Egy magyar evangélikus keresztyén NET misszionárius információi * garainyh.hu

GARAI ANDRÁS WEBNAPLÓJA

CANTATE! "Énekeljetek az Úrnak új éneket" (Zsolt 98,1)

2019. május 19. - Andreas

Íme, egy új ének, felkészítésül a mennyei dicséretekre:

139. Fenn a mennyben az Úr

[Nyomtatható változat (PDF)]

1.

Fenn a Mennyben az Úr minden győztesnek ád,
Aki Krisztussal járt, s Benne hitt,
Aranyból koronát, fehér égi ruhát,
S hárfa húrjait pengethetik.
Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész,
Minden győztesnek jár örök rész.
Boldog, véghetetlen öröm vár odafenn,
Krisztusért én is elnyerhetem.

2.

Vígan lépkedünk színarany utcákon át,
Halljuk angyalok dicséretét.
Szemünk láthatja Krisztus szent ábrázatát,
Aki vért ontott bűneinkért.
Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész,
Minden győztesnek jár örök rész.
Boldog, véghetetlen öröm vár odafenn,
Krisztusért én is elnyerhetem.

3.

Élet forrása kínálja élő vizét,
Tiszta, hűs vizét bőségesen.
Fényt az Úr maga áraszt és hint szerteszét,
Halál nem lesz ott, éjszaka sem.
Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész,
Minden győztesnek jár örök rész.
Boldog, véghetetlen öröm vár odafenn,
Krisztusért én is elnyerhetem.

4.

Minden gyötrelmet, bánatot elfeledünk,
Ha Ő bennünket keblére von.
Krisztus szívére hajthatjuk fáradt fejünk,
Nála béke vár és nyugalom.
Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész,
Minden győztesnek jár örök rész.
Boldog, véghetetlen öröm vár odafenn,
Krisztusért én is elnyerhetem.

Fordító: F. S.

Dallam: Finn dallam

Forrás: https://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/index.html

Képtalálat a következőre: „*hárfa*”

56 éve történt konfirmációm emlékére...

2019. május 17. - Andreas

Miért vagyok evangélikus? Miért jó evangélikusnak lenni?

1 * Azért, mert a szüleim evangélikusnak kereszteltettek meg. Nagyszüleim is, mindkét ágról szintén tősgyökeres evangélikusok voltak. Templomépítő, „tűrő-szenvedő” tirpák őseim élete és hite, s „kövekbe épített hitvallása” számomra is példa és bátorítás.

2 * Tudom, hogy Istennek nincsenek unokái; csak újjászületett gyermekei. Hiszem és vallom, hogy az ő megelőző szeretete vezetett és tartott meg a konfirmációig. S akkor ő térített magához, s szült újjá Igéje és Szentlelke által, és azóta is megerősít evangélikus hitemben.

3 * S most, ötven évvel konfirmációm után is, csak arról tehetek bizonyságot, hogy erős váram az Úristen, és minden kegyelem az életemben. S Túróczy püspökkel vallom: Isten csak kegyelem, és Jézus az én személyes Megváltó Uram! S az ő érdeméért igazulok meg Isten előtt. A reformátorokkal vallom: Egyedül Krisztusért, egyedül kegyelemből, egyedül hit által s egyedül a Szentírás tanítása alapján nyerek üdvösséget. A hitem is Isten ingyen kegyelmi ajándéka, és ő minden emberi értelmet meghaladó módon, „megbotránkoztatóan” szeret engem. Az arany-evangélium (Jn 3,16) személyes hitvallásommá lett.

4 * Életem vezérigéje (Ézs 41,10) naponta megtapasztalt valóság; Isten győzelmes jobbjával, az Úr Jézus Krisztussal támogat engem. Mindkét ige személyes honlapomon (garainyh.hu) is olvasható; mert aki vallást tesz róla az emberek előtt, arról majd ő is vallást tesz mennyei Atyja előtt. Arra törekszem, hogy egyre láthatóbban legyek evangélikus keresztyén!

5 * Az evangélikus egyház tiszta és igaz tanítása a Szentíráson alapul és mentes az emberi „toldalékoktól”. S miután felnőttként megismertem a többi keresztyén felekezet tanításainak lényegét, kijelentem: ha rajtam múlott volna, hogy milyen vallású családban szülessek meg; én magam is evangélikus szerettem volna lenni; s az is maradok!

6 * Az Isten örömhíréről elnevezett egyházam tágölelésű, s nem kirekesztő; mert csak két feltétele van az egyház jelenlétének: Isten igéjének tiszta hirdetése és a két szentség Jézus rendelése szerinti kiszolgáltatása. Reformátorunk, Dr. Luther tanítása alapján vallom, hogy a keresztség csak hit által visz üdvösségre, és az úrvacsorában Jézus valóságosan jelen van, s így kerülhetünk vele a legközelebbi szeretetkapcsolatba e földön. S valóban, az ostya: az ő teste és a bor: az ő vére a mi számunkra.

7 * Jézus utolsó parancsa minden őt követő, róla tanúskodó tanítványa számára: küldetés! Vallom az egyetemes papság elvét és azt, hogy minden christianus egyben misszionárius is! S a számomra adatott kegyelmi ajándék; szolgálati lehetőség: az interneten is az örök evangélium továbbadása; mert jaj nekem, ha nem teszem!

Piliscsaba, 2013. április 14.                                                                                   Garai András

(Forrás: Evangélikus Élet 2013. április 21. 11. oldal)

 

Erősítsd meg, Istenünk: Confirma

39

39. ének kottája
Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk, 

  és ne hagyd el népedet, kezeid alkotását! 

Erősítsd meg, Jézusunk, amit cselekedtél értünk, 

  és tartsd meg, akiket megváltottál red árán!  

Erősítsd meg, Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk, 

  és egyesítsd híveidet kességben! 

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak 

  és a Szentléleknek, 

miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

  és mindörökkön-örökké. Ámen.

Forrás: https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek039.htm

Az Úristen ígérete: "Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak." (Ézs 41,10, RÚF)

JUBILATE! "Örvendj, egész föld az Istennek!" (Zsolt 66,1)

2019. május 12. - Andreas

TE  DEUM  LAUDAMUS   (Isten, téged dicsérünk…)

 

Isten téged dicsérünk,

téged Úrnak mi is vallunk,

Téged, örök Isten

minden földi állat dicsér.

Tenéked mennyei angyalok

és mennyei fejedelmek

Tenéked, cherubim és szerafim

mindenkoron énekelnek.

Szent Isten, Szent Úr,

Szent Úristen, dicső Király,

teljes mennyország és föld

felséges dicsőségeddel.

Téged apostolok társasággal dicsérnek.

Téged szent próféták vigassággal dicsérnek.

Téged kínvallott mártírok,

kik éretted meghaltak,

ez világ szerint

anyaszentegyház dicsér.

Felséges magasságnak ő Istenét

mi tisztelendő Urunk,

egyetlenegy Fiadat,

Szentlelked minket megvigasztaló.

Te Krisztus vagy, dicső Király.

Te vagy Atyaistennek örökséges Fia.

Te megváltásra emberséget felvenni

Máriának szent méhét nem útálád.

Te örök halált meggyőzvén

mennyei szent kapukat nekünk megnyitád,

Te ülsz Istennek jobbjára,

Atyának dicsőségében.

Hiszünk eljövendő bírónak,

téged azért Uram mi kérünk,

hogy minket segélj,

kiket szent véreddel megváltál.

Szenteid közé örök dicsőségben

minket számlálj.

Üdvözítsed te népedet Uram Isten

és megáldjad te maradékaidat.

És tarts meg minket

és el fel vigyél örök dicsőségbe.

Minden naponként Téged Úristen dicsérünk.

És Uram te nevedet örökké,

mindörökké dicsérjük.

Melytől Uram Isten minket őrizned

ez napon bűn nélkül.

