Egy magyar evangélikus keresztyén NET misszionárius információi * garainyh.hu

GARAI ANDRÁS WEBNAPLÓJA

A SZENTHÁROMSÁG ünnepe

2019. június 16. - Andreas

"Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!" (Ézs 6,3)

El tudod magyarázni a „Szentháromságot”?

Kérdés: "Mi a helyzet a 'Szentháromság-tannal'?"

A mi válaszunk: Háromdimenziós világban élünk. Minden fizikai testnek van egy bizonyos magassága, szélessége és mélysége. Nézhet ki úgy valaki, mint valaki más, vagy úgy viselkedhet, mint valaki más, még beszélhet is úgy, mint valaki más. De egyetlen személy sem lehet ténylegesen ugyanaz a személy, mint valaki más.

Isten ugyanakkor a háromdimenziós univerzum határain kívül él. Ő lélek. És végtelenül összetettebb, mint mi vagyunk.

Ezért lehet Jézus, a Fiú különböző az Atyától. És mégis ugyanaz.

A biblia egyértelműen beszél Istenről a Fiúról, Istenről az Atyáról és Istenről a Lélekről. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy csak EGY Isten van.

Ha matematikával kellene leírnunk, nem 1+1+1=3 lenne, hanem 1x1x1=1. Isten háromságban létező Isten.

Angolban az a fogalom, hogy „Tri”, ami hármat jelent és „Unity”, ami egységet, alkotja a Tri+Unity=Trinity (Szentháromság) kifejezést. Ez egyfajta kifejezése annak, amit a Biblia Istenről megmutat nekünk, hogy Ő három „személy”, akikben az istenség ugyanazon lényege van.

Néhányan megpróbálták a Szentháromságot valamilyen módon illusztrálni. Például: a H2O víz, jég és gőz (mind különböző forma, és mégis mind H2O). Egy másik illusztráció, hogy egy tojás: héj, sárgája és fehérje, bár ez a tojásos illusztráció azt sugallja, hogy Isten „részekből” áll, noha nem ez a helyzet.

Isten, a Fiú (Jézus) teljesen egészében Isten. Isten, az Atya teljesen egészében Isten. Isten, a Szentlélek teljesen egészében Isten. Mégis csak egy Isten van. A mi világunkban, korlátozott három dimenziós emberi ismereteinkkel nehéz megérteni a Szentháromságot. De már a kezdetektől így látjuk Istent a Bibliában. Figyeld meg a Teremtés könyvében (1Mózes 1,26) lévő többes számú igealakokat: „Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.”

Bár a következő nem egy teljes lista, álljon itt néhány rész a Bibliából, ami azt mutatja, hogy Isten egy, háromságban:

 • Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! (5Mózes 6,4)

 • Én vagyok az Úr, nincs más, nincs isten rajtam kívül! (Ézsaiás 45,5)

 • Isten sincs más, csak egy. (1Korintus 8,4)

 • Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll. És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” (Máté 3,16-17)

 • Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében (Máté. 28,19)

 • …aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. (János 12,45)

 • De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. (Róma 8,9)

 • József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. (Máté 1:20)

 • Az angyal így válaszolt neki [Máriának]: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.” (Lukács 1,35)

 • [Jézus a atnítványaihoz szólva] „ …én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. ... Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála.” (János 14,16-17. 23)

 • Én és az Atya egy vagyunk. (János 10,30)

 • Aki engem lát, látja az Atyát. (János 14,9)

Forrás: https://www.everystudent.hu/a/szentharomsagot.html

 

Képtalálat a következőre: „szentháromság”

Mit tanít a Biblia a Szentháromságról?


Kérdés: Mit tanít a Biblia a Szentháromságról?

Válasz:
A legnehezebb dolog a Szentháromsággal kapcsolatos keresztény elképzelésben az, hogy nem lehet pontosan elmagyarázni. A Szentháromságot egy emberi lény képtelen teljesen megérteni, pláne megmagyarázni. Isten végtelenszer hatalmasabb nálunk, ezért nem várhatjuk el, hogy teljesen meg fogjuk érteni Őt. A Biblia azt tanítja, hogy az Atya Isten, hogy Jézus is Isten és hogy a Szentlélek is Isten. Azt is tanítja, hogy csak egy Isten van. Megérthetünk néhány dolgot a Szentháromság különböző személyei közötti kapcsolatról, de az egész felfoghatatlan emberi elmével. Ez persze nem azt jelenti, hogy az egész nem igaz, vagy nem a Biblián alapul.

