véred által. Ámen.”

(Az imádság forrása a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség által kb. hatvan évvel ezelőtt kiadott PASSIÓ füzete, amelyet a jelenlegi Énekeskönyv megjelenéséig használt a gyülekezet a Nagyhéten.)          

Összeállította: G. A. (2003.)

 80. BŰNNEK TENGERÉBEN

1. Bűnnek tengerében voltam
Elmerülve teljesen,
Szörnyű helyzetemről ottan
Nem tudtam én semmit sem.
Ó, de Jézus látott engem,
Értem mennyből földre jött;
Megkeresett a mélységben,
Mindörökké áldom Őt!

2. Senki nem tudott segítni
Lelkem szánalmas sorsán,
Körülvettek bűn örvényi,
És az átok várt reám.
Ámde Jézus látott engem,
Értem mennyből földre jött;
Megkeresett a mélységben,
Mindörökké áldom Őt!

3. Jézus írta fel a mennyben
Élet-könyvbe a nevem.
Bűntől megtisztítja lelkem,
Üdvösséget ad nekem.
Drága Jézus látott engem,
Értem mennyből földre jött;
Megkeresett a mélységben,
Mindörökké áldom Őt!

4. Uram Jézus, Te vagy nékem
Szabadítóm, mindenem!
Nagy kegyelmed ha szemlélem,
Hálát zengek szívemben:
Drága Jézus látott engem,
Értem mennyből földre jött;
Megkeresett a mélységben,
Mindörökké áldom Őt!

Szöveg: Rouse, L. M.

Forrás: https://ekealapitvany.hu/enekeskonyv/index.html

https://ekealapitvany.hu/enekeskonyv/080.html

EKE Énekeskönyv 80. Bűnnek tengerében

        

Az utolsó ítéletről

2021. november 14. - Andreas

A Szentháromság ünnepe utáni utolsó előtti vasárnap Útmutató vezérigéje ez: "Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat." (2Kor 5,10) A Níceai Hitvallásban valljuk: Jézus Krisztus "újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége"

AZ ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS 24 LEGFONTOSABB KIJELENTÉSE

 –  AZ ÚR ISTEN ÍTÉLETÉRŐL

(a RÚF szerint, a bibliai könyvek sorrendjében idézve) 

* „Sőt mondom nektek, hogy Sodoma földjének könnyebb lesz az ítélet napján, mint neked.” (Mt 11,24) * „De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján.” (Mt 12,36) * „hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált: Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm! Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek.” (Mt 12,17-18) * „akik felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak. Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet.” (Lk 20,47) * „Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak.” (Jn 3,18-19) * „Az Atya nem is ítél meg senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte.” (Jn 5,22-23) * „Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (Jn 5,24) * „akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Én önmagamtól nem tehetek semmit: ahogyan tőle hallom, úgy ítélek; és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem.” (Jn 5,29-30) * „Én nem keresem a magam dicsőségét: van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond.” (Jn 8,50) * „Jézus pedig ezt mondta: Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek.” (Jn 9,39) * „Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból.” (ApCsel 17,31) * „Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amiben mást megítélsz, abban önmagadat ítéled el, hiszen ugyanazokat teszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket tesznek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy te megmenekülhetsz az Isten ítéletétől?” (Róm 2,1-3) * „Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.” (Róm 8,1-2) * „Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mily megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mily kikutathatatlanok az ő útjai!” (Róm 11,33) * „És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik,” (Zsid 9,27) * „Mert ha szándékosan vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket.” (Zsid 10,26-27) * „Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten.” (Jak 2,13) * „Mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem engedelmeskednek Isten evangéliumának?” (1Pt 4,17) * „Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára.” (2Pt 2,9) * „Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban.” (1Jn 4,17) * „Haragra lobbantak a népek, de eljött a te haragod és a halottak felett való ítélet ideje, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsiknek és a nagyoknak, hogy elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet.” (Jel 11,18) * „És láttam, hogy egy másik angyal repül fenn az égen: az örök evangélium volt nála, hogy hirdesse azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek; és hatalmas hangon így szólt: Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája; imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait!” (Jel 14,6-7) * „ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid.” (Jel 15,4) * „Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben: Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet, mert számon kérte kezéből szolgái vérét. Még egyszer mondták: Halleluja, felszáll a füstje is örökkön-örökké!” (Jel 19,1-3)

            Az Ószövetség evangélistája; „ráadásként” ezt az örömhírt adja tudtunkra:

* „De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, készen áll arra, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek.” (Ézs 30,18) - S ez a mi reménységünk is!

Összeállította: G. A.

pic-4-you - művészet - festmény - Michelangelo - Sixtus-kápolna - Utolsó ítélet - Róma

Michelangelo: Az utolsó ítélet (Sixtus kápolna)

ÁLLÁSFOGLALÁS

2021. november 12. - Andreas

Aki egyetért vele, aláírhatja, itt: http://www.novemberiallasfoglalas.hu/

ÁLLÁSFOGLALÁS

2021.11.06

 

BEVEZETÉS

Furcsa, szinte szorongató időket élünk. A világban olyan gondolatok, ideológiák váltak általánossá, melyek korábban csak szórványosan, vagy zárt ajtók mögött hallatták hangjukat. Egyik oldalon a gender, LMBTQ+, férfi és női nemet megváltoztató műtétek, kezelések népszerűsítése, másik oldalon a házasságról, családról vallott értékek devalválódása, az abortuszok rendkívül magas száma vagy épp az eutanázia gyakorlata az útjelzői ennek a folyamatnak.

 

Akik az egyházban élünk és szolgálunk, látjuk, hogy a teremtésellenes gondolatok, törekvések az egyház ajtaján is dörömbölnek, vagy éppen az ajtót törik be. Sőt, Skandináviában, Németországban, de már a közeli Ausztriában és Szlovákiában be is törtek az evangélikus egyházakba, ennek hol békésebb, hol erőszakosabb következményeivel együtt. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az egyházak folyamatosan hátrálnak és hajolnak meg ezen ideológiákat képviselő világi szervezetek elvárásai előtt.

 

A Magyarországi Evangélikus Egyházban nem kevesen gondoljuk, hogy egyházunkban is jelen vannak ezek a krisztusi szeretetet és toleranciát félreértelmező irányzatok, de egyelőre  még­ – néhány érzékenyítő íráson, zárt internetes levelezőlistán és a világi médiában megfogalmazott megnyilvánulásokon kívül – nagyobb mértékben nem kerültek a felszínre. Mi, aláírók és az Állásfoglaláshoz csatlakozók fontosnak tartjuk a következőket megosztani az egyház nyilvánosságával:

 

BÁNJUK

Bűnbánattal valljuk és bánjuk, hogy

 • szeretett egyházunk és egyházi vezetőink iránti felelősségünk imaéletünkben nem, vagy ritkán jelent meg.
 • az egyházon belüli megosztó „árkok” nem, vagy nem eléggé fájtak.
 • a gender, LMBTQ+ stb. ideológiákat valló és/vagy megélő embertársaink iránt közömbösek voltunk, vagy a törvény és evangélium igéinek hirdetésében az „első szeretet” (Jel 2,4-5) hiányzott belőlünk.
 • közömbösen, megfáradt nyugtalansággal, vagy tehetetlenül néztük a külföldi testvéregyházakban bekövetkezett, a Szentírástól idegen tanítások térhódítását és annak következményeit.
 • mindeddig nem, vagy erőtlenül szóltunk arról, hogy más egyházakhoz hasonlóan a mi egyházunk is veszélyeztetett a világi ideológiák hatásától.
 • mulasztottunk, amikor a homoszexualitással és más, a teremtés rendjétől eltérő életmódokkal kapcsolatos világi nézetek és gyakorlatok beszivárgását az egyházba láttuk, de a Szentlélek erejével nem utasítottuk el.

 

VISSZAUTASÍTJUK

Szeretettel, de visszautasítjuk azokat a kimondott, leírt, vagy csak sugalmazott, az egyházból és a világból felénk érkező, nekünk szóló kritikákat, hogy

 • a bűnnel együtt a bűnöst is elutasítjuk. Ez a vád nem igaz!
 • a bűnös embert nem fogadjuk el. Ez sem igaz, mert akkor magunkat sem fogadnánk el.
 • azzal zsaroljanak: „ha keresztyénnek vallod magad, akkor a szeretet parancsa és Jézus szeretettanítása alapján köteles vagy a homoszexualitást és más egyéb nemi irányultságokat egyformának és egyenrangúnak tekinteni a heteroszexualitással”.

 

HISSZÜK ÉS VALLJUK

Hisszük és valljuk, hogy

 • Isten a bűnt gyűlöli, de a bűnöst szereti, mert ő elítéli a bűnt, de a bűnös megmentésére szeretett Fiát adta.
 • a Bibliában a bűn fogalma nem relatív, amely a korokkal változik, hanem állandó, mert Istentől elszakított állapotunkat tükrözi.
 • a Szentírásban Isten világosan beszél a bűnről, az Ó- és Újszövetségben egyaránt. Az egyház nem igazodhat semmilyen más elváráshoz.
 • Isten férfivá és nővé teremtette az embert, hogy a házasságban ketten egy testté és egymás segítőtársaivá legyenek. Ez a teremtés rendje. Ezenkívül nincs más teremtésrend.
 • a férfi és női nemen kívül rendkívül csekély a genetikai eltéréssel élők száma, tehát ez sem lehet elegendő indok arra, hogy némelyek – szándékukat hamis szeretetruhába öltöztetve – a teremtés isteni szándékát felülírják.
 • valljuk, hogy a homoszexualitás, transzszexualitás stb. bűn, mert nem egyezik Isten rendjével.
 • Krisztus egyháza a törvény és evangélium hirdetése tekintetében felelősséggel tartozik minden ember felé.
 • Jézus szeretetével, azzal, hogy senkit nem utasított el, mindenki mellé odalépett, nem lehet „takarózni”. Urunk – szeretettel és nem földbe döngölve – a bűnösöknek közvetlenül vagy közvetetten rámutatott bűnükre (samáriai asszony, házasságtörő nő, Zákeus stb.), hirdette nekik a szabadulást, és adta a megoldást: Önmagát.
 • a látható egyház hajója jól teszi, ha a sokféle irányból érkező hullámokra nem mozgatja ide-oda kormánylapátját, de a pusztító viharra reagálnia kell, megtartva az első pünkösdkor megszületett és az igével folyamatosan megújított egyház irányát, mert különben zátonyra fut és elsüllyed.
 • az egyház vezetői az egyház népétől is bizalmat és felhatalmazást kaptak. Ezért az egyház népe joggal várja el az egyház vezetőinek a Szentírással összhangban lévő folyamatos megszólalását.

 

Kelt: Budapesten, 2021. november 6.

 

Megjegyzés:

 • Lelkészek és nem lelkészek is csatlakozhatnak az aláírókhoz, mindazok, akik szívükön viselik egyházunkat, és nem közömbös nekik, milyen irányba indul tovább, amikor a világ elvárásnyomása ilyen nagy mértékben nehezedik rá.
 • Forrás: http://www.novemberiallasfoglalas.hu/

 

Reformátorunk névünnepe

2021. november 11. - Andreas

Reformátorunk névünnepén néhány gondolatát idézzük ide; Márton testvér ma is, minket is tanít...

Dr. Luther Márton bátorító gondolatai a hit nagy művészetéről

Jegyezd meg, hogy ez a hit nagy művészete és bölcsessége: a szükségben nem futkos ide-oda, nem beszéli tele mindenki fülét panaszával, nem lázad, mondván: „miért bánik Isten így velem?” Nem is kételkedik Istenben, aki ilyen nehéz helyzetbe hozta, hanem tud mindezek fölé emelkedni. Meglátja Isten atyai szívét, és mer őszintén kiáltani ahhoz, aki sújtja. Ez minden művészetnél nagyobb művészet, és egyedül a Szent Lélek munkája bennünk.

Ezért hát: meg kell tanulnod kiáltani! Nem magadba roskadva ülni, a fejedet lógatni és rázni, és saját gondolataid körül forogva a bensődet rágni, aggodalmaskodni és kiutat keresgélni, hanem rajta! Indulj, te elernyedt kópé! Borulj térdre! Emeld kezedet és szemedet az égre! Kezdj egy zsoltárba, vagy a Miatyánkba, aztán mondd el Istennek, mi nyomja a szívedet, ha kell, sírva, de Őt hívva segítségül! Isten vágyik arra, sőt akarja, hogy kitárd előtte minden szükségedet! Nem szabad, hogy magad cipeld a terhedet és összeroskadj alatta!

Isten akarja, hogy túl gyenge légy ahhoz, hogy terheidet hordozni tudd és nehézségeiden győzedelmeskedj, azért, hogy megtanuld, hogy Őbenne légy erős, és Őt dicsőítsed a Tőle kapott erőért.

Luther Márton bűnvalló imádsága

Mindenható Isten! Én nyomorult, bűnös ember, megvallom előtted sok gonoszságomat és hiábavaló gondolatomat; sok szükségtelen szavamat, egész hitvány, vak életemet, s a magam iránt való nagy szeretetemet. Közel se voltam olyan istenes, mint amilyennek mutattam magamat. Inkább hallgattam szenvedélyeimre, mint a Szentlelked hűséges figyelmeztetéseire. Mindez utálatos előttem, és őszintén bánom bűneimet. Mivel kegyelmi időm még tart, téged kereslek; bocsásd meg, Jézus Krisztus! Biztosíts arról, hogy elnyerem a bűnbocsánatot, így meghalok önmagamnak és élhetek akaratod szerint.

Úr Istenem! Bennem egész bizonyosan nem lakik semmi jó, képességem a semmivel egyenlő, értelmem hibás, sőt sokszor értelmetlen. Kegyességem csupán számtalan szennyfolt, amit nem lehet a kirakatba tenni. Minden, ami bennem van, csak hitványságok gyűjteménye. És milyen sokra vittem, amikor nem találok magamban mást, csupán romlottságot.

Uram, íme ilyen vagyok én! Könyörgök neked, mezítelenítsd le gonosz természetemet, szülj újjá, tégy engem egészen mássá, tégy a te szabad, félelem nélküli, igaz gyermekeddé!

Szerető Uram, végy a gondjaidba, tégy engem benned valamivé! Ámen.

AZ ELEVEELRENDELÉSRŐL

 

Ha az eleveelrendelés tanítása felől gondolkodom, amely szerint Isten egyeseket eleve a kárhozatra, másokat az üdvösségre rendelt, mindent elfelejtek Krisztusról és Istenről és bizony odáig jutok, hogy Isten gonosztevő… Ha az eleveelrendelésről gondolkodunk, elfelejtkezünk Istenről. Elhallgat a „laudate” (dicsérjétek az Urat) és felhangzik a „blasfemate” (káromoljátok)! Az egészséges emberi észnek és a természetes értelemnek az a legnagyobb botránykő, hogy Isten saját önkényes akaratából az embert cserben hagyja, megátalkodottá teszi, kárhozatba taszítja, mintha örömét lelné a nyomorultul elkárhozottaknak ily nagy bűneiben és örök gyötrelmében. Méghozzá az az Isten tenne így, akinek nagy irgalmát és jóságát stb. mindenütt hirdetik. Igazságtalannak, kegyetlennek, elviselhetetlennek tűnik fel, hogy így gondolkozzék valaki Isten felől. Ezen már sok nagy ember megütközött a hosszú századok folyamán.

S kit ne zaklatna fel? Magam is nem egyszer lelkem legmélyéig felháborodtam, egészen a kétségbeesés szakadékáig jutottam, úgyannyira, hogy azt kívántam, bárcsak sohase teremtettem volna embernek. Ez akkor volt, amikor még nem tudtam, mennyire üdvös ez a kétségbeesés és milyen közel van a kegyelemhez. 

Küzdelmeimben egy ágostonos barát a következővel vigasztalt: Aki az eleveelrendelés felől gondolkodik és emellett nem veszi tekintetbe Krisztust bölcsőjétől kezdve, amint szemünk elé lép, az olyan embernek hamarosan és kikerülhetetlenül kétségbe kell esnie.

Staupitz sokszor tanácsolta ezt: „Ha az eleveelrendelésről van kedved vitatkozni -  mondá -, ezt Krisztus sebeinél kezdd el s azonnal megszűnik minden vita az eleveelrendelés felől.” 

Akik Istent igazán szeretik gyermeki szeretettel és szívbeli tiszta vonzódással, azokban ez nem természettől van meg, hanem egyedül a Szentlélek hatása következtében… Az ilyenek önként alkalmazkodnak Isten minden egyes akaratához, még ha a poklot és az örök halált mérné is rájuk, ha éppen ezt akarná Isten. Csak teljességgel legyen meg az ő akarata. Ennyire nem keresik saját érdeküket. De amennyire fenntartás nélkül alkalmazkodnak Isten akaratához, éppen annyira lehetetlenség, hogy a kárhozatban maradjanak. Kizárt dolog ugyanis, hogy Istenen kívül maradjon, aki magát egészen átadja az ő akaratának. Most már az ember is azt akarja, amit Isten. Így nyeri el Isten jótetszését. Ha pedig megnyerte Isten jótetszését, akkor szereti őt Isten. Ha pedig szereti őt Isten, akkor megmenekült a kárhozattól. Így oldódnak meg a léleknek az eleveelrendeléssel kapcsolatos bajai. 

(Az idézetek forrása: Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról, 3. kiadás; 68-70. és 79-80. oldalak. Válogatta: G. A.) 

KETTŐS PREDESZTINÁCIÓ (=eleveelrendelés)

Háttér információk Pintér Károly: Predesztináció c. jegyzetéből (EKE Bibliaiskola – Teológiai alapismeretek, 2003.)

Az üdvösségre való kiválasztásunkat, és elhívásunkat minden keresztyén egyház tanítja és vallja. Az igazi izgalmat és feszültséget, ennek kálvini értelmezése jelenti; Kálvin János ugyanis a kettős predesztinációt tanítja. Igen világosan, szinte definitív módon fogalmazza ezt meg – fő művében – az „Institutio”-ban: „Eleve elrendelésnek hívjuk Istennek azt az örök elhatározását, mellyel önmagában elhatározta, hogy mi legyen minden egyes ember sorsa. Mert nem egyforma feltétellel teremtetnek mindenek, hanem egyeseknek örök életet, másoknak örök kárhozatot rendelt el Isten kezdettől fogva. Így tehát, aszerint, hogy ki-ki egyik vagy másik célra rendeltetett-e, azt mondjuk, hogy az életre, vagy a halálra van elrendelve”.  (i.m. 165-166. o.) Luther valami szent egyoldalúsággal, Istennek az üdvösségre való kiválasztását hirdeti.

   
.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16)

.
 

 

AKI VÁLASZOL: LUTHER MÁRTON

Hogyan szemléljük Krisztus szent szenvedését?

(részletek) 

Krisztus szenvedése rémületbe ejt

Némelyek úgy szemlélik Krisztus szenvedését, hogy az haragra gerjeszti őket a zsidók ellen. Ez aligha nevezhető a Krisztus szenvedése szemlélésének. Ez sokkal inkább Júdás és a zsidók gonoszságának szemlélése.

Vannak, akik részvéttel tekintenek Krisztusra. Sajnálják és megsiratják, mint egy ártatlan embert. Akár csak az asszonyok, akik Jeruzsálemből követték Krisztust, akiket ő meg is intett: magukat kell siratniuk és gyermekeiket. (…) Mert mit segít az rajtad, hogy Isten Isten, ha számodra nem Isten?

A Krisztus szenvedését akkor szemléljük helyesen, ha ráfigyelve megrémülünk és lelkiismeretünk kétségbe ejt. (…) Mi történik majd a bűnösökkel, ha szeretett Fiát így sújtja? A bűnösök ítélete kimondhatatlanul és elviselhetetlenül súlyos kell hogy legyen, ha egy ilyen nagy és fenséges személynek, Isten Fiának kell szembeszállnia vele, sőt szenvednie és meghalnia miatta.

Mélyen vésd az emlékezetedbe és soha ne kételkedj benne, hogy te vagy az, aki Krisztust így megkínozza. Bizonyosan a te bűneid tették ezt vele! (…) Ezért, amikor a Krisztus kezét átfúró szögeket látod, hidd bizonyossággal, hogy az a te műved. Nézz a töviskoronájára, és hidd, hogy a tövisek a te gonosz gondolataid.

Azután fontold meg, hogy ahol Krisztust egy tövis szúrja, ott százezernél is sokkal több tövisnek kellene téged szúrnia. Örökké kellene így és még sokkal erősebben gyötörniük.

A Krisztus szenvedésének legfőbb haszna ugyanis abban mutatkozik meg, hogy önismeretre juttat. Elborzaszt önmagadtól és összetör. Ha ezt még nem élted át, akkor a Krisztus szenvedése még nincs a javadra. Mert a Krisztus szenvedése – a maga természeténél fogva – nem munkálhat mást, min hogy Krisztushoz tesz hasonlóvá minket, hogy amint bűneink Krisztust testében és lelkében iszonyúan meggyötörték, ugyanúgy gyötörjenek bennünket is lelkiismeretünkben.

Ha annyira keménynek és száraznak bizonyulsz, hogy Krisztus szenvedése nem rémít meg és nem juttat el önismeretre, akkor félned kell. (…) Kérjed hát Istent, hogy lágyítsa meg a szívedet és engedje meg, hogy a Krisztus szenvedésén való elmélkedés gyümölcseiben részesülj. Isten kegyelmét kell keresned és kérned, hogy az ő kegyelme által érd ezt el, és ne a magad erejéből.

Krisztus szenvedése megvigasztal

            Mindeddig a nagyhétben jártunk és nagypénteket ünnepeltük. Most érkezünk húsvéthoz és Krisztus feltámadásához. Vigyázz, hogy ne tégy úgy, mint azok a bolondok, akik engedik, hogy bűneik szívükben mardossák és emésszék őket, miközben arra törekednek, hogy jócselekedeteik által vagy az elégtételek utáni futkosással, illetve a bűnbocsánat hajszolása révén bűntelenné váljanak, holott ez lehetetlen.

            Te azonban vesd most már bűneidet magadról Krisztusra úgy, hogy erősen hidd: az ő sebei és szenvedései a te bűneid, és ő azokat hordozva megfizet értük, mert ”Isten minden bűnünket őrá vetette.” (Ézs 53,6). “Bűneinket maga vitte fel testében a keresztfára.” (1Pt 2,24). És “Isten őt tette bűnné értünk, hogy mi általa megigazultak legyünk.” (2Kor 5,21).