Légy irgalmas Uram Isten bűnösöknek,

légy irgalmas nekünk!

Legyen te szent irgalmasságod mihozzánk,

mert minekünk te vagy oltalmunk.

Tebenned bízunk mi Úristen,

azért örökké mi élünk.

 

Ámen.

Forrás: https://www.garainyh.hu/wordtar2/Lelekepito%20irasok/Szemelvenyek%20Traktatusokbol/TE%20%20DEUM%20%20LAUDAMUS.doc

 Képtalálat a következőre: „te deum laudamus magyarul”

 

 

 

Képtalálat a következőre: „te deum laudamus magyarul”

ÖRÖK ÉLET BESZÉDE

2019. május 09. - Andreas

ÖRÖK ÉLET BESZÉDE

(Jn 6,68–69) 12 bibliafordítás szerint: 

 1 * „Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje.” (Magyar Bibliatársulat, revideált új fordítás, RÚF 2014.) 

2 * „Felele néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.” (Magyar Bibliatársulat, revideált Károli fordítás, 2000.) 

3 * „Simon Péter így válaszolt: Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van tenálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy az Isten Szentje.” (Újonnan revideált Károli fordítás,Veritas Kiadó, 2011.) 

4 * „Felele azért néki Simon Péter: URam, kihez mennénk? örök életnek beszéde vagyon nálad: Es mi elhittük és      megesmértük, hogy te vagy ama’Christus az élö Istennek Fia.” (Aranyos Biblia, Károli 1685. évi fordítása) 

5 * „Feleié neki Simon Péter: Uram, kihez mennénk, örök élet beszéde van tenálad és mi elhittük és tudjuk, hogy te vagy a  Krisztus, az élő Isten fia!” (Raffay Sándor Bibliafordítás) 

6 * „Simon Péter felelt neki: „Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás. Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.” (Katolikus átdolgozott fordítás, Szent István Társulat, 1996.)  

7 * „Simon Péter azt felelte: »Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és megismertük, hogy te vagy az Isten Szentje.«” (Káldi, Katolikus Neovulgáta Bibliafordítás) 

8 * „Simon Péter felelt neki: "Uram, kihez menjünk? Neked örök életet adó igéid vannak. Mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje."” (Békés-Dalos Katolikus Bibliafordítás)  

9 * „Simon Péter erre így válaszolt: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.   Mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.” (Egyszerű Bibliafordítás, 2006.)   

10 * „Felele néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde [(rémája): Igéje] van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia [az Istennek Szentje].” (Bővített Bibliafordítás) 

11 * „Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes.” (Luther, német Bibliafordítás) 

12 * „Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? thou hast the words of eternal life. And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God.” (King James, angol Bibliafordítás) 

 

Az ÚR Isten a Szentírásban, Szentlelke által szól hozzánk. Pünkösd böjtjében kérjük őt, hogy mi is teljes hittel és meggyőződéssel tudjuk mondani Péter vallástételét, ha Urunk minket is megkérdez: „Vajon ti is el akartok menni?”

Dr. Luther Márton szavaival kérhetjük: Veni, Sancte, Spiritus!

„Jövel, Szentlélek Úristen, Töltsd be szíveinket bőven

Mennyei ajándékoddal, Szívbéli szent buzgósággal,

Melynek isteni ereje Sok népet egy hitre vive.

Légy velünk is, te népeddel, Hogy teljünk meg dicséreteddel!

Halleluja, halleluja!” (EÉ 229,1) 

Képtalálat a következőre: „"örök élet beszéde"”

Képtalálat a következőre: „"örök élet beszéde"”

ÖRÖK ÉLETNEK BESZÉDE

„Senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből.” (Jn 10,28)

„Mert eljött valaki, akinek a neve Immánuel: Velünk az Isten. Eljött, hogy megszabadulván ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgálhassuk őt. Krisztusban velünk az Isten. És akkor kicsoda ellenünk? – Sokan tették már félre a Bibliát azért, mert nem kötötte le a figyelmüket, nem értették meg, nem nyílt meg előttük. Olyan volt számukra, mintha hét lakattal lenne lezárva. De, aki keresztül küzdi magát ezeken a nehézségeken s nem teszi félre türelmét vesztve, az előtt egyszerre csodálatos módon felpattan a titok zárja s beszédessé lesz az Ige. Rámutat mindenre, ami halál, ami elfedi előlünk Istennek arcát, hogy ezután a halálból életre vihessen minket. – Az élet, az örök, a halálon is diadalmas élet felé más út vezet: a magunkba szállás, az Istenhez térés, az Isten szavában és a testté lett Igében, a Krisztusban való élő hit.”

Forrás: Örökéletnek beszéde… Bibliai elmélkedések, hasonlatok – Kiadja: a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület, Budapest 1944. (3. 303. 370. oldalak)    

A jó Pásztor ígérete: "Én örök életet adok nekik!"

2019. május 05. - Andreas

44 „ÖRÖK ÉLET” ige a protestáns újforditású Újszövetségben

 

Mt. 18,8 „Ha a kezed vagy lábad botránkoztat meg téged, vágd le, és dobd el magadtól: jobb neked ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mint ha két kézzel vagy két lábbal vettetel az örök tűzre.

Mt. 19,16 Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte: „Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Mt. 19,29 És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet.

Mt. 25,46 És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.”

Mk. 10,17 Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte, azt kérdezte tőle: „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Mk. 10,30 és ne kapna százannyit: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet.

Lk. 10,25 Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: „Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Lk. 18,18 Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Lk. 18,30 hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet.”

Jn. 3,15 hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.

Jn. 3,16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Jn. 3,36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.”

Jn. 4,14 de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.

Jn. 4,36 Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató.

Jn. 5,24 Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.

Jn. 5,39 Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot,

Jn. 6,27 Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten.”

Jn. 6,40 Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.”

Jn. 6,47 Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz, annak örök élete van.

Jn. 6,54 Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon.

Jn. 6,68 Simon Péter így felelt: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.

Jn. 10,28 Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.

Jn. 12,25 Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt.

Jn. 12,50 Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem.”

Jn. 17,2 mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon.

Jn. 17,3 Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

ApCsel. 13,46 Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta: „Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme, a pogányokhoz fordulunk.

ApCsel. 13,48 Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek.

Róm. 2,7 azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre, és halhatatlanságra, örök életet ad;

Róm. 5,21 hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal az örök életre Jézus Krisztus, a mi Urunk által.

Róm. 6,22 Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet.

Róm. 6,23 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

Gal. 6,8 mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet.

1Tim. 1,16 De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.

1Tim. 6,12 Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.

Tit. 1,2 az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért,

Tit. 3,7 hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.

1Jn. 1,2 Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk.

1Jn. 2,25 Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.

1Jn. 3,15 Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos; azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete.

1Jn. 5,11 Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.

1Jn. 5,13 Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.

1Jn. 5,20 De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.

Júd. 1,21 tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre.

 

Forrás: BIBLIATÉKA CD-ROM

***

Örökélet?

ELKEZDŐDÖTT!

Mi az örökélet? A vég kezdete? A kezdet vége? Egyik sem, mivel Isten örökkévaló, és csak az öröklét folytatása kezdődött el számunkra, amikor elfogadtuk Jézust személyes Megváltónknak. Ezért mondhatjuk Isten ígéreteiben bízva, Krisztus érdeméért az örökkévaló élet Istennel, már e földön elkezdődött!

Az örökélet ünnepén ennek öröméből érezhetünk meg valamit, (s láthatunk tükör által, homályosan) és kínálhatjuk fel ezt a páratlan lehetőséget mindazok számára, akik még úgy gondolják, hogy testi haláluk valamilyen bizonytalan vég kezdete, vagy talán a kezdet végleges vége. Nem! Folyt. köv.! Ez nem olcsó vigasztalás, mert az Isten Fia ígérte meg János evangéliumában; amely Luther szerint: “Páratlan szépségű, igazi Főevangélium, a többivel szemben előnyben kell részesíteni.”