Ne felejtsd el ennek a témának a tanulmányozáskor, hogy a “Szentháromság” szó nem szerepel az Igében. Ez egy kifejezés, ami megpróbálja Isten hármasságát kifejezni, azt a tényt, hogy Ő 3 egyszerre létező, örökkévaló személyiség. Értsd jól, ez NEM jelenti azt, hogy 3 Isten van. A Szentháromság 1 Isten aki 3 személyből áll. Semmi rossz nincs a “Szentháromság” szó használatában, még ha nincs is benne a Bibliában. Gyorsabb kimondani, mint azt, hogy 3 egyszerre létező, örökkévaló személyiség, akik 1 Istent alkotnak. Ha ez gondot jelent számodra, akkor fontold meg: a nagyapa szó sincs benne a Bibliában. Ugyanakkor tudjuk, hogy vannak nagyapák a Bibliában, például Ábrahám volt Jákób nagyapja. Tehát ne akadj fent a “Szentháromság” szón magán. Ami igazán számít az az, hogy amit a szó KÉPVISEL, az benne van az Igében. A bevezetés után íme néhány igevers a Szentháromságról:

1) Egy Isten van: 5 Mózes 6:4; 1 Korinthus 8:4; Galata 3:20; 1 Timóteus 2:5.

2) A Szentháromság három személyből áll: 1 Mózes 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Ézsaiás 6:8; 48:16; 61:1; Máté 3:16-17; 28:19; 2 Korinthus 13:14. Az ószövetségi részekben a héber nyelv ismerete segítséget jelent. Az 1 Mózes 1:1-ben a többesz számú “Elohim” van használva. Az 1 Mózes 1:26; 3:22; 11:7 és Ézsaiás 6:8 pedig a többes számú “mi” –t használja. Ez az “Elohim” és “mi” KÉTSÉGTELENÜL több, mint két személyre vonatkozik. Az angolban vagy a magyarban csak két forma van: egyes és többes szám. A héberben három forma van: egyes, kettes és többes szám. A kettes szám KIZÁRÓLAG kettőt jelent. Általában a héber páros dolgokra használja, mint a szem, a fül, a kéz. Az “Elohim” és a “mi” szavak többes számúak – több, mint kettősek – tehát biztosan három vagy több személyre utalnak (Atya, Fiú, Szentlélek).

Az Ézsaiás 48:16 és 61:1-ben a Fiú beszél, miközben az Atyára és a Szentlélekre utal. Hasonlítsd össze az Ézsaiás 61:1-et a Lukács 4:14-19-cel, hogy lásd, hogy a Fiú beszél. A Máté 3:16-17 leírja Jézus bemerítésének eseményét. Itt látható, hogy Isten, mint Szentlélek leszáll Istenre, mint Fiúra, miközben Isten, mint Atya kifejezi örömét a Fiúban. A Máté 28:19 és a 2 Korinthus 13:14 is példái a Szentháromság 3 különböző személyének.

3) A Szentháromság tagjait több szakasz is megkülönbözteti egymástól: Az Ószövetségben az “ÚR” nagybetűs kifejezés az “Úr”-ról szól (1 Mózes 19:24; Hóseás 1:4). Az “ÚR”-nak van egy “Fia” (Zsoltárok 2:7; 12; Példabeszédek 30:2-4). A Lélek is meg van különböztetve az “ÚR”-tól (4 Mózes 27:18) és “Isten”-től (Zsoltárok 51:10-12). Isten, a Fiú meg van különböztetve Istentől, az Atyától (Zsoltárok 45:6-7; Zsidók 1:8-9). Az Újszövetségben a János 14:16-17 az, ahol Jézus beszél az Atyáról, hogy elküldi a Segítőt, a Szentlelket. Ebből is látszik, hogy Jézus nem tartotta magát az Atyának vagy a Szentléleknek. Vedd figyelembe azokat az alkalmakat az evangéliumokban, amikor Jézus az Atyával beszélt. Önmagához szólt? Nem. A Szentháromság egy másik személyéhez beszélt – az Atyához.

