Egy magyar evangélikus keresztyén NET misszionárius információi * garainyh.hu

GARAI ANDRÁS WEBNAPLÓJA

Miért hiszem az örök életet? - az örök élet vasárnapján

2019. november 24. - Andreas

Miért hiszem az örök életet? 

Az ősi Apostoli hitvallás utolsó szavaival minden, a Szentháromság egy igaz, örök Istenben hívő christianus személyesen (egyes szám első személyben) megvallja: „Hiszem az örök életet!” Ezért az örökkévalóság ünnepén, én is személyesen fogalmazom meg, a teljesség igénye nélkül, hét pontban összefoglalva; miért is hiszem és várom az örök életet. Válaszaimat a Szentírás kijelentéseire alapozom, s ezeket a zárójelben közölt igei hivatkozásokat kikeresve, minden kedves olvasó megfogalmazhatja a saját válaszát erre a sorsdöntő létkérdésre is: Hol és kivel töltöd az örökkévalóságot?

1 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert az valóban az örök jelen lesz, nem lesz benne idő (lásd Jel 10,6) és Isten lesz minden mindenben, mert ő az élők Istene.   

2 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert Jézus Urunk megígérte minden benne hívőnek, hogy ő helyet készít számukra Atyja házában, és maga mellé veszi őket (lásd Jn 14,2–3). Aki a Fiúban hisz, az, az Atyában hisz; s ő Mózesnek így nyilatkoztatta ki önmagát: „Vagyok, aki vagyok.” (Luther bibliafordításában: „Ich werde sein, der ich sein werde.” – „Én leszek, aki leszek.” 2Móz 3,14)

3 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert az Atyának is ez az akarata, amit Jézus úgy hajt végre, hogy a benne hívőket öröklétre támasztja fel (lásd Jn 6,40), s nem mennek ítéletre.

4 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert Jézus dióhéjban megfogalmazott ún. arany-evangéliuma (lásd Jn 3,16) személyesen nekem szól: Isten úgy szeretett engem, hogy egyszülött Fiát adta értem a keresztre, hogyha hiszek őbenne, ne vesszek el örökre, hanem vele élhessek örökké!

5 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert Isten azt ingyen, az ő kegyelméből ajándékozza gyermekeinek, úgy, hogy megigazítja őket Jézus érdeméért (lásd Tit 3,7), és a feltámadáskor olyanok lesznek, mint az angyalok.

6 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert teljes üdvbizonyosságom lehet üdvreménység helyett, mivel tudhatom: örök életem van (lásd 1Jn 5,13), amint ezt Túróczy Zoltán püspök egyik előadásában is megerősíti: „Hogyan találta meg Luther ezt az üdvbizonyosságot? Úgy, mint Pál. Tapasztalta, hogy nem ad üdvbizonyosságot az a tudat, hogy mindent megtettem, amit megtehettem. Csak amikor Krisztus keresztje megvilágosodott előtte; a hitből való megigazulás, akkor azt írja: »Úgy éreztem, mintha nyitott kapun át magába a paradicsomba léptem volna«. A szektás üdvbizonyosság tökéletességtudat, a páli és lutheri nem a befejezettség állapotáról való meggyőződés, hanem az Isten kegyelmének elégséges voltáról való meggyőződés. Ne nyugodj addig, míg életed legfontosabb kérdését meg nem oldod! A reformáció megadta a megoldás lehetőségének útját.” (A teljes előadás megjelent az evangélikus Belmisszió munkaprogram 1928-29. évi füzetében.)

7 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert Jézus jelen időben ígérte meg azt (lásd Jn 3,36), és ezt a kijelentését Dr. Luther Márton így érti: „Itt Krisztus egyenesen örök életet ígér annak, aki hisz. Még hozzá nem is azt mondja, hogy aki bennem hisz, örök élete lesz, hanem azt, hogy mihelyt hiszel bennem, legott örök életed van. Tehát nem eljövendő, hanem jelenvaló ajándékról beszél: Ha hinni tudsz bennem, tied az üdvösség s máris ajándékba kaptad az örök életet. Az örök élet előre az enyém. Ha meg nem kapom itt e földön, odaát már soha többé nem jutok hozzá. Itt, e földön kell elnyernem és megkapnom. De hogyan kapom meg? A kezdet Istené: Uraddá válik, igéjét adja, ajka élő, hallható beszédét s szívet is hozzá, hogy az igét hittel befogadd. Íme, így kezdődik. Az ige pedig, amit hittel meghallottál, nem máshova, hanem a Krisztushoz vezet téged. Tovább nem jutsz. Benne kell hinned, rajta csüngnöd, akkor Ő megvált testi-lelki haláltól s már tiéd is az örök élet.” (Az idézet a „Jer, örvendjünk keresztyének!” c. könyv 187. oldalán található.)