Luther tanácsát megfogadva, röviden tekintsük át János evangéliuma alapján, csakugyan elkezdődött-e már a mi örök életünk itt, e földön? De elnémul minden emberi szó, amikor az ÚR igéje így szól hozzánk:

“Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz, annak örök élete van.” (Jn 6,47).Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” (Jn 11,25b–26). “Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt.” (Jn 17,24). “Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.” (Jn 6,40).

“Tamás pedig így felelt: >Én Uram, és én Istenem!< Jézus így szólt hozzá: >Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.<” (Jn 20,28–29). “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16). “Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.” (Jn 10,27–28). “Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon.” (Jn 6,54).

“Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” (Jn 3,35–36). “Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (Jn 5,24). “Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (Jn 17,3). “Én azonban nem emberektől kapom a bizonyságtételt, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek.” (Jn 5,34). “Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.” (Jn 5,39–40).

“Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.” (Jn 20,31).

Összeállította: Garai András

Kép - Jézus, a jó Pásztor 58.

Fehérvasárnap - kishúsvét

2019. április 28. - Andreas

Az ősegyházban a húsvétkor megkeresztelt hívek eddig viselték fehér ruhájukat és fehérvasárnap először részesültek az úrvacsora szentségében. Quasimodo geniti: „Mint újszülött csecsemők.” (1Pt 2,2)

A feltámadott és megdicsőült ÚR Jézus üzenete nemcsak a szárdiszi gyülekezet tagjaihoz szól: "De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!" (Jel 3,4-6)

Pecznyik Pál: Fehér lelki ruha
 
Szólt az Atya: Óh, gyermekem,
foltos ruhád nem nézhetem.
Kilátszik abból a térded,
szebb, új ruhát adok néked.
Régi ruhád ócska, tépett,
kapsz helyette hófehéret.
Már a földön abban járhatsz,
egykor elém abban állhatsz.
Szólt a gyermek: tudom Atyám,
foltos, kopott lelki ruhám.
Nem csoda, ha elnyűtt szegény,
születéstől koptatom én.
Hűségesen szolgál engem,
nehéz volna levetkeznem.
Szakadt térdét megfoltozom,
elég lesz, míg itt hordozom.
Ám az Atya nem engedett
szégyen látni így gyermeket.
Nyűtt ruhát keresztre tette,
Fiáét adta helyette!
Óh, ki látott ilyen cserét?
Újat kapni rongyosért?
De Golgotán ez ment végbe,
érte omlott Fia vére!
Gyermeke ezt megértette,
nyűtt öltönyét levetette,
nem feledi azt a napot,
melyen fehér ruhát kapott.
Mint szemére, vigyáz rája,
sokba került új ruhája!
Hiszi, nem kopik el többé,
mennyben hordja majd örökké!
Almási Mihályné: Fehér ruhásokhoz

A fehér ruha kötelez,
El ne feledjétek!
Erre a szép, kedves napra
Jó emlékeznetek.

A fehér szín nagyon kényes!
Féltve õrizzétek!
Tiszta, lelki ruháitokat,
Be ne szennyezzétek!

És ha mégis megtörténne,
Jézushoz jöjjetek!
A bárány Jézus vérében
Újra tiszták legyetek!
Kapcsolódó kép
Forrás: Internet

A Hangzó örömhírtár tartalomjegyzéke

2019. április 22. - Andreas

AZ ÚR JÉZUS VALÓBAN FELTÁMADT ÉS ÉL! HALLELUJA!

"A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. - Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!" (Róm 10,17.15) "Ezután így szólt hozzájuk Jézus: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!" (Mk 16,15) Légy örömmondó békekövet, Hirdesd, a Szabadító elközelgetett! (Minden MP3 formátumban feltöltött hanganyag az előadók előzetes engedélye alapján szabadon meghallgatható, letölthető, továbbadható!)

Időrendben: https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=00.info%3A%20A%20LEGFRISSEBB%2072%20FELTOLTOTT%20HANGANYAG%20CIME/&file=TOVABB.htm

Szolgálattevők nevei szerint: https://garainyh.hu/garainyh/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.htm

(A több, mint 280 előadó neve ABC sorrendben található a 15 oldalas tartalomjegyzékben; lapozzon!)

 A kép forrása: https://www.garainyh.hu/

GYŐZELEM!

2019. április 21. - Andreas

Jézus feltámadt és él! Győzött bűn, halál, Sátán hatalma fölött! Az ő győzelméből élhetünk és vele együtt győzhetünk a hétköznapokban is. Hétköznapi győzelmeink forrása:  

Képtalálat a következőre: „jézus feltámadt festmény”

GYŐZELEM 

A győzelem titka az Istennel való bensőséges kapcsolat.

 Ez a forrása minden külső és belső erőnek.

 

Ha elfelejtenek, vagy elhanyagolnak, ha tudatosan mellőznek, és te mindezt alázattal vállalod, és Uradnak hálát adsz minden sértésért, és megaláztatásért, akkor –                      

az győzelem.

Ha a jót, amit teszel vagy tenni akarsz, mások kigúnyolják; ha vágyaid meghiúsulnak; ha a többiek pontosan azt teszik, ami neked nem tetszik; ha tanácsodat semmibe veszik, nézeteidet nevetségessé teszik, s te mindezt zúgolódás nélkül, türelemmel, szeretettel elfogadod, akkor –                

az győzelem.

Ha neked minden étel jó, azért mindig hálás vagy, ha minden ruházattal, minden társasággal és életkörülménnyel, a magányossággal, mindennel, ahogy Urad vezet, megelégedett vagy, akkor –                                                                                                                      

az győzelem.

Ha mások rosszkedvét, ingerültségét, panaszkodását, minden rendszertelenségét, pontatlanságát, amelyekről te nem tehetsz, – bár azokat nem helyesled –, mérgelődés és zúgolódás nélkül elviseled, akkor –                                                                         

az győzelem.

Ha a körülötted levők különcségét, lelki érzéketlenségét, saját hibáik iránti vakságát elnézed, ha másoktól mindenféle üldözést elszenvedsz s mind elviseled úgy, amint azt Jézus Krisztus hordozta, akkor –                                                                                                     

az győzelem.

Ha sohasem célod beszélgetésben saját személyedet vagy munkádat, sikereidet kiemelni; ha nem vágyol mások ajánlására, dicséretére; ha szeretsz ismeretlen maradni, hogy Krisztusban elrejtett életed legyen, akkor –                                                                                  

az győzelem.

 

(2Korintus 6,1–10; Róma 8,35–39.)

EVANGÉLIUMI KIADÓ

Forrás: https://www.garainyh.hu/wordtar2/Lelekepito%20irasok/Szemelvenyek%20Traktatusokbol/GYOZELEM.doc

Királyod jön hozzád, aki igaz és szabadító!

2019. április 14. - Andreas

Ittzés István evangélikus lelkész hat estés erdőkertesi igehirdetés sorozata átmenetileg csak innen érhető el, mert keresztyén tartalma miatt eddig ismeretlen tettesek feltörték az erdőkertesi református gyülekezet honlapját!

https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Ittzes%20Istvan/Erdokertes%20Reformatus%20Templom/

A meghívó:

Forrás: https://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=944&page=

PALMARUM - Virágvasárnap

2019. április 14. - Andreas

Jézus bevonul Jeruzsálembe

"Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! (= Ó, segíts; ments meg; üdvözíts!) Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya! Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva: „Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.”" (Jn 12,12-15)

Kapcsolódó kép

János passió magyar szövege (részletek)

Johan Sebastian Bach: János Passió

BWV 245 

ELSŐ RÉSZ

Nr. 2. Recitativo + Kórus: (Jn 18,1-8)

Evangélista: Jézus kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Mivel pedig tudta Jézus mindazt, ami reá vár, előlépett, és így szólt hozzájuk:

Jézus: Kit kerestek?