            Azután emelkedj Krisztus szívén át egészen az Isten szívéig! Értsd meg, hogy Krisztus nem szerethetne téged, ha Isten nem akarná ezt örök szeretetével. Értsd meg, hogy Krisztus csupán Istennek engedelmeskedik, amikor téged így szeret. Így találhatsz rá az Isten jóságos atyai szívére, és – miként Krisztus mondja –, Krisztus által az Atya vonz magához téged. Így érted meg végül Krisztus mondását (Jn 3,16): “Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte…”. Ez nem mást jelent, mint hogy akkor jutunk el Isten helyes ismeretére, ha nem hatalma és bölcsessége felől közelítjük meg – hiszen ez rettenetes –, hanem jósága és szeretete felől. Ekkor szilárdulhat meg a hit és a bizalom, ekkor születünk újjá Istenben.

            Amikor így megerősödött a szíved Krisztusban, és már nem a gyötrelmes büntetéstől való félelem miatt, hanem szívedből gyűlölöd a bűnt, akkor Krisztus szenvedése egész életed példájává is lesz. (…) Gondoljuk meg, hogy a Krisztus szenvedését mi magunk is hatékony fegyverként forgathatjuk a bűn kísértése elleni küzdelmünkben! 

            Lásd, így tudunk minden bűnös szenvedély és rossz szokás ellen erőt és vigasztalást találni Krisztusban. A Krisztus szenvedésének helyes szemlélete így Krisztus szenvedésének gyümölcseiben részesít.

            Keresztyénnek is csak azok nevezhetők joggal, akiket Krisztus neve és élete megragadott és bevont az ő életébe, miként Pál mondja: “Akik Krisztuséi, azok Krisztussal együtt megfeszítették testüket, annak minden kívánságával együtt.” (Gal 5,24). Mert Krisztus szenvedését nem szavakkal és nem jelképesen, hanem valóságosan kell átélni. Így figyelmeztet minket az ige: “Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.” (Zsid 12,3), és “Amint Krisztus testben szenvedett, úgy kell annak megfontolásával felkészítenetek és megrősítenetek.” (1Pt 4,1).

            A Krisztus szenvedésének ez a szemlélete ma már (1519-ben!) nem divatos, sőt igen ritka, pedig Péter és Pál levelei tele vannak vele. Mi mégis egyedül az apostoli levelek alapján (…) fontoltuk meg a Krisztus szenvedését, annak lényegét emelve ki.

(Olvasd végül a 304. énekünk 2. és 3. versét. Luther ezzel zárta elmélkedését.)

(Az idézetek forrása: Magyar Luther Füzetek 6. – Magyarországi Luther Szövetség – 1997.)

Válogatta: G. A. 

 

   

538 éve született reformátorunk!

2021. november 10. - Andreas

538 éve született reformátorunk

 

A FIATAL LUTHER VALLOMÁSAI A SZENTÍRÁSRÓL

 

 1. november 10-én született Luther Márton Eislebenben, ahol másnap, november 11-én, Márton napján keresztelték meg. Ez évben saját szavainak a felidézésével gondoljunk reformátorunkra, aki már fiatal korában is nagy vágyakozással olvasta a Szentírás üzenetét. Ez volt az alapja és a kezdete annak a folyamatnak, amely során 1517. október 31-én, a wittenbergi vártemplom kapujára kiszegezte 95 tételét. Tudjuk, hogy ezekben a hittételekben azt a bibliai igazságot hirdette, hogy a bűnbocsánat egyedül Istennek kegyelmi ajándéka. Így kezdődött a reformáció…

Ifjúkoromban, az 1500-as évek elején senki sem olvasta a Szentírást, úgyhogy mindenki előtt ismeretlen volt. A prófétákat se nem ismerték, se nem értették. Például én húszesztendős voltam már, de Bibliát még nem is láttam. Abban a hitben éltem, hogy a vasárnapi prédikációs könyvekben megírt szentírási részeken kívül nem is létezik evangélium és epistola. Egyszer aztán a könyvtárban találtam egy Bibliát…

Az erfurti egyetem könyvtárában láttam először a Szentírást. Olvasni kezdtem Sámuel könyvénél, de megszólalt a csengő s előadásra kellett mennem. Nagy kedvem lett volna elolvasni az egész könyvet, de akkor nem volt rá alkalmam.          

Amikor diákkoromban a Biblia kezembe került, Sámuel anyjának történetét olvastam. Nagyon tetszett a könyv s arra gondoltam, milyen boldog leszek, ha valamikor nekem is lesz ilyen könyvem.

            Amikor szerzetbe léptem és mindent elhagytam, kétségbeesve önmagam felől, a Szentírást óhajtottam. Itt a szerzetesek egy vörös bőrbe kötött Bibliát adtak a kezembe. Hamarosan annyira otthonossá lettem benne, hogy tudtam lapról lapra hol mi van és ha egy mondást idéztek, azonnal tudtam az első pillanatban, hogy hol van megírva… Nem is tetszett nekem akkor semmiféle más tanulmány, mint a szentírási tudományok. Borzasztó undorral tanultam a fizikát, közben pedig égett a lelkem, hogy mikor térhetek vissza a Bibliához.

Erfurtban szorgalmasan olvastam a Szentírást. Egy-egy nagyfontosságú ige uralkodott néha egész napon át minden gondolatom felett. Főképp a fontosabb prófétáknál vannak olyan igék – jóllehet nem értettem még őket – , melyekre még ma is emlékszem. Ilyen például Ezékielnél: „Nem gyönyörködöm a hitetlen halálában.” (33,11)

Később természetesen, amikor azt olvastam, hogy az igaz ember hitből él (Róm. 1,17) és emellett még Augustinus iratait is átnéztem, egyszerre megörvendeztem. Amikor felismertem, hogy Isten igazsága nem más, mint könyörületesség, mellyel minket igazaknak számít, ebben kaptam meg a segítséget.

„Igaz” és „Isten igazsága” ezek az igék villámcsapásként hatottak lelkiismeretemre. Megborzadtam, amikor hallottam őket. Ha Isten igazságos, akkor büntetnie kell. De amint egyszer ebben a toronyszobácskában tépelődtem ezek fölött az igék fölött: „Az igaz ember hitből él” (Róm. 1,17) és „Isten igazsága”, Isten kegyelméből ezt gondoltam: Ha nekünk, mint igazaknak, hitből kell élnünk, és ha Isten igazsága minden hívőnek üdvösségére van, akkor az nem lehet a mi érdemünk, hanem csak Isten irgalmassága. Mert Isten igazsága az az igazság, mellyel minket Krisztus által igazzá tesz és megvált. Így ezeket az igéket megszerettem. A Szentírás értelmét ebben a toronyban tette világossá előttem a Szentlélek.

Most kezdtem megérteni, hogy ennek az igének: az evangéliumban Isten igazsága jelentetik ki, az az értelme, hogy ti. ez az igazság elfogadott (passiv) igazság, mellyel minket a kegyelmes Isten igazzá tesz a hit által, amint megíratott: „Az igaz ember hitből él.”.

Ekkor úgy éreztem, mintha teljesen újjászülettem volna s mintha tárt kapukon át magába az Édenkertbe léptem volna be. Erre előttem az egész Szentírás más értelmet nyert. 

(Az idézetek forrása: Virág Jenő: DR. LUTHER MÁRTON ÖNMAGÁRÓL,  3. kiadás;

26, 27, 34, 42, 71, 72, 74. oldalak)                                                                   Válogatta: G. A.

Reformátorunk élettörténete a következő link 7. oldalától olvasható:

https://www.garainyh.hu/luther/00__3-5-7-18.php

Békesség Istentől!

2021. november 07. - Andreas

A Szentháromság ünnepe utáni, utolsó előttit megelőző vasárnap ÚJ Útmutató vezérigéje ez: "Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek." (Mt 5,9) Ám csak az tud mások között békességet munkálni, aki már békességre lelt Istennel és így az ő gyermekévé lett! Ezért a fő kérdés ez:

HOGYAN TALÁLHATUNK BÉKESSÉGET ISTENNEL? 

A Biblia üzenete négy egyszerű pontban összegezhető: 

 1. Bűneink miatt el vagyunk választva az élő és igaz Istentől

„Mindenki vétkezett és híjával van az Isten dicsőségének.” (Róm 3,23)

„Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban a mi Urunkban.” (Róm 6,23) 

 1. Nem menthetjük meg magunkat

„Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem őelőtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik.” (Róm 3,20)

„Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket.” (Tit 3,5) 

 1. Isten megoldása a mi bűnproblémánkra Jézus Krisztus váltsághalála

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)

„Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket.” (1Pt 3,18a) 

 1. Hit által be kell fogadnunk Jézust az életünkbe, hogy megbocsátassanak a bűneink, és örök életünk lehessen

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek.” (Jn 1,12)

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és a szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.” (Róm 10,9) 

Ha ezek az Isten Szavából való igazságok megérintették a szívedet, akár most rögtön válaszolhatsz, kérve őt, hogy bocsássa meg bűneidet és adjon új életet Krisztusban. Ez az egyszerű ima talán útmutató lehet a Jézus Krisztusba vetett hited kifejezésére. 

Imádság

Mindenható és irgalmas Isten, megértettem, hogy vétkeztem ellened cselekedeteimmel, szavaimmal és gondolataimmal. Tudom, hogy magamtól nem tudok megfelelni neked, és nem válthatom meg magamat. Ezért köszönöm, hogy elküldted a Fiadat, Jézust, hogy helyettem bűnhődjön, és az életét adja értem. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, adj új és örök életet! Jézusban bízom, aki meghalt helyettem, de hiszem, hogy feltámadt a halálból, és él. Az ő nevében kérlek, ámen. 

Forrás: Apológia Kutatóközpont Budapest, egyik traktátusa. www.apologia.hu

Reményik Sándor 86 éve írt verse:

Békesség Istentől

 

 

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - a szív,
Amíg ver, mindörökre nyugtalan.
De mindörökké nyughatatlanul,
Istentől mégis Békessége van.
Nyugalma nincs, de Békessége van.
Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - vihar,
Örök hullámzás a víz felszíne.
De lent a mélyben háborítlanul
Pihen a tenger s az ember szíve,
Hadd hullámozzék a víz felszíne.
Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - s ez a
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad.
Te sugarazd szét békességedet
És szóval, kézfogással másnak add.
Az Isten Békessége is ragad.
Békesség Istentől.

Reggel mondd, délben mondd és este mondd
A Feltámadott első, szép szavát.
És ragyogóbbá lesz a reggeled
És csillaghímesebb az éjszakád.
És békességesebb az éjszakád.
Békesség Istentől.

Békesség Istentől: mi így köszönjünk,
Hogy köszöntésünkben lélek legyen -
Vihartépett fák - ágainkon mégis
Vadgalamb búg és Békesség terem.
Békesség: köszöntésünk ez legyen.
Békesség Istentől.

1935 február 5

Vers a hétre – Reményik Sándor: Csendes csodák - Cultura.hu

 "Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat." (Zsid 12,14)

 

Máté 5:9 Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. | Revised Hungarian Bible (RÚF) | A Biblia alkalmazás letöltése most

 Ajánlott olvasmány: https://zope.lutheran.hu/ujsagok/evelet/archivum/2006/18/045

 Összeállította: G. A. (garainyh.hu)

 

Halottak emlékezete

2021. november 02. - Andreas

Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm

 

Napsugarak zugása, amit hallok,

Számban nevednek jó ize van,

Szent mennydörgést néz a két szemem,

Istenem, istenem, istenem,

Zavart lelkem tegnap mindent bevallott:

Te voltál mindig mindenben minden

Boldog szimatolásaimban,

Gyöngéd simogatásaimben

S éles, szomoru nézéseimben.

Ma köszönöm, hogy te voltál ott,

Hol éreztem az életemet

S hol dőltek, épültek az oltárok.

Köszönöm az én értem vetett ágyat,

Köszönöm neked az első sirást,

Köszönöm tört szivü édes anyámat,

Fiatalságomat és büneimet,

Köszönöm a kétséget, a hitet,

A csókot és a betegséget.

Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek

Másnak, csupán néked, mindenért néked.

Napsugarak zugása, amit hallok,

Számban nevednek jó ize van,

Szent mennydörgést néz a két szemem,

Istenem, istenem, istenem,

Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott,

Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm

S hogy te leszel a halál, köszönöm.

 Az ÚR Jézus mondja: "Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké. Mert az ő számára mindenki él." (Lk 20,38)

Kivel töltöd az örökkévalóságot?

 

Az örökélet e fő kérdése: egyedül hitkérdés! Emberi oldalról a hit a kizárólagos feltétele az üdvösségnek, s Isten részéről pedig az ő kegyelme, irgalmas szeretete. De nem minden hit üdvözítő, csak a teljes Szentírás Istenébe vetett feltétlen bizalom vezet el az örök életre! Idei útmutató vezérigénkben ezt Jézus Urunk így mondja: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem” (Jn 14,1)! S megígéri követőinek; a christianusoknak ezt: helyet készít nekik Isten országában, hogy örökre vele legyenek.  Az örökkévalóság ünnepén, ezért ez évben a szeretet apostola bizonyságtételei alapján tekintsük át a mindenható, Szentháromság örök Isten, örök életről adott legfontosabb kijelentéseit!

Reformátorunk szerint; a keresztyén ember számára nincs kedvesebb gondolat, mint hogy Istenben éljen. S ez az örökkévalóság lényege; amikor és ahol, Isten lesz minden, mindenben! Ám, aki az ő gyermeke, már most, hit által, részese ennek a szeretetközösségnek, mert az Úr Krisztus él benne!

Jézus is kijelentette, hogy aki hisz őbenne, annak életében elkezdődött az örökkévalóság. Isten parancsolata örök élet, s mert Jézus egylényegű az Atyával, azt hirdeti, amit Atyja mondott neki.

De hogyan kezdődik el bennünk az örökkévaló élet? Az ige és a Lélek által történő újjászületést a mindenható Isten végzi el mindazokban, kik hittel befogadták az ő cselekvést, történést, létezést munkáló örök igéjét, s aranyevangéliumát a maguk számára érvényesnek tekintik! S az élő krisztushit következménye; Isten halálos ítéletének elkerülése a nagy fehér trón előtt; mivel az élet könyvében már szerepelnek a Bárány vérén megváltottak nevei.

A minden téren és időn túl létező örökkévalóságot emberi képességeinkkel elképzelni sem tudjuk, ezért elégedjünk meg azzal, amit Isten jónak látott kijelenteni erről a Szentírásban! Ha őt a mi teremtő és gondviselő Atyánknak valljuk, akkor el tudjuk fogadni, hogy amit emberi szem nem látott, fül nem hallott, szív nem sejtett; azt készítette el az Úristen az őt szeretőknek. Minden emberi értelmet felülmúló, kegyelmes szeretete erősítésül e földön: élő vizet, mennyei táplálékot ad és megvilágosítja számunkra az Írásokat, amelyek Jézusról tesznek bizonyságot. S aki eszi az Úr testét és issza az ő vérét, örökké élni fog általa.

S bátorításul, örök jelen időben fogalmazza meg János evangéliumában, hét képben és hét általános kijelentésben Jézus: Én vagyok! Így nem lehet semmi kétségünk, aki a Fiúban hisz, az, az Atyában hisz, aki Mózesnek így nyilatkoztatta ki önmagát: Vagyok, aki vagyok. (Luther bibliafordításában: „Ich werde sein, der ich sein werde.” – „Én leszek, aki leszek.”)

Az örök Vagyok – aki számára nincs idő, sem tér, s országa az örök jelen, mindenütt jelenlévő birodalma –, hatalmat adott Fiának, hogy örök életet ajándékozzon mindazoknak, akik ismerik őt, azaz benső közösségük van vele. Ám csak a belé vetett hit által juthatunk élő kapcsolatba megváltó Urunkkal, aki egyedüli út az Atyához.

És a szemtanú evangélista, nem is mondhat többet és nem tehet teljesebb bizonyságtételt; minthogy hirdeti nekünk a Jézusban megjelent örök életet. S aki hit által már őbenne él, annak számára megdönthetetlen bizonyossággá lett a szeretet apostolának e tanúságtétele: az örökkön-örökké élő Úr Jézus Krisztus az igaz Isten és az örök élet! Ő örök szeretettel szeret téged is, és azt szeretné, hogy vele töltsd az örökkévalóságot!

Garai András   2010.    

Örök élet vasárnapja | Nyíregyháza-Kertváros Református Egyházközség | Szeretettel köszöntjük honlapunkon!   

 "Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké. Mert az ő számára mindenki él." (Lk 20,38)

"De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged."

2021. október 31. - Andreas

A Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnap vezérigéje ez a címben olvasható zsoltárvers. (Zsolt 130,4) Máig aktuális Túróczy Zoltán evangélikus püspök alább közreadott igehirdetése. Forrás:

https://turoczy.lutheran.hu/puspok/igehirdetesek/alkalmi/Hiszen-Tenalad-van-a-bocsanat-hogy-feljenek-Teged.pdf  

Túróczy püspök úr irásmagyarázata 1950. március 21 - FÉBÉ Anyaház

Zsolt. 130:4. Ének: Dunántúli É.K. 349.

"Hiszen Tenálad van a bocsánat, hogy féljenek téged!"

A 130.zsoltár beletartozik az u.n. bűnbánati zsoltárok sorába, Luthernek kedves zsoltára volt. Az az ének is, amit énekeltünk, ebből a zsoltárból készült. Ennek a zsoltárnak a középső verse, de tartalmilag is a középpontja ez a negyedik vers: "Hiszen tenálad van a bocsánat, hogy féljenek téged!" Ez a zsoltár a kegyelemre szorult embernek a zsoltára, azé az emberé, aki olyan mélységekbe zuhant alá, melyből nincs út kifelé és nincs út fölfelé. Ha valaki egyszer könyörül rajta, ha valaki egyszer lejön érette a sziklák közé, mint ahogyan a mélységben heverő szegény bárányhoz a példázat szerint alászállott a pásztor, akkor lehet, hogy még megmenekülhet, de ha az irgalmazó szeretet nem hajol le hozzá, ha a kereső kegyelem nemkeresi, akkor számára csak egy vég lehet, a rettentő pusztulás. A mélységből kiált fel szabadulásért. Figyeljük meg, hogy semmi mással nem tud érvelni a maga kiáltásának a meghallgatása érdekében, mint csak ezzel az eggyel: "Hiszen tenálad van a bocsánat...". Ennek az embernek nincsen semmi érdeme és érve az Isten előtt, pedig egészen bizonyos, hogy ez a zsoltáríró is fel tudott volna sorakoztatni sok mindent az életéből, amivel alátámaszthatta volna azt, hogy miért várom az Urat, mint az őrök a reggelt. Elmondhatjuk azt is, hogy a mélységből k i á l t az Úrhoz, nem elégszik meg egy felröppenő sóhajjal, hanem kiált hozzá, benne van egész egzisztenciája az ő imádságában. Érvelhetne azzal, hogy nézd Uram, hisz az én szívemből zsoltárok fakadnak. Igaz ugyan, hogy mélyre zuhantam, de mégis zsoltárokkal dicsérlek téged! Nem találunk a zsoltárban semmi érvelést. Ez az, amiről Luther így énekel: Nálad nincs is másnak helye, mint csak a kegyelemnek. Nekünk nincs semmi érdemünk. Hadd kérdezzem meg tőletek kedves Diakonissza Testvérek, hogy vállaljátok-e ti a 130. zsoltárt, amiről Luther azt mondta, hogy a leg-"pálibb" zsoltár, mondhatnám úgy, a leg-evangélikusabb zsoltár? Vállaljátok-e a kegyelemre szorult ember állapotát? Nékem nincs semmi érdemem, én nem hivatkozhatok az Isten előtt semmire és senkire, csak az Ő kegyelmére. Ő irgalmaz annak, akinek irgalmaz, Ő felemel, akit felemel, és én ki vagyok neki egészen szolgáltatva, én semmivel nem indokolhatom a kérésemet mással, csak ezzel az eggyel, hogy "... nálad van a bocsánat". A kegyelemre szorultság állapota, kedves testvérek, ebben a zsoltárban világosan mutatja nekünk azt, hogy a kegyelemre szorult világosan látja, hogy a bűnöknek egyetlen lehetséges megoldása van és ez a kegyelem. Nincs más megoldása. Ebben a zsoltárban nincsen ígéret. Nem mondja azt a zsoltáríró, hogy csak most az egyszer ments ki és én ezután olyan óvatosan fogok járni. Nincs más ebben, csak a kegyelem. Nem lehet ígéretekkel elintézni a bűnt, nem lehet vezekléssel elintézni a bűnt. Vagy megbocsát az Isten és akkor el van minden intézve, vagy pedig nem kapok bocsánatot, és akkor minden hiábavaló. Vállaljátok-e Testvéreim a magatok számára is, hogy az én bűnöm és a te bűnöd számára nincs más megoldás, csak egyedül és kizárólag a kegyelem?