Tovább én sem jutottam: Solus Christus! Az örökkön-örökké élő Úr Jézus Krisztus: az igaz Isten és az örök élet! Ő örök szeretettel szeret téged is, kedves olvasó és azt szeretné, hogy ővele töltsd az elkezdődött örökkévalóságot!

Garai András

Forrás: Evangélikus Élet (archív, 2014.)

Kapcsolódó kép

44 „ÖRÖK ÉLET” ige

a protestáns újfordítású Újszövetségben

 

Mt. 18,8 „Ha a kezed vagy lábad botránkoztat meg téged, vágd le, és dobd el magadtól: jobb neked ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mint ha két kézzel vagy két lábbal vettetel az örök tűzre.

Mt. 19,16 Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte: „Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Mt. 19,29 És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet.

Mt. 25,46 És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.”

Mk. 10,17 Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte, azt kérdezte tőle: „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Mk. 10,30 és ne kapna százannyit: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet.

Lk. 10,25 Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: „Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Lk. 18,18 Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Lk. 18,30 hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet.”

Jn. 3,15 hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.

Jn. 3,16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Jn. 3,36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.”

Jn. 4,14 de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.

Jn. 4,36 Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató.

Jn. 5,24 Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.

Jn. 5,39 Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot,

Jn. 6,27 Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten.”

Jn. 6,40 Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.”

Jn. 6,47 Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz, annak örök élete van.

Jn. 6,54 Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon.

Jn. 6,68 Simon Péter így felelt: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.

Jn. 10,28 Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.

Jn. 12,25 Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt.

Jn. 12,50 Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem.”

Jn. 17,2 mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon.

Jn. 17,3 Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

ApCsel. 13,46 Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta: „Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme, a pogányokhoz fordulunk.

ApCsel. 13,48 Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek.

Róm. 2,7 azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre, és halhatatlanságra, örök életet ad;

Róm. 5,21 hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal az örök életre Jézus Krisztus, a mi Urunk által.

Róm. 6,22 Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet.

Róm. 6,23 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

Gal. 6,8 mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet.

1Tim. 1,16 De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.

1Tim. 6,12 Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.

Tit. 1,2 az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért,

Tit. 3,7 hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.

1Jn. 1,2 Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk.

1Jn. 2,25 Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.

1Jn. 3,15 Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos; azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete.

1Jn. 5,11 Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.

1Jn. 5,13 Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.

1Jn. 5,20 De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.

Júd. 1,21 tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre.

 Forrás: BIBLIATÉKA CD-ROM

https://www.garainyh.hu/banner/cimlapkep.jpg

 

Kivel töltöd az örökkévalóságot?

 

Az örökélet e fő kérdése: egyedül hitkérdés! Emberi oldalról a hit a kizárólagos feltétele az üdvösségnek, s Isten részéről pedig az ő kegyelme, irgalmas szeretete. De nem minden hit üdvözítő, csak a teljes Szentírás Istenébe vetett feltétlen bizalom vezet el az örök életre! Idei útmutató vezérigénkben ezt Jézus Urunk így mondja: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem” (Jn 14,1)! S megígéri követőinek; a christianusoknak ezt: helyet készít nekik Isten országában, hogy örökre vele legyenek.  Az örökkévalóság ünnepén, ezért ez évben a szeretet apostola bizonyságtételei alapján tekintsük át a mindenható, Szentháromság örök Isten, örök életről adott legfontosabb kijelentéseit!

Reformátorunk szerint; a keresztyén ember számára nincs kedvesebb gondolat, mint hogy Istenben éljen. S ez az örökkévalóság lényege; amikor és ahol, Isten lesz minden, mindenben! Ám, aki az ő gyermeke, már most, hit által, részese ennek a szeretetközösségnek, mert az Úr Krisztus él benne!

Jézus is kijelentette, hogy aki hisz őbenne, annak életében elkezdődött az örökkévalóság. Isten parancsolata örök élet, s mert Jézus egylényegű az Atyával, azt hirdeti, amit Atyja mondott neki.

De hogyan kezdődik el bennünk az örökkévaló élet? Az ige és a Lélek által történő újjászületést a mindenható Isten végzi el mindazokban, kik hittel befogadták az ő cselekvést, történést, létezést munkáló örök igéjét, s aranyevangéliumát a maguk számára érvényesnek tekintik! S az élő krisztushit következménye; Isten halálos ítéletének elkerülése a nagy fehér trón előtt; mivel az élet könyvében már szerepelnek a Bárány vérén megváltottak nevei.