Evangélista: Azok pedig így feletek:

Kórus: A názáreti Jézust.

Evangélista: Jézus azt mondta:

Jézus: Én vagyok.

Evangélista: Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik: „Én vagyok” – visszatántorodtak, és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük:

Jézus: Kit kerestek?

Evangélista: Ők ismét ezt felelték:

Kórus: A názáreti Jézust.

Evangélista: Jézus így szólt:

Jézus: Megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. 

Nr. 3. Korál (EÉK 198/5.):

Ó, mérhetetlen szeretet csodája! Az vitt a kínok, fájdalmak útjára! Én múló földi örömökben éltem, S véred hullt értem. 

Nr. 4 . Recitativo (Jn 18,9-11)

Evangélista: Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott: „Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit.”Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét: a szolga neve pedig Málkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez:

Jézus: Tedd hüvelyedbe a kardodat! Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem? 

Nr. 5. Korál (72/4.)

Te szent akaratod legyen E földön, miként mennyekben! Ha szenvedünk, türelmet adj, Jó s balsorsban velünk maradj! Irtsd ki a rossz indulatot, Mely megszegi akaratod! 

Nr. 6. Recitativo (Jn 18,12-14)

Evangélista: A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templomszolgái ekkor elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. 

Nr. 7. Ária (alt)

Hogy bűneim kötelékéből engem kioldozzon, az én Üdvözítőm lesz megkötözve.

Hogy a bűn fekélyéből engem kigyógyítson, hagyta magát megsebezni.

Nr. 8. Recitativo (Jn 18,15a.)

Evangélista: Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. 

Nr. 9. Ária (szoprán)

Én is követlek téged örömteli léptekkel és nem hagylak el, én életem, én fényem!

Vezess utamon, és ne szűnj meg éppen engem húzni, tolni, hívni magadhoz! 

Nr. 10. Recitativo (Jn 18,15b-23)

Evangélista: Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába. Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtót őrző leánynak, és bevitte Pétert. Az ajtót őrző szolgálóleány ekkor így szólt Péterhez:

Szolgálóleány: Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is?

Evangélista: De ő így felelt:

Péter: Nem vagyok.

Evangélista: Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt, és melegedtek. Péter is ott állt köztük, és melegedett. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki:

Jézus: Én nyilvánosan szóltam a világhoz. Én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindannyian összejönnek, titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik: íme, ők tudják, mit mondtam.

Evangélista: Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt:

Szolga: Így felelsz a főpapnak?

Evangélista: Mire Jézus így válaszolt neki:

Jézus: Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt, ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? 

Nr. 11. Korál

  1. Ki ütött meg így téged, Ki okozott tenéked, Jézus, ily durva kínt? Te a bűnt nem ismered, Mert csak Te vagy bűntelen. Nem úgy, mint mi és fiaink.
  2. Én, én és az én bűneim, - melyek, mint a tenger fövénye, megszámlálhatatlanok, - Ez okozta neked a nyomort, a gyötrelmet, fájdalmat.

Nr. 12. Recitativo + Kórus (Jn 18,24-27;  Mt 26,75.)

Evangélista: Annás azután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott állt, és melegedett.  Ekkor így szóltak hozzá:

Kórus: Nem az ő tanítványai közül való vagy te is?

Evangélista: Ő tagadta, és megint csak azt mondta:

Péter: Nem vagyok.

Evangélista: A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt:

Szolga: Nem láttalak én téged vele együtt a kertben?

Evangélista: Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aztán kiment onnan, és keservesen sírásra fakadt. 

Nr. 13. Ária (tenor)

Ó, lelkem, hová vonsz engem? Hol lelsz magadnak enyhet? Várjam itt, hogy boruljanak rám a hegyek, hogy a dombok is befedjenek?  A világnál nincs tanács. A szívemet kín járja át, megemészt a vád!  Mert a szolga megtagadta urát.

Nr. 14. Korál

Péter hamar felejtett, Urát megtagadta, De Jézus tekintete könnyekre fakasztotta. Jézus, tekints én rám is, Ne hagyj rosszat tennem, Vagy ha bűnöm nem bánnám, Add azt észre vennem! 

MÁSODIK RÉSZ

Nr.15. Korál

Krisztus, ki minket üdvözít, Semmi rosszat nem tett, Mint tolvajt az éjjelen miattunk fogták el, Istentelenek hada Hamisan vádolja, Leköpdösi, gúnyolja, Mint az Írás mondja. 

Nr.  29. Recitativo (Jn 19,27b-30)

Evangélista: És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt a tanítvány. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, így szólt:

Jézus: Szomjazom.

Evangélista: Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és odatartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta:

Jézus: Elvégeztetett. 

Nr 30. Ária (alt)

Elvégeztetett!  Vigasz a beteg lelkeknek! A gyász éjszakájának utolsó órái!

A Júda hőse győzött hatalommal és befejezte a küzdelmet. Elvégeztetett! 

Nr. 31. Recitativo (Jn 19,30b)

Evangélista: És fejét lehajtva, kilehelte lelkét. 

Nr. 32. Ária (basszus) + Korál

Ária: Én drága Üdvözítőm, hadd kérdezlek, most, hogy a keresztre szögeztek és te mondottad, hogy elvégeztetett! Én nem vagyok már elveszett? A te kínos halálod árán örökölni fogom a mennyet? Eljött a világ megváltása? A fájdalomtól Te nem tudsz most felelni, mégis lehajtod fejed és hangtalanul mondod: igen, igen.

Korál: Jézus, ki halott voltál, Íme, örökké élsz.. Utolsó halálfélelmemben nincs hová menekülnöm, csak tehozzád, én édes Uram! Add meg nekem, amit értem tettél, mást nem kívánok. 

Nr. 33. Recitativo (Mt 27,51-52)

Evangélista: És íme, a templom kárpitja felülről kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. 

Nr. 34. Arioso (tenor)

Én szívem! - amikor az egész világ együtt szenved Jézussal: a nap felölti gyászruháját, a kárpit meghasad, a szikla megreped, a föld reng, a sírok megnyílnak, mert látják a Teremtőt meghidegülni – te mit teszel a magad helyén? 

Nr. 37. Korál

Ó, segíts, Krisztus, Jézus, Sok nagy kínod árán! Szívünk néked engedjen, Vérző fődet látván, Kínos utad, keresztfád Bűnünkből megváltson, Szegény gyarló emberszív Néked hálát mondjon!  

Nr. 38. Recitativo (Jn 19,38-42)

Evangélista: Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt – de csak titokban, mert félt a zsidóktól -, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mirhából és aloéból készült kenetet hozott, mintegy százfontnyit. Fogták tehát Jézus testét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogy a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. 

Nr. 39. Kórus

Nyugodj békén, te meggyötört szent test! Többé már nem siratlak. Nyugodj békében, és engem is juttass békességre. A sír, mely téged befed, és több szenvedést már nem jelent, megnyitja előttem a mennyet és a poklot bezárja. 

Nr. 40. Korál (362/3.)

Végső órám ha már közel, Szent angyalod küldd értem el, Vigyen örök hazámba! Válhat testemből földi por, Új létre szólít majd egykor Ítélet harsonája. Akkor megrendül föld és ég, Megújul a nagy mindenség, és megdicsőült, új testben, Jóságod áldom szüntelen, Erre segíts, Én Jézusom, én Istenem, S téged dicsérlek szüntelen!