Azt mondottam, hogy ez a zsoltár a kegyelemre szorultságnak a zsoltára és próbálom kutatni, hogy miben áll ez? A kegyelemre szorultságnak a lelkülete mutatkozik abban, hogy ebben a zsoltárban nincsen semmi abból a törekvésből, ami az embernek azt a meggyőződését akarja alátámasztani, hogy mindig nekem van igazam. Mi hányszor szenvedünk ebben a bűnben, mert s z e n v e d ü n k benne. Mert hiába vagyunk mi benne ebben a bűnben, ez a világ nagyon jól tudja, hogy mibennünk is rész szerint van az ismeret és tudtunkra adja, hogy "nincsen igazatok". A kegyelemre szorult ember is képviseli a maga által vallott igazságot, de nem ölti elvi köntösbe a maga önigazságának a gőgjét és az igazságot nem a kritika élével fordítja az emberek felé. A kegyelemre szorult ember mindig a bizonyságtevésnek az alázatosságával jár. Van valami, ami ugyan nincs benne a zsoltárban, de el kell mondanom. Én mindig azon mérem meg magamat, hogy benne vagyok-e a kegyelemre szorultság állapotában, hogy mennyire vagyok érzékeny, mert az az ember, aki a kegyelemre szorultság állapotában van, az nem érzékeny. Az az ember tudja nagyon jól, hogy én büntetésnél egyebet Istentől nem érdemlek, én nem várhatom, hogy az emberek a tenyerükön hordjanak engem, én nekem nem lehetnek igényeim, én nem várhatom azt, hogy mindenki nekem adjon igazat, hogy mindenki szeressen. A kegyelemre szorult ember nem érzékeny. A magam diakonissza-lelkészi szolgálatából tudom jól, hogy a diakonissza közösségi életben, mint minden közösségi életben, jó megmérni magunkat ezen a mérlegen, hogy vajon nem estünk-e ki a kegyelemből. Ez nem jelenti azt, hogy a kegyelembe nem lehet visszakérezkedni. Sokszor lehet. De nem mindig lehet. A kegyelemre szorultság állapotából való kiesés tünete az, ha az embert érzékenyen érinti egy bántó szó, vagy ferde tekintet, vagy hirtelen intézkedés, amelyet érthetetlennek tartok, az érdekeimmel nem egyezik. Mindez azt mutatja, hogy nem vagyok benne a kegyelemre szorultságnak az állapotában és nem mondhatom el, hogy ez az életem középpontja, amint hogy ennek a zsoltárnak is ez a középpontja: ‘'Tenálad van a bocsánat, hogy féljenek téged.” Ez a zsoltár azonban nem csak a kegyelemre szorultságnak a zsoltára, hanem ez a kegyelemre talált embernek a zsoltára. Ez a zsoltár két részre osztható és a negyedik vers a fordulópont. "A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgasd meg az én szómat; legyenek füleid figyelmetesek könyörgőszavamra! Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg?!" Ez a kegyelemre szorult embernek a kiáltása. ”Várom az Urat, várja az én lelkem és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. BízzálIzraelaz Úrban, mert az Úrnál vana kegyelem és bőséges nála a szabadítás! Meg is szabadítja Ő Izraelt minden ő bűnéből.” Ez a kegyelemre talált embernek a zsoltára és sarok, amelyen megfordul az egész zsoltár, ez a negyedik vers: Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Számomra ebben a zsoltárban sokáig zavaró volt az, hogy a negyedik versnek a második fele az: ...hogy féljenek téged. Olyan természetes dolog volt az, hogy "tenálad van a bocsánat" de "hogy féljenek téged" ez legyen a bocsánatnak a következménye, ez engem nagyon zavart. Azután világosan megláttam, hogy először ne arra nézzek, hogy mi van azután a mondat után, hogy Tenálad van a bocsánat, tehát nem lehet az, hogy ezzel be legyen fejezve az én keresztyénségem, hogy "Tenálad van a bocsánat". Nem lehet következmények nélkül az Isten bocsánatában részesülni. És akkor rögtön mélységesen meg kellett alázkodnom és meg kellett látnom azt, hogy hányszor

kérem, és hányszor kapom a bocsánatot úgy, hogy amikor kérem, nem gondolom, hogy ennek következménye is kell, hogy legyen. A bocsánatnak következményei kell, hogy legyenek. Jézus egyik legfájdalmasabb példázata az adós szolgáról szóló példázat. A szolga kegyelmet kap, és egyáltalán nem látszik meg az életén, hogy kegyelmet kapott. Ó hányszor van ez így, hogy mi is torkunk szakadtából kiáltunk kegyelemért, de amikor megszabadultunk, akkor nincs semmi következménye, látható következménye az életünkben annak, hogy kegyelmet kaptunk. Sőt hányszor vagyunk kénytelenek meglátni azt, hogy a kegyelemnek az a következménye, hogy felszabadít minket új bűnökre. Ez még borzasztóbb, mint az, hogy a kegyelemnek nincs következménye, mert a kegyelmet kitűnően fel tudja használni az ördög arra, hogy bebeszélje nekünk, hogy hiszen Istennél van a bocsánat, hisz Isten olyan jó, olyan megértő, látja, hogy esendő ember vagyok, azután esténként menj oda a Bárány vére alá és majd mindent eltöröl. Melyikünk az kedves Testvérek, aki ebben nem bűnös? Én nem merem magamról elmondani, hogy én ebben nem vagyok bűnös. Mennyiszer vettem könnyelműen a kegyelmet s lett a kegyelem biztatássá és bátorítássá az ördög kezében a további bűnre. Rettenetes! A megnyert kegyelemnek kell, hogy következménye legyen és ezt a zsoltáríró így fejezi ki: ...tenálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Tehát a kegyelemnek olyan következménye kell, hogy legyen a mi életünkben, hogy mi jobban féljünk az Istentől. Tenálad van a bocsánat, hogy - szeressenek téged, ez lenne a természetes. Hát miért van itt az, hogy "Tenálad van a bocsánat, hogy f é l j e n e k téged"? Vannak szentírás magyarázók, akik ezt a látszólagos ellentétet úgy akarják kiegyenlíteni, hogy ezt a félelmet hódolatnak, tiszteletnek, gyermeki félelemnek magyarázzák, s a magasabbrendűség iránti szeretet kifejezésének tartják. Lehet. El tudom képzelni azt, hogy tényleg vannak olyan szentírási igék, amelyekben az ember szívéből sugárzó szeretet és hála fakad. De a magam számára, amikor újra ás újra elgondolkoztam azon, hogy mit jelent az, hogy "Tenálad van a bocsánat, hogy féljenek téged", akkor arra gondoltam, hogy az Isten iránt való szeretet nem jelent a mi életünkben annyi bűntől megóvó erőt, mint amennyit jelent az Istentől való félelem. Az Isten iránti szeretet belső erőforrásként jelentkezik a mi életünkben, a félelem ezzel szemben külső erőforrás. De melyikünk nem tapasztalta, kedves Testvérek, hogy jobban tudtunk a szentség útján járni, amikor az Isten megmutatta az ő félelmetes szentségét. Az Istentől való félelem jobban tud minket óvni a bűntől, mint az Ő szeretete. Ez nem normális állapot. Ezt az Istennek fájdalommal kell látnia. De sajnos, hogy így van. És az, aki ezt így meglátja, az egyszerre tudatára ébred annak, hogy Isten a legfélelmetesebb nem akkor, amikor haragszik, hanem akkor, amikor megbocsát. Gondoljunk Lukács 5-ben a nagy halfogás történetére. Simon Jónának fia nem abból a fából volt faragva, aki olyan nagyon hamar összetörik. /..?../ Amikor Simon Jóna fia újra kegyelmet kap, amikor nem Keresztelő János aszkéta alakja prédikál az ő bűneiről, hanem érdemtelenül elébe hull a nagy halfogás drága ajándéka, leborul a csónak lucskos fenekére és így könyörög: "Uram, eredj el éntőlem, mert én bűnös ember vagyok." Hát nem az lett volna a természetes, hogy a Gadarénussal mondja: Uram, ne menj el éntőlem, vagy az emmausi tanítványokkal: "Uram, maradj velünk, mert immár beestvéledék"? Nem, ő azt mondja: Uram, eredj el éntőlem, mert én bűnös ember vagyok.

Nekünk sokkal jobban lehet látnunk Isten szeretetének a félelmetességét, mint akár a 130. zsoltár írója, akár Simon Jóna fia látta, mert ők még nem látták a keresztet, az Isten szerelme félelmetességét. Hogy Isten úgy szeret, hogy folyik a vér, de nem az én szívemből, hanem az övéből. Isten úgy szeret, hogy Ő tartja a maga orcáját oda, hogy gyalázók gyalázásai hulljanak, de ne énrám, hanem reá, hogy Őt verjék, őt üssék, őt köpjék le, az ő fejébe nyomják a töviskoszorút. A kereszten válik olyan óriásivá az Isten szerelme, hogy az ember ajkán csak ez a mondás fakadhat: Uram, eredj el éntőlem, mert én bűnös ember vagyok! Mondd, kedves Testvérem, a te életedben jelentkezik-e az Isten kegyelme ilyen félelmetesen, ilyen elképzelhetetlenül, ilyen megmagyarázhatatlanul, mint a kereszten? "Tenálad van a bocsánat, hogy féljenek téged" ebben benne van az is, hogy az Istennek a kegyelme, a bocsánata az úr és a szolga, a feljebbvaló és az alattvaló viszonyát teremti meg közöttünk. Ez nem változtat azon a tényen, hogy ő általa van nekünk menetelünk Istenhez, mint a mi Atyánkhoz, s azon a tényen, hogy a kegyelmet nyert ember nyeri a Szentlelket, aki által kiáltja: Abbá, Atyám! Aki kegyelmet kapott, az, amennyiben ez a kegyelem a félelem megrendülésével jár az ő szívében, az rabszolgájává válik annak, aki neki megkegyelmezett. Mégpedig önkéntes rabszolgájává. A régi rabszolga világban sokszor előfordult az, hogy egy-egy felszabadult rabszolga önként, hálából és szeretetből továbbra is ura szolgálatában maradt. Az ilyen szolgának odaszögezte a gazda a füle cimpáját az ajtófélfához egy árral, azután kihúzta az árt. Ez volt a jele annak, hogy "önkéntes rabszolga" vagyok. Nem azért vagyok ebben a házban, mert engem megvásárolt. Én önként vagyok, mert annyi jót tapasztaltam ettől az én gazdámtól, hogy engem bottal nem lehet innen elkergetni. Örömmel és boldogan szolgálok az én uramnak. Kedves Testvérek! Vajon ilyen átlukasztott fülű rabszolgái vagytok-e ti a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak? Annak, aki olyan kegyelmes volt hozzánk, akinél van a bocsánat? Nem mindegy, hogy miképpen szolgálunk az Úrnak. Istent nem lehet kielégíteni azzal, ha valaki mogorván és morogva teljesíti az ő akaratát. Nem tudom, gondolkoztatok-e azon, hogy mit jelent a Miatyánknak az a mondata, hogy "legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is”? Nekünk imádkoznunk kell azért a módért is, ahogyan Isten akaratát teljesítjük. És mi azért könyörgünk, hogy úgy teljesítsük Isten akaratát, mint a mennyben az angyalok. Mint a mennyben, úgy legyen meg itt a Fébé-ben is az Isten akarata. Gondolkoztatok-e ti már azon, hogy hogyan szolgálnak az angyalok? Ebben az egy mondatban fogalmazhatom meg, hogy az angyaloknak egészen bizonyosan semmit sem kell kétszer mondani. És nekünk hányszor kell nem kétszer és nem tízszer és nem százszor, hanem ezerszer elmondani ugyanazt! Hol van a mi szolgálatunkból az angyalok szolgálatának szent és boldog öröme? "Nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged”. A kegyelem meghatározza az egész életünket. "Mert úgy szerette Isten a világot..." Így van János 3-ban megírva. És amikor mi János 3:16-ot idézzük, rendszerint ki szoktuk belőle hagyni ezt az egyszerű kis kötőszócskát "mert". És ez a "m e r t” az, ami hiányzik a mi életünkből. Minden cselekedetünknek, minden szolgálatunknak, minden ténykedésünknek ez kell, hogy legyen az indító oka és célja: ”M e r t” az Isten úgy szeretett engem, hogy az Ő egyszülött fiát adta érettem. Mert kegyelmet kaptam.

Számomra ezt jelentette a mai reggeli igének ez a mondata és én nem akartam most mást cselekedni veletek, mint azt, hogy repedt korsómból megkínáljalak titeket és mondjam néktek boldogan, örömmel és mégis valami remegő, félelmetes szeretettel megállva böjtben a kereszt előtt: ”Tenálad van a bocsánat, hogy /tényleg/ féljenek téged". Még egy pár mondatot hadd mondjak el a zsoltár végéről is. Olyan csodálatos, hogy ezután a sarokvers után az következik, hogy”várja az én lelkem az Urat”. Nem látod-e Testvérem, hogy a kegyelemre szorult ember állapota nem befejezett állapot, az mindig várakozó állapot? A kegyelmet kapott ember mindig a várószobában van. És minekünk tudnunk kell, hogy nagy dolog, kimondhatatlanul nagy dolog az, hogy a pitvarban vagyok, ahonnan egyszer majd megnyílik az ajtó és a kegyelemre szorult és a kegyelmet kapott ember megkapja a teljes váltság drága ajándékát. Ámen. Ének: D. Ék: 90.

Bővített Biblia: A bűnök bocsánata

Olvassuk Luther Házi kincstárát!

2021. október 31. - Andreas

Csak innen érhető el: https://www.garainyh.hu/luther/hazikincstar.htm

Reformáció ünnepén tekintsük át rövid életrajzát és Vitatkozását ebből a könyvből:

https://www.garainyh.hu/hazikincstar/adami/eletrajz/eletrajz.html

https://www.garainyh.hu/hazikincstar/95tetel/95tetel.html

A könyvben lévő képek: https://www.garainyh.hu/hazikincstar/kepek/kepek.html

A könyv teljes anyaga letölthető innen: https://garainyh.hu/luther/Luther.exe

A Reformáció 504. évében:   https://www.garainyh.hu/luther/hazikincstar.htm

Legyen LUTHER MÁRTON mindenkié! 

https://www.garainyh.hu/hazikincstar/adami/eletrajz/01.jpg

Reformáció - 504 év óta!

2021. október 31. - Andreas

Reformáció ünnepének Útmutató vezérigéje: "Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus." (1Kor 3,11)

LUTHER A HITRŐL

Később természetesen, amikor azt olvastam, hogy az igaz ember hitből él (Róm. 1,17) és emellett még Augustinus iratait is átnéztem, egyszerre megörvendeztem. Amikor felismertem, hogy Isten igazsága nem más, mint könyörületesség, mellyel minket igazaknak számít, ebben kaptam meg a segítséget.

„Igaz” és „Isten igazsága” ezek az igék villámcsapásként hatottak lelkiismeretemre. Megborzadtam, amikor hallottam őket. Ha Isten igazságos, akkor büntetnie kell. De amint egyszer ebben a toronyszobácskában tépelődtem ezek fölött az igék fölött: „Az igaz ember hitből él” (Róm. 1,17) és „Isten igazsága”, Isten kegyelméből ezt gondoltam: Ha nekünk, mint igazaknak, hitből kell élnünk, és ha Isten igazsága minden hívőnek üdvösségére van, akkor az nem lehet a mi érdemünk, hanem csak Isten irgalmassága. Mert Isten igazsága az az igazság, mellyel minket Krisztus által igazzá tesz és megvált. Így ezeket az igéket megszerettem. A Szentírás értelmét ebben a toronyban tette világossá előttem a Szentlélek.

Most kezdtem megérteni, hogy ennek az igének: az evangéliumban Isten igazsága jelentetik ki, az az értelme, hogy ti. ez az igazság elfogadott (passiv) igazság, mellyel minket a kegyelmes Isten igazzá tesz a hit által, amint megíratott: „Az igaz ember hitből él.”.

Ekkor úgy éreztem, mintha teljesen újjászülettem volna s mintha tárt kapukon át magába az Édenkertbe léptem volna be. Erre előttem az egész Szentírás más értelmet nyert.

LUTHER A CSELEKEDETEKRŐL

Ahol hit van, nem maradhat rejtve, megmutatkozik, napfényre tör a jó cselekedetekben. Az ilyen ember vallást tesz mások előtt az evangéliumról s egész életét ennek szolgálatában tölti. Amit csak átél, avagy cselekszik, felebarátja javára fordítja, használ neki és így követi Krisztus példáját. Ahol nem tör elő a jó cselekedet és szeretet, ott a hit nem igazi, hanem vagy kialudt, vagy a puszta észre támaszkodó önámítás – amilyen manapság sok van közöttünk. Az ilyeneknél még nem hatolt eléggé a lélek mélyére az evangélium s az ilyenek nem ismerik még igazán Krisztust.

Jó cselekedetekkel azonban nem lehet kiérdemelni az örökéletet, kegyelmet és üdvösséget; ez következik abból, hogy a jó cselekedetek nem azonosak a lelki újjászületéssel, hanem ennek gyümölcsei. Mert nem jó cselekedeteink által leszünk Isten gyermekeivé, örököseivé igazakká, szentekké, keresztyénekké, hanem csak amikor már mindezekké lettünk, akkor cselekesszük a jót. Birtokunkban kell lennie az életnek, üdvösségnek, kegyelemnek, mielőtt cselekeszzük a jót. Amint a fa sem gyümölcseivel érdemli ki, hogy fa legyen, hanem amikor már fává fejlődött, akkor terem gyümölcsöt. Minket is a kegyelem igéje szül, teremt újjá és igazakká s nem mi magunk leszünk ilyenekké a törvény, vagy a jó cselekedetek által. Jó cselekedeteinkkel nem örök életet, kegyelmet és üdvösséget érdemlünk ki, hanem valami mást, ti. dicséretet, tisztességet, tetszést és más előnyöket, amint a fa is gyümölcseivel érdemli ki, hogy az emberek szeressék, ápolják, dicsérjék és becsben tartsák.                                       

Az idézetek forrása: Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról, 3. kiadás  *  Válogatta: G. A.  

Ajánlott linkek: https://www.garainyh.hu/luther/hazikincstar.htm

https://www.garainyh.hu/luther/luther.htm

https://www.garainyh.hu/garainyh/5.html

https://medit.lutheran.hu/site/kategoria/16

https://www.garainyh.hu/hazikincstar/adami/eletrajz/09.jpg   https://www.garainyh.hu/hazikincstar/adami/eletrajz/01.jpg

 

 

Tied vagyok, Jézusom! - Veled mindig győzhetek!

2021. október 24. - Andreas

A Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap Útmutató vezérigéje ez: " Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat." (Róm 12,21)

Jézus nélkül semmi jót nem cselekedhetünk (lásd Jn 15,5), de: "Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utóda," (Jel 5,5) ezért: "hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!" (1Kor 15,56)

"Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk, De küzd értünk a hős vezér, Kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, Az ég és föld Ura, ő a mi diadalmunk." (EÉ 254,2)

"Tied vagyok, Jézusom, Megyek keresztutadon, Nyugtot, békét így lelek. A szeretet hozzád kapcsol, Boldog, aki híven harcol - Veled mindig győzhetek!" (EÉ 208,5)

Összeállította: G. A.

Bódás János: Virágvasárnap „…ember vagyok és szeretlek, minek is bántottalak?”

Ajánlott olvasmány: https://adoc.pub/wilhelm-busch-jezus-a-mi-sorsunk.html

A könyv utolsó mondatai:

Mit jelent számunkra az Istennel való élet? Sorolhatom: békességet Istennel, örömet a szívemben, szeretetet Isten és az emberek iránt, hogy még az ellenségemet és mindazokat, akik idegesítenek is, szeretni tudom, vigasztalást a nyomorúság­ban, hogy mindennap ragyog számomra Isten Napja, teljes bizonyosságot kaptam az örök élet re­ménysége felől, a Szent Szellemet, a bűnök bocsána­tát, a türelmet, és még sok mindent felsorolhatnék. Egy verssel fejezem be, amelyet nagyon szeretek: »Mily nagy öröm: Megváltómé lettem, Ő az enyém, én meg az Övé. Valósággal elmondhatom, Ő kezesem s parancsolóm. Én meg öröksége és birtoka. Ó milyen igaz minden szava.« Csodálatos dolog, hogy a Megváltóé lehetek. Kívánom önöknek is ezt a gazdagságot, ezt a boldogságot!

AZ ÚRISTEN HÁROM KÍVÁNSÁGA

2021. október 17. - Andreas

A Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap Útmutató vezérigéje ez:

"Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben." (Mik 6,8)

Luthertől tudjuk, hogy a Szentírás önmagát magyarázza, ezért vizsgáljuk meg ezt a hármas kívánságot további hat ige fényében!

5Móz 10,12-13 "Most pedig, Izráel, mit kíván tőled Istened, az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, az Urat féld, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, s hogy tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked a te javadra!"

Hós 6,6 "Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat."

Ám 5,24 "Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!"

Ez 18,23 "Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát – így szól az én Uram, az Úr –, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen."

Jn 17,24 "Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt."

1Tim 2,3-4 "Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére."

Isten akarata számunkra Krisztusban teljesedett be; ez Isten akaratának titka (lásd Ef 1,9)!

Ajánlott olvasmány: Cseri Kálmán igehirdetése; https://cserikalman.hu/predikacio/1994-11/mikeas-konyve

Összeállította: G. A.

Idézetek minden napra a bibliából és a prófétaság lelkének írásaiból - „Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed   Erdélyi keresztények: Mit kíván tőled Isten?   Pin by Tunde lendvai on Biblia idézetek in 2021

Én, az ÚR vagyok a te gyógyítód!

2021. október 10. - Andreas

A Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap Útmutató vezérigéje ez: "Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek." (Jer 17,14)

Isten már a pusztában megígérte vándorló népének: "...én, az Úr vagyok a te gyógyítód." (2Móz 15,26b)

Reményik Sándor – Gyógyíts meg!

Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
Nézd: elszárad a fám,
A testem-lelkem fája…
De épek még a gyökerek talán.
A tompa, tunya tespedés alatt,
Gyökereimben: érzem magamat,
És ott zsong millió melódiám.

Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
Hiszen – nem is éltem igazában.
Csak úgy éltem, mint lepke a bábban,
Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben:
Rólam gondolt roppant gondolatod
Torz árnyékaképen.
Egy kóbor szellő néha-néha
Valami balzsam-illatot hozott.
Akkor megéreztem: ez az élet,
S megéreztem a Te közelléted, –
S maradtam mégis torz és átkozott.
Én Istenem, gyógyíts meg engemet.
Én szeretni és adni akarok:
Egy harmatcseppért is – tengereket.
S most tengereket látok felém jönni,
És nem maradt egy könnyem – megköszönni.

 

Képtalálat a következőre: "reményik sándor"

1890. augusztus 30 - 1941. október 24.

A Házsongárdi temetőben nyugszik. Sírkövén ez áll: „Egy lángot adok, ápold, add tovább.”

 

172 éve áldozták életüket a szabadságért az aradi vértanúk!

2021. október 06. - Andreas

 Nemzeti gyásznap október 6. Az aradi vértanúk emléknapja

"Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért." (Jn 15,13)  

Fájl:A tizenhárom aradi vértanú.jpg – Wikipédia

 

Aradi vértanúk 165 éve 1849 .október 6. - YouTube

 

Ady Endre: Október 6. 