4) A Szentháromság minden tagja Isten: Az Atya is Isten: János 6:27; Róma 1:7; 1 Péter 1:2. A Fiú is Isten: János 1:1, 14; Róma 9:5; Kolossé 2:9; Zsidók 1:8; 1 János 5:20. A Szentlélek is Isten: Apostolok Cselekedetei 5:3-4; 1 Korinthus 3:16 (Megtelni Szentlélekkel – Róma 8:9; János 14:16-17; Apostolok Cselekedetei 2:1-4).

5) A belső sorrend a Szentháromságon belül: Az Ige megmutatja, hogy a Szentlélek alá van rendelve az Atyának és a Fiúnak, a Fiú pedig alá van rendelve az Atyának. Ez egy belső kapcsolat, ami nem tagadja meg a Szentháromság bármely személyének isteni voltát. Ez egyszerűen egy terület, amit a mi véges agyunk nem tud felfogni a végtelen Istennel kapcsolatban. A Fiúval kapcsolatban lásd: Lukács 22:42; János 5:36; János 20:21; 1 János 4:14. A Szentlélekkel kapcsolatban lásd: János 14:16; 14:26; 15:26; 16:7; és főleg János 16:13-14.

6) A feladatai a Szentháromság független tagjainak: Az Atya a tökéletes forrása és oka: 1) a világnak (1 Korinthus 8:6; Jelenések 4:11); 2) az isteni kijelentéseknek (Jelenések 1:1); 3) az üdvösségnek (János 3:16-17); és 4) Jézus emberi tetteinek (János 5:17; 14:10). Az Atya a KEZDEMÉNYEZŐJE mindennek.

A Fiú az ügynök, akin keresztül az Atya a következőket elvégzi: 1) a világ teremtése és fentartása (1 Korinthus 8:6; János 1:3; Kolossé 1:16-17); 2) isteni kijelentések (János 1:1; Máté 11:27; János 16:12-15; Jelenések 1:1); és 3) üdvösség (2 Korinthus 5:19; Máté 1:21; János 4:42). Az Atya teszi mindezt a Fiú által, aki az ő segítője.

A Szentlélek az, akin keresztül az Atya megteszi: 1) a világ teremtését és fentartását (1 Mózes 1:2; Jób 26:13; Zsoltárok 104:30); 2) az isteni kijelentéseket (János 16:12-15; Efézus 3:5; 2 Péter 1:21); 3) az üdvösséget (János 3:6; Titusz 3:5; 1 Péter 1:2); és 4) Jézus tetteit (Ézsaiás 61:1; Apostolok Cselekedetei 10:38). Ezeket mind a Szentlélek ereje által teszi az Atya.

Egyik népszerű illusztráció sem teljesen pontos a Szentháromságról. A tojás (vagy alma) azon bukik el, hogy a héj, a fehérje és a sárgája a tojás részei, nem maga a tojás. Az Atya, Fiú és Szentlélek nem Isten részei, hanem ők Isten. A víz példája már jobb, de még mindig nem írja le tökéletesen a Szentháromságot. A folyadék, a légnemű gőz és a szilárd jég mind a víz formái. Az Atya, Fiú és Szentlélek nem Isten formái, hanem mindegyikük maga Isten. Tehát ezek az illusztrációk adnak egy képet a Szentháromságról, de ez nem pontos. Egy végtelen Isten nem ábrázolható véges módon. A Szentháromságra koncentrálás helyett az a tény a fontos, hogy Isten nagysága és végtelensége egy magasabbrendű természet, mint a miénk. “Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai!” (Róma 11:33-34)

Forrás: https://www.gotquestions.org/Magyar/Szentharomsag.html

 

Képtalálat a következőre: „szentháromság képek”

A Szentháromság titkát megérteni

Szent Ágoston egyszer a tengerparton sétált és a Szentháromság titkán elmélkedett. Egyszer csak észrevette, hogy egy apró gyerek kagylóval a tenger vizét egy gödröcskébe próbálja átmeríteni. Megkérdezte tőle, mit művel? A kisfiú bátran megfelelt: látod, a tenger vizét akarom ide átönteni. Gondolod, hogy ez sikerül? – kérdezte a püspök. Miért ne hinném – válaszolt komolyan a fiúcska, aki Isten angyala volt – te is hiszed, hogy felelni tudsz arra, amire még senki sem tudott. Sokkal könnyebb nekem a tenger vizét e kis kagylóval kimeríteni, mint neked a Szentháromság titkát megérteni. Szöveg: dr. Fabiny Tamás, forrás: Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság, 2013. május 26.