Forrás: https://www.garainyh.hu/wordtar2/Lelekepito%20irasok/Enekek%20-%20versek/Janos%20Passio%20magyar%20szovege%20reszletek.rtf

ÉLETINTERJÚK - nyíregyházi kötődésű evangélikusokkal

2019. április 11. - Andreas

Elérhetőek innen is:

ENDREFFY JÁNOSNÉ https://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=948&page=

MAGYAR LÁSZLÓ https://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=945&page=

LABOSSA LÁSZLÓ https://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=946&page=

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

https://www.garainyh.hu/banner/cimlapkep.jpg

A nyíregyházi evangélikus nagytemplom oltárképe - Mindhárman sokszor feltekintettek Reá!

Forrás: https://www.garainyh.hu/

JUDICA - Szolgáltass nekem igazságot, Istenem!

2019. április 07. - Andreas

Ítélj meg engem oh Isten!" (Zsolt 43,1; Károli)

Luther Márton bűnvalló imádsága

Mindenható Isten! Én nyomorult, bűnös ember, megvallom előtted sok gonoszságomat és hiábavaló gondolatomat; sok szükségtelen szavamat, egész hitvány, vak életemet, s a magam iránt való nagy szeretetemet. Közel se voltam olyan istenes, mint amilyennek mutattam magamat. Inkább hallgattam szenvedélyeimre, mint a Szentlelked hűséges figyelmeztetéseire. Mindez utálatos előttem, és őszintén bánom bűneimet. Mivel kegyelmi időm még tart, téged kereslek; bocsásd meg, Jézus Krisztus! Biztosíts arról, hogy elnyerem a bűnbocsánatot, így meghalok önmagamnak és élhetek akaratod szerint.

Úr Istenem! Bennem egész bizonyosan nem lakik semmi jó, képességem a semmivel egyenlő, értelmem hibás, sőt sokszor értelmetlen. Kegyességem csupán számtalan szennyfolt, amit nem lehet a kirakatba tenni. Minden, ami bennem van, csak hitványságok gyűjteménye. És milyen sokra vittem, amikor nem találok magamban mást, csupán romlottságot.

Uram, íme ilyen vagyok én! Könyörgök neked, mezítelenítsd le gonosz természetemet, szülj újjá, tégy engem egészen mássá, tégy a te szabad, félelem nélküli, igaz gyermekeddé!

Szerető Uram, végy a gondjaidba, tégy engem benned valamivé! Ámen.

        https://www.garainyh.hu/hazikincstar/adami/eletrajz/09.jpgLuther bélyeg

Forrás: https://www.garainyh.hu/wordtar2/Luther%20Marton%20irasai/Reformatori%20iratok/Luther%20Marton%20bunvallo%20imadsaga.rtf

100 éve halt meg Ady Endre

2019. április 06. - Andreas

KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNÖM

Napsugarak zugása, amit hallok,
Számban nevednek jó ize van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Zavart lelkem tegnap mindent bevallott:
Te voltál mindig mindenben minden
Boldog szimatolásaimban,
Gyöngéd simogatásaimben
S éles, szomoru nézéseimben.
Ma köszönöm, hogy te voltál ott,
Hol éreztem az életemet
S hol dőltek, épültek az oltárok.
Köszönöm az én értem vetett ágyat,
Köszönöm neked az első sirást,
Köszönöm tört szivü édes anyámat,
Fiatalságomat és büneimet,
Köszönöm a kétséget, a hitet,
A csókot és a betegséget.
Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek
Másnak, csupán néked, mindenért néked.
Napsugarak zugása, amit hallok,
Számban nevednek jó ize van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott,
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm
S hogy te leszel a halál, köszönöm.

(Nyugat, 1911. 6. szám)

Forrás: http://epa.oszk.hu/00000/00022/00076/02302.htm

 

Örüljetek Jeruzsálemmel! LAETARE!

2019. március 31. - Andreas

Ézsaiás öröme: "Örüljetek Jeruzsálemmel! Vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek! Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok!" (Ézs 66,10)

Képtalálat a következőre: „laetare”

Pál apostol öröme:

Zsidók és más népek együtt dicsőítik Istent a gyülekezetben

"Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Mert azt mondom, hogy Krisztus a zsidóság szolgájává lett Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket, a népek pedig irgalmáért dicsőítsék Istent, amint meg van írva: „Ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek.” Azután ezt is mondja: „Örüljetek, népek, az ő népével együtt.”  Majd ismét: „Dicsérjétek az Urat mind, ti népek, dicsőítsék őt mind a nemzetek.” Ézsaiás pedig így szól: „Hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik: benne reménykednek a népek.” A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. (Róm 15,7-13; RÚF)Képtalálat a következőre: „laetare”

A vasárnap óegyházi evangéliuma: (Jn 6,1-15)

Ötezer ember megvendégelése Képtalálat a következőre: „laetare”

 

Rendhagyó levél Béthelből; az Isten házából

2019. március 29. - Andreas

Néhány napja kaptam ezt a levelet, amit a küldő engedélyével közzé teszek a világhálón…

Itt olvasható: https://www.garainyh.hu/kep/Level%20Bethelbol.pdf

Hanganyagok: 2019. március 15-17. http://eke.lutheran.hu/hangtar.php

 "Amikor Jákób fölébredt álmából, ezt mondta: Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam! Félelem fogta el, és így szólt: Milyen félelmetes ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákób, fogta azt a követ, amely a fejealja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek – azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve." (1Móz 28,16-19; RÚF)

Ma 235 éve rakták le a nyíregyházi evangélikus Nagytemplom alapkövét

2019. március 25. - Andreas

1784. március 25-én. Tegyünk egy virtuális sétát a templomban és olvassuk el a történetét.....

http://panoramafotokeszites.hu/panorama-fotok/evangelikus-templom-nyiregyhaza-virtualis-tura-panorama-fotok/

https://garainyh.hu/wordtar2/Evangelikus%20lelkeszek%20igehirdetesei/Adami%20Laszlo%20irasai/A%20NAGYTEMPLOM%20TORTENETE%20-%20A.L..pdf

További képek a templomról: https://www.garainyh.hu/garainyh/templom_kep/temp.html

Az oltárkép-keret felirata:  https://www.garainyh.hu/garainyh/templom_kep/nt-oltarkep-keret_felirata.pdf

 Összeállította: G. A. https://www.garainyh.hu/

 

Szemem állandóan az Úrra néz!

2019. március 24. - Andreas

OCULI - Böjt 3. vasárnapján: "Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült." (Zsid 12,2)

http://cudaswiata.files.wordpress.com/2009/12/mathis_gothart_grunewald_022.jpg?w=550&h=488

Hogyan szemléljük Krisztus szent szenvedését?

(részletek) 

AKI VÁLASZOL: LUTHER MÁRTON

Krisztus szenvedése rémületbe ejt

Némelyek úgy szemlélik Krisztus szenvedését, hogy az haragra gerjeszti őket a zsidók ellen. Ez aligha nevezhető a Krisztus szenvedése szemlélésének. Ez sokkal inkább Júdás és a zsidók gonoszságának szemlélése.

Vannak, akik részvéttel tekintenek Krisztusra. Sajnálják és megsiratják, mint egy ártatlan embert. Akár csak az asszonyok, akik Jeruzsálemből követték Krisztust, akiket ő meg is intett: magukat kell siratniuk és gyermekeiket. (…) Mert mit segít az rajtad, hogy Isten Isten, ha számodra nem Isten?

A Krisztus szenvedését akkor szemléljük helyesen, ha ráfigyelve megrémülünk és lelkiismeretünk kétségbe ejt. (…) Mi történik majd a bűnösökkel, ha szeretett Fiát így sújtja? A bűnösök ítélete kimondhatatlanul és elviselhetetlenül súlyos kell hogy legyen, ha egy ilyen nagy és fenséges személynek, Isten Fiának kell szembeszállnia vele, sőt szenvednie és meghalnia miatta.

Mélyen vésd az emlékezetedbe és soha ne kételkedj benne, hogy te vagy az, aki Krisztust így megkínozza. Bizonyosan a te bűneid tették ezt vele! (…) Ezért, amikor a Krisztus kezét átfúró szögeket látod, hidd bizonyossággal, hogy az a te műved. Nézz a töviskoronájára, és hidd, hogy a tövisek a te gonosz gondolataid.