Őszi napok mosolygása,
őszi rózsa hervadása,
őszi szélnek bús keserve
egy-egy könny e szentelt helyre,
hol megváltott- hősi áron –
becsületet, dicsőséget
az aradi tizenhárom.

Az aradi Golgotára
ráragyog a nap sugára,
oda hull az őszi rózsa,
hulló levél búcsú csókja:
bánat sír a száraz ágon,
ott alussza csendes álmát
az aradi tizenhárom.

Őszi napnak csendes fénye,
tűzz reá a fényes égre,
bús szívünknek enyhe fényed
adjon nyugvást, békességet:
sugáridon szellem járjon ,
s keressen fel küzdelminkben
az aradi tizenhárom.

 

Október 6. Az aradi vértanuk - Aulich Lajos,Damjanich János,Dessewffy Arisztid,Kiss Ernő,Knezić Károly,Láhner György,Lázár Vilmos,Leiningen-Westerburg Károly,Nagysándor József,Nagy-Sándor Józsefként,Nagy Sándor Józsefként,Poeltenberg Ernő,Schweidel ... 

Hogyan szeressük embertársainkat? Krisztusi szeretettel!

2021. október 03. - Andreas

A Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap Útmutató vezérigéje ez: "Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is." (1Jn 4,21) Dr. Joó Sándor igehirdetésében erről tanítja mai olvasóit is. 

“A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz..” (Róm 12,9)

Úgy tűnik, mintha különböző életszabályokat sorakoztatna itt föl az apostol, amelyeknek bármelyike is elég lenne egy prédikáció alapigéjéül, mégis azért foglalom egybe ezt a hosszabb részletet, mert tulajdonképpen egy ugyanazon dologról van benne szó: a krisztusi szeretet csodájáról. Ezt részletezi, definiálja, alkalmazza az élet különböző helyzeteire az apostol. Sőt, még konkrétabbá válik az egész leírás, ha a “szeretet” szó helyett Jézust mondunk. Figyeljétek csak meg, így: A szeretet - vagyis Jézus - nem képmutató, iszonyodik a gonosztól, ragaszkodik a jóhoz. Gyöngéden szereti az atyafiát, megelőzi azt a tiszteletadásban. A szeretet - vagyis Jézus - nem rest az igyekezetben, lélekben buzgó, az Úrnak szolgál. A szeretet - vagyis Jézus - a reménységben örvendező, a háborúságban tűrő, a könyörgésben állhatatos. A szeretet - vagyis Jézus - áldja azokat, akik őt kergetik, áldja, és nem átkozza. A szeretet - vagyis Jézus - együtt örül az örülőkkel és sír a sírókkal. A szeretet - vagyis Jézus - nem kevélykedik, hanem az alázatosakhoz szabja magát. A szeretet - vagyis Jézus - senkinek gonoszért gonosszal nem fizet, ha lehetséges, amennyiben rajta áll, minden emberrel békességben él. A szeretet - vagyis Jézus - önmagáért bosszút nem áll, hanem helyet ad ama haragnak. Azért, ha éhezik az ellensége, ad ennie, ha szomjúhozik ad innia. Ezt mívelvén eleven szenet gyűjt annak fejére. A szeretet - vagyis Jézus - nem győzettetik meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzi meg. Egyszerre ugye, milyen más így ez az egész szakasz?! Mert itt nem általában a szeretetről van szó, hanem speciálisan arról a szeretetről, amelyet Jézus hozott erre a földre és valósított meg a maga életében, és aminek folytatását azokra bízta - mintegy legszentebb örökségül -, akik hisznek benne és követni akarják Őt. Tehát mireánk is! Csak így van értelme egyáltalán beszélni róla, hogy közben mindig Jézusra gondolunk. Arra a Jézusra, aki az Ő bennünk lévő Szentlelke által ímé, így akarja szeretni tovább az embereket. Megpróbálom tehát részletezni ennek a szeretetnek az itt leírt főbb jellemvonásait! Nyilván nem véletlenül áll első helyen figyelmeztetésül, hogy a szeretet képmutatás nélkül való legyen. Tehát ne csak egy szerep, amit szükség esetén megjátszik az ember. Ne csak olyan álarc, amit fel lehet tenni és le lehet vetni, aszerint, hogy mire van éppen szükség. Ne csak póz vagy látszat, ami mögött nincsen semmi. Ne csak udvariasság, jólneveltség, ami jó dolog, ha megvan. Ez még nem szeretet! Össze ne tévesszük a keresztyén szeretetet a jó modorral, a természetes kedvességgel! Azt gondoljuk, hogy vannak olyan szerencsés természetű emberek, akiknek könnyebben megy megvalósítani az igazi szeretetet? Nem! Az igazi szeretetet Jézus tudja csak megvalósítani bennünk! Akármelyikünkben! Az, az igazi szeretet, amit mi is úgy kapunk Istentől. Tehát nem mi magunk termeljük ki magunkból, hanem mintegy átengedjük magunkon. Vagyis abból adunk tovább, amit mi is felülről kaptunk, ami a szeretet örök forrásából áradt bele a szívünkbe! Ez az egyetlen, igazán képmutatás nélkül való szeretet. Íme, abból is kitűnik, hogy ez a szeretet épp úgy, mint Jézus “iszonyodik a gonosztól, ragaszkodik a jóhoz” - ahogyan az apostol részletezi tovább. Tehát nem kedveskedés, nem mézes-mázas, mindent elnéző, mindenre fátyolt borító érzelmesség, hanem néha bizony kemény szeretet. Ha kell, meg meri mondani és le, meri leplezni a másikban a gonoszt is. Sokszor előfordul, hogy egy-egy hívő lélek így töpreng magában: “Vajon megmondhatom-e valakinek, ha látom, hogy miben hibás, mi a vétke, mit csinált rosszul, helytelenül? Vagy nézzem el inkább, ne szóljak, ne bántsam meg vele?” Nos, ha csak úgy tudod megmondani neki, hogy megbántod vele, akkor ne mondd meg, mert akkor nincs benne az, az igazi szeretet! Nem egyszer hallottam már, amikor valaki így fakadt ki: “Majd én megmondom neki a magamét!” Nos, ezt a magadét semmiképpen se mondd meg neki, mert az biztos, hogy nem használ! Csak akkor szólj a másiknak az ő hibájáról, bűnéről, ha nem a magadét, hanem a Krisztusét tudod neki megmondani, mert csak az használ neki. Tehát, ha nagyon szereted azt a másikat, azzal a féltő szeretettel, amelyikben az a másik a krisztusi indulatot érzi meg benned és nem az emberit. Ezért teszi hozzá az apostol a gonosztól való iszonyodáshoz rögtön azt, hogy “ragaszkodjatok a jóhoz". Mert még a legelvetemültebb gonoszságot mívelő emberben is van valami jó, valami nagyon jó: az tudniillik, hogy Isten őt is szereti! Tehát azt a jót próbáljuk meglátni benne, amit Jézus megváltó vére az ő számára is jelenthet. Ha akármennyi hibája van is, szeressük benne azt a valakit, akiért Jézus meghalt a Golgotán. A szeretetnek éppen az a csodálatos hatalma, hogy bele lehet szeretni egy másik emberbe a jót! Mert az igazi szeretet nevelő erő. Ezt tette Jézus Zákeussal, a magdalai Máriával, a Gadarai ördöngössel. Meg velem, meg veled mindig újra! Iszonyodva a bennünk lévő gonosztól, belénk szereti a jót! Van azután a krisztusi szeretetnek egy másikfajta szolgálata is. Az, hogy dajkál, melenget, simogat. Így mondja ezt az apostol: “atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek legyetek". Tehát nem gyenge, hanem gyengéd. Más a gyengeség és más a gyengédség. Vannak olyan sebzett lelkek, akikkel olyan gyengéden lehet csak bánni, mint egy fájó sebbel. Bárhol érek hozzá, följajdul. Az ilyen sebre valóban csak egyetlen gyógyító ír van, a gyengéd szeretet. Az a krisztusi szeretet, ami egy benne hívő emberből kisugárzik, minden ilyen fájdalmat enyhít, sőt gyógyít. És vannak olyan, szinte megfagyott lelkek, akiknek hiába minden beszéd, akiket csak a szeretet tud fölmelegíteni. Ismerek a gyülekezetben egy olyan özvegyasszonyt, aki szinte belefagyott a saját keserűségébe. Mindig csak akkor láttam mosolyogni, amikor egy kis krisztusi szeretet sugározta körül. De sokan várnak a gyógyító, melengető szeretetnek erre a gyöngédségére körülöttünk! Csak egy kicsit nézzünk szét magunk körül. Biztosan megtaláljuk őket! Csak azt ne mondja most valaki, hogy ő is erre vár! Sohase várjad, hanem mindig adjad! Éppen erre figyelmeztet az apostol ezzel a következő szavával: “A tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek!”. Az igazi szeretet sohase ahhoz szabja a maga aktivitását, hogy mit kap a másiktól, sohase viszonozza, hanem mindig előlegezi a másiknak a bizalmat, a jóakaratot, a szeretetet. Nem vár semmit a másiktól, még hálát se. Nem mérlegel, hogy érdemes-e az a másik arra a szeretetre, hanem elébe megy, megelőzi. Mindig már előbb szeret, még mielőtt az a másik bármi módon is viszonyulna hozzá. Egy kicsit olyanformán, ahogyan Isten is előbb szeretett minket. Nem éppen az-e a hit legelső ébredezése bennünk, hogy az ember ámulva fölfedezi: “hát így szeret engem az Isten"? Elkezdeni a szeretetet mindig nekünk kell, sohase a másiknak - és folytatni akkor is, ha nem talál viszonzásra! Az igazi krisztusi szeretet még az ellenséggel szemben is szeretetben marad! “Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok!” Ezt már valóban csak krisztusi szeretettel lehet megtenni! Erre az emberi szeretet képtelen. A krisztusi szeretet lángját egyszerűen nem lehet kioltani. Nem árt neki a fagyos környezet, se a rosszindulat, a harag, se az ütés, ami a másik ember részéről éri. Ha egy mézzel teli üveget összetörnek, abból akkor sem epe, hanem méz fog kifolyni. Jézust akárhogy bántották, átkozták, gúnyolták, verték, Ő akkor is szeretet, áldás maradt. Áldjátok! Különösen azokra nézve légy és maradj áldás, akik irántad való viselkedésükkel a legkevésbé érdemlik meg. Áldani valakit, nemcsak azt jelenti, hogy áldást mondani reá, hanem Isten áldása lenni a számára, keresni az alkalmat, hol lehetek hasznára, hogyan munkálkodhatnám a boldogulását. A krisztusi szeretet, ha bántja valaki, még buzgóságosabban keresi, hogy mi jót tehetne vele viszonzásképpen? Ez az egyetlen mód, ahogyan megszabadulhat az ember az ellenségétől. Tehát úgy, hogy barátjává teszi, vagy legalábbis, jóakarójává lesz! Annyira lényege, jellemvonása ez a krisztusi szeretetnek, hogy az apostol még tovább fokozza: “Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjúhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.” A keresztyén bosszúállás annyi, mint a gonoszt jóval győzni meg! Van a bosszúállásnak emberi törvénye is: az igazságszolgáltatás. Ezt a világi hatóság gyakorolja a bűnök megtorlására. “Enyém a bosszúállás” - mondja az Isten, és ezt a hatalmát a földi szervek által végzi az Úr. Erről a következő részben külön is szól az apostol. Itt úgynevezett “keresztyén bosszúállásra” tanít: a megbocsátásra! Sátáni lelkület az, amelyik nem tud addig megnyugodni, míg a bántalmat - lehetőleg tetézve - vissza nem adja. A bosszúvágy természete az, hogy nem tud mérlegelni, elvakult, csak akkor elégül ki, ha súlyosabb a megtorlás, mint amilyen volt a megbántás. Ez azután a másikban még nagyobb bosszúvágyat szül, így az ide-oda ütésnek soha sincs vége. Nő a gonosz, mint a lavina. Egyetlen módon lehet csak megállítani. Úgy, hogy az egyik elkezdi a megbocsátást. Adjatok helyet “ama” haragnak - mondja az Ige. Tehát semmiképpen nem a te fellobbanó haragodnak. Annak sohase adj helyet! Az ellenséged hadd töltse ki haragját. Úgy viseld a bántást, mintha követ dobnának egy kosár gyapotba. Annak a gyapotnak az nem fáj és nem árt. A megbocsátó szeretet ilyen puha vatta, amely sérelem nélkül bírja ki azt a haragos követ. Nem rúgja vissza, de nem is hagyja ott, hanem átadja Istennek! Isten önmagának tartotta fenn az ítélet jogát. Hagyjuk rá. Ő majd kinek-kinek megfizet az Ő igazsága szerint! Rád csak az tartozik, hogy “a gonoszt jóval győzd meg”! Tüzet tűzzel nem lehet eloltani, csak növelni lehet. A rosszat is csak annak az ellentétével, a jóval lehet ártalmatlanná tenni! Hát igen, ilyen volna az igazi krisztusi szeretet! Szép szavak, mondhatná most valaki. Valóban! De éppen az a baj, hogy csak szavak. Nem is sejtjük, milyen nagy baj, hogy az igazi szeretet mindig csak szó marad. Pedig egyedül ez lenne az, ami értelmet adhatna az emberi együttélésnek! Az egyik pesszimista filozófus mondta egyszer a maga kesernyés módján, hogy a sündisznók társadalma elhatározta egyszer, hogy közelebb húzódnak egymáshoz, mert külön-külön nagyon fáznak, összebújva egymást melegítik majd. Megpróbálták, de akkor meg a tüskéik úgy szúrták egymást, hogy nem bírták ki egymás közelében. Újra szétmentek, s inkább vállalták a hideget, mint egymás tüskéit. Ezért van az emberi társadalomban is olyan sok magányos, fázós lélek. Fél az ember a másik tüskéitől! Fáj a közelség, inkább elhúzódik, akárhogyan vágyakozik is egy kis emberi melegségre. Még talán nem is szeretetre, csak egy jó szóra, kedvességre, biztató tekintetre. Ezek a tüskék okozzák a legtöbb bajt, kezdve a családi élettől a nemzeti kapcsolatokig. Képzeljétek el, mi lenne, ha egyszer az oly sok fájdalmat okozó tüskék helyett igazán krisztusi szeretet melegével fordulnánk a körülöttünk élő emberek, jó barátok, ellenségek, idegenek és családtagok felé? Jézus most olyanokat keres az Ő követőiül, akik “a reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben állhatatosak” tudnak, akarnak lenni. Vagyis örvendezők abban a reménységben, hogy nem hiába pazarolják szét maguk körül a krisztusi szeretetet. Békességgel tűrik azt a háborúságot, harcot, ami ezzel jár, és állhatatosak a könyörgésben, nem fáradnak el mindig újra kérni imában az erőt felülről, hogy igazán tudjanak szeretni! Ámen

 1. június 7. Dr. Joó Sándor   https://www.garainyh.hu/wordtar2/Lelekepito%20irasok/Joo%20Sandor%20dr.%20igehirdetesei/A%20szeretet%20kepmutatas%20nelk%C3%BCl%20valo%20legyen.rtf

 Artizanaten Home Page

 

Az ÚR Jézus tanítása a hitről

2021. szeptember 26. - Andreas

AZ ÚR JÉZUS TANÍTÁSA A HITRŐL – JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN

 

A ma kezdődő hét Útmutató vezérigéje János apostol leveléből való: „Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” (1Jn 5,4) A szeretett tanítvány Urától hallotta ezeket a gondolatokat; (a vers idézetek a RÚF szerint, a Szentírás sorrendjében követik egymást).

            „Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek?” (Jn 3,12) „hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” (Jn 3,15) „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) „Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében.” (Jn 3,18) „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta.” (Jn 3,36)

            „Jézus így válaszolt: Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát.” (Jn 4,21)

            „Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (Jn 5,24) „Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek?” (Jn 5,44)

            „Jézus ezt felelte nekik: Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött.” (Jn 6,29) „Jézus azt mondta nekik: Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” (Jn 6,35) „Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.” (Jn 6,40) „Bizony, bizony, mondom nektek: aki hisz, annak örök élete van.” (Jn 6,47)

            „Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek.” (Jn 7,38)

            „Ha nem az én Atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem; de ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok: az Atya énbennem van, és én az Atyában.” (Jn 10,37-38)

            „Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt. Örülök, hogy nem voltam ott: tiértetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá!” (Jn 11,14-15) „Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” (Jn 11,25-26)

            „Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek! Ezeket mondta Jézus, majd elment és elrejtőzött előlük.” (Jn 12,36) „Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta: „Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.”” (Jn 12,39-40) „Jézus pedig hangos szóval ezt mondta: Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem;” (Jn 12,44) „Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.” (Jn 12,46)       

            „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem!” (Jn 14,1) „Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya, aki énbennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit.” (Jn 14,10) Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek!” (Jn 14,11) „Bizony, bizony, mondom nektek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek,” (Jn 14,12) „Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek.” (Jn 14,29)

            Olvassuk el Bibliánkból a környező verseket is, hogy összefüggésükben érthessük az Ige üzenetét. Ne feledjük reformátorunk javaslatát: A Szentírás önmagát magyarázza! S az ének szavai így bátorítanak: „Az Úr csodásan működik, // Ki kétkedőn kutatja őt, / Annak választ nem ád, / De a hívő előtt az Úr / Megfejti önmagát. // Bízzál az Úrban,” (EÉ 328) Pál és Szilász apostolok tanácsát is szívleljük meg: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe.” (ApCsel 16,31)

Összeállította: G. A. (2019.)

Képtalálat a következőre: „a hit”

Kivel töltöd az örökkévalóságot?

2021. szeptember 19. - Andreas

 A Szentháromság ünnepe utáni16. vasárnap Útmutató vezérigéje: "Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet." (2Tim 1,10) Csak az ÚR Jézus adhat örök életet, mert: "Ő az igaz Isten és az örök élet" (1Jn 5,20)! Számunkra csupán egyetlen kérdés maradt, amire itt, e földön kell megtalálnunk az egyedül helyes választ! 

Kivel töltöd az örökkévalóságot? 

Az örökélet e fő kérdése: egyedül hitkérdés! Emberi oldalról a hit a kizárólagos feltétele az üdvösségnek, s Isten részéről pedig az ő kegyelme, irgalmas szeretete. De nem minden hit üdvözítő, csak a teljes Szentírás Istenébe vetett feltétlen bizalom vezet el az örök életre! Idei útmutató vezérigénkben ezt Jézus Urunk így mondja: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem” (Jn 14,1)! S megígéri követőinek; a christianusoknak ezt: helyet készít nekik Isten országában, hogy örökre vele legyenek.  Az örökkévalóság ünnepén, ezért ez évben a szeretet apostola bizonyságtételei alapján tekintsük át a mindenható, Szentháromság örök Isten, örök életről adott legfontosabb kijelentéseit!

Reformátorunk szerint; a keresztyén ember számára nincs kedvesebb gondolat, mint hogy Istenben éljen. S ez az örökkévalóság lényege; amikor és ahol, Isten lesz minden, mindenben! Ám, aki az ő gyermeke, már most, hit által, részese ennek a szeretetközösségnek, mert az Úr Krisztus él benne!

Jézus is kijelentette, hogy aki hisz őbenne, annak életében elkezdődött az örökkévalóság. Isten parancsolata örök élet, s mert Jézus egylényegű az Atyával, azt hirdeti, amit Atyja mondott neki.

De hogyan kezdődik el bennünk az örökkévaló élet? Az ige és a Lélek által történő újjászületést a mindenható Isten végzi el mindazokban, kik hittel befogadták az ő cselekvést, történést, létezést munkáló örök igéjét, s aranyevangéliumát a maguk számára érvényesnek tekintik! S az élő krisztushit következménye; Isten halálos ítéletének elkerülése a nagy fehér trón előtt; mivel az élet könyvében már szerepelnek a Bárány vérén megváltottak nevei.

A minden téren és időn túl létező örökkévalóságot emberi képességeinkkel elképzelni sem tudjuk, ezért elégedjünk meg azzal, amit Isten jónak látott kijelenteni erről a Szentírásban! Ha őt a mi teremtő és gondviselő Atyánknak valljuk, akkor el tudjuk fogadni, hogy amit emberi szem nem látott, fül nem hallott, szív nem sejtett; azt készítette el az Úristen az őt szeretőknek. Minden emberi értelmet felülmúló, kegyelmes szeretete erősítésül e földön: élő vizet, mennyei táplálékot ad és megvilágosítja számunkra az Írásokat, amelyek Jézusról tesznek bizonyságot. S aki eszi az Úr testét és issza az ő vérét, örökké élni fog általa.

S bátorításul, örök jelen időben fogalmazza meg János evangéliumában, hét képben és hét általános kijelentésben Jézus: Én vagyok! Így nem lehet semmi kétségünk, aki a Fiúban hisz, az, az Atyában hisz, aki Mózesnek így nyilatkoztatta ki önmagát: Vagyok, aki vagyok. (Luther bibliafordításában: „Ich werde sein, der ich sein werde.” – „Én leszek, aki leszek.”)

Az örök Vagyok – aki számára nincs idő, sem tér, s országa az örök jelen, mindenütt jelenlévő birodalma –, hatalmat adott Fiának, hogy örök életet ajándékozzon mindazoknak, akik ismerik őt, azaz benső közösségük van vele. Ám csak a belé vetett hit által juthatunk élő kapcsolatba megváltó Urunkkal, aki egyedüli út az Atyához.

És a szemtanú evangélista, nem is mondhat többet és nem tehet teljesebb bizonyságtételt; minthogy hirdeti nekünk a Jézusban megjelent örök életet. S aki hit által már őbenne él, annak számára megdönthetetlen bizonyossággá lett a szeretet apostolának e tanúságtétele: az örökkön-örökké élő Úr Jézus Krisztus az igaz Isten és az örök élet! Ő örök szeretettel szeret téged is, és azt szeretné, hogy vele töltsd az örökkévalóságot!

Garai András 2010.         

Isten szeretetének megtapasztalása 2. rész

 

 

ÖRÖK ÉLET ígérete a Szentírásban – az esztendő minden hetére!                                        

(az új fordítású protestáns Biblia szerint) Olvassa rendszeresen lelke épülésére!