Az egyház liturgikus rendje szerint a mai vasárnap Szentháromság ünnepe. A keresztény tanítás szíve közepe az a titok, hogy Isten miként lehet egy, és mégis három. Részemről is balgaság volna szánalmas emberi szavakkal fejtegetni ezt a mély tanítást egy reggeli rádióműsorban. 

Vannak ugyan kísérletek, amelyek ilyen-olyan képiességgel szemléltetni próbálják ezt a titkot. Szokták a három féle halmazállapotot említeni: amint a víz felforralva gőzzé, lefagyasztva jéggé válik, úgy változtathatja alakját a három isteni személy is. Mások arra hívják fel a figyelmet, hogy könnyű belátni: egy épületbe három különböző ajtón is be lehet jutni, egy embert három különböző e-mail címen is el lehet érni. Ez mind igaz, ám ezek a pongyola képek mit sem adnak vissza a Szentháromság igazi titkából. 

Talán többre megyünk, ha a művészetet hívjuk segítségül. Ha például a budai várnegyed éppen 300 éves Szentháromság-szobrát vizsgáljuk, akkor ott bőséges jelét látjuk az Atya, a Fiú és a Szentlélek egybefonódásának, akik együtt hívhatók segítségül pestisjárvány más nyomorúságok idején. 

Megcsodálhatjuk továbbá Andrej Rubljov megrendítő Szentháromság-ikonját, amelyen az Ábrahám ősatyát meglátogató három angyal formájában látható a három isteni személy. Az 1937-ben mártírhalált halt Pável Florenszkij atya a következőképpen érzékeltette az ikon csodálatos esztétikai és teológiai értékeit: „Rubljov Szentháromsága létezik, tehát létezik Isten.” 

A szobor és a kép után harmadik művészi alkotáskén hadd utaljak John Donne XVII. századi metafizikus költő szonettjének kezdő soraira: 

„Döngesd szívem, Szentháromság, ne csak
kopogtass…”

Ebben az átszellemült megfogalmazásban ott izzik az Istennel való találkozás vágya. A Szentháromság döngeti az ember szívét. Leveszi lábáról, mint ahogy Ézsaiással a Szentek szentjében. Ott a „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet” kinyilatkoztatására döbbent rá bűnös és tisztátalan voltára a próféta. Ugyanígy tett a keresztelésre váró tömeg a Jordán partján. Jézus ott maga is kérte Jánostól a keresztséget. És ahogy ő a folyóban állt, mennyi szózat hallatszott: „Ez az én szeretett fiam”, a Szentlélek pedig mint egy galamb leszállt, és megült Jézus vállán. Ott, a bűn és a bűnbocsánat metszéspontján együtt a Szentháromság.

  Nagy csoda, hogy azóta minden gyermeket így keresztelünk meg, „az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Sőt, ezzel a szavakkal veszi kezdetét minden keresztény istentisztelet.  Annak keretében pedig elhangzik a Credo, az ugyancsak szentháromsági hitünket megfogalmazó Hiszekegy.

Megfejteni nem tudjuk a titkot, legfeljebb csak szemlélni. Kosztolányi szavával: „térdenállva nézni kell a szépet”. Nagy László pedig így ír: „Műveld a csodát, ne magyarázd.” 

És ismételten kérjük: „Döngesd szívem, Szentháromság”.   Vágyódunk az Istennel való találkozásra, a titokban való részesedésre.

Forrás: https://www.evangelikus.hu/cikk/szenth%C3%A1roms%C3%A1g-titk%C3%A1t-meg%C3%A9rteni

Képtalálat a következőre: „szentháromság”

A bejegyzés trackback címe:

https://garainyh.blog.hu/api/trackback/id/tr3814884544

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.