Azután fontold meg, hogy ahol Krisztust egy tövis szúrja, ott százezernél is sokkal több tövisnek kellene téged szúrnia. Örökké kellene így és még sokkal erősebben gyötörniük.

A Krisztus szenvedésének legfőbb haszna ugyanis abban mutatkozik meg, hogy önismeretre juttat. Elborzaszt önmagadtól és összetör. Ha ezt még nem élted át, akkor a Krisztus szenvedése még nincs a javadra. Mert a Krisztus szenvedése – a maga természeténél fogva – nem munkálhat mást, min hogy Krisztushoz tesz hasonlóvá minket, hogy amint bűneink Krisztust testében és lelkében iszonyúan meggyötörték, ugyanúgy gyötörjenek bennünket is lelkiismeretünkben.

Ha annyira keménynek és száraznak bizonyulsz, hogy Krisztus szenvedése nem rémít meg és nem juttat el önismeretre, akkor félned kell. (…) Kérjed hát Istent, hogy lágyítsa meg a szívedet és engedje meg, hogy a Krisztus szenvedésén való elmélkedés gyümölcseiben részesülj. Isten kegyelmét kell keresned és kérned, hogy az ő kegyelme által érd ezt el, és ne a magad erejéből.

Krisztus szenvedése megvigasztal

            Mindeddig a nagyhétben jártunk és nagypénteket ünnepeltük. Most érkezünk húsvéthoz és Krisztus feltámadásához. Vigyázz, hogy ne tégy úgy, mint azok a bolondok, akik engedik, hogy bűneik szívükben mardossák és emésszék őket, miközben arra törekednek, hogy jócselekedeteik által vagy az elégtételek utáni futkosással, illetve a bűnbocsánat hajszolása révén bűntelenné váljanak, holott ez lehetetlen.

            Te azonban vesd most már bűneidet magadról Krisztusra úgy, hogy erősen hidd: az ő sebei és szenvedései a te bűneid, és ő azokat hordozva megfizet értük, mert ”Isten minden bűnünket őrá vetette.” (Ézs 53,6). “Bűneinket maga vitte fel testében a keresztfára.” (1Pt 2,24). És “Isten őt tette bűnné értünk, hogy mi általa megigazultak legyünk.” (2Kor 5,21).

            Azután emelkedj Krisztus szívén át egészen az Isten szívéig! Értsd meg, hogy Krisztus nem szerethetne téged, ha Isten nem akarná ezt örök szeretetével. Értsd meg, hogy Krisztus csupán Istennek engedelmeskedik, amikor téged így szeret. Így találhatsz rá az Isten jóságos atyai szívére, és – miként Krisztus mondja –, Krisztus által az Atya vonz magához téged. Így érted meg végül Krisztus mondását (Jn 3,16): “Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte…”. Ez nem mást jelent, mint hogy akkor jutunk el Isten helyes ismeretére, ha nem hatalma és bölcsessége felől közelítjük meg – hiszen ez rettenetes –, hanem jósága és szeretete felől. Ekkor szilárdulhat meg a hit és a bizalom, ekkor születünk újjá Istenben.

            Amikor így megerősödött a szíved Krisztusban, és már nem a gyötrelmes büntetéstől való félelem miatt, hanem szívedből gyűlölöd a bűnt, akkor Krisztus szenvedése egész életed példájává is lesz. (…) Gondoljuk meg, hogy a Krisztus szenvedését mi magunk is hatékony fegyverként forgathatjuk a bűn kísértése elleni küzdelmünkben! 

            Lásd, így tudunk minden bűnös szenvedély és rossz szokás ellen erőt és vigasztalást találni Krisztusban. A Krisztus szenvedésének helyes szemlélete így Krisztus szenvedésének gyümölcseiben részesít.

            Keresztyénnek is csak azok nevezhetők joggal, akiket Krisztus neve és élete megragadott és bevont az ő életébe, miként Pál mondja: “Akik Krisztuséi, azok Krisztussal együtt megfeszítették testüket, annak minden kívánságával együtt.” (Gal 5,24). Mert Krisztus szenvedését nem szavakkal és nem jelképesen, hanem valóságosan kell átélni. Így figyelmeztet minket az ige: “Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.” (Zsid 12,3), és “Amint Krisztus testben szenvedett, úgy kell annak megfontolásával felkészítenetek és megrősítenetek.” (1Pt 4,1).

            A Krisztus szenvedésének ez a szemlélete ma már (1519-ben!) nem divatos, sőt igen ritka, pedig Péter és Pál levelei tele vannak vele. Mi mégis egyedül az apostoli levelek alapján (…) fontoltuk meg a Krisztus szenvedését, annak lényegét emelve ki.

(Olvasd végül a 304. énekünk 2. és 3. versét. Luther ezzel zárta elmélkedését.)

https://enekek.lutheran.hu/enek304.htm

(Az idézetek forrása: Magyar Luther Füzetek 6. – Magyarországi Luther Szövetség – 1997.)

Válogatta: G. A.

Forrás: https://www.garainyh.hu/garainyh/5/5-2.html

Archív olvasnivaló: https://eszak.lutheran.hu/cikk/oculi

Képtalálat a következőre: „szemem állandóan az úrra néz”

 

 

Régi verses imádság; ének ajánlat böjt 2. hetében

2019. március 17. - Andreas

REMINISCEREGondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak.” (Zsolt 25,6; RÚF) – Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak.” (Zsolt 25,6; KÁROLI)

 

MEGBÁNTATOTT ATYÁM       

Dallama: Eltévedtem mint juh…

 

Megbántatott Atyám,

Tekints, kérlek, reám

Irgalmas szemeiddel,

Ne nézd bűneimet,

Fertelmességimet,

De légy hozzám jó kedvvel.

Vigasztalj meg búmba,

Egyedül voltomba,

Vigasztalj Szent Lelkeddel.

 

Sokszor bosszantálak

s haragítottalak,

Noha jó Atyám voltál;

Tőled elpártoltam,

Ördöghöz hajlottam,

Mégis meg nem utáltál.

Noha ostoroddal

Látogatsz próbáddal,

Hiszem, hogy el nem hagytál.

 

Hiszem erős hittel,

Hogy az, mit ígértél,

Megadod szent Fiadért;

Engem megvigasztalsz

És soha el nem hagysz

Az ő szent érdeméért.

Mert érettem adtad,

Keresztfán áldoztad,

Meghallgatsz szent nevéért.

 

Adassék dicsőség,

Örökké tisztesség

Tenéked Szentháromság,

Egy bizony Istenség,

Dicsérendő Felség,

Ki vagy örök uraság,

Ne hagyd bús lelkemet,

Nyújtsad jobbkezedet,

Tied a hatalmasság.

 Képtalálat a következőre: „petrőczy kata szidónia”

Petrőczi Kata Szidónia (1662–1708)

Forrás: Szemtől – szembe Jézussal, Evangélikus evangélizáció, Budapest, 1947. 76. oldal.