 

Hét * Igehely * Igevers (kulcsszó a keresőben: *örök* *él*)

01* 1Móz 3,22* Azután ezt mondta az ÚRisten: Íme az ember olyanná lett, mint miközülünk egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék, és örökké éljen,

02* 5Móz 32,40* Kezem az égre emelem, s mondom: Örökké élek én!

03* Zsolt 16,11* Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.

04* Zsolt 21,5* Életet kért tőled, és megadtad neki, hosszú életet, örökké tartót.

05* Zsolt 37,18* Ismeri az ÚR a feddhetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké.

06* Dán 12,2* Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra.

07* Mt 19,16* Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte: „Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

08* Mt 19,29* És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet.

09* Mt 25,46* És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.”

10* Mk 10,17* Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?  

11* Mk 10,30* az százannyit kap: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet.

12* Lk 10,25* Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?

13* Lk 18,18* Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?

14* Lk 18,30* az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet.

15* Jn 3,15* hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.  

16* Jn 3,16* Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

17* Jn 3,36* Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta.

18* Jn 4,14* de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.

19* Jn 4,36* Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató.

20* Jn 5,24* Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.

21* Jn 5,39* Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot,

22* Jn 6,27* Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Atya Isten.

23* Jn 6,40* Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.

24* Jn 6,47* Bizony, bizony, mondom nektek: aki hisz, annak örök élete van.

25* Jn 6,51* Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.

26* Jn 6,54* Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon.

27* Jn 6,58* Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le; ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak: aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké.

28* Jn 6,68* Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.

29* Jn 10,28* Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.

30* Jn 12,25* Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt.

31* Jn 12,50* Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem.

32* Jn 17,2* mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon.

33* Jn 17,3* Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust.

34* ApCsel 13,46* Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta: Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme, a pogányokhoz fordulunk.

35* ApCsel 13,48* Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívőkké lettek.

36* Róm 2,7* azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad,

37* Róm 5,21* hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálban, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által az örök életre Jézus Krisztus, a mi Urunk által.

38* Róm 6,22* Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet.

39* Róm 6,23* Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

40* Gal 6,8* mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet.

41* 1Tim 1,16* De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.

42* 1Tim 6,12* Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.

43* Tit 1,2* az örök élet reménységére, amelyet Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért,

44* Tit 3,7* hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.

45* Zsid 7,16* aki nem testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, hanem örökkévaló élet ereje szerint.

46* 1Jn 1,2* Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk.

47* 1Jn 2,25* Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.

48* 1Jn 3,15* Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos; azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete.

49* 1Jn 5,11* Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.

50* 1Jn 5,13* Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.

51* 1Jn 5,20* De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az Igazat, és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.

52* Júd 1,21* tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre.

53* Jel 1,18* és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.    

Összeállította: G. A. ( https://www.garainyh.hu/ & https://www.garainyh.com/  ) #GaraiNyh

 

 

                                          

A HÍVŐK MEGÚJULÁSA

2021. szeptember 16. - Andreas

A HÍVŐK MEGÚJULÁSA

Határokon Átívelő Hitmélyítő Evangelizációs Sorozat

lesz ez év szeptember, október és november hónapok utolsó heteiben; az Észak-Írországi Magyar Reformátusok zoom-os rendezésében. Az igehirdetők: Ittzés István, Végh Tamás, Bódis Miklós. Az alábbiakban olvasható a részletes program, és egy rövid tájékoztató videó is elérhető itt: https://www.youtube.com/watch?v=Vu7Mt9Ev9sM&authuser=0

A ZOOM adások konkrét linkjeit csak a közvetítés napján teszik közzé, itt találhatók majd meg: https://www.facebook.com/Episzunago

A korábbi alkalmak videóit ezen a címen keressük: Észak-Írországi Magyar Református Misszió & Észak-Írországi Magyar Református Misszió - YouTube &

https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%89szak-%C3%8Drorsz%C3%A1gi+Magyar+Reform%C3%A1tus+Misszi%C3%B3

 

Időpont * Kezdés mindig: 19,00 óra!  Igehirdető

 1. szeptember 28. kedd Bódis Miklós
 2. szeptember 29. szerda Ittzés István
 3. szeptember 30. csütörtök Végh Tamás
 4. október 26. kedd Ittzés István
 5. október 27. szerda Végh Tamás
 6. október 28. csütörtök Bódis Miklós
 7. november 23. kedd Végh Tamás
 8. november 24. szerda Bódis Miklós
 9. november 25. csütörtök Ittzés István

Osszuk meg ezt a Meghívót ismerőseinkkel, hívogassunk másokat is! Minden christianus: misszionárius! Készüljünk az igehallgatásra: olvassuk a Gal 2,20; a Zsid 5,12 verseket!      

 

 

 

 

 

 

Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel!

2021. szeptember 12. - Andreas

Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel!

A Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap Útmutató vezérigéje: "Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok." (1Pt 5,7) Az ÚR Jézus, Isten gondviseléséről tanítva, hegyi beszédében felszólítja hallgatóságát: "ne aggódjatok életetekért, se testetekért, Mit aggódtok a ruházatért is? Ne aggódjatok tehát a holnapért, Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek." (lásd Mt 6,25-34)

1. Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel! Ő felruház és táplál, rád gondot ő visel. Dicső Király, ég és a föld Ura, Szívünk tiéd, légy annak is Ura!

EÉ 586 https://enekek.lutheran.hu/enek586.htm

Jó reggelt! ADVENT ppt letölteni

"Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz." (Zsolt 55,23)

"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban." (Fil 4,6-7)

A SZENTHÁROMSÁG ISTEN DICSŐÍTÉSE

2021. szeptember 05. - Andreas

A SZENTHÁROMSÁG ISTEN DICSŐÍTÉSE

A Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap Útmutató vezérigéje: "Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!" (Zsolt 103,2) A tíz meggyógyított leprás közül: "Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt.  Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: Kelj fel és menj el, a hited megtartott téged." (Lk 17,15-19)

1. Áldjad, én lelkem, a dicsőség örök Királyát! Őnéki mennyei karokkal együtt zengj hálát! Zúgó harang, Ének és orgonahang, Mind az ő szent nevét áldják!

2. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly bölcsen intézett: Sasszárnyon hordozott, vezérelt, sok bajban védett! Nagy irgalmát Naponként tölti reád, Áldását mindenütt érzed.

3. Áldjad őt, mert keze csodásan alkotott téged! Utadon elkísér, tőle van testi épséged. Sok baj között Erőd volt és örömöd, Szárnyával takarva védett.

4. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat! Hűsége, mint az ég harmatja, bőven rád árad. Lásd, mit tehet Jóságos Lelke veled, És hited tőle mit várhat!

5. Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden énbennem! Áldjad őt, lelkem, és róla tégy hitvallást, nyelvem! El ne feledd: Napfényed ő tenéked! őt áldjad örökké! Ámen.

EÉ 57 https://enekek.lutheran.hu/enek057.htm

Imák, imakérések - Index Fórum          

 

TE  DEUM  LAUDAMUS

 

Isten téged dicsérünk,

téged Úrnak mi is vallunk,

Téged, örök Isten

minden földi állat dicsér.

Tenéked mennyei angyalok

és mennyei fejedelmek

Tenéked, cherubim és szerafim

mindenkoron énekelnek.

Szent Isten, Szent Úr,

Szent Úristen, dicső Király,

teljes mennyország és föld

felséges dicsőségeddel.

Téged apostolok társasággal dicsérnek.

Téged szent próféták vigassággal dicsérnek.

Téged kínvallott mártírok,

kik éretted meghaltak,

ez világ szerint

anyaszentegyház dicsér.

Felséges magasságnak ő Istenét

mi tisztelendő Urunk,

egyetlenegy Fiadat,

Szentlelked minket megvigasztaló.

Te Krisztus vagy, dicső Király.

Te vagy Atyaistennek örökséges Fia.

Te megváltásra emberséget felvenni

Máriának szent méhét nem útálád.

Te örök halált meggyőzvén

mennyei szent kapukat nekünk megnyitád,

Te ülsz Istennek jobbjára,

Atyának dicsőségében.

Hiszünk eljövendő bírónak,

téged azért Uram mi kérünk,

hogy minket segélj,

kiket szent véreddel megváltál.

Szenteid közé örök dicsőségben

minket számlálj.

Üdvözítsed te népedet Uram Isten

és megáldjad te maradékaidat.

És tarts meg minket

és el fel vigyél örök dicsőségbe.

Minden naponként Téged Úristen dicsérünk.

És Uram te nevedet örökké,

mindörökké dicsérjük.

Melytől Uram Isten minket őrizned

ez napon bűn nélkül.

Légy irgalmas Uram Isten bűnösöknek,

légy irgalmas nekünk!

Legyen te szent irgalmasságod mihozzánk,

mert minekünk te vagy oltalmunk.

Tebenned bízunk mi Úristen,

azért örökké mi élünk.

 

Ámen.

 

TE DEUM LAUDAMUS   (Isten, téged dicsérünk…)

 

A Kr. u. IV. századra visszavezethető, kiemelkedő jelentőségű, himnikus jellegű, egyéni kialakítású, csoportos dicsérő ének. Zsoltár felépítésű ókeresztény költemény, amelynek szakaszaihoz különböző dallamok járultak. Elnevezése szokásos módon a szöveg kezdő sorára utal. Minden ünnepi szertartás (körmenetek, keresztelés, zsinatok), sőt társadalmi ünnepek alkalmával is felhangzott. Az ünnepi istentiszteletek ősi befejező himnusza volt.

Sűrű használatának köszönhető, hogy Nyugat-Európában már 1000 körül megjelentek nemzeti nyelvű fordításai, a késő középkortól pedig kottás feljegyzések mutatják  anyanyelvi éneklését.

A Peer-kódexben (1526, Országos Széchenyi könyvtár) maradt fenn legkorábbi magyar változata. Ez arra utal, hogy magyar nyelvű éneklése már a 15. század végén szokásban volt. Egyes feljegyzések szerint orgonával kísérték, amelynek dallama nem maradt fenn. Erdélyben, Udvarhelyben ma is a gregorián dallammal és szöveggel éneklik. 

Forrás

Schola Hungarica: Magyar Gregoriánum I. (Hungaroton Classic CD, 1994.) szövegkönyve, Rajeczky Benjámin.

www.magyarzenetortenet.hu/de/de01.html

TANÍTÁS AZ IRGALMASSÁGRÓL

2021. augusztus 29. - Andreas

TANÍTÁS AZ IRGALMASSÁGRÓL

A Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap Útmutató vezérigéje: "A király így felel majd nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg." (Mt 25,40) Jézus, az utolsó ítéletről szólva, ebben az igeszakaszban (a 31-46. versekben) az irgalmasság hatféle cselekedetét említi. S azonosítja önmagát a legkisebb ember testvérével. Az irgalmas samaritánus példázatában pedig kijelenti: az a felebarátja az életveszélybe került embernek, aki irgalmas volt hozzá. Cseri Kálmán egyik igehirdetésében, e példázat alapján, az irgalmasság öt jellemzőjét említi, ezek: 

1* Az irgalmasság jellegzetesen Isten tulajdonsága.

2* Az irgalmasságnak egyetlen feltétele van, az, hogy a másiknak szüksége van rá.

3* Az irgalmasság mindig belülről indul el, az ember szívéből, de gyakorlati, kézzel fogható gesztusokban, cselekedetekben nyilvánul meg.

4*Az irgalmasságnak a célja mindig vízszintes, de az oka függőleges.

5*Az irgalmasság veszélyes üzem. Meg lehet sérülni közben. Nagyon rá lehet fizetni, sőt bele lehet halni.

A teljes igehirdetés elolvasható itt: http://www.refpasaret.hu/pasaret/pred.php?id=1657

Református tananyagtár     Irgalmas samaritánus

Keresztyének kivégzése

2021. augusztus 25. - Andreas

Ma kaptam ezt a tegnap este indult imakérést. Kérlek Benneteket, hogy hordozzuk közösen imádságban az afgán keresztény testvéreinket, és továbbítsátok az imakérésüket lehetőség szerint minél több hívő keresztyén családtagjaitok, munkatársaitok, barátaitok és gyülekezeti közösségeitek tagjaihoz! "Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."

"Afganisztán

Ma sajnálattal kaptunk szörnyű híreket, amit az aktuális hírek is megerősítettek.  Milyen szomorú!!  Kérjük, imádkozzon a 229 keresztény misszionáriusért, akiket ma reggel halálra ítéltek az afgán iszlamisták.  Kérjük, adja tovább ezt az üzenetet a lehető leghamarabb, hogy sokan imádkozhassanak.  Ezt az üzenetet JUDITH CARMONA, a chihuahua -i misszionárius küldte Afrikában.  Álljon az egész bolygó egységesen az imádságban.  Ha lehet, küldje tovább a keresztényeknek.  Kérjük, csatlakozzon hozzánk sürgős imádsághoz, azért is, mert a radikális iszlám csoport éppen elfoglalta Quaragoshot, Irak legnagyobb keresztény városát.  Ahol keresztény férfiak, nők és gyermekek százait lefejezik.  Imatakarót kérnek.  Kérlek, szánj egy percet és imádkozz érte.  Továbbítsa az üzenetet, akinek csak tudja.  Quaragosh -t többször szedték.  Imát kértek tőlünk, nincs más segítség."

Imádkozhatunk a zsoltárossal is: "Drágának tekinti az Úr híveinek halálát." (Zsolt 116,15)

"Miattad gyilkolnak minket naponta, vágójuhoknak tekintenek. Serkenj fel! Miért alszol, Uram? Ébredj föl, ne taszíts el végképp! Miért rejted el orcádat, miért felejted el nyomorúságunkat és ínségünket? Lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földhöz tapadt. Siess segítségünkre! Válts meg minket irgalmadból!" (Zsolt 44,23-27)

ÉNEK ISTEN IRGALMÁRÓL

2021. augusztus 22. - Andreas

 Ének Isten irgalmáról

A Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap Útmutató vezérigéje ez: " A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki," (Ézs 42,3a) Mózesnek így mondta ki a saját nevét az ÚR Isten: "Az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy!" (2Móz 34,6) Az Ószövetség evangélistája Jézusról prófétált (lásd Mt 12,17-21); ő Isten!

Erről az irgalmas Istenről énekel a versmisszionárius, a 103. Zsoltár alapján:  

                          Ének Isten irgalmáról!

                                103. Zsoltár

 

Áldjad én lelkem az Úr nevét,

gazdag ajándékát hinti szét.

Bensőm zengj az Úrnak háladalt,

keze óvott, védett, eltakart.

Áldjad lelkem Urad, s ne feledd

a sok jót, mit ingyen ad neked.

Aki megbocsátja bűnödet,

szennytől megtisztítja életed.

Gyógyít, ha gyötör kín, fájdalom,

mert hű szíve, szánó irgalom.

Halálból kihozta életed,

nem a sír lesz végső nyughelyed.

Kegyelme, irgalma hull reád,

s már itt hordhatod, mint koronát!

Javával betölti szívedet,

hiányt ne szenvedjen életed.

Ifjúságod útján elkísér,

sasszárnyon repülhetsz, mint a szél.

Könyörül, irgalmaz jó Atyád,

késik a haraggal, megbocsát.

Bűnöd miatt nem fed untalan,

haza vár, hogy ne légy hontalan.

Nem bűneink szerint mér nekünk,

mert úgy, elveszne az életünk.

Álnokságunk szerint nem fizet,

ajándékoz erőt és hitet.

Mert amilyen magas földtől ég,

oly messze vet bűnt és büntetést.

Kegyelmes ahhoz ki féli Őt,

szánja a bűnbánó vétkezőt.

Amilyen távol van napkelet

napnyugattól, s együtt nem lelet,

bűnünk olyan messze űzi el,

vissza nem hozhatja senki sem!

Mint Atya könyörül gyermekén,

ha az – bűnbánattal – visszatér,

úgy könyörül Isten hű szíve,

ha bűnbánatra tér gyermeke.

Mert Ő tudja: mi csak por vagyunk, 

kezében életünk, holnapunk.

Életünk e földön, mint a fű,

mert az ember, rövid életű.

Élete virul, mint kis virág,

ha ihatja égnek harmatát.

De ha megérinti halál-szél,

lehullik mint sárga falevél.

Elporlad, és helyét nem lelik,

szem elől sírhantok, elfedik.

Isten szeretete végtelen,

nem fogja fel szív sem értelem.

Nem hagyja el azt, ki féli Őt,

segíti a fáradt csüggedőt.

Igazsága fiak fiain,

járhassanak híven utain.

Ki szövetségében hű marad,

annak örökséget mennyben ad.

Ha munkáját híven végezi

ott, ahová Isten rendeli!

Az Úr dicső trónja mennyben van,

övéi imádják boldogan.

Királyi uralma végtelen,

uralkodik minden emberen!

Áldjátok az Urat, angyalok,

hatalmas erejű Kérubok.

Akik figyelitek szent szavát,

s ha szól: szárnyaltok a légen át!

Áldjátok Őt égi seregek,

meghajtva előtte fejetek.

Szolgái: akikre munka vár,

villám, felhő, szél, tűz, napsugár.

Áldjátok megváltott népei,

dicsőségének visz fényei!

Áldjad én lelkem az Úr nevét,

ki megosztja veled, mindenét!

 

                          Pecznyík Pál

                          1987.

Pecznyík Pál | Magyarországi Evangélikus Egyház

 "Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti." (Zsolt 34,19)

"Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki, míg győzelemre nem viszi az ítéletet." (Mt 12,20)

AZ ÚRISTEN KEGYELME

2021. augusztus 15. - Andreas

A Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnap Útmutató vezérigéje: "Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad." (1Pt 5,5b) Túróczy Zoltán evangélikus püspökkel együtt vallhatom: Minden kegyelem az életemben!

Lásd írását, amely csak honlapomon érhető el a világhálón: https://www.garainyh.hu/wordtar2/Evangelikus%20lelkeszek%20igehirdetesei/Turoczy%20Zoltan%20irasai/CSAK%20KEGYELEM.rtf

S tekintsük át ezt a gazdag "kegyelmi ige" válogatást!

Az ÚR Isten kegyelme az Újszövetségben 

(válogatás az esztendő minden hetére;

keresse meg a RÚF szerint itt:

https://abibliamindenkie.hu/uj

Év* Róm 1,7    „…Kegyelem nektek és békesség Istentől,…

         a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.” 

Hét* Igehely        

01* Lk 4,22                           

02* Jn 1,17

03* ApCsel 4,33

04* ApCsel 18,27

05* Róm 4,4

06* Róm 5,15

07* Róm 5,17

08* Róm 5,20  

09* Róm 5,21

10* Róm 6,1

11* Róm 6,14

12* Róm 6,15

13* Róm 11,6

14* Róm 12,3

15* Róm 12,6

16* 1Kor 1,3

17* 1Kor 3,10 

18* 1Kor 15,10

19* 2Kor 1,2

20* 2Kor 4,15

21* 2Kor 6,2

22* 2Kor 12,9

23* Gal 1,3

24* Gal 5,4

25* Ef 1,2

26* Ef 2,5

27* Ef 2,8

28* Ef 3,2

29* Ef 3,8

30* Ef 4,7 

31* Ef 6,24

32* Fil 1,2

33* Kol 1,2

34* Kol 4,18

35* 1Thessz 1,1

36* 2Thessz 1,2

37* 1Tim 1,2

38* 1Tim 6,21

39* 2Tim 1,2

40* 2Tim 4,22

41* Tit 1,4

42* Tit 2,11

43* Tit 3,15

44* Filem 1,3

45* Zsid 4,16

46* Zsid 13,25

47* 1Pt 1,2

48* 1Pt 2,19

49* 1Pt 5,10

50* 1Pt 5,12 

51* 2Pt 1,2

52* 2Jn 1,3

53* Jel 1,4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S egy "ráadás" ószövetségi bátorító ige, amely az ÚR mindenkor élő, minden gyermekére érvényes:

"Bízzál, Izráel, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani." (Zsolt 130,7)

Összeállította: G. A. (garainyh)

 A kegyelem és a törvény(i igazság?) dilemmája - HUNHÍR.info

 

JERUZSÁLEM PUSZTULÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE

2021. augusztus 08. - Andreas

JERUZSÁLEM PUSZTULÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE

 

A Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnap az evangélikus egyházban egyben Jeruzsálem 70-ben bekövetkezett második pusztulásának emlékünnepe; melynek vezérigéje: „Boldog az a nemzet, amelynek Istene az ÚR, az a nép, amelyet örökségül választott.” (Zsolt 33,12)

A Zsidók Jézusért misszió közösségi oldalán ezeket olvashatjuk:

 

A VÖRÖS FONAL CSODÁJA

A Jeruzsálemi Talmudban olvassuk: „A Templom pusztulása előtti negyven éven át a nyugati fény kialudt, a bíbor fonal vörös maradt, és a sorsvetésnél az Úré mindig a balkézre esett. A Templom kapuit minden éjjel bezárták, de minden reggel tárva-nyitva találták.” (Jacob Neusner, The Yerushalmi, 156-157. o.) [A Templom i.sz. 70-ben pusztult el]

A Babiloni Talmud ezt állítja: „Rabbijaink azt tanították, hogy a Templom lerombolása előtti utolsó negyven év alatt a sors [ami az Úré] nem jobbkézre esett, a bíbor színű szövet nem fehéredett ki, a nyugati fény nem világított, a Hekel [a Templom] ajtajai pedig maguktól kinyíltak.” (Soncino változat, Yoma 39b).