A minden téren és időn túl létező örökkévalóságot emberi képességeinkkel elképzelni sem tudjuk, ezért elégedjünk meg azzal, amit Isten jónak látott kijelenteni erről a Szentírásban! Ha őt a mi teremtő és gondviselő Atyánknak valljuk, akkor el tudjuk fogadni, hogy amit emberi szem nem látott, fül nem hallott, szív nem sejtett; azt készítette el az Úristen az őt szeretőknek. Minden emberi értelmet felülmúló, kegyelmes szeretete erősítésül e földön: élő vizet, mennyei táplálékot ad és megvilágosítja számunkra az Írásokat, amelyek Jézusról tesznek bizonyságot. S aki eszi az Úr testét és issza az ő vérét, örökké élni fog általa.

S bátorításul, örök jelen időben fogalmazza meg János evangéliumában, hét képben és hét általános kijelentésben Jézus: Én vagyok! Így nem lehet semmi kétségünk, aki a Fiúban hisz, az, az Atyában hisz, aki Mózesnek így nyilatkoztatta ki önmagát: Vagyok, aki vagyok. (Luther bibliafordításában: „Ich werde sein, der ich sein werde.” – „Én leszek, aki leszek.”)

Az örök Vagyok – aki számára nincs idő, sem tér, s országa az örök jelen, mindenütt jelenlévő birodalma –, hatalmat adott Fiának, hogy örök életet ajándékozzon mindazoknak, akik ismerik őt, azaz benső közösségük van vele. Ám csak a belé vetett hit által juthatunk élő kapcsolatba megváltó Urunkkal, aki egyedüli út az Atyához.

És a szemtanú evangélista, nem is mondhat többet és nem tehet teljesebb bizonyságtételt; minthogy hirdeti nekünk a Jézusban megjelent örök életet. S aki hit által már őbenne él, annak számára megdönthetetlen bizonyossággá lett a szeretet apostolának e tanúságtétele: az örökkön-örökké élő Úr Jézus Krisztus az igaz Isten és az örök élet! Ő örök szeretettel szeret téged is, és azt szeretné, hogy vele töltsd az örökkévalóságot!

Garai András  (Archív: 2010.)        

 Startonight DualView Festmény Örökkévalóság partja, világít a sötétben, 20 x 30 cm

 

Istennél élni örökké!

Az örökkévalóság ünnepén, az örökkévaló Úr Istennek a Szentírásban adott kijelentéséből keressük a választ; valóban lehetséges-e minden keresztyén ember végső céljának beteljesülése: e földi élet vége után a végtelen életben részesülnie; teremtő, megváltó, megszentelő Istenénél? A RÚF (revideált új fordítású) Biblia szövege szerint idézett egy tucatnyi felelet erősítsen bennünket az örök élet reménységében!

A Szentírás önmagát magyarázza...

„Életet kért tőled, és megadtad neki, hosszú életet, örökké tartót.” (Zsolt 21,5) „Azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra.” (Dán 12,2) „És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet.” (Mt 19,29) „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta.” (Jn 3,36) „Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (Jn 5,24) „Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust.” (Jn 17,3) Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívőkké lettek.(ApCsel 13,48) „Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róm 6,23) „Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.” (1Jn 2,25) „Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.” (1Jn 5,13) „De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az Igazat, és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.” (1Jn 5,20)

Dr. Luther Márton így bátorít: „A keresztyén ember számára nincs kedvesebb gondolat, mint hogy Istenben éljen. Ezzel van elfoglalva egész életében. Így aztán jöhet a nagy nap bármikor, tudja, hogy Ura jön, s megváltást hoz. A hatalmas Bíró, aki minden halottat feltámaszt, s az ördögöt megítéli, testvérünk s pártfogónk lesz. Minő boldogság lesz az, ha majd barátainak, testvéreinek nevez; adományait és a Szentlelket meglátja rajtunk. Ez a vigasztalás azonban egyedül a keresztyént illeti.” 

„Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet.” (Níceai Hitvallás) „Ott színről színre lát a szem, / És ékességben látja fenn / Ég és föld Istenét.” (EÉ 527,1)

Válogatta: G. A.

 Az eredeti kép megtekintése

A bejegyzés trackback címe:

https://garainyh.blog.hu/api/trackback/id/tr4215215894

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.