Lásd még: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/petroczi-kata-szidonia-2228/v-2252/ és: https://www.antikvarium.hu/konyv/szemtol-szembe-jezussal-81989

Szemtől-szembe Jézussal

https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/90532/default/doc_url/beolvass0001.pdf

Jézus és a samáriai asszony

2019. március 11. - Andreas

Zsarnai Krisztián esperes böjti igehirdetés sorozata a nyíregyházi evangélikus Kistemplomban (elérhető másnap reggeltől):

https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Zsarnai%20Krisztian/Nyh.%20Ev.%20Kistemplom/

Képtalálat a következőre: „"jézus és a samáriai asszony"”

 "Jézus így válaszolt neki: Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne." (Jn 4,13-14)

Az igehirdetések olvasható formában is elérhetőek itt: https://mandabokor.lutheran.hu/?page_id=6116

 

Böjt az Újszövetségben

2019. március 10. - Andreas

Böjt az Újszövetségben a RÚF szerint

Csupán tizenhárom igeszakaszban találjuk a böjt szót és ragozott alakjait, összesen huszonhat esetben; a szinoptikus evangéliumokban, valamint az Apostolok cselekedeteiben és Pál egyik levelében; melyeket a bibliai könyvek sorrendjében idézünk a következő összeállításban:

* „Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, (Jézus) végül megéhezett.” (Mt 4,2)

* „Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te pedig, ha böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged.” (Mt 6,16.17.18)     

* „Akkor odamentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték: Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik: Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak.” (Mt 9,14.15)

* „Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre.” (Mt 17,21)

* „János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle: Miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványaid pedig miért nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik: Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak.” (Mk 2,18.19.20)

* (Anna) „...nyolcvannégy éves özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, hanem böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal.” (Lk 2,37)

* „Ők pedig ezt mondták neki: János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is; a tieid pedig esznek és isznak. Jézus így válaszolt: Kívánhatjátok-e a násznéptől, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor azokban a napokban böjtölni fognak.” (Lk 5,33.34.35)

* Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek.” (Lk 18,12)

* „Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak, és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket.” (ApCsel 13,2.3)

* „Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva ajánlották őket az Úrnak, akiben hittek.” (ApCsel 14,23)

* „Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket.” (ApCsel 27,9)

* (ajánljuk magunkat) „...verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirrasztott éjszakákban, böjtölésben.” (2Kor 6,5)

* „…fáradozásban és vesződségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben.” (2Kor 11,27)

Összeállította: G. A.

Képtalálat a következőre: „"böjt az újszövetségben"”


Hamvazószerda: a 40 napos "hétköznapi" böjt kezdete!

2019. március 06. - Andreas

Kezdje a Passiót a  Munkácsy trilógia képeinek felidézésével!

Kattintson erre a linkre: https://garainyh.hu/pps2/Munkacsy%20trilogia.pps

Személyes honlapom címlapképe

Örömüzenet című blogom mai képe

Olvassa el ezt a részt a Szentírásból!

ÉZSAIÁS KÖNYVE

53. fejezet (a RÚF szerint)

1 Ki hitte volna el, amit hallottunk, és az Úr karjának ereje ki előtt volt nyilvánvaló? Ézs 49,5 ; Jn 12,38 ; Róm 10,16

2 Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Ézs 11,1 ; 52,14

3 Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Zsolt 22,7 ; Mk 9,12

4 Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Mt 8,17 ; 26,67

5 Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Róm 4,25 ; 1Kor 15,3 ; 1Pt 2,24

6 Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. ApCsel 10,43 ; 2Kor 5,21 ; 1Pt 2,25

7 Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Zsolt 38,14-15 ; 39,10 ; Mt 26,62 ; 27,12.14 ; Mk 14,60-61.65 ; 15,4-5 ; Jn 1,29 ; ApCsel 8,32-35 ; 1Kor 5,7 ; 1Pt 2,23 ; Jel 5,6.12 ; 13,8

8 Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés?!

9 A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. 2Kor 5,21 ; 1Pt 2,22 ; 1Jn 3,5

10 Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. 3Móz 5,15 ; Mt 20,28 ; Jn 12,24

11 Lelki gyötrelmeitől megszabadulva, elégedetten szemléli majd őket. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Róm 5,19 ; 1Kor 1,30 ; 2Kor 5,21

12 Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért. Mk 15,27-28 ; Lk 22,32.37 ; 23,34 ; 24,27.46 ; Zsid 9,28 ; 1Pt 1,11

Az ÚR Jézus Krisztus érettem, miattam, helyettem szenvedett és halt meg, hogy én örökké élhessek vele!

Napról napra meghallgathatja a mandabokri evangelizációt!

2019. március 04. - Andreas

Csak egy kattintás és másnap reggeltől járhat a hit útján!

Figyelem! Hallgatáshoz és/vagy letöltéshez kattintson az aláhúzott címre!

Program:

Hétfő: Hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt. – Zsid 11,6

Kedd: Ábrahám. A változás elfogadása. – Zsid 11,8-19

Szerda: Mózes. Hűség és kitartás. – Zsid 11,23-31

Csütörtök: Noé. Menekülés hit által. – Zsid 11,7  

https://nyiregyhaza.lutheran.hu/wp-content/uploads/2019/02/20190304-07B%C3%B6jti-est%C3%A9k-Mandabokor.jpg

Forrás: https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Orban%20Attila/Nyh.%20Mandabokor%20ev.%20tobbfunkcios%20kozossegi%20haz/

 

Vissza

 

NÓÉ BÁRKÁJA

2019. március 01. - Andreas

 

MEGÉPÍTETTÉK NOÉ BÁRKÁJÁT A BIBLIA ALAPJÁN
– AZ EREDMÉNY MINDEN KÉPZELETET FELÜLMÚLÓ

 

Pontos mását készítették el Noé bárkájának a Bibliában leírt paramétereknek köszönhetően. A monumentális épület október 25-én nyílt meg a látogatók előtt az amerikai Williamstownban, Kentucky államban.

 

A hatalmas, 100 millió dolláros kiállítás, egy keresztény tematikus park, az Ark Encounter, egy bizonyos Ken Ham által alapított profit-alapú vállalkozás közepén helyezkedik el. Ham szerint a park egy evangéliumi eszköz, melynek célja a kreacionizmus tanítása,
amely Mózes első könyvét szó szerint értelmezi.

“Azzal szembesültem, hogy néhány agresszív szekularista el akarja hallgattatni azokat, akik a Bibliáról beszélnek”, – mondja Ham. “Számunkra tehát az a kérdés, hogyan tudjuk eljuttatni a Biblia üzenetét az emberekhez?”

A bárka 510 láb hosszú, 85 láb széles és 51 láb magas, mely méreteket a Szentírásból vettek. A három emelet összesen 120.000 négyzetláb alapterületű.

A Bibliában a bárka építésére vonatkozó rész így hangzik: “Csinálj magadnak bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belől és kívül szurokkal. Ekképpen csináld pedig azt: A bárka hossza háromszáz könyök legyen, a szélessége ötven könyök, és a magassága harminc könyök. Ablakot csinálj a bárkán, és
egy könyöknyire hagyd azt felülről; a bárka ajtaját pedig oldalt csináld; alsó, közép és harmad padlásúvá csináld azt.” 
(1Móz 7,14-16)

Az egy könyököt elnagyolt számítás szerint fél méternek szokták venni, pontosabban 44,4 cm.

”Sokkal több, mint amit valaha is el tudsz képzelni” – mondja Ham. “Amikor látod
a szükséges építészeti algoritmusokat, a műszaki diagramokat… és az összes támogatót! Az ezer meg ezer támogatót, akik anyagilag ezt lehetővé tették… úgy értem ez fantasztikus!”

Az épületet a befektetők és adakozók mellett Kentucky állam, Grant County és Williamstown városa is támogatta elkészülésében. Ham szerint a bárkát 62 millió dollárral befektetők támogatták és 38 millió dollár származott adományozóktól.

Többen kritikai megjegyzésekkel illették az államot, amiért kedvezményes adózási feltételeket biztosítottak a vállalkozásnak. A ReasonAdvocates nevezetű csoport pedig bejelentette, hogy tiltakozni fog a parkban ez ellen az “állami finanszírozású vallási szélsőségesség” ellen.

A bárkán látható kiállítás mellett az ArkEncounter parkban található állatsimogató, egy 900 férőhelyes előadóterem és egy 1500 férőhelyes étterem. 