Jom Kippurkor, az Engesztelés Napján két kecskebakot választottak ki, az egyiket az Örökkévaló számára zsidó népünk bűnéért való áldozatul, a másodikat pedig szó szerint bűnbakként. E második volt az Azázél bak, amely a pusztába vitte a nép bűneit, miután a főpap megvallotta felette a bűnöket. Erre az Azázél bakra egy bíbor fonalat kötöttek, melynek egy részét levágták és a Templom ajtajához kötötték. Minden évben a Templomnál levő vörös fonal kifehéredett, jelezve, hogy az Engesztelés Napján bemutatott áldozatot elfogadta az Úr. Ez a jelenség i.sz. 30-ig ismétlődött, de onnantól fogva a szál vörös maradt, minden évben, egészen a Templom elpusztulásáig. Ez kétségtelenül nagy riadalmat keltett zsidó népünkben. Ugyanis amikor Izrael megvallotta bűneit, és ceremónálisan ráhelyezte az Azázél kecskére, a bak halálával el lett a bűn is távolítva. A bűnt a vörös fonal (a vér színe) jelképezte. Ám mivel a színe vörös maradt, Izrael bűnét az Úr nem bocsátotta meg, és nem változott hófehérré, ahogy Jesájá/Ézsaiás proféta által az Úr kimondta: „No gyertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.” (Ézsaiás 1:18) Népünk tudta, hogy amikor a bíborvörös szál fehérré változik, az Örökkévaló elfogadta az engesztelést Jom Kippurkor, és megbocsátotta bűneinket. De i.sz. 30 után a fonal a Templom lerombolásáig 40 éven át nem fehéredett ki többé. De mit tett népünk 30-ban, ami miatt ilyen fordulat állt be a Jom Kippurra nézve? Néhány beszámoló szerint i.sz. 30 április 5-én (azaz niszán hó 14-én, a páskaáldozat napján) a Messiás Jesuát kiirtották Izraelből, aki önmagát odaszánta a halálra jóvátételi áldozatul a bűnökért. Így erre az eseményre került át az engesztelés, amely többé már nem érhető el a két kecskebak által Jom Kippurkor. Mintegy ártatlan páskabárányként a Messiást megölték, noha nem találtatott benne bűn! Ám ellentétben a Jom Kippur évenkénti áldozatával (amely mindig csak egy ideig takarta el a bűnt), a Messiás áldozatához egy ígéret társul: az Örökkévaló kegyelmet ad és megbocsát annak, aki elfogadja a Messiással való személyes kapcsolatot. Ez lényegében egy egyszeri esemény mindenki életében, nem pedig egy évente ismétlődő rituálé és áldozat. I.sz. 30-ban megváltozott az az eljárás, amely a bűnbocsánatról gondoskodik.

Forrás: https://hu-hu.facebook.com/zsidokjezusert/posts/1160316617389844/

A SORSVETÉS CSODÁJA

„A Templom pusztulása előtti negyven éven át… a sorsvetésnél az Úré mindig a balkézre esett…” Jeruzsálemi Talmud  „…a Templom lerombolása előtti utolsó negyven év alatt a sors [ami az Úré] nem jobbkézre esett…” Babiloni Talmud  Volt egy másik csoda is: ez az Engesztelés Napján (Jom Kippurkor) történt sorsvetéssel kapcsolatos. A sorsvetés döntötte el, hogy a két kecskebak közül melyik lesz „az Úré” és melyik lesz „Azázél”, vagyis a „bűnbak”: „…vessen sorsot Áron a két bakra, az egyiket sorsolja ki az Úrnak, a másikat Azázélnak.” (3Mózes 16:8) Az i.sz. 30 előtti kétszáz éven át, amikor a főpap kihúzott egyet a két kavics közül véletlenszerűen, a fekete és a fehér köveket évente egyenlő arányban húzta. De 30-tól fogva negyven éven át a főpap folyamatosan mindig a feketét húzta! Márpedig ennek az esélye csillagászati: egy a kettő-a-negyvenedikenhez. Másképp, ez olyan, mintha csukott szemmel egy megjelölt golyót szeretnénk kihúzni 1’099’511’627’776 közül (több, mint egytrillió közül) és pont eltalálnánk. Ehhez képest még az is kedvezőbb, hogy épp mi nyerjük meg a lottó ötöst. Azázél köve, vagyis a fekete kő i.sz. 30 és 70 között a valószínűségszámítás esélyeit meghazudtolva 40-szer jött ki egymás után! Ezt a sorozatot szörnyűségként konstatálták, és azt jelezte, hogy valami alapvetően megváltozott a Jom Kippur rituáléjában.

Forrás: https://www.facebook.com/zsidokjezusert/photos/a.683279671760210.1073741829.682475358507308/1161568880597951?hc_location=ufi

 

A ZSIDÓK KIRÁLYÁNAK HÍVTÁK  

Ki ez az ember?

Kik hívták Jesuát a zsidók királyának? Úgy tűnik, csupa nem autentikus személy: Pilátus, Júdea római helytartója, az ő katonái, akik megkorbácsolták és kigúnyolták Jézust, illetve a napkeleti bölcsek, akik Heródeshez azzal kopogtattak be, hogy megkérdezzék: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” 1 Az, hogy a zsidók közül Messiás fog támadni, akinek az uralma az egész világra kiterjed, a Babiloni Birodalom népei között is ismert tény lehetett – egyrészt a babiloni fogság alatt (és után is) létesült zsinagógák bibliai tanítása, másrészt Dániel (a fogságban szolgáló próféta) munkássága révén.2 Kik tagadták Jesua királyi mivoltát? Az Írások tanúságtétele szerint, népünk vallási vezetői. Íme a királyod jön hozzád, igazságos és győztes ő; szegény és szamáron nyargal. Pilátus így szólt a zsidókhoz: „Íme, a ti királyotok!” Azok pedig felkiáltottak: „Vidd el, vidd el, feszítsd meg!” Pilátus ezt mondta nekik: „A ti királyotokat feszítsem meg?” A főpapok így válaszoltak: „Nem királyunk van, hanem császárunk!” Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. 3 Miért volt ilyen jelentősége annak, hogy vajon Jesua népünk királya-e vagy sem? Konjahu volt az utolsó király Dávid trónján, róla és ivadékairól pedig súlyos szavakat szólt Jeremiás (Jirmejahu) próféta által az Úr: „…Egyetlen ivadékának sem sikerül Dávid trónjára ülnie, vagy valaha is uralkodnia Júdában.” 4 Az utána következő uralkodók már vagy nem voltak királyok (Zorobábel) vagy nem voltak Dávid házából származó, törvényes királyok (Hasmóneusok, Heródes). Az Örökkévaló azonban ígért Dávidnak egy utódot, aki örökké fog a Dávid trónján ülni, s az ígéretet Jeremiás által is megerősítette rögtön a következő fejezetben: Eljön majd az idő – így szól az ÚR –, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. Az ő idejében szabad lesz Júda, Izráel is biztonságban él, és így fogják nevezni: Az ÚR (az Örökkévaló) a mi igazságunk! 5 Ez a megígért Király a Messiás. Vajon Jézus fellépett-e azzal az igénnyel, hogy ő népünk királya legyen? Nos, Pilátus kérdésére igenlő feleletet adott.6 A Pészachot megelőzően pedig, amikor szamárháton dicsőségesen bevonult Jeruzsálembe, szavak nélkül is kifejezte, kinek tekinti önmagát.7 A zakariási prófécia ugyanis egy szamárháton érkező Messiás Királyról szól: Vigadj nagyon, Ción leánya, riadozzál, Jeruzsálem leánya! Íme a királyod jön hozzád, igazságos és győztes ő; szegény és szamáron nyargal, vemhén, nőstény szamárnak a fián. 8 Zsidó népünk közül sokan ma is úgy gondolják, hogy Jesua nem lehet a népünk királya, hiszen, mint mondják: nem hozott békét a földre, és nem építette fel a Templomot. Dániel a Messiás halálának idejéről szóló próféciájában abban is eligazít bennünket, hogy a Messiás megölése után mi fog következni. A felkentet 62 hét múlva meg fogják ölni, és nem marad semmije és senkije. A várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem hadserege: úgy lesz vége, mintha árvíz söpörné el. Folytonosan tart majd a háború egészen az időszak végéig. Ez a pusztulás véglegesen el van határozva. 9 (kiemelés tőlem – a szerk.) Mivel a prófécia szerint a ‘szent hely’ (Templom) állni fog Jeruzsálemben,* ezért fontos észrevennünk azt, hogy a Messiás első eljövetelekor nincs szükség a Templom felépítésére. Ellenkezőleg, a Messiás halála után fogják azt lerombolni. Ez meg is történt a rómaiak által, Titus vezetésével, i.sz. 70-ben. Majd pedig folytonosan fog tartani a háború egészen az időszak végéig. Ez valóban így van egészen napjainkig. A Messiás Király első érkezésekor alázatosan, szamárháton érkezett az övéihez, akik nem fogadták be. De épp az elutasítás révén vitte végbe, hogy halála és feltámadása által békét hozzon a szívekbe: Isten ugyanis a Messiásban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket… 10 Második eljövetelekor dicsőséges királyként és ítélőbíróként fog érkezni. Dániel, aki látta a Messiást meghalni és a Szenthelyet elpusztulni, látja a Messiást ráülni a Dávid trónjára is: Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú felé tartott, és odavezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. 11 Ha megbizonyosodsz arról, hogy Jesua valóban a megígért Messiás, kész vagy Őt elfogadni királyodnak életed felett?

Tar Kata  

A Zsidók Jézusért misszió budapesti vezetője

 

1 Máté 2:2
2  Dániel 2:31-45, 7, 9:26
3 János 19:14-16
4 Jeremiás (Jirmejahu) 22:24-30
5 Jeremiás 23:5-6
6 Máté 27:11
7 Lukács 19:35-38
8 Zakariás (Zechariah) 9:9, IMIT fordítás
9 Dániel 9:26, Egyszerű fordítás
10 2Korinthus 5:19a
11 Dániel 7:13-14

 

Forrás: https://zsidokjezusert.org/2020/08/11/a-zsidok-kiralyanak-hivtak/

AZ ÚR SOKRA BÍZATOTT SZOLGÁI

2021. augusztus 01. - Andreas

AZ ÚR SOKRA BÍZATOTT SZOLGÁI 

Kétszer is néven szólította az ÚR hét, sokra bízatott szolgáját. A Szentírásban csak róluk olvashatjuk ezt a különleges megszólítást. Rájuk is érvényes a Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap vezérigéje: „Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.” (Lk 12,48b) Tekintsük át e „dupla” megszólításukkor kapott különleges üzeneteket, a RÚF szerint! A hetedik szolga megszólítását háromszor is olvashatjuk! S három, sokra bízott szolgáját még a régi nevén szólította! Ne feledjük; a keresztségben minket is keresztnevünkön szólított a Szentháromság Úr Isten! „De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Mert én, az Úr vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!” (Ézs 43,1.3a) És ez az ígéretük is van az ÚR nevéhez és tanításához ragaszkodóknak: „Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja.” (Jel 2,17)

 1Móz 22,10-12 * „De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és megfogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala az égből: Ábrahám! Ábrahám! Ő így felelt: Itt vagyok. Az angyal így szólt: Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet.”

1Móz 46,2-3 * „Isten pedig éjszaka így szólt Izráelhez látomásban: Jákób! Jákób! Ő így felelt: Itt vagyok! Ekkor azt mondta: Én vagyok az Isten, atyádnak Istene! Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott!”

2Móz 3,4-6 * „Amikor az Úr látta, hogy odamegy megnézni, megszólította őt Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes! Mózes! Ő pedig így felelt: Itt vagyok! Isten ekkor azt mondta: Ne jöjj közelebb! Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz! Majd ezt mondta: Én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Ekkor Mózes eltakarta az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre.”

1Sám 3,10-12 * „Az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt: Sámuel, Sámuel! Sámuel pedig így felelt: Szólj, mert hallja a te szolgád. Akkor az Úr ezt mondta Sámuelnek: Én olyan dolgot fogok véghezvinni Izráelben, hogy aki csak hallja, belecsendül mind a két füle. Mert kijelentettem neki, hogy örök ítéletet hozok háza népére azért a bűnért, amelyről tudta, hogy fiai azzal átkot vonnak vele magukra, és mégsem fenyítette meg őket.”

Lk 10,40-42 * „Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött, és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen! Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”

Lk 22,31-32 * Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet!”

ApCsel 9,3-5 * „Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: Ki vagy, Uram? Az így válaszolt: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.”

ApCsel 22,6-8 * „Történt pedig, hogy amikor úton voltam, és Damaszkuszhoz közeledtem, déltájban hirtelen vakító fényesség sugárzott le rám az égből. A földre estem, és hangot hallottam, amely így szólt: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én pedig megkérdeztem: Ki vagy, Uram? És ő így szólt hozzám: Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl.”

ApCsel 26,13-15 * „Déltájban az úton láttam, ó, király, amint a mennyből a nap fényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és útitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre ezt kérdeztem: Ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.”

             Isten néven szólított gyermekei, sokra bízatott hű és okos sáfárként, csak egyet tehetnek; őt imádják egész életfolytatásukkal, mert: „Nincs hozzád hasonló, Uram! Nagy vagy te, és hatalmad által nagy a te neved.” (Jer 10,6) S ne feledjük, Megváltó Urunk ezt tette a kereszten: „Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, éli, lámá sabaktáni, azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” (Mt 27,46) – Mi is kiálthatunk hozzá mindenkor: „De te, Uram, Uram, tégy jót velem nevedért! Jóságos szereteteddel ments meg engem!” (Zsolt 109,21)

Összeállította: Garai András (garainyh.hu)

Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon... - Idézetek minden napra a ...   Keresztény élet: JÉZUSNAK TETT SZOLGÁLAT  

AZ ÚR JÉZUS A VILÁG VILÁGOSSÁGA

2021. július 25. - Andreas

AZ ÚR JÉZUS A VILÁG VILÁGOSSÁGA!

S az ő követőinek is azzá kell lenniük; s mert az Isten világosság; az ő gyermekei a világosságban járnak. A Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap vezérigéje erre figyelmezteti a christianusokat: „Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.” (Ef 5,8-9) Tekintsük át a Szentírás legfontosabb egy tucat igéjét a RÚF szerint, amelyekben a világosság, mint ragozatlan főnév előfordul, és segít megérteni vezérigénk nekünk szóló üzenetét! 

1Móz 1,3-4 * „Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől.”

Zsolt 112,4 * Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz.”

Péld 4,18 * „Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig.”

Ézs 9,1 * „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog.”

Lk 11,35 * „Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne legyen!”

Lk 16,8 * „Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai.”

Jn 1,9 * „Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.”

Jn 12,35-36 * „Jézus ezt mondta nekik: Még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket; mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek! Ezeket mondta Jézus, majd elment és elrejtőzött előlük.”

Róm 13,12 * „Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.”

2Kor 4,6 * „Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.”

1Thessz 5,5 * „Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé.”

1Jn 1,5 * „Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.” 

            A christianusok számára alapvető fontosságú az ÚR Jézus kijelentése önmagáról és mirólunk! „Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12) „Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok.” (Jn 9,5) „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. – Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,14.16)

Összeállította: Garai András (garainyh.hu)

Jézus a világ világossága (úrnapi igehirdetés) | Beregújfalui Ev ...  Máté 5:14 Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a ...   Világ világossága - Home | Facebook   Budapest Missziós Központ / Budapest Mission Center - Events ...

ISTEN HÁZA NÉPE

2021. július 18. - Andreas

A Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnap Útmutató vezérigéje ez: "Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek." (Ef 2,19)

Isten népe a világban

Pecznyík Pál archív bizonyságtétele a MERA rádióban

(János 17,15)

Kedves hallgatóim; János evangéliumából, Jézus főpapi imájából olvasok fel egy verset, a 17. fejezet 15. versét, Jézus szavait: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól”! Isten megváltott népének nem ez a földi hon igazi hazája. Ebben: csupán néhány évtizedig sátorozik. Miképpen Izrael fiai sátoroztak 40 évig a Sínai pusztában. Isten népének igazi örökkévaló otthona a mennyben van. Habár abba: csak feltámadása után teheti be lábát. De Megváltó Urunk szavai alapján, mennyei Atyánk oltalma és védelme alatt, biztonságban sátorozhatunk, már itt a földön is. Erre a biztonságra és védelemre pedig, nagyon is szükségünk van! Hiszen ős ellenségünk a Sátán, még mindig uralmat gyakorol a földön. És az általa elcsábított embereket, semmiképpen nem akarja kiengedni hatalma alól. Ezért van nagy öröm Isten angyalai előtt, egy bűnös ember megtérésén! Ha egy megtért ember kiszabadul a Sátán fogságából. Isten megváltott gyermekeinek azonban felelős megbízatásuk is van, még pedig addig, amíg el nem hangzik feléjük az égi hazahívó szó! Ez a fontos megbízatás pedig nem más, mint az Úr Jézusról való hűséges bizonyságtétel, a világ fiai előtt! Bizonyára, nem könnyű feladat ez, egy olyan világban, ahol Isten tisztelete, imádata helyett, istentagadás, istenkáromlás és a szabadosság virágzik. Ahol az iszákosság, a drog, paráznaság, bálványimádás bűne úgy terjed, mint fertőző betegség. Az erkölcs pedig, régtől a padlón hever. Ahol a bűnt már nem szégyen, hanem még hivalkodnak is vele. És így, Isten gyermekeit is fenyegeti a csábítás veszélye. Ezért nem csoda, ha ilyen körülmények között, Jézusról szóló bizonyságtételük, legtöbbször a hitetlenség és visszautasítás kemény falába ütközik. És ha megkérdeznek némely világi embert, hogy olvas-e Bibliát, legtöbbször, nemleges választ kapnak. Csak elvétve találkoznak olyan emberrel, aki szívesen figyel bizonyságtételükre, és elismeri Isten létezését és mindenhatóságát! Megérti, hogy néki magának is, létfontosságú kérdés: hol fogja eltölteni az örökkévalóságot! Örök fényben e, vagy örök sötétségben. Isten megváltott népe is, ugyanúgy idegen, ezen a földön, miképpen Jézus volt, népe között. Még Názáret népe sem ismerte föl Benne, Isten egyszülött Fiát, a Fiú Istent! A népe között végbe vitt gyógyításai és csodái láttán sem. Csupán magukhoz hasonló egyszerű életű tanító Rabbit láttak benne. Mivel – lelkileg – vakok voltak papjaikkal, vezetőikkel együtt. Sőt, vezetőik még rajtuk is túltettek, mert azt hangoztatták, hogy Jézus, ördög által űzi ki az ördögöket, a megszállott emberekből. Szombat-ünneprontót láttak benne, aki igyekezett megnyirbálni tekintélyüket a nép előtt. Nos, Isten gyermekei, ilyen hitetlen és Isten ellen lázadó és bűnöket halmozó közegben élik napjaikat, éveiket. Még jó, ha – tettlegesen – nem bántják őket. Habár, távoli országokban, már egyre jobban terjed a keresztyének üldözése! Az üldözők talán nem is sejtik, hogy hívő testvéreink drága lelkének nem árthatnak! Csak testük sátorában tehetnek kárt. Lelkük sátra pedig úgyis, előbb vagy utóbb romba dől, és itt marad. Őket az a boldog hit és bizonyosság élteti, hogy a feltámadás nagy napján, hallhatatlan lelkük, egy dicsőséges és romolhatatlan új testet, új fehér ruhát ölthet fel magára. Melyet majd sohasem kell levetnie. És az a boldog bizonyosság élteti Isten gyermekeit, hogy minden múló nappal közelebb kerülhetnek új és örökkévaló dicsőséges otthonukhoz, melyet Isten régen elkészített megváltott gyermekei számára. Ezért ők boldog reménységgel várják azt a szép pillanatot, melyben Isten, kiemeli őket ebből az elmúló világból, hogy Vele élhessenek örökké, dicsőséges országában! Ezért, mérhetetlen sokat veszítenek azok, akik – könnyelműen – megvetik az Isten népéhez való tartozást. Akik azt gondolják, hogy a földi paradicsomnál nincs szebb élet. És mivel nem hisznek a túlvilági életben, ezért számukra a temető, végállomás. Isten őrizzen mindenkit az ilyen szomorú szemlélettől. Hiszen a földi lét, csak átszállóhely a lélek számára. Pillanatnyi idő, az örökkévalósághoz képest. Isten drága hívása azonban, csak halálunk percéig érvényes! Aki ezt nem veszi figyelembe, az a kárhozatban fog gyötrődni miatta, örökké! Áldott legyen Isten, aki a bűnbánókat még ma is hívja magához, abba a honba melyet elkészített számukra. Ámen.

De miért is lehetünk mi is Isten háza népe? Íme, Pál indoklása a további versekben: "Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a Lélek által." (Ef 2,20-22)

Ajánlott igehirdetés: https://joosandor.hu/predikacio/1948-02/te-es-te-hazad-nepe

Összeállította: G. A. (garainyh.hu)

Keresztény élet: Pecznyík Pál : A vigasztalás Istene     Pecznyík Pál 90 éves!     Pecznyík Pál: Evangéliumi versek 1-2. (2009) - antikvarium.hu

MEG VAGYOK KERESZTELVE!

2021. július 11. - Andreas

Isten a keresztneveden szólított!

A Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap vezérigéje: "De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!" (Ézs 43,1)

Egy hat éve megjelent írásommal szeretném bátorítani minden kedves Olvasómat! Mást ma sem tudnák vallani erről a tényről:

Meg vagyok keresztelve!

12 újszövetségi bátorító ige a keresztségre készülőknek 

Szeretett evangélikus keresztyén hittestvér jelöltem és hozzád tartozóid az Úrban!

A keresztség szentségének vételére készülve, vagy kicsiny gyermeketeket ezért elhozva; mint szülő, keresztszülő, nagyszülő, testvér; egy hatvanöt éve megkeresztelt „vén” (= presbiter) keresztyén (= christianus) vallomását olvashatod az alábbiakban, hogy jobban megismerve a keresztségben rejlő nagy kincset, megerősödjék s felbátorodjék a szíved az Úr Jézus követésére! Írásom címéül reformátorunk közismert mondását választottam: „Baptisatus sum!” Ő kísértései között, csüggedéseiben rápillantva erre, a papírlapra és/vagy asztalára nagy betűkkel felírt mondatára; erőt merített a további munkájához. Már a konfirmációi órákon hallottam erről, s azóta én is vallom: vádolhat bárhogyan a Sátán és ellenségeim, sőt a saját lelkiismeretem is, magamat ezzel erősítem: én meg vagyok keresztelve, testestől-lelkestől, életemben-halálomban Jézus Krisztus tulajdona vagyok; s az ÚR Isten, emberileg érthetetlenül és „megbotránkoztatóan” szeret engem!

Kedves Olvasó! Te is az övé lehetsz, miután részesültél a keresztség szentségében! Ezért, a Luther Kis kátéjában található „Szentírási igék házi gyűjteménye” után szabadon; összegyűjtöttem egy tucat olyan igét az Újszövetségből a keresztséggel kapcsolatosan, amelyek életem során bátorítást és megerősítést jelentettek számomra, evangélikus keresztyén életfolytatásomban, és az alábbiakban néhány mondatos „kommentár” kíséretében megosztom veled e kincseket, melyek igazi aranymondások; minden aranynál többet jelentenek a számomra, mert az örök élet beszéde rejlik bennük!

Mi vár rád a keresztségben? A keresztvízzel együtt egy ige és egy áldás bizonyára. A te alkotó Urad keresztel meg téged, szólít keresztneveden, és bátorít; ne félj, mert mostantól nemcsak a teremtés, de a megváltás és a megszentelés jogán is az övé vagy (lásd Ézs 43,1)! S elhangzik feletted is: „A mindenható Isten, Jézus Krisztus Urunk Atyja, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szült, és bűnödet megbocsátotta, erősítsen meg téged kegyelmével az örök életre!” (Liturgikus könyv) Ne feledd; nem a víz „mennyisége” és nem a te alkalmatos voltod teszi hathatóssá a keresztséget az életedben, hanem Isten megelőlegezett bizalma, elédbe jövő szeretete! A hit, kisgyermekeknél, utólagos előfeltétele a szentség érvényességének, ami önmagában bőséges isteni kincs, de személyes hit nélkül semmit sem használ majd neked! Ezért a konfirmáció során, saját meggyőződéseddel vallhatod meg Jézust Uradnak s személyes Megváltódnak! Természetesen, ha már felnőttként jutottál élő krisztushitre Isten kegyelmes szeretetéből, akkor a te tudatos döntésed és hitvallásod alapján nyerheted el a keresztség szentségét, amelynek cselekvő alanya a Szentháromság egy örök Isten; s te csak „hagyod”, hogy ily módon is szeressen az Isten; és így örökbe fogadott gyermeke, s az örök élet részese lehess! Ne feledd: a keresztség nem mágikus cselekmény, s csak hit által visz üdvösségre! Isten szuverén Úr, és hit nélkül te sem lehetsz kedves őelőtte (lásd Zsid 11,6)! Ám a kezdet Istené; megelőző szeretetével átölel s kezében tartja életed (lásd 1Jn 4,19)!    

1 * A mi keresztségünk alapja az Úr Jézus keresztsége, aki valóságos Istenként, mindenben valóságos emberré lett értünk; beállt a bűnvalló bűnösök sorába és kérte Jánost, őt is keresztelje meg a bűnbánat keresztségével, noha őbenne nincsen bűn. A Szentháromság mindhárom személye részt vett ezen a keresztelőn; miérettünk, hogy a mi keresztségünk is a Szentháromság egy igaz, örök Isten nevében történhessen: „Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt az ég, és látta, hogy Isten Lelke mint egy galamb aláereszkedik, és őreá száll. És íme, hang hallatszott a mennyből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” (Mt 3,16–17) Csak reá hallgassunk s őt kövessük!

2 * Nem csak Jézushoz illett, hogy így töltsön be minden igazságot, hanem minden leendő követőjéhez is. Ezért ezt a küldetést adta mindenkori tanítványainak, mennybemenetele előtt az Úr Jézus: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.” (Mt 28,19) A tanítványság előfeltétele, hogy Isten teremtményéből, megtérés és újjászületés által az ő gyermeke légy; csak így szolgálhatsz neki egész életfolytatásoddal!

3 * Így kezdődött pünkösdkor, a keresztyénné létel: Az első gyülekezet tagjaihoz szólt a tagadásából megtérített oszlopapostol, Péter: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” (ApCsel 2,38–39) Senki sincs kizárva az örök életből, ő minden ember üdvösségét akarja; rád is vár, és most is hív (lásd 1Tim 2,4)!

4 * A pogány százados, Kornéliusz házába is elment Péter, és amíg hirdette nekik Krisztust, megismétlődött a pünkösdi csoda: „Vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy vették a Szentlelket, mint mi? És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig kérték, hogy maradjon náluk néhány napig.” (ApCsel 10,47–48) Isten újonnan megkeresztelt, megtért gyermekeinek szükségük van a tanításra, hogy hitükben megerősödve, ők is örömhírmondó tanúságtevői legyenek Uruknak!

5 * Isten laikus szolgálattevőket is felhasználhat áldott eszközül mások hitre jutásában. Bizonyára téged is körülvettek ilyen lelki testvérek, családtagok, ismerősök, akik imádkoztak érted, hogy christianus lehess. Az egyik diakónus a hét közül (lásd ApCsel 6,5) elment Samária városába és ott tett bizonyságot hitéről, és „amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek, férfiak és nők egyaránt.” (ApCsel 8,12) Így valósul meg Jézus, mennybemenetele előtt, tanúskodásra adott megbízatása (lásd ApCsel 1,8)! Te is az ő hiteles tanúja lehetsz, akár az idegenek között is!

6 * Miként Fülöpöt is felhasználta az Úr az etióp kincstárnok megtérítésében s megkeresztelésében, mert engedelmeskedett vezetésének s elindult a néptelen gázai útra: „Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember: Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.” (ApCsel 8,36–37) Ennyire egyszerű az üdvösséget elnyerni, hogy még egy gyermek is megteheti; hiszen Jézus magához hívja és nekik ígéri Isten országát (lásd a gyermekek evangéliumát, amely a te kereszteléseden is elhangzott; Mt 19,13–15; Mk 10,13–16)!

7 * A pogányok apostola, a filippi börtönőrnek hirdethette, hogy csak hit által üdvözülhetnek: „Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt.  Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben.” (ApCsel 16,33–34) A mi legjobb „jócselekedetünk” is csak az Úr Jézusban való hit lehet; míg a „főbűn” a hitetlenség (lásd Jn 16,9)!

8 * S Pál apostol, most tőlünk is megkérdi, hogy tudjuk is, kiben s miért hiszünk: „Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.” (Róm 6,3–4) Reformátorunk szerint: „egész életünk nem egyéb, mint szakadatlan lelki keresztség, egészen a halálig”!

9 * S az apostoltól tanulhatjuk meg, mit jelent új életben járni, s mi ennek a következménye: „Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra.” (Gal 3,26–27) S ha ez megtörtént, örömmel tehetünk róla bizonyságot embertársainknak: Krisztus él bennem a hit által (lásd Gal 2,20)! A keresztségben kapott új élet napról-napra megújuló bűnbánatot és Isten bocsánatáért való hálás hitet s neki engedelmes szolgálatot jelent. Így lehet állandó erőforrássá számunkra ez a megismételhetetlen tény: „Meg vagyok keresztelve!”  

10 * Ez az egyetlen szentség, amelyet minden történelmi egyház kölcsönösen elfogad s érvényesnek tekint; engedelmeskedve az apostoli tanításnak: „egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben.” (Ef 4,5–6) Éljünk tehát elhívatásunkhoz méltóan; a hit nagykorúságában és egységében, a Szentháromságot dicsőítve egész életfolytatásunkkal!   

11 * Péter emlékeztet az első ítéletre; Nóé bárkájában csak nyolc lélek menekült meg az özönvízen át, mert ő Istennel járt és kegyelemet talált az ÚR előtt! „Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által.” (1Pt 3,21) Dr. Luther Márton így tanít: „Krisztus a keresztségbe minden időre belevegyítette ártatlan piros vérét. Miért? Mert a szent keresztséget is ugyanaz a vér szerezte meg nekünk, amely értünk kiomlott és bűneinkért megfizetett. Krisztus vére érdemét és erejét a keresztségbe helyezte, hogy abban legyen a miénk!” Aranyevangéliumában (lásd Jn 3,16) Isten minden embernek felkínálja a megmenekülés egyetlen útját az ítélet elől; s ennek megvalósítása érdekében adja ki máig vissza nem vont, utolsó parancsát Jézus Urunk.

12 * Minden őt követő christianusra érvényes, minden időben ez a missziói parancs: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Mk 16,15–16) Ebben jut teljességre a keresztség célja és értelme; ha Isten örök szeretettel szeret téged, és veled kívánja eltölteni az örökkévalóságot, te nem szereted annyira embertársaidat, hogy mindent meg tégy az ő örök üdvösségük érdekében, amire talentumokat és küldetést kaptál Uradtól?! 

„Erőnk magában mit sem ér, / De küzd értünk a hős vezér, / Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, / Ő a mi diadalmunk.” (EÉ 254,2)

Zárszó helyett egy háromszavas összegzést adok: Minden kegyelem az életemben! S ezt a háromszor evangélikus püspökké választott Túróczy Zoltán vallomásával tudom a leghitelesebben „megindokolni”: Isten számomra is csak kegyelem, aki a keresztségben gyermekévé fogadott és Jézus érdeméért, hit által az üdvösség részesévé tett, s azóta is „megbotránkoztató módon” szeret engem! Ezért:

„Én mindennap kimondhatatlan szükségét érzem és mindennap csodálatos, boldog örömmel mondogatom magamnak újra és újra: az én Istenem csak kegyelem, semmi más, csak kegyelem! Minden útja kegyelem! A Golgotha útja is kegyelem! Az én üdvösségem felé vezető útja is kegyelem! Csak kegyelem! Áldassék örökkön-örökké ezért a hihetetlen kegyelemért az Ő szent neve!”

Drága, keresztelésre készülő evangélikus Testvérem!

Azt kívánom, hogy Isten megkeresztelt gyermekeként, keresztyén életed során, te is megtapasztalhasd e tucatnyi aranymondás igazságát és összegzésként majd elmondhasd: Minden kegyelem az életemben!

Nyíregyháza, 2015. Vízkereszt után.

 

Hittestvéri üdvözlettel: Garai András

a nyíregyházi, nagytemplomi gyülekezet presbitere (garainyh.hu)

 

A felhasznált idézetek forrásai:

BIBLIA – Revideált Új Fordítás (RÚF 2014.)

Túróczy Zoltán: Csak kegyelem – Evangélikus evangélizáció, Budapest, 1949.

Jer, örvendjünk keresztyének! – Harangozó kiadás, Második kiadás, Győr, 1944.

(E könyvet és a keresztnevemet is, anyai nagyapámtól „örököltem”!)

S a tizenkét bátorító ige mellé „ráadásként”, egy bátorító vers:

 

Füle Lajos

MINDEN KEGYELEM

 

Az ember gyakran változik

Néha égbe száll és álmodik

Máskor porban csúszik, alig jár

És mindene fáj.

 

Jól csak az Isten látja őt,

Ki kézben tartja az időt,

Múltat, jelent és jövőt

Együtt lát...

 

Utak váltakoznak, fény, mélységes éj

De minden kegyelem, minden kegyelem, ne félj!

* * *

CSAK KEGYELEM!

2021. július 04. - Andreas

A Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap vezérigéje: "Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka;" (Ef 2,8) Túróczy Zoltán püspök "Csak kegyelem" című és tárgyú rövid írása elérhető személyes honlapomon, itt:

https://www.garainyh.hu/wordtar2/Evangelikus%20lelkeszek%20igehirdetesei/Turoczy%20Zoltan%20irasai/CSAK%20KEGYELEM.rtf

Ezért csak annak utolsó mondatait idézem a vezérige kapcsán:

Nem tudom, hogy te most szükségét érzed-e ennek a kegyelemnek. Én mindennap kimondhatatlan szükségét érzem és mindennap csodálatos, boldog örömmel mondogatom magamnak újra és újra: az én Istenem csak kegyelem, semmi más csak kegyelem! Minden útja kegyelem! A Golgotha útja is kegyelem! Az én üdvösségem felé vezető útja is kegyelem! Csak kegyelem! Áldassék örökkön-örökké ezért a hihetetlen kegyelemért az Ő szent neve!

 

Túróczy Zoltán: Csak kegyelem

Túróczy Zoltán evangélikus püspök

„EGYMÁS” - Igék az Újszövetségben

2021. június 27. - Andreas

 „EGYMÁS” - Igék az Újszövetségben 

A Szentháromság ünnepe utáni negyedik vasárnap Útmutató vezérigéje ez: Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.” (Gal 6,2) Az Újszövetségi Szentírásban 120 igeversben, 130 esetben található meg az „egymás” kölcsönös névmás különböző ragozott formában, a RÚF szerint; (természetesen más fordításokat vizsgálva, más eredményt kaphatunk). Íme: 

Mt 21,25 * Honnan való volt János keresztsége: mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között: Ha azt mondjuk, mennyből, azt fogja mondani nekünk: Akkor miért nem hittetek neki?

Mt 21,38 * De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között: Ez az örökös! Gyertek, öljük meg, hogy mienk legyen az örökség.

Mt 22,26 * Hasonlóan a második is, a harmadik is, és így egymás után mind a hét.

Mt 24,10 * Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást.

Mt 25,32 * Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.

Mk 1,27 * Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól: Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki.

Mk 4,41 * Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?

Mk 8,16 * Ők pedig tanakodni kezdtek egymás között, hogy nincs kenyerük.

Mk 9,10 * Engedelmeskedtek a parancsnak, de azon tanakodtak egymás között, mit jelent a halottak közül való feltámadás.

Mk 9,34 * Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak egymás között az úton, hogy ki a legnagyobb?

Mk 9,50 * Jó a só, de ha a só ízét veszti, hogyan adjátok vissza az ízét? Legyen bennetek só, és éljetek békességben egymással!”

Mk 10,26 * Ők pedig még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás között: Akkor ki üdvözülhet?

Mk 11,31 * Azok pedig így tanakodtak egymás között: Ha azt mondjuk, a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki?

Mk 12,7 * A munkások azonban ezt mondták egymás között: Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és mienk lesz az örökség!

Mk 14,19 * Elszomorodva egymás után kezdték kérdezgetni tőle: Csak nem én?

Mk 16,3 * és így beszélgettek egymás között: Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?

Lk 2,15 * Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott.

Lk 4,36 * Rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: Miféle beszéd ez, hogy hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek?!

Lk 6,11 * Azokat pedig esztelen indulat szállta meg, és arról beszéltek egymás között, hogy mit tegyenek Jézussal.

Lk 7,32 * Hasonlók a piacon ülő gyermekekhez, akik azt kiáltják egymásnak: Zenéltünk nektek, és nem táncoltatok, siratót mondtunk, és nem sírtatok.

Lk 7,49 * Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás között: Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja?

Lk 8,25 * Ekkor ezt kérdezte tőlük: Hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva mondogatták egymásnak: Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?

Lk 12,1 * Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak a tanítványaihoz: Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól!

Lk 20,5 * Ők pedig így tanakodtak egymás között: Ha azt mondjuk, mennyből, azt fogja mondani: Akkor miért nem hittetek neki?

Lk 20,14 * De mikor meglátták őt a munkások, így tanakodtak egymás között: Ez az örökös! Öljük meg őt, hogy mienk legyen az örökség!

Lk 22,23 * Azok pedig kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni.

Lk 23,12 * Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással, korábban ugyanis ellenségek voltak.

Lk 24,14 * és beszélgettek egymással mindarról, ami történt.

Lk 24,15 * Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük.

Lk 24,17 * Ő pedig így szólt hozzájuk: Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak.

Lk 24,32 * Ekkor így szóltak egymáshoz: Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?

Jn 4,33 * A tanítványok egymást kérdezgették: Valaki talán hozott neki enni?

Jn 5,44 * Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek?

Jn 6,43 * Jézus így válaszolt nekik: Ne zúgolódjatok egymás között!

Jn 6,52 * A zsidók vitatkozni kezdtek egymás között, és ezt kérdezték: Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül?

Jn 7,35 * A zsidók erre így beszéltek egymás között: Hová akar menni, hogy nem találjuk meg? Talán a görögök között lévő szórványba készül, és a görögöket akarja tanítani?

Jn 8,9 * Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen.

Jn 11,56 * Keresték Jézust, és a templomban megállva így tanakodtak egymás között: Mit gondoltok, lehet, hogy el sem jön az ünnepre?

Jn 12,19 * A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni: íme, a világ őt követi!

Jn 13,14 * Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.

Jn 13,22 * Zavartan néztek egymásra a tanítványok: vajon kiről beszél?

Jn 13,34 * Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!

Jn 13,35 * Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.

Jn 15,12 * Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.

Jn 15,17 * Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.

Jn 16,17 * A tanítványai közül némelyek ezt kérdezték egymástól: Mi az, amit mond nekünk: Egy kis idő, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem, és ez: Mert én elmegyek az Atyához?

Jn 16,19 * Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik: Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam: Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem?

Jn 19,24 * Ezt mondták egymásnak: Ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen! Így teljesedett be az Írás: „Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek.” Ezt tették a katonák.

ApCsel 2,12 * Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni?

ApCsel 4,15 * Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagytanács elől, és így tanakodtak egymás között:

ApCsel 7,26 * Másnap éppen veszekedtek, amikor megjelent közöttük, ki akarta őket békíteni, és ezt mondta: Férfiak, testvérek vagytok, miért bántjátok egymást?

ApCsel 15,25 * egymás között egyetértésre jutva, jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk és küldjünk hozzátok a mi szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal,

ApCsel 15,39 * Emiatt meghasonlás támadt közöttük, és ezért különváltak egymástól: Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusra.

ApCsel 19,38 * Ha tehát Demeternek és a hozzá tartozó kézműveseknek panaszuk van valaki ellen, vannak törvénykezési napok, és vannak helytartók, pereljenek ott egymással!

ApCsel 21,6 * Ezután elbúcsúztunk egymástól, mi hajóra szálltunk, ők pedig visszatértek otthonukba.

ApCsel 26,31 * Távozóban így beszélgettek egymás között: Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember.

ApCsel 28,4 * Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz: Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem engedi, hogy életben maradjon.

ApCsel 28,25 * Mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak, és ekkor Pál ezt az egy igét mondta nekik: Helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás próféta által atyáitokról:

Róm 1,12 * azaz, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tietek és az enyém által.

Róm 1,24 * Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét.

Róm 1,27 * ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt ébredt vágy bennük: férfiak férfiakkal fajtalankodnak, de el is veszik tévelygésük méltó büntetését önmagukban.

Róm 12,5 * úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai.

Róm 12,10 * a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők,

Róm 12,16 * Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.

Róm 13,8 * Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt.

Róm 14,13 * Ne ítélgessük hát többé egymást, hanem azt ítéljétek meg inkább, miként nem okoztok a testvéreteknek megütközést vagy botránkozást.

Róm 15,7 * Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére.

Róm 15,14 * Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani.

Róm 16,16 * Köszöntsétek egymást szent csókkal! Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete.

1Kor 6,7 * Egyáltalán már az is nagy kudarc, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt?

1Kor 7,5 * Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni.

1Kor 11,33 * Azért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást.

1Kor 12,25 * hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok.

1Kor 14,27 * Ha nyelveken szól is valaki, ketten vagy legfeljebb hárman szóljanak, mégpedig egymás után; egyvalaki pedig magyarázza meg!

1Kor 16,20 * Köszöntenek titeket a testvérek mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal!

2Kor 6,14 * Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez?

2Kor 13,12 * Köszöntsétek egymást szent csókkal; köszöntenek titeket a szentek mind.

Gal 5,13 * Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak.

Gal 5,15 * Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emésszétek egymást!

Gal 5,17 * Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.

Gal 5,26 * Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.

Gal 6,2 * Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.

Ef 4,2 * teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel,

Ef 4,25 * Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak.

Ef 4,32 * Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.

Ef 5,19 * mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak,

Ef 5,21* Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében.

Fil 2,3 * Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál;

Kol 3,9 * Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt,

Kol 3,13 * Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.

Kol 3,16 * Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.

1Thessz 3,12 * titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket.

1Thessz 4,9 * A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre,

1Thessz 4,18 * Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel!

1Thessz 5,11 * Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.

1Thessz 5,13 * Munkájukért nagyon becsüljétek és szeressétek őket! Éljetek egymással békességben!

1Thessz 5,15 * Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt.

2Thessz 1,3 * Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön-nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájatokban,

Tit 3,3 * Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők.

Zsid 3,13 * Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy a bűn csábítása közületek senkit meg ne keményítsen.

Zsid 10,24 * Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk.

Zsid 10,25 * Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.

Jak 4,11 * Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélőbírája vagy a törvénynek.

Jak 5,9 * Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a bíró az ajtó előtt áll.

Jak 5,16 * Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.

1Pt 1,22 * Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek,

1Pt 4,8 * Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez.

1Pt 4,9 * Legyetek egymás iránt vendégszeretők zúgolódás nélkül.

1Pt 4,10 * Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai:

1Pt 5,5 * Ugyanúgy, ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.

1Pt 5,14 * Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok.

1Jn 1,7 * Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

1Jn 3,11 * Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást,

1Jn 3,23 * Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fia, Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk.

1Jn 4,7 * Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent;

1Jn 4,11 * Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.

1Jn 4,12 * Istent soha senki nem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.

2Jn 1,5 * Nem úgy kérlek téged, Úrnőm, mintha új parancsolatot írnék neked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva a miénk volt: hogy szeressük egymást.

Jel 6,4 * És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt hogy öldössék egymást az emberek; és nagy kard adatott neki.

Jel 11,10 * A föld lakói pedig örülnek ennek, és vigadnak, ajándékokat küldenek egymásnak: mert ez a két próféta gyötörte meg a föld lakóit. 

   Mivel Isten fontosnak tartotta, hogy a kölcsönös teherhordozásra ennyi sok igében hívja fel gyermekei figyelmét, ezért mi is vegyük komolyan a felszólítást és engedelmeskedjünk Urunk és Istenünk akaratának! „Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.” (Róm 15,1)

                                                                                                                Összeállította: Garai András (garainyh.hu)

                                                                                                                                          #GaraiNyh #AndreasBlog

 

Egymás terhét hordozzátok -- Carry each other's burdens -- Llevar ...

Ma 491 éves az Ágostai Hitvallás!