Forrás: dailynews.co.ug

ISTEN VÁLTSÁGÁNAK EGYSZERŰ TERVE

2019. február 25. - Andreas

Ford Porter:

ISTEN VÁLTSÁGÁNAK EGYSZERŰ TERVE

KEDVES BARÁTOM! Életed legfontosabb kérdését teszem fel neked, ugyanis ennek helyes válaszától függ örök boldogságod. Van-e üdvösséged? Tudod-e, hogy halálod után a mennybe, Isten országába kerülsz? – Nem azt kérdezem, hogy tagja vagy-e valamelyik egyháznak, hanem hogy elnyerted-e már bűneid bocsánatát? Nem is az a kérdés, hogy mennyire vagy jó, hanem hogy tudod-e, hogy van-e üdvösséged? Nem lehetsz addig boldog és nem üdvözülhetsz, amíg ezt a kérdést nem tisztáztad. Jézus Krisztus ezt mondta Nikodémusnak: „Újjá (felülről) kell születnetek” (János 3,7). Isten a Szentírásban megmutatja nekünk az üdvösség egyetlen útját. Ez olyan egyszerű, hogy még ma üdvösségre juthatsz.

            Először is el kell ismerned, hogy bűnös vagy. „Nincs egyetlen igaz ember sem, mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének” (Róma 3,10.22-23).

            Semmiképpen nem remélheted, hogy üdvözülsz, amíg nem látod be, hogy bűnös vagy s éppen ezért örök halálra vagy ítélve. „Mert a bűn zsoldja a halál” (Róma 6,23), „a bűn pedig kiteljesedve halált nemz” (Jakab 1,15). Ez pedig az Istentől való teljes elválást jelenti: örökre a pokolban! Rettenetes, de ez a valóság! Isten azonban annyira szeretett téged, hogy az Ő egyszülött Fiát, Jézus Krisztust feláldozta érted, mert Ő magára vállalta a te bűneidet s azok büntetését, helyetted halt meg.

            „Mert azt (Jézust), aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk benne” (2Korintus 5,21). „Vétkeinket saját testében felvitte a (kereszt)fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az Ő sebei által gyógyultatok meg (1Péter 2,24).  Jézusnak meg kellett halnia, vérét ontotta érted!

            Mi nem tudjuk megérteni, hogyan hordozta és törölte el Jézus a mi bűneinket, de Isten maga mondja Igéjében, hogy ez megtörtént. A te bűneidet Jézus magára vette és helyetted meghalt. Ez igaz, mert Isten nem hazudik!

            A filippi börtönőr ezt kérdezte Pál apostoltól: Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ő így válaszolt: Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” (Cselekedetek 16,31). Egyszerűen higgy úgy Krisztusban, mint aki a te bűneidet magára vette és helyetted halt meg; eltemették, de feltámadt a te megigazulásodra. Ezért hívd Őt most segítségül. „Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik (Róma 10,13).

            Az első imádság – amit a bűnös embernek el kell mondania – Lukács 18,13-ban olvasható: „Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!”

            Valóban bűnös vagy, s ez bizonyára bánt téged. Ezért – bárhol is légy – kiálts Istenhez! Nem kell hosszan vagy hangosan imádkoznod, csak beszélj vele, mert Isten alig várja, hogy segíthessen rajtad. Kérd Őt most: „Ó, Isten, megvallom, bűnös vagyok. Kérlek bocsáss meg, könyörülj rajtam és ments meg a kárhozattól az Úr Jézus érdeméért! Köszönöm, hogy elfogadsz. Ámen!”

            Ígéretére hivatkozva építs Isten szavára: Mindenki (tehát te is), aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik” (Róma 10,13). Mindenki… megtartatik, tehát nemcsak üdvözülhet, hanem üdvözül! Csak higgy Isten szavának! Így hát hit által tiéd az üdvösség – Isten megígérte! Higgy, és tiéd az üdvösség. Nem valamelyik vallás vagy egyház, sem jócselekedeteid, sem senki más nem tud téged üdvözíteni, csak egyedül Jézus Krisztus.

            A megváltás egyszerű terve ez:

Bűnös vagy, ezért meg kell halnod; ha azonban hiszel a helyettes áldozatban, Krisztusban, aki érted halt meg, eltemették, de feltámadt, örök életed van. Mint elveszett bűnös, kiálts Istenhez, kérd Őt, hogy Jézus érdeméért kegyelmezzen meg neked, ajándékozzon meg szabadításával. Fogadd el mindazt a magad számára, amit Isten kijelentett és megígért Igéjében, és hit által tiéd az üdvösség! Talán azt mondod: Hihetetlen, hogy csak ennyi elég az üdvösséghez. Igen, csak ennyire van szükséged! Hála Istennek, ezen az úton már sokan megtapasztalták Isten mentő hatalmát. Ez a Biblia szerint való üdvözülés útja, ez Isten üdvterve. Hidd, hogy ez így van s kövesd még ma ezt az utat! Most van itt az ideje, még ma dönts! „Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!” (2Korintus 6,2). „Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap!” (Példabeszédek 27,1).

            Amennyiben mindez még nem teljesen világos előtted, olvasd el ezt az írást újra meg újra, amíg megérted. Olvasd el többször! A te lelked többet ér, mint az egész világ! „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkét elveszíti? Vajon mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?” (Márk 8,36-37).

            Légy bizonyos üdvösséged felől! Örök boldogságod mindennél fontosabb! Ha elkárhozik lelked, úgy elvesztettél mindent – mind a mennyben, mind a földön. Isten segítsen, hogy még ma bizonyos légy: tiéd az örök üdvösség! Isten üdvözít és megtart téged.

            „Eddig emberi erőt meghaladó kísértés nem ért titeket. Hűséges az Isten, aki erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok” (1Korintus 10,13) Ne adj érzéseidre, azok változnak. Hagyatkozz egészen Isten ígéreteire, azok nem változnak soha!

            Ha bizonyos lettél üdvösséged felől, naponta három dolgot gyakorolj, hogy hitben, szellemileg növekedhess. Imádkozz – beszélj Istennel! Olvasd a Bibliát – általa Isten szól hozzád! Mondd el másoknak mit hiszel, tégy bizonyságot, beszélj Istenről! Végül csatlakozz egy bibliahű gyülekezethez és a keresztség által tégy hitvallást a nyilvánosság előtt. „Azért aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei Atyám előtt” – mondta az Úr Jézus (Máté 10,32). Ámen! * (garainyh.hu) *

Forrás: https://www.garainyh.hu/wordtar2/Lelekepito%20irasok/Porter%20Ford%20irasai/Isten%20valtsaganak%20egyszeru%20terve.rtf

 https://www.garainyh.hu/banner/cimlapkep.jpg

"Ma még lehet, Ma még szabad, - Borulj le a kereszt alatt!"

Isten hozta kedves Látogatóimat legújabb blogomon!

2019. február 09. - Andreas

Legyenek üdvözölve!

Az új webnapló feltöltése és kialakítása folyamatosan történik, türelmüket kérem!

A hamarosan megszűnő https://plus.google.com/112028189534253633490?prsrc=3 oldalamról a fontosabb anyagok átköltöztetése elkezdődött...

Addig is látogassák ezen a blogszolgáltatón 13 éve indított eddigi három blogomat, amelyekben együtt a kilencezredik blogbejegyzéshez közeledem! https://blog.hu/user/15847

https://utmutato.blog.hu/

https://oromuzenet.blog.hu/

https://andreas.blog.hu/

Keresztyén testvéri szeretettel: Andreas   Garai András evangélikus keresztyén személyes honlapja

https://garainyh.blog.hu 

VÍZKERESZT U. 4.   Mobil fejléc előnézet

Látogassák személyes honlapjaimat is: Garai András evangélikus keresztyén személyes honlapja

https://www.garainyh.hu/

http://www.garainyh.com/

http://www.garainyh.eu/

http://web.t-online.hu/garainyh