2021. június 25. - Andreas

491 éves az Ágostai Hitvallás 

1530. június 25-én (szombaton), az ágostai birodalmi gyűlésen olvasták fel a Confessio Augustana latin nevet viselő 28 hitcikkből álló iratot. Az Ágostai Hitvallás emléknapjának evangéliuma áll előttünk ez évben az Útmutató reggeli igeszakaszában, s ebben Urunk így bátorít: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32) Az Előszó (amely nem Melanchthontól származik) felett álló zsoltárvers (amely az első hivatalos kiadás címlapján olvasható és az ünnep vezérigéje lett), erről tesz bizonyságot: „Királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent.” (Zsolt 119,46) De miről is szól a világ evangélikusságának egyik legfőbb, mértékadó hitvallása?
A német birodalmi gyűlésen a lutheri reformáció oldalán álló rendek, választófejedelmek, városok azzal a céllal nyújtották be, olvasták fel, és adták át német és latin nyelvű kéziratban V. Károly német-római császárnak, hogy világossá tegyék; „igehirdetőink és a magunk hitvallását a vallás kérdésében: így tanítottak nálunk mindeddig a Szentírás és Isten tiszta igéje alapján.” Tekintsük át e hitvallás I. része 21 fő hitcikkének a címét, mert ezek egyben annak tartalmát is jelzik:
I. Istenről
II. Az eredeti bűnről
III. Az Isten Fiáról
IV. A megigazulásról
V. Az egyházi szolgálatról
VI. Az új engedelmességről
VII. Az egyházról
VIII. Mi az egyház?
IX. A keresztségről
X. Az úrvacsoráról
XI. A gyónásról
XII. A bűnbánatról
XIII. A szentségekkel élésről
XIV. Az egyházi rendről
XV. Az egyházi szokásokról
XVI. A közügyekről
XVII. Krisztus ítéletre való visszajöveteléről
XVIII. A szabad akaratról
XIX. A bűn okáról
XX. A hitről és a jó cselekedetekről
XXI. A szentek tiszteletéről
A hitvallás II. része a megszüntetett visszaélésekről szól a XXII–XXVIII. hitcikkekben. A fő hitcikkek új fordításban a GyLK (Gyülekezeti Liturgikus Könyv) 547-559. oldalain is megtalálhatóak, ezért ezekből csupán három, közismert (?) gondolatot idézünk e „hétköznapi” ünnep kapcsán.
„Ugyanezt tanítják a régi egyházi írók is. Ambrosius ugyanis így szól: »Isten azt végezte, hogy aki Krisztusban hisz, az üdvözül, és cselekedet nélkül, egyedül hittel, ingyen nyeri el a bűnök bocsánatát.«” (VI.) – „Az egyház valódi egységéhez elegendő egyetérteni az evangélium tanításában és a szentségek kiszolgáltatásában. De nem szükséges, hogy mindenütt hasonlók legyenek az emberi hagyományok, vagyis az emberek által megállapított vallási szokások és szertartások.” (VII.) – „Augustinus számos könyvében ugyanis védi a kegyelmet és a hitből származó igazságot a cselekedetek érdemszerzésével szemben. Ambrosius is hasonló dolgokat tanít. A pogányok elhívásáról írt könyvében ezt mondja: »A Krisztus vérén szerzett váltság értéktelenné válnék, s az Isten irgalmassága sem győzedelmeskednék az emberi cselekedetek jogigényén, ha a kegyelemből való megigazulás megelőző érdemekért járna; így nem az ajándékozó ajándéka volna, hanem a munkálkodó bére.«” (XX.)
Összeállította: Garai András (garainyh.hu 

 

#AndreasBlog #GaraiNyh (https://www.garainyh.hu/)

Evangélikus Egyszeregy :: Egyházunkról :: A lutheri reformáció ...

www.gyorkony.hu | Györköny község honlapja

Keresztelő János születésnapja, június 24.

2021. június 24. - Andreas

Fél évvel előzi meg az ÚR Jézus születésnapját.

Olvasmány Szent Ágoston püspök beszédeiből

Keresztelő Jánosnak sajátos módon megszentelt születését ünnepli az Egyház. Nincs is más a szentek között, akinek a születése napját ünnepélyesen megülnénk. Megünnepeljük Keresztelő Jánosét, és megünnepeljük Krisztus Urunkét. E tény mellett szó nélkül elmenni nem lehet. De ha történetesen nem is tudjuk e tény nagy jelentőségét teljesen megmagyarázni, akkor annál inkább igyekezzünk majd nagyobb lelki haszonnal ennek a mélyére hatolni. Keresztelő Jánost egy idős, meddő asszony hozza a világra, Krisztus Urunkat pedig egy fiatal Szűz.

János apja megnémul, mert nem hiszi, hogy majd fia születik. Krisztus születését hittel fogadja a Szűz, és hite által foganja méhében. Ezzel elétek tártam elmélkedésünk témáját. Azt azonban már előre is megmondom, hogy sem tehetségünk, sem időnk nincs ennek a nagy misztériumnak minden mélységét kifürkészni, de majd jobban megtanít erre titeket a Szentlélek, aki bennetek szól, még ha én nem is vagyok köztetek. Megtanít az, aki gondolataitokat vezérli, akit a szívetekbe fogadtatok, akinek templomává lettetek.

Keresztelő János átmenet az Ó- és az Újszövetség között. Hogy ő valamiképpen ilyen határ, azt maga Urunk is megmondotta: A törvény és a próféták Keresztelő Jánosig tartottak (Lk 16, 16). Az Ószövetséget személyesíti meg, de egyben ő az Újszövetség hírnöke is. Mint az Ószövetség megszemélyesítője, öreg szülőktől születik; viszont mint az Újszövetség megszemélyesítője, már anyja méhében prófétál. Még meg sem született, amikor Szűz Mária látogatásakor már ujjong anyja méhében. Már ekkor, születése előtt megkapta küldetését. Már ekkor, mielőtt meglátta volna Jézust, nyilvánvaló lett, hogy ő Krisztus előfutára. Isteni dolgok ezek, és az emberi gyarlóság mértékét meghaladják. Azután megszületik. János lesz a neve, és atyjának megoldódik a nyelve. Most nézzük a képek mögött a jelentést.

Zakariás hallgat. Elveszti hangját mindaddig, amíg meg nem születik János, az Úr előfutára, hogy megoldja a nyelvét. Hát Zakariás némasága nem rejtett jövendölés-e? Mielőtt Krisztus tanítani kezdett volna, a jövendölések mintegy rejtettek voltak, és pecséttel lezártak. De megnyílnak az ő eljövetelével. Megnyílnak, és érthetők lesznek annak eljöttével, akit megjövendöltek János születésekor. Zakariás ajkának megnyílása ugyanazt jelenti, mint amit a templom függönyének kettéhasadása Krisztus kereszthalálakor. János, ha csak önmagát hirdette volna, Zakariás ajkát ugyan meg nem nyitotta volna. Megoldódik azonban ez a nyelv, mert megszületik a szó. Jánostól kérdezték ugyanis, amikor már hirdette az Urat: Ki vagy te? (Jn 1, 19) Mire ő azt felelte: A pusztában kiáltó szó vagyok (Jn 1, 23). János a szó, az Úr pedig, aki kezdetben volt az Ige (Jn 1, 1). János a mulandó szó, Krisztus a kezdetben létező örök Ige.

Forrás: http://www.ktp.hu/kalendar/keresztelo-szent-janos-szuletese-founnep-junius-24

További írások: https://garainyh.blog.hu/2019/06/24/zakarias_eneke_fia_keresztelo_janos_szuletesekor

https://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztel%C5%91_J%C3%A1nos

Keresztelő János születésnapja 6 hónappal az ÚR Jézus születése előtt


Keresztelő János mondta: "Teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket!" (Lk 3,8)
"Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! - és amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt: Íme, az Isten Báránya!" (Jn 1,29.36) - És te mit mondasz róla? 

Az egy elveszett bárány...

2021. június 20. - Andreas
Az elveszett juh
A Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap vezérigéje: "Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet." (Lk 19,10)
Jézus a mi jó Pásztorunk!
"És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében..." (lásd Lk 15,1-10)
A jó pásztor - Prédikáció - YouTube

 

SZÁZ JUHOCSKÁM

1. Száz juhocskám mind együtt legelt. Egy közülük vajon hova lett? Valahol a zöld erdőbe’ bent, A jó útról jaj, de messze ment!

2. Megyek, megyek, megkeresem őt, Bejárom az erdőt és mezőt. Legyen az út bármilyen kemény, Juhocskámat visszahozom én.

3. Visszahozom az én vállamon, Összetörve, sebezve nagyon. Sebeire balzsamot teszek, Ó, milyen nagy ez a szeretet!

4. Ó, milyen nagy ez a szeretet, Melyet kimondani se lehet, Ott a béke, ott a nyugalom Drága, hű szíveden, Jézusom!

EKE Énekeskönyv 229. Száz juhocskám

https://ekealapitvany.hu/enekeskonyv/229.html

 Jézus, a jó pásztor - &quot;Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.” (Jn10,11)

Téged megmenthetett-e már?

Képek forrása: Internet

Mindennap együtt az Úrral!

2021. június 13. - Andreas

A Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap vezérigéje az Úr Jézus hívását tartalmazza: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." (Mt 11,28) Ám aki ezt meghallotta és megfogadta, annak leghőbb vágya, hogy mindennap együtt lehessen az Úrral! Az ÚR Isten ezt a lehetőséget kínálja a vele való, állandó kapcsolathoz:

MINDENNAP EGYÜTT AZ ÚRRAL

Az új fordítású protestáns Biblia szerint, igék a hónap minden napjára, s az egész hónapra:

 

00* Ézs. 58,2* Ők mindennap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét; igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni.

 

01* 3Móz. 6,13* Ez Áronnak és fiainak az áldozata, amelyet akkor kell bemutatniuk az ÚRnak, amikor fölkenik őket: egytized véka finomliszt mint mindennapi ételáldozat, fele reggelre, fele estére.

02* 1Sám. 23,14* Dávid a pusztában sziklavárakban tartózkodott. Amikor Zíf pusztájában lakott a hegyen, Saul mindennap kereste, de Isten nem adta őt a kezébe.

03* 1Krón. 16,37 *Ott hagyta azért Dávid az ÚR szövetségládája előtt Ászáfot és testvéreit, hogy állandóan végezzék a szolgálatot a ládánál a mindennapi rend szerint.

04* 2Krón. 8,14* Megállapította apjának, Dávidnak a rendelkezése szerint a papok szolgálati beosztását és a léviták feladatát, hogy dicséretet énekeljenek, és végezzék szolgálatukat a papok mellett mindennap, annak a napnak az előírása szerint; meg a kapuőrség beosztását az egyes kapuknál, mert így szólt Dávidnak, Isten emberének a parancsa.

05* 2Krón. 30,21* Azután megtartották a Jeruzsálemben tartózkodó izráeliek a kovásztalan kenyerek ünnepét hét napon át nagy örömmel. A léviták és a papok mindennap dicsérték az URat, erős hangú hangszereken játszva az ÚR tiszteletére.

06* Zsolt. 7,12* Igaz bíró az Isten, olyan Isten, aki mindennap büntethet.

07* Zsolt. 38,13* Tőrt vetettek, akik életemre törnek, akik vesztemet akarják, arról beszélnek, hogyan ártsanak nekem, és csalárd terveken gondolkoznak mindennap.

08* Zsolt. 44,9* Istent dicsérjük mindennap, neved magasztaljuk örökké. (Szela.)

09* Zsolt. 71,8* Szám dicséreteddel van tele, dicsőítlek mindennap.

10* Zsolt. 71,15* Igazságodról beszél a szám és szabadító tetteidről mindennap, bár nem tudom felsorolni őket.

11* Zsolt. 71,24* Nyelvem is mindennap emlegeti igazságodat, mert szégyen és gyalázat érte azokat, akik vesztemre törtek.

12* Zsolt. 73,14* Mert csapások értek mindennap, fenyítések minden reggel.

13* Zsolt. 89,17* Nevednek örvendeznek mindennap, és igazságod fölmagasztalja őket.

14* Zsolt. 102,9* Mindennap gyaláznak ellenségeim, csúfolóim átkoznak engem.

15* Zsolt. 145,2* Mindennap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké.

16* Péld. 23,17* Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az URat féld mindennap.

17* Préd. 2,23* Hiszen mindennap fájdalom és bosszúság gyötri, és még éjjel sincs nyugta szívének?! Ez is hiábavalóság!

18* Ézs. 21,8* Majd felordított, mint az oroszlán: Uram, őrhelyemen állok mindennap, őrségen állok minden éjjel!

19* Ézs. 51,13* Elfelejtetted alkotódat, az URat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen, mindennap az elnyomó izzó haragjától, mellyel el akar pusztítani? De hová lesz az elnyomó izzó haragja?!

20* Ézs. 52,5* Most pedig mit tegyek - így szól az ÚR -, hiszen ingyen vitték el népemet?! Ujjonganak, akik uralkodnak rajta - így szól az ÚR -, és gyalázzák nevemet szüntelen, mindennap.

21* Ez. 45,23* Az ünnepnek mind a hét napján készíttessen hét hibátlan bikát és hét hibátlan kost égőáldozatul az ÚRnak, hét napon át mindennap; vétekáldozatul pedig naponként egy kecskebakot.

22* Dán. 1,5* A király elrendelte, hogy adjanak nekik mindennap a király ételéből és abból a borból, amit ő szokott inni. Így kellett őket nevelni három esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak.

23* Mt. 6,11* Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

24* Mt. 26,55* Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz: Úgy vonultatok ki, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok; mindennap a templomban ültem és tanítottam, mégsem fogtatok el.

25* Mk. 14,49* Veletek voltam mindennap a templomban, amikor tanítottam, és nem fogtatok el. Az Írásoknak azonban be kell teljesedniük.

26* Lk. 11,3* A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként.

27* ApCsel. 6,1* Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban.

28* ApCsel. 19,9 * Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, otthagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és mindennap egy Tirannosz nevű ember iskolájában tanított.

29* 1Kor. 6,3* Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Akkor mennyivel inkább ítélkezhetünk a mindennapi élet dolgaiban!

30* 2Tim. 2,4* Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta.

31* Jak. 2,15* Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere.

Aki mindennap az Úrral él, az megtapasztalja prófétája által adott ígéretét: "Felüdítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggedt lelket." (Jer 31,25)

Összeállította: G. A.

#AndreasBlog #GaraiNyh (https://www.garainyh.hu/)

 

 

 

 HANGZIK MÉG AZ IGE ITTEN...

Hangzik még az Ige itten,
bűnbánókat hív az Isten!
Aki szavát hallja, érti,
akkor nincs oly nő, vagy férfi,
ki bűnfoltos régi helyett,
ne kapna szebb, új életet!
S boldogan nézhet előre,
a szebb mennyei jövőre.
Hiszen mikor nem is élt még,
Jézus érte adta vérét!
Mivel őt forrón szerette,
bűnrabságból kimentette!
Immár boldog szabad ember,
bűnét: elnyelte a tenger,
feledésnek mély tengere,
életében így nincs tere.
Élhet lelki fegyverzetben,
győzhet mindig, bűnnel szemben.
Szívét betölti a hála,
nyílik ajka hő imára.
Magasztalja Teremtőjét,
s Fiát, lelke megmentőjét!
Rabszolgából, így lett gyermek,
örömére az Istennek.
Tudja: van örök hazája,
Megváltója, abba várja.
Vándorlása, ha véget ér,
új testben, új otthonba tér.
Őt az, régen készen várja,
s ő lesz annak a gazdája.

ÁMEN

Pecznyík Pál

 

Ki nem jut az örök kárhozatra? Aki hisz a feltámadott ÚR Jézusban!

2021. június 06. - Andreas

A Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap Útmutató vezérigéje ez: Jézus Krisztus mondja: "Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el,"  (és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem.) Lk 10,16; RÚF - Van Krisztusunk, hallgassunk őreá!

Egy laikus lutheranus négyezer karakteres vallomása az ÚR Isten egypontos üdvtervéről

Kegyelmi kiválasztás Krisztus Jézusban az örök üdvösségre az aranyevangélium alapján 

* Hiszem és vallom a Szentírás szavaival:

– Az ÚR Isten mondja: „Az ÚR így felelt: Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az ÚR nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok.” (2Móz 33,19) „Elvonult előtte az ÚR, és így mondta azt ki: Az ÚR, az ÚR irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy!” (2Móz 34,6) 

– Az ÚR Jézus Krisztus mondja: „Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (Jn 5,24) „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta.” (Jn 3,36) 

– Az ÚR apostola Pál mondja: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” (Ef 2,8–10) „Mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát.” (Róm 3,23–25)

Forrás: Biblia: Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése; RÚF 2014. 

* Hiszem és vallom Dr. Luther Márton reformátor szavaival:

„Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem Őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el engem az evangélium által, Ő világosított meg ajándékaival, Ő szentelt meg és tartott meg az igaz hitben; ahogyan a földön élő egész anyaszentegyházat is elhívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben. Ebben az anyaszentegyházban nekem és minden hívőnek naponkint minden bűnt bőséggel megbocsát, az ítélet napján engem és minden holtat feltámaszt és nekem minden Krisztusban hívővel együtt örök életet ád. Ez így igaz!”

Forrás: Doktor Luther Márton Kis Kátéja: A Harmadik hitágazat, Mit jelent ez? – Felelet (21. o.), Kiadja: Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály; Budapest, 1953. 

* Hiszem és vallom D. Túróczy Zoltán „háromszoros” evangélikus püspök szavaival:

„Teljesen tudatában vagyok annak, hogy amit mondok, az mind reflektorfénnyel való dolgozás. Mégis világosan látom, hogy azok, akik a pokolba jutnak, azok maguk is világos tudatában vannak annak, hogy nem bűneik miatt jutottak oda, hanem azért, mert nem fogadták el Isten kegyelmét. Senki sem kárhozik el bűneiért, hanem csupán a kegyelem elutasításáért. Nem tudom, hogy te most szükségét érzed-e ennek a kegyelemnek. Én mindennap kimondhatatlan szükségét érzem és mindennap csodálatos, boldog örömmel mondogatom magamnak újra és újra: az én Istenem csak kegyelem, semmi más csak kegyelem! Minden útja kegyelem! A Golgotha útja is kegyelem! Az én üdvösségem felé vezető útja is kegyelem! Csak kegyelem! Áldassék örökkön-örökké ezért a hihetetlen kegyelemért az Ő szent neve!”

Forrás: Túróczy Zoltán: Csak kegyelem (16. o.), Evangélikus Evangélizáció; Budapest, 1949. 

* Hiszem és vallom a reformáció alapvető „ötpontos” tanítását:

   Solus Christus       Sola Fide       Sola Gratia       Sola Scriptura        Soli Deo Gloria! 

* Az aranyevangélium: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16; RÚF)  

* Az evangélikus himnusz Sántha Károly fordításában:

                                    Erős várunk az Úr Isten,

Jó pajzsunk és fegyverünk.

Kiáll érttünk hogy segítsen,

Ha vész támad ellenünk.

Ős ellenségünk

Háborog velünk

Erővel, csellel,

Nagy sok hadi szerrel,

Nincs rettentőbb e földön.

Forrás: https://www.garainyh.hu/

 Nyíregyháza, 2019. május 1.   

Garai András Christianus

A SZENTHÁROMSÁG TITKA

2021. május 30. - Andreas

 Szentháromság ünnepének új Útmutató vezérigéje ez: "Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!" (2Kor 13,13; RÚF) - Előtte évtizedekig ez az ige volt: "Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!" (Ézs 6,3; RÚF)  - TRINITATIS

Luther Márton gondolatai a Szentháromságról

Szemelvények reformátorunk Házi kincstárából

„Szükséges, hogy magáról az ünnepről megemlékezzünk, ’s a mi hitünknek legfőbb ágazatáról szóljunk, melynélfogva egyedül mi keresztyének ’s rajtunk kívül senki más e földön, hiszünk Istenben, mint Atyában, Istenben, mint Fiúban és Istenben, mint Szentlélekben. Ez az egyháznak legfontosabb hittétele, melyet nem ember gondolt ki, hanem egyedül Isten igéje nyilatkoztatott ki.

Azért is e hittétel az új-szövetségben, ahol az a legvilágosabban nyer kifejezést és magyarázatot, a leghevesebb megtámadtatásoknak volt kitéve, úgyannyira, hogy az apostolok tanúsága szerint, János evangyélistának az ő evangyéliomát épen e hitczikk megerősítése végett kellett megírnia.

Nem, Isten az ő lényegében nem különböző valami, hanem csupán egyetlen isteni lény. ’S így bár három személy is az, lényege szerint mégsem különböztethetjük meg ’s nem választhatjuk el; mert egyetlen egy Isten az, egyetlen egy osztatlan isteni lényegben. 

Okvetlen arra a kettős meggyőződésre kell tehát jutnunk, először, hogy ha Istenfia az ő Atyjának ábrázatja, akkor Atyjával együtt teljesen egyenlő isteni lényűnek kell lennie; másodszor pedig a személyi különbségnek mégis fenn kell maradnia, melynélfogva a Fiú nem az Atya, sem az Atya nem a Fiú. A személyek tehát különböző, mert a szülött nem lehet a szülő, de mégis egyetlen isteni lény, mert különben a Fiú nem lehetne az Atyának az ábrázatja. Így kell ezt elfogadnunk, mert világosabban már nem fejezhetjük ki.

Hasonlókép szól Krisztus  János evangyéliomában is: »Én pedig kérem az Atyát és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké; Tudniillik az igazságnak lelkét, melyet e világ bé nem vehet, mert nem látja őtet és nem esméri őtet.« Figyelj jól e három mondásra, mert ebből a három személy közötti különbséget világosan megértheted. »Én« – ugymond Krisztus – kérem az »Atyát«. Itt van immár a két személy, Krisztus, a Fiú, a ki kér és az Atya, akitől ama más vigasztalót kéri. Ha e vigasztaót az Atya adja, akkor az maga az Atya nem lehet; Krisztus, aki e vigasztalót kéri, szintén nem lehet az, amint mondja is: Az nektek »más vigasztalót« ad. A három személy tehát oly világosan áll itt előttünk, hogy félre értenünk lehetetlen, miképen pedig az Atya és a Fiú két különböző személy; azonképen a Szentlélek személye is más, mint az Atyáé és a Fiúé, és ezek mégis csupán egyetlen egységes Istent képeznek.

Hogy pedig afelett ne kételkedjünk, hanem az Atyaistenben, Fiúistenben és Szentlélekistenben higyünk, miként azt naponként a Hiszekegyben valljuk és ne csináljunk egy tömeget, vagyis egy személyt belőle, – három különböző munka áll előttünk, hogy a személyekben különbséget tehessünk, azoknak természetét azonban szét ne válasszuk ’s egy Istent, egy osztatlan lényegben imádjunk.

Aki igy hisz, az üdvözül. Amen.   

 

A betű szerint idézett szöveg forrása: http://www.garainyh.hu/luther/580-601.php

A teljes Házi Kincstár csak itt érhető el: www.garainyh.hu/luther/hazikincstar.htm

Válogatta s ajánlja: Garai András